دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۳۶

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۳۶

اصلاح طلبان واصول گرایان دو روی یک سکه اند

به نظر می رسد آنچه که عده ای را برآن داشته است تا انتخابات این دوره ریاست جمهوری را سرنوشت ساز نامند، نگاهی است که به تحولات جهانی می شود، پس ازنزدیک به سی سال قطع رابطه با دولت امریکا رئیس جمهور جدید امریکا با شعار تغییر به صحنه سیاست جهانی وارد شده است و می خواهد با حکومت ایران به مذاکره بنشیند

روزاخذ رای برای انتخاب رئیس جمهورایران نزدیک میشود. تصورات برخی که با تغییرات وتحولات جهانی چگونگی برگزاری انتخابات تغییرات بنیادی خواهد داشت تحقق نیا فت. ثبت نام داوطلبان پایان پذیرفت و چهارنفر، دواصلاح طلب ودواصول گرا که از امکانات وسیع دولتی ومالی برخوردارهستند ازصافی نظارت استصوابی شورای نگهبان بیرون آمدند.میدانیم که روسای جمهوردر جهان بادرنظرگرفتن اختیاراتی که دارند اهمیت کمتر ویا بیشتر پیدامی کنند و سئوال این است که رئیس جمهور در قوانین جمهوری اسلامی ایران چه اختیارات وچه نقشی دارد؟ درقانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهوررئیس قوه مجریه است و شخص اول کشور ولی فقیه است. برای کاندیدا شدن فرد باید با اعتقاد درونی وعملی به ولایت فقیه تایید شورای نگهبان را که فقها وحقوقدانانش برگزیده رهبرجمهوری اسلامی بطور مستقیم و یا غیرمستقیم هستند کسب کند. درانتخاباتی که آنهم تحت نظر شورای نگهبان است رای لازم را بد ست آورد و صحت وسقم آن را نیز شورای نگهبان تائید کند وسرانجام با تنفیذ حکم از سوی رهبرنظام رئیس جمهور شود. این رئیس جمهوربرابرقانون اساسی موردتائید صاحبان قدرت، اختیارات بسیار محدودی دارد. همان طور که آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق اظهار نموده است نقش واختیار رئیس جمهوراز یک تدارکاتچی تجاوز نمی کند. دیده شد آقای خاتمی با آراء بالا به همراه مجلسی که اکثریت قاطعی حما یتش می کردند، نتوانست به آنچه درمبارزات انتخاباتی بیان کرده بود عمل کند .
جمهوری اسلامی درسه دهه گذشته ازدادن آزادیهای فردی واجتماعی مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر بمردم ایران خودداری کرده است. درحالی که چند هفته تا روز انتخابات بیشتر نمانده کوچکترین روزنه ای که نشان دهنده اندکی آزادی باشد ملاحظه نمی شود. درایران آزادی احزاب ، آزادی اجتماعات، آزادی قلم ومطبوعات که لازمه ایجادجو مناسب انتخاباتی است وجود نداشته و ندارد. انتخابات در جمهوری اسلامی غیرآزاد، دولتی و ولائی است. جمهوری اسلامی، مذهب سالارست وانتخاب ودمکراسی مورد قبول اکثر گردانندگان حکومتی نیست. ازعقاید مذهبی مردم سالهاست که استفاده ابزاری می شود. رای دادن به این یا به آن، وظیفه شرعی تلقی میشود وتکلیف شرعی با انتخاب آزاد درتبا ین است . قانون اساسی جمهوری اسلامی راهی برای به قدرت رسیدن مردم باز نگذاشته است و تمام قدرت درانحصارمذهب سالاران است و فقط خودی ها حق انتخاب شدن دارند. با نبودن آزادی و بسته بودن راه انتخاباتی همگانی که خودی وغیر خودی نداشته باشد و اندک بودن اختیارات رئیس جمهورنتیجه انتخابات از پیش تعیین شده است . درمیدان انتخابات دودسته از خودی ها که با ساختار حکومت مشکلی ندارند دیده می شوند:
