چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۲:۱۷

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۲:۱۷

آه... ماندانا!
فروردین ۱۳۶۱ بود که از کمیتۀ مشترک به بند ۲۴۳ زنان اوین منتقل شدم. دخترکی شیرین ومخملین نظرم را جلب کرد. شاید ۲۲ سال داشت. نرم ومخملین بود، با صلابت....
۳۰ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زهره تنکابنی
نویسنده: زهره تنکابنی
شوق وزیدن 
در قعر نومیدی … به تداوم ناگزیر زیستن می اندیشم، به تماشای شکوفه های شکوفنده، در باغ بهاری،. که پایان تمامی زمستان ها را،. اعلام می کند...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: مسعود دلیجانی
نویسنده: مسعود دلیجانی
جنایات جمهوری اسلامی علیه هموطنان بهایی را محکوم میکنیم
نظام جمهوری اسلامی سالهاست با گفتمان خودی-غیر خودی، شیعه-سنی، انقلابی-غیر انقلابی و مشابه آن، با پر رنگ کردن اختلافات قومی و مذهبی ملت ایران را چند بخش کرده و کوشش...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران خارج کشور
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران خارج کشور
بحران خالص سازی و به صحنه‌‌آمدن اصلاح طلبان در سیمای تحریم شکنان و کنشگری مرزی!
آیا لقمه خالص سازی در گلوی خامنه‌ای گیر کرده است؟ ... چرا آب و نان اصلاح طلبان در گرو ایفا نقش در هم شکستن دوقطبی جامعه است؟ مهندسی انتخابات از...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: تقی روزبه
نویسنده: تقی روزبه
بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ آخرین تحولات کشور، و نمایشِ انتخاباتی پیشِ‌روی
حرکت مشترک ما در تحریم نمایش انتخاباتی رژیم منفور و ورشکستۀ ولایت فقیه به‌رهبری علی خامنه‌ای، پیام روشن اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم میهن ما به این رژیم است.
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: حزب توده ایران
نویسنده: حزب توده ایران
حقوق بشر! 
در سرزمین اروپا که «فرشتگان» بر آن حاکم ند، انسانيت در حال دفن شده‌ است! سرزمینی که مردگان سیاسی در آن بر صندلی قدرت نشسته اند، با سیاستهای تکراری و...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: شمی صلواتی
نویسنده: شمی صلواتی
منصور یاقوتی معلم، نویسنده متعهد و واقعگرا
مانیفست منصور یاقوتی و تمامی معلمانی که درد مردم را می فهمند، فقط در کلاس درس و آموزش خلاصه نمی شود، منصور رسالت یک معلم را فراتر از تعلیم و...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: بهروز شوقی
نویسنده: بهروز شوقی

انتصخابات، و نە انتصابات یا انتخابات فرمایشی

در جریان انقلابات مخملی، اصطلاحی ابداع شد تحت عنوان 'اصقلاب' کە محل تلاقی اصلاحات و انقلاب بود، واژەای کە بسیاری آن را متناسب با روند تحولات در کشورهای اروپای شرقی ارزیابی می کردند. آیا نمی توان با بهرەگرفتن از همین منطق، از این بە بعد انتخابات را در جمهوری اسلامی تحت عنوان 'انتصخابات' توصیف کرد؟ کلمەای کە بە خوبی هم معرف جریان نظارت استصوابی است و هم معرف چگونگی روند انتخابات در میان خودیهای اصولگرا.

بە جز دور اول انتخابات ریاست جمهوری کە در آن طیف متنوعی از نیروها و افراد سیاسی امکان شرکت یافتند و در واقع دمکراتیک ترین انتخابات ریاست جمهوری در تمام طول عمر جمهوری اسلامیست، ما بتدریج با تشکیل شورای نگهبان و نظارت استصوابی شاهد تنگتر شدن دایرە افراد بە اصطلاح ذی صلاح بە خودیها شدیم، و در واقع انتخابات بە رقابت میان افراد برخاستە از حاکمیت محدود شد.

با تنگتر شدن حلقە همیشە این بحث مطرح بودە کە آیا ما در جمهوری اسلامی اساسا با نظم انتخاباتی روبرو هستیم یا نە. بویژە اینکە در کشور آزادی و دمکراسی کە لازمە وجود یک انتخابات بە معنای واقعیست وجود نداشتند، و اساسا احزاب با پیشینە، برنامە و ایدئولوژیهای متفاوت بشیوە علنی فعال نبودند تا بتوانند با همدیگر رقابت کنند. اما جمهوری اسلامی بعلت اینکە رژیمی برآمدە از انقلاب بود، و بشیوە مداوم تحت تاثیر پایەای نیروهای شرکت کنندە در انقلاب بهمن در تمامی این سالها، در درون خود و حتی در دایرە خودیها هم مدام جناح بندیهای گوناگون با راهکارهای متفاوت بر آن تاثیر گذاشتەبود و بعلت دوگانە جمهوریت و حکومت (جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی)١، کە دو پایە آن را تشکیل می داد شاهد ستیزهای درونی بودەاست. این امر در خرداد ٧۶ بە اوج خود رسید و جامعە ایران توانست نیروئی را بە ریاست جمهوری برساند کە از اندیشە مدنی و مدرن بنوعی متاثر بود و ساز دیگری را در مقایسە با جناح معتقد بە حکومت اسلامی می زد.

