پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۲

از اعتصابات کارگران حمایت کرده و همبستگی مان را با اعتصابیون اعلام می کنیم!

ما بە کارگران اعتصابی درود میفرستیم و از مطالبات و اعتصابات بر حق آنها حمایت کرده و همبستگی خود را با آنان اعلام می کنیم و بر این باوریم که کارگران اعتصابی با اتحاد و همبستگی می توانند کارفرمایان و دولت را وادار بە افزایش دستمزدها و پذیرش سایر مطالبات خود نمایند. یکی از دلایل مهم فقر و فلاکت کارگران، سرکوب سندیکاها و احزاب کارگری است. از اینرو تشکیل سندیکاهای کارگری در مبارزات کارگران اهمیت اساسی دارد. بدون سندیکا و تشکیلات، کارگران قادر نخواهند شد از حقوق شان بطور موثر دفاع کنند. بدون تردید کارگرانی کە می توانند اعتصاب کنند، قادرند سندیکا و تشکیلات هم در دل آن ایجاد کنند. با تشکیل سندیکا ها در محل های کار توان کارگران برای دفاع سازمان یافتە از حقوق شان به شکل چشم‌گیری افزایش می یابد.

کارگران پالایشگاە های آبادان، پارسیان لامرد، نفت سنگین قشم و فازهای ٢٢ و ٢۴ پارس جنوبی کنگان از روز ١١ مرداد همزمان دست به اعتصاب زده اند. کارگران هفت تپە نیز ۵۰ روز است در اعتصاب بە سر می برند. همچنین کارگران هپکو از ٣ روز پیش در اعتصابند. اعتصابات کارگری در حال گسترش است و هفتەای نیست کە شاهد دەها اعتصاب و اعتراض در نقاط مختلف کشور نباشیم. تنها کارگران نیستند کە از شرایط مزدی و کاری شان و فشارهای کارفرمایان و دولت عاصی شدە و بە اعتصاب و اعتراض برخاستەاند، پرستاران، معلمان، بازنشستگان نیز بە اعتصاب و تظاهرات روی آوردەاند. این اعتصابات دلایل و مطالبات کم و بیش مشابەای دارند. پرداخت دستمزدها، افزایش دستمزد و مزایای مزدی، پرداخت منظم حق بیمە و تامین اجتماعی، اجرای طبقە بندی مشاغل، ایمن سازی محیط کار، برچیدن شرکت های پیمانکار و واسطەای و استخدام رسمی، تامین امنیت شغلی، پایان دادن بە بی قانونی حاکم بر محیط های کار و رعایت حقوق سندیکایی، مجموعا مطالباتی هستند کە کارگران شرکتهای پیمانکار، خواهان اجرای آنها هستند. کارگران هفت تپە و هپکو افزون بر اینها خواستار لغو خصوصی سازی واحدهای تولید خود نیز هستند. اعتصاب هم زمان کارگران چند شرکت در صنعت نفت برای نخستین بار در طی چند دهە گذشتە حاکی از عمق نارضایتی طبقە کارگر، افزایش آگاهی طبقاتی و آمادگی مبارزاتی طبقە آن هاست. 

حکومت فاسد و ناکارآمد حاکم با وجود بە چالش کشیده شدن سیاستها و رویکردهای بحران زا توسط زحمت کشان، نە راضی بە دست برداشتن از آنها و نە مایل بە تغییر آنهاست. گسترش روز افزون اعتصابات و اعتراضات کارگری بە نشانه بن بست رسیدن سیاست سرکوب حکومت است.

موج اعتراضات کارگری روز بە روز گسترده تر می شود. کارگران بە خشم آمدە از ستمگری، استثمار و سرکوب رژیم و سرمایە داران حاکم، هر روز کە می گذرد بیشتر پی می برند کە تنها در پرتو مبارزە ی گستردە، سازمان یافتە و مقاومت و ایستادگی بر مطالبات حق طلبانه شان است کە می توانند تعرض بیرحمانە حکومت و سرمایە داران بە حقوق و معیشت خود را پس برانند. استثمار بیرحمانە کارگران و مزدبگیران در رژیم جمهوری اسلامی اینک بە حدی رسیدە است کە تامین حداقل معیشت روزانە برای خانوادەهای کارگری را دشوار و دەها میلیون نفر را بە زیر خط فقر راندە و بە گرسنگی کشاندە است. فقر و فلاکت امروز زحمت کشان نتیجە سیاست ارزان سازی نیروی کار و تحمیل جبارانە دستمزدها ناچیز و دیگر سیاست هائی است کە در سایه استبداد و سرکوب تشکل های کارگری توسط حکومت پیش بردە شدە است. فشار بە کارگران بە جایی رسیدە است کە آنها برای گرفتن همین دستمزدهای اندک خود نیز راهی جز اعتصاب در برابر خود نمی بینند!

ما بە کارگران اعتصابی درود میفرستیم و از مطالبات و اعتصابات بر حق آنها حمایت کرده و همبستگی خود را با آنان اعلام می کنیم و بر این باوریم که کارگران اعتصابی با اتحاد و همبستگی می توانند کارفرمایان و دولت را وادار بە افزایش دستمزدها و پذیرش سایر مطالبات خود نمایند. یکی از دلایل مهم فقر و فلاکت کارگران، سرکوب سندیکاها و احزاب کارگری است. از اینرو تشکیل سندیکاهای کارگری در مبارزات کارگران اهمیت اساسی دارد. بدون سندیکا و تشکیلات، کارگران قادر نخواهند شد از حقوق شان بطور موثر دفاع کنند. بدون تردید کارگرانی کە می توانند اعتصاب کنند، قادرند سندیکا و تشکیلات هم در دل آن ایجاد کنند. با تشکیل سندیکا ها در محل های کار توان کارگران برای دفاع سازمان یافتە از حقوق شان به شکل چشم‌گیری افزایش می یابد.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از کارگران و مزدبگیران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و سازمانها و احزاب آزادیخواە و جنبش های اجتماعی مردمی کە دل در گرو آزادی و عدالت اجتماعی دارند می خواهد از این اعتصابات و مطالبات عادلانە اعتصابیون کە بە سود اکثریت مردم و تحولات دمکراتیک در جامعە است حمایت کنند. پیروزی کارگران اعتصابی پیروزی همە نیروهای دمکراتیک است.

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

١۴ مرداد برابر با ۴ اوت ٢٠٢٠

تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد, ۱۳۹۹ ۹:۴۴ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

از ساعت ١٣ دسته دسته به حاضرین در مقابل دروازۀ تاریخی براندنبورگ در نزدیکی پارلمان  آلمان افزوده می‌شد. این تجمع با  اجرای چند سرود اعتراضی علیه جنگ آغاز گردید. از همان آغاز برنامه، حضور چندده‌هزار نفرۀ تظاهرکنندگان به چشم می‌خورد.

ثابتی در پی چیست؟

ثابتی با کارنامه‌ی فوق سیاهی که دارد اگر خود را فقط تیپ سیاسی ستادی معرفی نکند، چه باید بگوید؟ این را که مغز متفکر کشتار ۹ زندانی پشت تپه‌های اوین کسی غیر از او نبود چگونه به انکار برآید؟ چطور ننگ جنایت رسوای خود نسبت به محفل گلسرخی – دانشیان را بزداید که زندانیان سیاسی در همان زمان فهمیدند این خود ثابتی بوده که با به‌کارگیری خودفروخته‌ای به خدمت ساواک، چند محفل پراکنده هنری – سیاسی را شکل «گروه چریکی خطرناک» داد و آن را با باد کردن و دمیدن در بوق و کرنا وسیله‌ی قربانی کردن ده‌ها تن قرار داد و به شاه فروخت تا در دل اعلیحضرت بیشتر بنشیند!

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج

ایوب کریمی به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق «اقدام مسلحانه و عضویت در یک گروه سلفی جهادی» به اعدام محکوم شده بود. یکی از اتهامات این هفت نفر قتل یک روحانی اهل‌سنت به نام ماموستا عبدالرحیم تینا بود….

آرزویی که محال نیست!

من با کودک اسراییلی وقتی که پدرش را در آغوش می‌گیرد از خوشحالی گریه کرده ام و بغض خفه ام می کند وقتی که پدر فلسطینی باور نمی کند که کودکش نفس نمی کشد و تلاش می کند با بوسه هایش دخترکش را از خواب بیدار کند….

خشونت مضاعف علیه زنان و کودکان در جنگ غزه

براساس تخمین صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سوم نوامبر، ۵۰ هزار زن باردار در غزه در پناهگاه‌ها زندگی می‌کنند و پیش بینی میشود روزانه بیش از ۱۶۰ نفر از آن‌ها زایمان کنند. این پناهگاه‌ها در برابر بمباران‌ها مقاوم نبوده و فضای کافی برای جا دادن به ۵۰ هزار آواره را  ندارند.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

ثابتی در پی چیست؟

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج

آرزویی که محال نیست!

خشونت مضاعف علیه زنان و کودکان در جنگ غزه

وداع با اسلحه