چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۳۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۳۱

انتظار برای مرگ کفتار

ولو این نظر تماماً درست هم که باشد، در نهایت باید گفت کە سیاست "در انتظار مرگ کفتار"، بدین معنی نخواهد بود کە بعنوان مثال در صورت پیروزی جبهە مقابل غرب، وضعیت دوبارە در این کشور بە دوران قبل از جنگ داخلی برخواهد گشت، بلکە در بهترین حالت ما شاهد وضعیتی از قبیل عراق خواهیم بود.

اگر سخنان ‘جو بایدن’ معاون اول رئیس جمهور آمریکا را با شبکە بلومبرگ مبنا قرار بدهیم، بار دیگر خیلی آسان، و البتە این بار با تائید یک ابرقدرت جهانی، بە این نتیجە می رسیم کە جنگ در خاورمیانە توان اقتصادی کشورهای درگیر را بشدت تحلیل بردە و دارد مدام می برد.

جو بایدن، در اشارە بە سە مورد، بصراحت از مشکلات اقتصادی آمریکا می گوید، اینکە بازماندن این کشور در اقدام در این سە زمینە، بشدت بە محدودیتهای وضعیت اقتصادی و مالی ایالات متحدە گرە خوردە است: درخواست ترکیە از این کشور برای ایجاد منطقە پرواز ممنوعە در شمال سوریە، برخورد نظامی با روسیە در سوریە، و سرانجام مداخلە نظامی در این کشور بمنظور اتمام بحران چندین سالە این کشور. معاون رئیس جمهور آمریکا، حتی در مورد روسیە هم بە همین تحلیل دست می زند. وی بصراحت معتقد است کە جنگ سوریە و اوکرائین، اقتصاد روسیە را با سقوط آزاد مواجە کردەاست.

هرچند تحلیل گران سالهاست کە واقعیت ضعف اقتصادی آمریکا را دریافتەاند و از آن بعنوان یکی از شاخصهای مهم افول قدرت آمریکا در جهان و در همین راستا ضعف مانور آن نگاە می کنند، اما اعترافات جو بایدن جالب توجەاند، زیرا کە مستقیما و علنا واقعیتی از زبان حاملان آن در پیشگاە افکار عمومی بصراحت اذعان می شود، واقعیتی کە تنها بە کاهش توان اقتصادی این کشور در جنگ خاورمیانە مربوط نمی شود، بلکە بە اصل بحران مزمن جهانی اقتصاد سرمایەداری هم برمی گردد.

اما این وضعیت دشوار، تنها آمریکا و روسیە را در بر نمی گیرد، بلکە تمامی کشورهای درگیر، از جملە ایران را نیز کە در همین باتلاق گیرکردە و بشدت در آن دست و پا می زند را هم شامل می شود. اگرچە تا حالا نە آماری واقعی از پولهائی کە رژیم در سوریە خرج می کند بە بیرون درز کردە، و نە سران اصلی آن، بمانند ‘جو بایدن’ در یک مصاحبە رسانەای از دشواریهای اقتصادی و مالی ماجرا گفتەاند.

چنانکە می دانیم آمریکا تلاش مضاعفی را برای تضعیف داعش در منطقە آغاز کردە است، و بنابراین اگر بە تصویر بالا، عدم تمایل کشورهای عربی سنی طرفدار داعش را بە پیوستن بە آمریکا برای از بین بردن داعش هم اضافە کنیم (امری کە بایدن از آن گلایە می کند)، کل تصویر باز غامضتر می شود، زیرا کە این امر کار آمریکا را بسیار دشوارتر می کند، و از سوی دیگر این وضعیت در کل ما را بە این حقیقت رهنمون می شود کە سوریە بە باتلاقی تبدیل شدە کە کشورهای بسیاری دارند باهم در آن غرق می شوند.  

اما این باهم غرق شدن، هیچ کدام از این کشورها را تا حالا بە این نتیجە نرساندە کە یا بە یک تفاهم همە جانبە برسند و یا اینکە طرفی برگ برندە را بە دیگری واگذار کند، و همە شاید بنوعی بە این نتیجە رسیدەباشند (در خفا!)١ کە سرانجام یک طرف بدون اعلام علنی شکست، عقب خواهد نشست و راە را باز خواهد کرد. بنابراین شاید هم اکنون ما در مرحلە ‘انتظار برای مرگ کفتار’ قرار گرفتەایم.

ولی امکان پیروزی کدام کشور در سوریە محتمل تر بە نظر می رسد؟ در جواب این سئوال می توان بە جرات گفت کە آن کشورهائی احتمالا بە پیروزی می رسند کە تنها با پول نمی جنگند، بلکە از توان بسیج نیرو و اعزام آن بە سوریە برخوردارند، و این کشورها عمدتا عبارتند از ایران، ترکیە و عربستان، و البتە در میان این سە کشور نیز یک نظر می تواند این باشد کە ایران از موقعیت بهتری برخوردار است، زیرا کە اپوزیسیون مسلح غیر داعشی سوریە نشان دادە کە از توان لازم برخوردار نیست، دولت اسد از موقعیت بهتری نسبت بە قبل برخوردار شدە، داعش بعنوان نیروی اصلی مخالف از اعتبار بین المللی برخوردار نیست، و سرانجام اینکە ترس دولت ترکیە از کردها، امکان مانور ایران در سوریە را بالا می برد.٢

 اما یکی از جوانب این واقعیت کە تنها سە کشور ایران، ترکیە و عربستان از توان بسیج و اعزام نیرو لااقل تا میان مدت بە سوریە بهرەمندند، بدین معنی ست کە عملا با گذشت زمان آنان نسبت بە کشورهائی مثل آمریکا از موقعیت مناسبتری در سوریە برخوردار خواهند بود، و این باعث خواهد شد کە آمریکا در آیندە بنوعی بە دنبالەرو سیاست عربستان در مورد سوریە تبدیل شود، زیرا کە بهرحال طبق گفتەهای جو بایدن آمریکا سیاست مهار نفوذ ایران در منطقە را تعقیب می کند.

ولی سئوال این است کە آیا مهار ایران در منطقە از آنچنان ابعادی برخوردار خواهد بود کە آمریکا همە تخم مرغهایش را در سبد عربستان قرار دهد، و یا این مهار، محدود خواهد بود و تنها در زمینەهائی چند عمل خواهد کرد؟ تجربە عراق نشان دادە است کە آمریکا در این مورد تا حدودی پراگماتیستی عمل کردە است. یعنی بر مبنای توان و امکانات خود.

ولو این نظر تماماً درست هم که باشد، در نهایت باید گفت کە سیاست “در انتظار مرگ کفتار”، بدین معنی نخواهد بود کە بعنوان مثال در صورت پیروزی جبهە مقابل غرب، وضعیت دوبارە در این کشور بە دوران قبل از جنگ داخلی برخواهد گشت، بلکە در بهترین حالت ما شاهد وضعیتی از قبیل عراق خواهیم بود. پس، جنگ آن هویت اصلی ست، اما هر بار با جلوەای دگر از خود. پس بهترین راە برای پایان دادن بە دور باطل جنگ و خشونت در منطقە این است کە طرفهای درگیر، و بویژە ایران در فکر چنان طرحی باشند کە بتوانند نە فقط بە جنگ کنونی، بلکە بە ادامە احتمالی آن در آیندە خاتمە دهند. مخرج مشترک منافع همە طرفهای درگیر امکان پذیر است، زیرا کە در صورت عملی نشدن آن، آنچە باقی می ماند ادامە جنگ است تا بی نهایت تحلیل رفتن توانها.

زیرنویس:

١ـ همانگونە کە آمریکا، عراق را بی سر وصدا بە ایران تحویل داد، شاید اصلی ترین کشور درگیر در سوریە، ایران باشد کە بشدت در مورد سوریە این سیاست را دبنال می کند.

٢ـ باید آشتی ترکیە با روسیە را نیز بعنوان فاکتوری دیگر کە بە نفع جبهە ایران و روسیە عمل می کند، افزود. توجە شود بە معذرت خواهی ترکیە از روسیە بخاطر سرنگونی هواپیمای نظامی این کشور در چند ماە پیش.

تاریخ انتشار : ۹ تیر, ۱۳۹۵ ۱۰:۳۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!