درست است کە انتخاباتها در ایران بە معنای اولیە و پرنسیپال خود دمکراتیک نبودند، اما همین فرج همیشە این امکان را بوجود می آورد کە جامعە ایران بتواند از طریق رای خود در حاکمیت رخنە کردە و بنوعی برای پیشبرد خواستەهای خود فشار وارد آورد. در واقع فشار تنها جنبە بیرونی نداشت، بلکە از طریق صندوق رای بشیوەای در درون نظام هم نهادینە شدە و از این بابت در جناح حکومت گرا و ضد جمهوری آن همیشە احساس بشدت ناخوشایندی ایجاد می کرد.

چنین وضعیتی، بسیاری را بە این نتیجە رسانیدە بود کە آنچە در جمهوری اسلامی در بزنگاە انتخابات رئیس جمهوری و یا نمایندگان مجلس می گذرد را می توان در نهایت تحت عنوان واژە ‘انتخابات’ فورمولە کرد. اما سئوال این است کە بعد از این آیا می توان از این نام استفادە کرد؟

با خوانش شرایط جدید کە در آن تعدد عددی نامزدهای اصولگرا، بویژە طیف تندرو، فزونی یافتند (در ابتدا پنج بە دو، و سپس با کنارەگیری جلیلی، زاکانی و مهر علیزادە سە بە یک شدند، و در واقع علیرغم کم شدن تعداد، اما نسبت کماکان حفظ شد)، و نیز تائید چهرەهای دست چندم اصلاح طلبان کە حتی نتوانست تائید اجماعی اصلاح طلبان را هم پشت سر خود داشتە باشند؛ ما علنا وارد دورانی شدەایم کە واژە انتخابات بیش از پیش از معنا تهی شدەاست.

بودند جریاناتی کە انتخاباتها را، انتصابات و یا انتخابات فرمایشی توصیف کردەاند. اما بە نظر می رسد بعد از انتخابات ١۴٠٠، باید واژە جدیدی برای روندی کە کشور وارد آن شدەاست ابداع کرد.

در جریان انقلابات مخملی، اصطلاحی ابداع شد تحت عنوان ‘اصقلاب’ کە محل تلاقی اصلاحات و انقلاب بود، واژەای کە بسیاری آن را متناسب با روند تحولات در کشورهای اروپای شرقی ارزیابی می کردند. آیا نمی توان با بهرەگرفتن از همین منطق، از این بە بعد انتخابات را در جمهوری اسلامی تحت عنوان ‘انتصخابات’ توصیف کرد؟ کلمەای کە بە خوبی هم معرف جریان نظارت استصوابی است و هم معرف چگونگی روند انتخابات در میان خودیهای اصولگرا؟

نمی گویم انتخصابات، زیرا کە در این پروسە، انتصاب بر انتخاب می چربد.

بە این ترتیب در صورت عدم بازگشت دوران قبل و یا پیش آمدن شرایط جدید، این اصطلاح سیاسی بیشتر از دیگر واژەها معرف کنە شرایط از این بە بعد کشور خواهد بود.

زیرنویس:

١ـ در واقع از دوگانە جمهوریت و اسلامیت گفتە می شود، اما با توجە بە خوانشهای متفاوتی کە از اسلام می تواند وجود داشتە باشد، این دین از امکان آن بهرەمند است کە با جمهوریت منافات نداشتە باشد. بنابراین دوگانە جمهوری و حکومت بە نظر درست تر می رسد.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد, ۱۴۰۰ ۱۱:۴۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته‌ی ۲۱ تا ۲۸ خرداد گذشت

صاحبان نام‌های بیرون‌آمده از دودکش شورای نگهبان هر کدام بیانیه‌ای خواندند و از چنین می‌کنیم و چنان، گفتند. و از اصلاح امور و پیشرفت. تو گویی تا به‌امروز جن‌ها بر ایران حاکم بوده‌اند. و از برابری زن و مرد هم گفتند. و هیچ یک اما از شورای نگهبان در همین ادعای برابری زن و مرد، نپرسید، چرا برای خالی نبودن عریضه هم که شده، نام زنی را بیرون نداده است!

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آه… ماندانا!

شوق وزیدن 

جنایات جمهوری اسلامی علیه هموطنان بهایی را محکوم میکنیم

بحران خالص سازی و به صحنه‌‌آمدن اصلاح طلبان در سیمای تحریم شکنان و کنشگری مرزی!

بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ آخرین تحولات کشور، و نمایشِ انتخاباتی پیشِ‌روی

حقوق بشر!