۱- اصول گرایان که آقایان احمدی نژاد و رضائی کاندیدای آنان می باشند.
۲- اصلاح طلبان که آقایان موسوی و کروبی آنان رانمایندگی می کنند. سخنان انتخاباتی آقای کروبی ازایشان چهره ای نه آن چنان که هست ارائه می دهد. اما مردم به یاددارند که دردوران رئیس مجلس بودن دراجرای د ستورات واحکام حکومتی تا چه اندازه اصرار وتاکید داشتند. هشدارایشان بر ضرورت دور نگاهداشتن نیروهای نظامی و نیمه نظامی مانند بسیج ازدخالت درانتخابات و یا نگارش نامه ای در ضرورت برکناری آقای جنتی رئیس شورای نگهبا ن به علت حمایت آشکار ازآقای احمدی نزاد و نقض بی طرفی که لازمه ریاست یک شورای نظارتی است واستفاده رئیس جمهور فعلی از رادیو وتلویزیون در افشای بخش اندکی ازآنچه مبارزه بین خودی ها ست، می باشد و آقای کروبی خوب می د اند که درحاکمیت گوش شنوائی نخواهد یافت .
یکی از کاندیداهائی که به نظر می رسد مورد توافق بین اصول گرایان واصلاح طلبان باشد آقای موسوی نخست وزیر دهه شصت است وازآنجا که دهه ۶۰ دورانی حساس وسرنوشت ساز درایران بوده است، حضور ایشان با سکوت کامل و تایید همه جانبه ازوقایع آن زمان پرسشهای بسیاری را موجب شده است. بیست سال اظهار نظر نکردن وبقولی به کارهای شخصی وهنری پرداختن نمی تواند توجیهی بر دردوران نخست وزیری ایشان باشد. کشتارزندانیان اعدامها وتسویه حسابهای خونین با مخالفین ازروزهای تاریک دردوران نخست وزیری آقای موسوی است. اصولگرای دیگری که سالها فرمانده سپاه پاسداران بوده است آقای رضایی می باشد که درهمه دوران گذشته مسئولیت های متعددی داشته واگر اراده مرکز قدرت برآمدن ایشان تعلق پذیرد کشور ایران پادگانی تر ازحال ودرهمین راستای موجود خواهد بود. درباره داوطلبی آقای احمدی نژاد نیازی به یادآوری اقدامات دوره ریاست جمهوری ایشان نمی بینم؛ چون بسیاری از صاحبان قدرت نیز به اینجا رسیده اند که براثرکارهای آقای احمدی نژاد ایران گرفتاربن بست های بزرگ نگرانی آفرین دربسیاری اززمینه هاست. به نظر می رسد آنچه که عده ای را برآن داشته است تا انتخابات این دوره ریاست جمهوری را سرنوشت ساز نامند، نگاهی است که به تحولات جهانی می شود، پس ازنزدیک به سی سال قطع رابطه با دولت امریکا رئیس جمهور جدید امریکا با شعار تغییر به صحنه سیاست جهانی وارد شده است و می خواهد با حکومت ایران به مذاکره بنشیند. همه نامزدهای انتخاباتی خودرا آماده این مذاکره می دانند. آنچه ملاحظه می شود این است که مردم ایران تعیین کننده رئیس جمهوری که درمذاکرات شرکت خواهد داشت، نیستند بلکه انتخاب از سوی رهبری نظام انجام میشود. رئیس جمهورامریکا هم به این نکته توجه کرده است که قدرت تصمیم گیرنده فوق رئیس جمهور است. انتخابات در ایران با توجه به شرایط حاکم و قانون اساسی انتصاب است نه انتخاب. آزادی های گفتار ونوشتار ورسانه های گروهی وهمچنین آزادبودن احزاب سیاسی واتحادیه ها وسندیکاها ابتدایی ترین شرایطی هستند که جهانشمول می باشند و درایران بهیچ وجه رعایت نشده ووجود ندارد (مصداق بارز آن توجه به خبری کوتاه ازروزنامه اعتماد ملی مورخ ۱۰/۲/۸۸ است که نشان می دهد حاکمیت راهی برای اظهار عقیده واجتماع دگراندیشان باز نخواهد گذاشت. خبررابخوانید : نیروهای امنیتی از برگزاری جلسه کمیته دفاع از انتخابات آزاد وعادلانه ممانعت بعمل آورد. این جلسه قرار بوددیروز در دفتر موسسه حقوقی راد که متعلق به محمدعلی دادخواه است برگزارشود). برای موثر بودن رئیس جمهوردرامور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دگرگونی هایی در قانون اساسی که سی سال پیش به آراء عمومی گذاشته شد، ضرورت دارد. بنظر نمی رسد عبورکنندگان ازصافی نظارت استصوابی شورای نگهبان بتوانند درحرکت به سوی حاکمیت ملی وکاهش نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی گامی شایسته بردارند. شرایط موجود نشان می دهد که حرکت دردایره بسته قدرت است و آنا ن که از اصلاح طلبی سخن می گویند با هشت سا ل در مقام ریاست جمهوری بودن نتوانستند ویا نخواستند ازدایره قدرت گامی بیرون نهند واگراصلاح طلبی را که گروهی مدعی آن هستند: “کوششی درایجاد تغییرهای تدریجی در جامعه بدانیم”، اصلاح طلبان چه تغییری ایجادکرده و یا به آن رسیده اند؟ درپایان دوره اصلاحات حرکت درهمان دایره بسته ادامه داشت. شرکت مردم در انتخاب رئیس جمهور چگونه موجب تغییرات مهم خواهد شد وقتی که همه تصمیمات رئیس جمهور با اشاره قدرت برتر نظام اجرا و یا کا ن لم یکن میشود؟ خوب و خوبتر یا بد و بدتر بودن یکی از این چهره های داوطلب چه تاثیری دارد؟ کسا نی که پس از طی مراحل برابرمقررات نظارت استصوابی مجاز به داوطلبی می شوند چه فرقی باهم دارند که خوب وبد داشته باشد؟ بد وبدترمشروط به توان تغییردرموازنه قدرت است که اکنون مفهومی ندارد. این چهار نفر نامزدهای ریاست جمهوری در سه دهه گذشته درتمام نابسامانیهای کشور، نقض آشکار حقوق بشر، سقوط اقتصادی، تورم، گرانی، بیکاری و انزوای ایران در جهان ، دخالت مستقیم داشته ا ند وبریکد یگر برتری ندارند. اصلاح طلب واصول گرا دوروی یک سکه اند. روزی این و دگرروز آن سوار بر مسند ریاست جمهور بوده اند. اصلاح طلبان نیز چون اصولگرایان خودرا دربرابرملت مسئول نمی دانند. مدعیان اصلاح طلبی با بهره بردن از فراموشی مردم بازهم شعارهایی را می دهند که خود به مرحله اجرا درنیاوردند. چه تفاوت هائی درنتایج کارهای اصول گرایان واصلاح طلبان می توان پیداکرد؟ در پایان دوره هشت ساله اصلاح طلبان چرادولت اصولگرا ی آقای احمدی نژاد آمد؟ آیا اصلاح طلبان دیگر برنامه ای نداشتند؟ راه کارها را نمی دانستند؟ درسی سال گذشته همه داوطلبان در اقدامات حاکمیت حضورشان گاه کم رنک و زمانی پر رنگتر بوده است و هیچکس نمی تواند ازبارمسئولیت اقدامات گذشته خود را منزه بداند . برای انتخابات پیش رو بعضی با عنوان کردن مطالبه محوری، خواست هایی را بیا ن داشته اند وعده ای ازآنها هم به این بهانه برای تایید دوکاندیدای مدعی اصلاح طلبی به میدان آمده اند. گویا مصلحت خویش دراین دیده اند که آنچه را برمردم ایران گذشته است به یاد نیاورند و بازارانتخابات راگرم کنند. می گویند چون می خواهیم به دولت آقای احمدی نژاد نه بگوئیم به اصلاح طلبان رای خواهیم داد! مردم ایران جناح های حاکمیت راشناخته اند و حق دارند به اصلاح طلبان هم اعتماد نکنند. آیا اصل حاکمیت ملی فقط با دیدگاه اصولگرایان در تضاد است؟ چشم بستن برواقعیت ها ودعوت از مردم برای رای دادن آیا فریب مردم ایران نیست ؟

تاریخ انتشار : ۵ خرداد, ۱۳۸۸ ۹:۳۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…