پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۰۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۰۷

اعلامیه مشترک: همبستگی، سازمانیابی و مشارکت در امور سیاسی راه مقابلە با سیاست های ضدکارگری است

کارگران و زحمتکشان!

اول ماە مە (١١ اردیبهشت) روز همبستگی جهانی کارگر را بە شما کارگران و زحمتکشان و به نيروهای مدافع آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسياليسم صمیمانە شادباش می گوئیم. امیدواریم شما بتوانید امسال از سد موانع دولتی عبور کنید و روز کارگر را مانند کارگران سایر کشورها با برگزاری تظاهرات و تجمع ها و طرح مطالباتتان بە خوبی برگزار کنید.

کارگران و زحمتکشان!

اول ماە مە (١١ اردیبهشت) روز همبستگی جهانی کارگر را بە شما کارگران و زحمتکشان و به نیروهای مدافع آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم صمیمانە شادباش می گوئیم. امیدواریم شما بتوانید امسال از سد موانع دولتی عبور کنید و روز کارگر را مانند کارگران سایر کشورها با برگزاری تظاهرات و تجمع ها و طرح مطالباتتان بە خوبی برگزار کنید.

برگزاری روز جهانی کارگر حق شهروندی شماست. در قانون کار روز کارگر تعطیل است و هم از این رو کارفرمایان و دولت حق ندارند مانع تعطیلی و برگزاری این مراسم شوند و یا کارگران را بخاطر آن مجازات و تحت پیگرد قرار دهند. آمدن بە خیابان و برگزاری تظاهرات حق کارگران است. بدون مخالفت و تظاهرات با سیاست ها و اقداماتی کە موجب بیکاری، از بین رفتن امنیت شغلی، ثابت نگاە داشتن دستمزدها زیر خط فقر، سرکوب سندیکاها، زندانی کردن فعالان کارگری، تبعیض جنسیتی، نبود ایمنی و بهداشت محیط های کار کە سالانە جان هزارن تن را می گیرد، دولت و سرمایه داران عقب نخواهند نشست.

در سال گذشتە اعتراضات و اعتصابات شما و سایر مزدبگیران از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشت. وسعت و کیفیت اعتراضات چنان بود کە مانع اجرای بخشی از سیاست های ضدکارگری جمهوری اسلامی شد و در مواردی نیز موجب عقب نشینی دولت روحانی گردید. با این حال پراکندگی اعتراضات مانع از ثمربخشی بیشتر دست آوردها است. 

شما در سال گذشتە در پرتو همبستگی توانستید، تلاش دولت، مجلس و سازمان های کارفرمایی برای از میان برداشتن مواد حمایتی قانون کار را خنثی کنید، روند تصویب لایحە ضدکارگری “اصلاح قانون کار” در مجلس را کە از حمایت همه جریان های حکومتی، کارفرمایان و بطور کلی احزاب مدافع مناسبات سرمایە داری لجام گسیختە قرار داشت را متوقف کنید. شما می توانید با همبستگی و تشکل یابی کە رمز موفقیت شماست، تعرض گستاخانە دولت و جریان های مختلف سرمایە داری بە حقوق و دست آوردهای مبارزاتی و تاریخی جنبش کارگری را درهم بشکنید. کما اینکە نسل های پیشین کارگری در مقاطع مختلف موفق بە انجام این کار شدند.

اهمیت دارد که برای اجرای مواد حمایتی قانون کار و تغییر موادی از آن کە مغایر حقوق کارگر و استانداردهای شناختە شدە بین المللی و مخدوش کنندە حقوق انسانی، شهروندی و سندیکایی کارگران است، مبارزه ادامه یابد. قانون کار باید حامی حقوق کارگر باشد و از حقوق کارگر در مقابل تعدی و زورگویی کارفرمایان حراست کند. 

در پایان سال ٩۵ بە رغم افزایش هزینەهای ماهانە خانوار شهری بە ۴ میلیون تومان و تعیین کف این هزینەها در شورای عالی کار بە مبلغ ٢،۵ میلیون تومان و پیش بینی افزایش تورم در سال ٩۶ توسط اقتصادانان، اما در نهایت شورای عالی کار تنها با افزایش ١۴،۵ درصد بە دستمزد کارگران موافقت کرد. همین مقدار افزایش ناچیز هم براثر تظاهرات متعدد صورت گرفت کە بە شکل نسبتا هماهنگ و هم زمان توسط کارگران، معلمان و بازنشستگان در اسفند ماە برگزار شد. دولت و سازمان های کارفرمایی در حالی بە بهانە بالا رفتن هزینە تولید با افزایش دستمزدهای زیر خط فقر مخالفت می ورزند، کە میانگین سهم دستمزد کار در قیمت تمام شدە کالا به طور متوسط حدود ٧،۵ درصد است. دستمزد کارگران در کشوری مانند ترکیە بیش از دو برابر دستمزد در ایران است. در یونان و پرتغال بحران زدە دستمزد کارگران، چهار برابر ایران است. توجیه های دولت و سازمان های کارفرمایی برای افزایش اندک دستمزد کارگران و زیر خط فقر نگهداشتن آن، نادرست و فریبکارانە است. لازم است هم چنان برای افزایش دستمزد مبارزه کرد. 

در سال گذشتە عدە دیگری از رهبران تشکل های کارگری و معلمان به خاطر فعالیت های سندیکایی و کارگری و دفاع از حق و حقوق کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران و عدالت اجتماعی محاکمە و بە زندان های طولانی محکوم، تعدادی اخراج و عده ای به شلاق و پرداخت جریمە نقدی محکوم شدند . این پیگردها غیرقانونی و خلاف حقوق شهروندی و مغایر با الزامات رشد و توسعە اقتصادی – اجتماعی است. و شلاق زدن کارگران یادآور دوران بردەداری است. ما این گونە پیگردها را محکوم می کنیم و ضمن اعلام همبستگی با فعالان کارگری و خانوادە هایشان از همە تلاش هایی کە تاکنون برای آزادی آن ها انجام شدە، بە ویژە از تلاش ها و حمایت های بی شائبە اتحادیە های کارگری کشورهای مختلف کە مصداق بارز همبستگی کارگری فرامرزی است، قدرانی می کنیم. 

سیاست خصوصی سازی و واگذاری صنایع و موسسات بزرگ اقتصادی بە آقازادەها، وابستگان حکومت و نهادهای حکومتی مثل سپاه، بە رغم مخالفت های کارگران و مدافعان عدالت اجتماعی درسال گذشتە تداوم یافت و دولت روحانی بی سروصدا موسسات دیگری را زیر عنوان “خصوصی سازی” بە بهانە مقابلە با رکود، ایجاد اشتغال و رونق، به بهای نازل واگذارکرد. اما نتیجە این واگذاری ها، تشدید رکود، بیکاری و تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای بزرگ صنعتی، اخراج شمار دیگری از کارگران و کارکنان آنها و رونق واردات بود. ادامە خصوصی سازی در آموزش و پرورش، بالا رفتن هزینەهای تحصیلی از یک سو و از سوی دیگر دستمزدهای زیر خط فقر، سبب بازماندن صدها هزار نفر دیگر از فرزندان خانوادە های کارگری و تهی دستان شهر روستا، افزایش شمار کودکان کار و خیابانی و طبقاتی شدن بیشتر آموزش گردیدە است. بە جهت عواقب زیانبار این اقدامات برای جامعە، ما مخالف رانت خواری زیر عنوان خصوصی سازی هستیم و هم دوش با کارگران، معلمان، سازمان های مدافع حقوق کودکان و سایر عدالت خواهان ترقی خواە، برای توقف آن تلاش می کنیم.

بە نظر ما بهبود شرایط معیشتی و اجتماعی کارگران و عموم مزدبگیران، در پرتو مبارزه، همبستگی، سازمانیابی و متشکل شدن در سندیکاها، اتحادیە ها و احزاب کارگری و مشارکت جویی طبقە کارگر در امور سیاسی و اجتماعی حاصل می شود. جمهوری اسلامی با سرکوب احزاب و اتحادیە های کارگری و جلوگیری از شرکت مسقلانە احزاب کارگری در انتخابات، راە ورود نمایندگان واقعی کارگران و مزدبگیران را مسدود نمودە تا آنان نتوانند وارد مجلس، شوراهای شهر و روستا شوند و حتی در چارچوب این قانون اساسی سراپا تبعیض هم، در قانون گزاری، ادارە کشور و ادارە امور شهرها و روستاها نقش داشتە باشند و از حق و حقوق کارگران دفاع کنند. علیە این تبعیضات ویرانگر کە سبب ساز، فقر، بیکاری، گرانی، رکود تولیدی، فساد، غارت اموال عمومی، تخریب محیط زیست و افتادن اهرم های قدرت بە دست افراد فاسد و سودجو شدە است باید متحدانه مبارزه کرد و از باز شدن فضای سیاسی، لغو سانسور و برگزاری انتخابات آزاد دفاع نمود..

زندە باد اول ماە مە روز همبستگی بین المللی کارگران
زندە و گستردە باد همبستگی کارگران ایران
زندە باد آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
کنشگران چپ

٨ اردیبهشت ١٣٩۶ (٢٨ آوریل ٢٠١٧)

تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۶ ۲:۳۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

تجربه قیام ژینا نشان داد که پاشنه‌ی آشیل این قیام نبود سازماندهی متناسب با وضعیت موجود است. این ضعف بنیادین همچنان پابرجاست. دلایل آن را بطور خلاصه می‌توان در سرکوب سیستماتیک همه‌ی ‌احزاب و سازمان های صنفی و سیاسی، رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای مستقل در ایران از سال‌های اولیه استقرار جمهوری دیکتاتوری اسلامی دانست.

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران