یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۲

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۲

اول ماە مە را شادباش و از همبستگی و حمایت هایتان از حقوق سندیکایی کارگران ایران سپاسگزاریم

در طول ١٠ سال گذشتە بسیاری از اتحادیە های بزرگ کارگری در کشورهای مختلف هموارە از مبارزات کارگران ایران و حقوق شان حمایت و سرکوب حقوق سندیکایی کارگران را محکوم و برای آزادی فعالین سندیکایی زندانی تلاش های تحسین بر انگیزی کردەاند. ما با استفادە از روز جهانی کارگر از همە این حمایت های انترناسونالیستی تقدیر و تشکر می کنیم و امیدواریم همچنان این حمایت ها و همبستگی ها محفوظ و ادامە پیدا کنند ...

احزاب و سازمان های کارگری و سندیکایی، سازمان های مدافع حقوق انسانی و آزادی و عدالت،

اول ماە مە، روز جهانی کارگر را کە مظهر همبستگی کارگران و زحمتکشان در سراسر عالم است بە شما شادباش می گوییم و برای پیکار مشترکمان علیە نئولیبرالیسم اقتصادی کە هجوم همە جانبەای علیە حقوق اجتماعی، سندیکایی و رفاە و آسایش همە ما کارگران و فراتر از آن، اکثریت قریب بە اتفاق مردم جهان را دنبال می کند، آرزوی پیشرفت داریم.

 

ما امیدواریم کە پیکارهای وسیعی کە توسط جنبش های ترقی خواە، اتحادیەها و احزاب کارگری، سبزها و سایر جریانات ترقی خواە در کشورهای مختلف، از یونان، اسپانیا، آمریکا، فرانسە گرفتە تا ایران علیە این هجوم ادامە و گسترش یابد و ما بتوانیم در پرتو پیکار و همبستگی، تعرض نئولیبرال ها را متوقف کنیم و مخاطراتی را که به واسطۀ سلطۀ نئولیبرالیسم متوجه مردم و طبیعت شده اند، مهار کنیم و بە ایجاد آرامش و صلح میان ملت ها یاری رسانیم.

 

دوستان و رفقای گرامی!

در کشور ما ایران، پیکار میان کارگران و مزدبگیران از سوئی و محافظە کاران حاکم و مستبد از سوی دیگر بر سر تعرض بە حقوق سندیکایی و اجتماعی کە بیش از سە دهە است ادامە دارد، در سال گذشتە بە رغم تشدید سرکوب احزاب و سازمان های سندیکایی، فزونی یافت. حل و فصل بحران پروندۀ هسته ای جمهوری اسلامی در سال گذشته ـ بحرانی که بیشترین فشار آن بر دوش زحمتکشان و محرومان جامعه بود ـ موجب این انتظار برحق شده است که اقتصاد بحران زدۀ ایران در راستای بهبود وضع آنان سامان یابد. اما دولت روحانی نیز با تداوم مشی نئولیبرالیسم اقتصادی مانند دولت های محافظە کار پیشین، سیاست حذف قوانین نیم بند رفاهی موجود  را دنبال نمودە و تقریبا باقی ماندە قوانین رفاهی کار را از میان برداشتە و کارگران و مزدبگیران را از هر نوع حمایت قانونی محروم نمود. هم زمان با این اقدامات، دست کارفرمایان و سرمایەداران برای فعالیت اتحادیەای کاملا باز گذاشتە شدە و هزاران اتحادیە بزرگ و کوچک سندیکایی کارفرمایی آزادانە فعالت می کنند و بر تدوین قوانین بە سود منافع خودشان اثر می نهند و نمایندگان نیرومندی در نهادهای قانون گذاری و اجرایی دارند. اما دولت و کل حکومت هم چنان بە شدت مانع تشکیل و فعالیت اتحادیە های مستقل و واقعی کارگران می شوند و رهبران و فعالان سندیکایی را از کار اخراج، دستگیر و بە زندان های طولانی محکوم می کنند. بطوری کە هم اکنون تعداد زیادی از فعالین سندیکایی یا در حال محاکمە شدن هستند و یا برایشان در دادگاە ها پروندە تشکیل شدە و یا در زندان هستند. به عنوان نمونە می توان از ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای واحد کە قبلا نیز بیش از سە سال را در زندان گذراندە یاد کرد. داود رضوی یکی دیگر از اعضای هئیت مدیرە سندیکای واحد بە تازگی بە ۵ سال زندان  محکوم شدە، محمود صالحی از رهبران سندیکای نانوایی در شهر سقزبە ٩ سال، رضا شهابی ١ سال، علی امیر قلی٢١ سال، آرش صادقی ١٩ سال، گلرخ ابراهیمی ۶ سال، جعفر عظیم زاده ۶ سال، بهمن موسوند ١ سال، نوید کامران ١ سال، عثمان اسماعیلی ١ سال. علاوە بر این ها، ۴ نفر از رهبران کانون صنفی معلمان از آن جملە رهبر این تشکل اسماعیل عبدی، بە ۶ سال زندان و سه عضو دیگر انجمن صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیک نژاد و مهدی بُهلولی هر یک صرفا بە دلیل فعالیت های صنفی بە ۵ سال زندان محکوم شدەاند.

 

جدا از عوامل بروز بحران  اقتصادی، در نتیجە حذف قوانین حمایتی و جلوگیری دولت از تشکیل اتحادیە های کارگری، سطح دستمزدها سقوط کردە و کارفرمایان اعم از خصوصی و دولتی با استفادە از این وضعیت بحرانی، قرادادهای کاری دائمی را تبدیل بە قرار دادهای موقت نمودە و امنیت شغلی کارگران را سلب، ساعات کار را افزایش و استثمار نیروی کار را تشدید کردەاند. با این وصف، اما شمار اعتراضات کارگری همچنان روبە فزونی است و کارگران سعی می کنند از طریق اعتراض و اعتصاب از حقوق شان دفاع کنند.

 

در طول ١٠ سال گذشتە بسیاری از اتحادیە های بزرگ کارگری در کشورهای مختلف هموارە از مبارزات کارگران ایران و حقوق شان حمایت و سرکوب حقوق سندیکایی کارگران را محکوم و برای آزادی فعالین سندیکایی زندانی تلاش های تحسین بر انگیزی کردەاند. ما با استفادە از روز جهانی کارگر از همە این حمایت های انترناسونالیستی تقدیر و تشکر می کنیم و امیدواریم همچنان این حمایت ها و همبستگی ها محفوظ و ادامە پیدا کنند تا بە یاری آنها و مبارزات خود کارگران و مزدبگیران ایران بتوانند سهل تر و زودتر بە حقوق سندیکایی و انسانی شان دست یابند.

 

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مسئول امور کارگری: صادق کار

٢٣ آوریل ٢٠١۶

 

تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۵ ۷:۳۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران