دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۶

انقلابی با خصلت معکوس

مدل "اول خارجی، دوم کمونیستها و سوم پارلمان" کە مدل ذهنی همە فاشیستها برای عروج از پلکان قدرت است و در زمان ترامپ هم تکرار شد، عملا افشا شدە و شکست خوردەاست. این اسم رمز دیگر رمزی مکشوف است. با این حساب باید فاشیستها دنبال مدل ذهنی دیگری بگردند.

خصیصە مهمی کە خصلت مشترک میان کشورهای استبدادی و دیکتاتورزدە با کشورهای دمکراتیک است و هم آنها را از هم جدا می کند، امر انقلاب است!

شاید این گفتە عجیب بە نظر برسد، زیرا کە عموما انقلاب در کشورهای استبدادی اتفاق می افتد، کشورهائی کە در آن راههای دمکراتیک و مسالمت آمیز تغییر مسدود شدەاند.

اما واقعیت این است کە کشورهای دمکراتیک هم با امر تغییر انقلابی مواجەاند، ولی با این فرق کە انقلاب در آنها فعلا در مسیر عکس عمل می کند، یعنی بەجای انقلاب در جهت رویش جامعە بە شرایط بهتر، برعکس در جهت ایجاد وضعیت نامناسبتر عمل می کند.

بە عنوان نمونە بە آلمان هیتلری نگاە کنید، بە اسپانیای فرانکو و یا بە آمریکای ترامپ. حتی قدرت گیری بیشتر احزاب و جریانات راست افراطی در اروپا با گرایشات فاشیستی و راسیستی، دلیلی بر این ادعایند. در یک کلام آنچە غرب در آستانە آن قرار گرفتە (لااقل در مرحلە کنونی)، نە امر انقلاب برای فراروئی بە بعنوان مثال بە یک جامعە سوسیالیستی، بلکە انقلاب برای بازستاندن تمام دستاوردهائی است کە جنبشهای ترقی خواهی گوناگون در تمامی دهەهای اخیر آن را بر سیستم تحمیل کردەاند.

این نوع انقلاب در غرب دارد از طریق همان مکانیزمهای دمکراسی عمل کردە و صورت می پذیرد. احزاب، جریانات و یا افراد راست افراطی از طریق صندوقهای رای قدرت سیاسی را در دست می گیرند و یا اینکە بە بخش مهمی از آن تبدیل می شوند. اگرچە فاصلە این جریانات تا قبضە کامل قدرت هنوز راهی طولانیست، اما نمی توان از تبعات جدی آن نگفت. بویژە آنگاە از نفوذ غرب بر وضعیت سیاسی و اقتصادی دنیا آگاە باشیم و متوجە باشیم کە بعنوان نمونە عروج افرادی مانند ترامپ چە تاثیرات بالقوە و بالفعل خطرناکی می توانند در سطح جهانی داشتەباشند.

بە نظر می رسد با شکست اخیر ترامپ، سیستمهای دمکراسی لیبرال راهکارهای کنترل این جریانات را یافتەباشند و از تکرار تجربە فاشیسم قرن بیستمی در سدە بیست و یکم جلوگیری کردەباشند. مدل “اول خارجی، دوم کمونیستها و سوم پارلمان” کە مدل ذهنی همە فاشیستها برای عروج از پلکان قدرت است و در زمان ترامپ هم تکرار شد، عملا افشا شدە و شکست خوردەاست. این اسم رمز دیگر رمزی مکشوف است. با این حساب باید فاشیستها دنبال مدل ذهنی دیگری بگردند. در آمریکا نهایتا سیستم دو حزبی توانست بر معضل ترامپ با دشواری غالب آید و در اروپای غربی از طریق پلورالیسم حزبی در ساختار قدرت، راست افراطی را آچمز کردەباشند، اما کیست نداند کە کماکان مشکل بنوعی بە جای خود باقیست زیرا کە دردهای این جوامع بە جای خود باقی اند.

