یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۸

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۸

از اعتراض خانم ستودە حمایت کنیم

اعتراض شجاعانە و بە وقت خانم ستودە، و روش مبارزە مسالمت آمیز موثری کە او برای دفاع از حقوق بشر و اعتراض بە خشونت و سرکوب متحجرین دست بە آن زدە است ، با وجود این کە توسط ماموران امنیتی بە هم زدە شد، اقدامی موثر، رهگشا و ستودنی است. مطمئنا همان طور کە موج اعتراضات مردمی علیە پاشیدن اسید بە صورت زنان و دختران بیدفاع ایرانی موجب سرآسیمگی متحجرین شد، بی تردید اقدام شخصیتی مثل خانم ستودە، کە آوازە شجاعت و مقاومت فهیمانە اش، در زندان و مقابل استبداد حاکم، مرزهای کشور را در نوردیدە و پژواک جهانی یافتە و از محبوبیت و احترام والایی نزد مردم برخوردار است، می تواند موانع بیشتری بر سر راە پیشبرد برنامە های متحجرین حاکم ایجاد کند و بە تحرکات بازدارندەای از این نوع دامن بزند. این اقدام باید به شایستگی مورد حمایت قرار گیرد.


بە غیر عشق نشان از جهان نخواهد ماند

بمانَد عشق ولیکن جهان نخواهد ماند

بماند از پس سی قرن عدل مزدک لیک

بە غیر ظلم ز نوشیروان نخواهد ماند

عارف قزوینی

بنا بر گزارشهای منتشر شدە، ماموران امنیتی در روز چهارشنبه ۲۲ اکتبر تحصن خانم نسرین ستودە، و چند مبارز سرشناس از آن جملە محمد نوری زاد و دکتر محمد ملکی را کە برای حمایت از خانم ستودە و همراهی با او بە تحصن پیوستە بودند، بر هم زدند. بنا بە گزارش خبرگزاری فرانسه، ماموران امنیتی در جریان بە هم زدن این تحصن عکس هایی را کە خبرنگار این خبرگزاری از تحصن گرفتە بود ضبط کردند.

خانم ستودە وکیل مبارز و فرهیختە و از مدافعان پیگیر و سرشناس حقوق بشر در ایران است. او قبلا بە خاطر دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و مدنی سە سال را در زندان گذراندە است و اگرچه به ده سال حبس محکوم شده بود، در اثر فشار های داخلی مردمی و بین المللی حکومت سال گذشتە مجبور بە آزاد کردن وی از زندان گردید. خانم ستوده بە دنبال صدور و ابلاغ سە سال حکم محرومیت از وکالت توسط دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، از صبح ٢٩ مهر در مقابل ساختمان این کانون در اعتراض بە موارد ذیل دست به تخصن زد:

۱- سال هاست حکومت ایران دگر اندیشان را از حق حیات، تحصیل و کار محروم می کند. من به این محرومیت ها معترض ام.

۲- وضعیت اسفبار کانون وکلا به نحوی است که اکنون عناصر تندروی داخل حکومت، تمامیت جامعه ی وکالت را هدف گرفته اند و با تدوین لایحه جامع وکالت که بدون دخالت وکلای مستقل تهیه و تدوین شده است، قصد دارند طومار کانون وکلا را برای همیشه در هم بپیچند. من به این اقدامات معترض ام.

۳- دادگاه ها حق انتخاب وکیل را از متهمان دگراندیش سلب کرده اند. روزگاری توصیه می کردند وکلای حقوق بشری را انتخاب نکنید و گاه نام می بردند. اکنون نقض حقوق متهمان چندان آشکار است که ناگهان شخص ناشناسی در دادگاه حضور می یابد و قاضی به متهم اظهار می دارد: این شخص وکیل توست. این در حالی است که وکلای برجسته ای مانند آقایان عبدالفتاح سلطانی،محمد سیف زاده،وکلای دراویش گنابادی و … به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند. من به این نحوه ی وکالت معترض ام.

۴- رای صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محکومیت اینجانب به سه سال محرومیت از وکالت، تحت فشارهای وزارت اطلاعات و دادستانی صادر شده است. من به این حکم معترض ام.

مطالباتی کە خانم ستودە در اعتراض بە عدم تأمین آنها مبادرت بە تحصن نمودە در واقع همگی بخش های مهمی از مطالبات دمکراتیک عمومی اقشار و طبقات مختلف اجتماعی جامعە ایران اند. مبارزان بسیاری، بە خاطر مبارزە برای تحقق آنها سالهای متمادی بە زندان افتادەاند، شکنجە و تبعید شدە، از حقوق اجتماعی محروم شدە و گاه نیز جانشان را در این راە در زندان و خیابان از دست دادەاند. هنوز عدە زیادی از این دست مبارزان کە در جریان انتخابات ریاست جمهوری وعدە آزادیشان دادە شدە، در زندانند. در دوران پس از انتخابات تعداد دیگری بازداشت و عدەای نیز اعدام شدەاند.

تحصن شجاعانە خانم ستودە در شرایطی صورت می گیرد، کە تحرکات سرکوبگرانە متحجرین حاکم علیە فعالین سیاسی و مدنی و فرهنگی، روزنامە نگاران و فعالیت های مدنی بە رغم شکست سخت آنان در انتخابات ریاست جمهوری، در این اواخر بە شدت افزایش یافتە و شکل خشونت آمیزتری بە خود گرفتە است. موج بیسابقەای از خشونت و تهدید علیە زنان توسط  آنان بە راە افتادە است. درست همزمان با طرح لوایح پیاپی زن ستیزانە در مجلس تحت سیطرە مرتجعین حاکم، موتور سوارانی کە دیگر هویت شان برای مردم چندان ناشناختە نیست در خیابان ها بە روی زنان و دختران بیگناە و بیدفاع اسید می پاشند، و ایادیشان زنان را بە بهانە امر بە معروف و نهی از منکر در رسانە ها، منابر و نهاد های رسمی و نیمە رسمی تهدید می کنند. امنیت اجتماعی زنان را بە خطر می اندازند، تا اختلال سیاسی بوجود بیاورند و با این ترفند ابتکار عمل سیاسی را بدست بگیرند و با زور و تهدید مردمی را کە زیر بار اندیشە ها و سیاست های واپسگرایانە شان نرفتەاند، را از صحنە مبارزە اجتماعی بە کنج خانە ها برانند و جناح رقیب را تضعیف نمایند تا در خلوت زیر نام دین، با حفظ حاکمیت شان مردم را از حقوق شان محروم نگە دارند و مملکت را ‌هم چنان غارت کنند. برای متحجرین آشکار است کە افرادی مانند خانم ستودە در مقابل وحشگیری های آنان بی تفاوت نخواهند ماند و مانند گذشتە بە هر شکل کە بتوانند بە آن اعتراض خواهند کرد. محرومیت خانم ستودە از وکالت و اقدامات ایذائی علیە سایر مبارزان سرشناس و موثر، در واقع برای جلوگیری از واکنش ها و کنش های آتی مردمی در مقابل این جماعت متحجر است، کە جامعە را برای حفظ منافعشان بە گروگان گرفتە و در این راە غالباً با استفادۀ ابزاری از دین، از هیچ جنایتی علیە مردم فروگذار نکردە و نمی کنند.

اقدامات متحجرین اقتدارگرا، اما بر خلاف تصورشان، نە تنها انتظارات آنها را برآوردە نمی کند، بلکە مایە انزجار و رویگردانی عدە بیشتری از مردم از آنان و از رفتار شان می شود. تحصن خانم ستودە و همراهان او نمونە بارزی از مقاومت جامعە و اعتراض فعال بە رویکرد متحجران است.

اعتراض شجاعانە و بە وقت خانم ستودە، و روش مبارزە مسالمت آمیز موثری کە او برای دفاع از حقوق بشر و اعتراض بە خشونت و سرکوب متحجرین دست بە آن زدە است ، با وجود این کە توسط ماموران امنیتی بە هم زدە شد، اقدامی موثر، رهگشا و ستودنی است. مطمئنا همان طور کە موج اعتراضات مردمی علیە پاشیدن اسید بە صورت زنان و دختران بیدفاع ایرانی موجب سرآسیمگی متحجرین شد، بی تردید اقدام شخصیتی مثل خانم ستودە، کە آوازە شجاعت و مقاومت فهیمانە اش، در زندان و مقابل استبداد حاکم، مرزهای کشور را در نوردیدە و پژواک جهانی یافتە و از محبوبیت و احترام والایی نزد مردم برخوردار است، می تواند موانع بیشتری بر سر راە پیشبرد برنامە های متحجرین حاکم ایجاد کند و بە تحرکات بازدارندەای از این نوع دامن بزند. این اقدام باید به شایستگی مورد حمایت قرار گیرد.

چە عبرت آمیز این کە در اوج زن ستیزی حکومت، یک زن شجاع و مبارز کە هم شایستگی و هم سابقە روشن و افتخارآمیزی در دفاع از حقوق مردم دارد، پرچمدار مبارزە زنان و مردان آزادیخواە سرزمین ما در چنین شرایط دشواری شود. چە شاهدی بهتر از این می توان برای اثبات شکست سیاست زن ستیزانە مرتجعین حاکم آورد؟ آیندە جامعە ما را همین گونە حرکات اند کە رقم می زنند.

تاریخ انتشار : ۱ آبان, ۱۳۹۳ ۹:۴۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

مسلماً انتخابات در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، کم‌ترین تاثیری بر زندگی روزانه مردم ندارد و همواره نیز پرسروصداترین اتفاق در کشور است که چندین ماه فضای رسانه‌ای و حتی خیابانی ایران را تسخیر می‌کند و هر چه جلوتر آمده‌ایم، این تاثیر کم‌تر و آن سر و صدا اعتراضی مردم بیش‌تر شده است.

عشق گفت بنویس، من نوشتم

وقتی که به تو فکر می کنم، لبخندت باران می شود;
نگاهت زلال و زلال، و من چه بی پروا، می چینم آن لبخند را.

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه

طبق برآورهای آماری، بیش از یک‌سوم ساکنین کره زمین طی سال جاری میلادی به پای صندوق‌های رای رفته و مقام یا ارگان اولیه حاکمیت سایسی کشور خویش را انتخاب خواهند کرد. تب انتخابات تمامی کره زمین را فراگرفته و حتی کشورهایی که در آن‌ها انتخاب امسال برگزار نمی‌شوند، به صورت غیر مستقیم و به شدت تحت تاثیر انتخابات در کشورهای هم‌جوار یا دیگر کشورها قرار خواهند گرفت.

شیوۀ تولید سرمایه‌داری: گشایش‌ها، فاجعه‌ها، تنگناها و بن‌بست‌ها!

سرمایه‌داری برای زنده مانی و حل بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی پیش روی جامعه انسانی، نیازمند بازنگری همه جانبه در رویکردها و سازو کارهای پیشین خود است…در جهان امروز به گونه‌ای چشمگیر انتقادها از نظام سرمایه‌داری حتی در میان اندیشه‌پردازانِ این نظام بالا می‌گیرد. گفته می‌شود که راهکارهای اقتصادی دیروز پاسخ‌گوی چالش‌ها و دشواری‌های امروز و فردا نیستند. جهانی شدنِ دیروز بیش از بیش جای خود را به شکل‌گیری بلوک های دشمن می‌دهد. تورمِ روزافزون׳ زمینه‌ساز گسترش شکاف میان فقر و ثروت می‌گردد.

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سلب حق اسکان دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه علامه طباطبایی

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

عشق گفت بنویس، من نوشتم

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه

شیوۀ تولید سرمایه‌داری: گشایش‌ها، فاجعه‌ها، تنگناها و بن‌بست‌ها!

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!