 تا آنجائی کە بە نیروهای چپ در غرب برمی گردد باید گفت کە امر انقلاب در معنای کلاسیکی آن عملا از دستور این نیروها خارج شدە و بنا بر تجارت موجود آنها هم درصدداند از طرق دمکراتیک بە انقلاب مورد نظر خود نائل آیند. حتی با داشتن ایدەهای انقلابی هم اما روح برنشتاینی روح غالب در این جوامع است و دیگر کسی اهل برپاکردن باریگادها با مردان مسلح در خیابانهای پاریس نیست. انقلابیون هم در روش همسایە دیوار بە دیوار برنشتاین شدەاند.

و درست در چنین شرایطیست کە نیروی دیگری، مدعی، وارد گود در غرب می شود. نیروهای تندرو اسلامی با تروریسم خود سعی می کنند آب بە آسیاب راست افراطی در این کشورها ریختە تا آنها را از شرایط دمکراتیک خارج کردە و بە کشورهای زادگاە خود شبیە کنند. آنان با خود عملا حامل این پیام اند کە: یا راست افراطی فاشیستی و راسیستی، و یا راست افراطی مذهبی. آنان می دانند کە زمینە واقعی رشد و پیروزی خیالی آنها نە بستر لیبرال دمکراسی و یا سوسیال دمکراسی، بلکە راست افراطیست. بە این ترتیب علیرغم ابراز دشمنی در راهی کە پیش رو دارند، اما در آخر جادە دوست صمیمی اند. آنان از هم اکنون بە همدیگر برای همدیگر دست تکان می دهند.

در واقع راست افراطی مذهبی با تروریسم خود آب بە آسیاب راست افراطی در غرب می ریزد تا پلان او را برای انقلاب ارتجاعی خود  بهتر و عمیقتر تدارک ببیند، و راست افراطی هم با کارهای خود بە تحریک بیشتر آنها می پردازد.

سناریوئی کە در بالا توصیف شد، اگرچە فعلا مسلط نیست اما می تواند سناریوئی در حال شدن باشد. ترامپیسم علیرغم شکستهای فاحش اش اما تاریخا از میدان بدرنشدەاست. هفتاد و اندی میلیون رای بشدت هشداردهندە است. در غرب نیروهای دمکراتیک و مترقی در مقابل فاشیسم و راسیسم قرارگرفتەاند، و بە همان نسبت در مقابل نیروهای مذهبی افراطی کە عمدتا در شرایط گلوبالیستی ازعنصر وارداتی بهرەمنداند.

چپ دیرگاهیست در غرب با معضل راست افراطی روبرو شدەاست. راستی کە مذهب بخش مهمی از هویت آن است. شاید این از زمان جنگ دوم جهانی بی سابقە باشد. و تجربە نشان دادەاست کە حضور راست افراطی امر انقلاب (مسالمت آمیز) را هم بشدت بە عقب می راند. زیرا کە بە عقب راندن راست افراطی یک عمل دمکراتیک است و لازمە آن بسیج همگانیست.

و شاید راست افراطی آن بهانە همیشگی ماندگاری خود سرمایەداری باشد، زیرا کە بە گاە بحرانها، قوی شدن حضور راست افراطی بهانەای می شود برای ماندگاری سرمایەداری عرفی. و آیا چپ اروپا قادر بە حذف این نیرو خواهند شد تا راە خود را بهتر بازکند؟

 

تاریخ انتشار : ۲۶ دی, ۱۳۹۹ ۱۲:۵۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

بدون به راه انداختن این جنگ ها، امپریالیسم جهانی و در راس آنها امپریالیسم آمریکا نه تنها نمی تواند اقتصاد خویش را از مرگ حتمی نجات دهد، نه فقط قادر نیست نقش سلطه جهانی دلار را حفظ نماید، بلکه قادر نخواهد بود بر کسری بودجه های سالانه خود غالب آمده و بدهکاری های جهانی خویش را هم به همان بانک های خود ساخته خویش نیز پرداخت نماید.

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

پانزده سال پیش در آبان سال ۱۳۸۷ کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای روز ۱۳ آذر را به یاد دو جان‌باخته‌ی راه آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، روز مبارزه با سانسور نامید و از همه‌ی افراد و تشکل‌های فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی خواست که این روز را به رسمیت بشناسند و از آن حمایت کنند.

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

چرخید تازیانه

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان