چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۱

باز هم این ایران جدید

علوم انسانی و اجتماعی برای ایران، هم نگاه و مشاهده یی از این منظر است و هم علمی است که در سنتز موقت حزب، و بعدا تحول و استهلاک این حزب به ایران جدید، در دانشگاه ها، و پژوهشکده ها ی مختلف ساخته شده و نسلهای آینده را بر اساسشان آموزش داده و تربیت و پرورش خواهند داد.

اشیای دنیای بیرونی (غیر ذهنی) در یک لایتناهی نا شناخته پراکنده هستند. هستی بعکس تصور ظاهرا علمی بلکه عامیانه شده، هست است وقتی که تصویر ذهنی آن ساخته شود. این نکته یی بوده است مورد اختلاف بسیاری از باصطلاح فیلسوفان و متفکرین، و به قضاوت ها و مدرسه و دستگاههای فکری و فلسفی و حتا نظریه پردازی علمی و شبه علمی نیز کشیده شده است. از یکسو قابلیت لمس و دید، تنها هست محسوب شده است، و از سوی دیگر، اصولا چیزی بعنوان دنیای بیرونی (بقول دسته نخست، لمس شدنی و رویت پذیر)، نا هست محسوب شده است – از ماده گرایی مادی تا ذهنیت گرایی ذهنی.

دموکریت به مارکس میرسد، و بقیه به هگل، و نهایتا مارکس ” هگل را میگیرد و او را سرو ته میکند ” که به او (البته شاگردان و پیروانش) بفهماند که ذهن ذهن است و عین (بیرون)، عین میباشد. مارکس، بخصوص در “برای نقد اقتصاد سیاسی” (در باره روش/متد) وقتی از هست (کانکریت) میگوید، مشخصا ذهن و عین را اجزای آن میداند و بهمین دلیل، مفهوم/مقوله پراکسیس را مطرح کرده است. پراکسیس یعنی عمل کانکریت، و عمل کانکریت، اجبارا، تدبیر و اجرا را با هم دارد، و بهمین دلیل، او در همین صفحات، روند فرود را روند “از هم باز کردن مشتی معیینات و معیین کننده ها” میداند، و روند بازگشت(صعود) را روند باز سازی “بیرون” در رهگذر اندیشه دانسته وتنها این روند را روند تولید علم و پس،حاصلش را “علم”میداند.

پس هست هست است چون حاصل روند صعودی بازسازی “بیرون” در رهگذر اندیشه میباشد، و بهمین دلیل، هست خام (نااندیش) و هم اندیشه خام (نا هست) را در خود جمع دارد. هست هم “شیئ در خود است و هم شیئی در اندیشه، و پس هست هستی یی میباشد که روند تولیدش را بصورت باز سازی “بیرون” در رهگذر اندیشه نیز در خود دارد. واین مفهوم یا مقوله کانکریت را بنا میگذارد. حاصل کار ماست که علم است و نه تصور حاصل کار ما بتنهایی و یاحاصل کار ما در خود که هیچکدام بتنهایی هست نیستند. هست اساسا یک مفهوم/مقوله است و این فقط حاصل پراکسیس است یعنی کار (عمل و اندیشه) انسانی. بنابراین علم مقصد است و حاصل پایانی و نه مبدا و یا اجزای روند فرود و بازکردن کانکریت که تنها معیینات و معیین کنندگان میباشند- تاثیر گذار اما نه سازنده محصول پایانی که علم و “شیئی” ساخته شده است.

علم حاصل نقد پیشین است، و این نقد در خود دو مولفه عمده دارد، یکی تقلید(از پیشین) و دیگری ابتکار – روند پیوستگی و گسستگی که مضمون اساسی نقد میباشد. نقد هستی است که در پی جانشین کردن هست جدید است، و این حاصل روندیست که برای هست پیشین عدم است و برای هست جدید شدن میباشد. این گذار از هست پیشین، با عبور از عدم و شدن، به هست جدید، همان چیزیست که تکامل و آفرینش نامیده ایم – کانکریتی جانشین کانکریتی میشود؛ و کانکریت هم همان درهمبافتگی کل و جزء میباشد. تجزیه درهمبافتگی کل و جزء موجود و تولید کل و جزیی جدید، روند فرود و صعودیست که هم جدید را میسازد و هم علم ساختنش را بنا می نهد. در روند فرودی شبه مفهوم/مقوله – ابزاری موقت – را که اساسا تشریحی هستند و فرضیه یی، “می سازیم” و در روند صعودی مفهوم/مقوله – هدفی ماندگار- که اساسا ادراکی میباشند و نظریه یی، می سازیم. فرضیه در حوزه شکاک قرار دارد و جایگاهش ذهن سیال یا احساس ماست و نظریه در حوزه تقیین قرار دارد و جایگاهش ذهن ماندگار یا اندیشه ماست.

پراکسیس در سه حوزه و با سلسله مراتبی عمودی اتفاق می افتد. این سه حوزه که در بازسازی واقعیت در رهگذر اندیشه قابلیت هست شدن خود را بروز می دهند عبارتند از: رهبری، برنامه ریزی، مدیریت. این سه حوزه در بروز کانکریت (بیرونی)، در وضعیت مخلوط هستند و نه محلول، یعنی از هم متمایز اما باهم (وحدت) و نه در هم آمیختگی نا متمایز (مجذوب). هر هستی در ابتدای استقرارش در وضعیت مجذوب است و پس تنها بصورت ارزشی بروز می یابد. گذاراز وضعیت مجذوب به وضعیت وحدت، باید حتما روند تمایز و شکلگیری سه حوزه فوق را از سر بگذراند. این هست در وضعیت استقرار ماندگارش، نهایتا، باید به تحولی دست یافته باشد که این سه حوزه بتوانند جهتی معیین را برای دستیابی به هدفی معیین داشته باشند و قادر باشند این هدف را در روندی برنامه ریزی شده به اجرا بگذارند. در وضعیت مجذوب، رهبری تنها ارزشی است، و بهمین دلیل، گرایشا، تظاهر تقدس مآبانه در شکل، و روح هدایت کننده در مضمون، پیدا می کند. اگر روح هدایت کنندگی در مضمون، بهر دلیلی، شرایط را از وضعیت مجذوب به وحدت متحول نکند، ظهور تقدس مآبانه در شکل، با عبور از غلبه بر روح هدایت کنندگی در مضمون، ضرورت کنترل و نهایتا جانشینی تقدس با ابزار کنترل را موجب میگردد. این اساسا میتواند ناشی از غیر قابل تبدیلی ارزشی به برنامه یی باشد و بنابراین تحولاتی دیگر را در دستور قرار دهد. یا –در بیشتر اوقات- ناتوانی در این دگرگونی که اساسا جنبه دانشی-روشی دارد، تاخیرات و موانعی را باعث میگردد که روند تبدیل ارزش به برنامه را از اساس مورد تهدید قرار میدهند. در چنین صورتی، خود ارزش نیز مورد تهدید قرار میگیرد.

و اما منظور چیست.

نوشته ها و اظهار نظرهایی که خوشبختانه نشانه خروج از “آسمان ریسمان ها و توهمات” می باشند سر برون آورده اند. در مشابهت با روند تحولات “همین مرحله یی اروپای غربی”، مرحله کردن و شدن همراه با سکوت (که هنوز هست پیشین به روند فرودی تجزیه ادامه میدهد)، عمدتا، به پایان رسیده است، و مرحله گویندگان، تایید و تکذیب کنندگانی که خود صاحب منافعی خاص هستند، می رود تا پایان پذیرد، و حال ناصاحب منافعان مستقیم روز بروز صدا دار شده و میشوند. حال روشنفکران (متخصص و غیره) عمده ترین صدا ها شده و میشوند. در این مرحله –که خود نشانه تحول موفق گذار از وضعیت مجذوبی به وحدتی، ارزشی به برنامه یی میباشد، شرایط در مخاطره میدانداری تکنوکراسی ، و هم شکلگیری یک اینتلیگینسیای منسجم و معتبر، روشنفکر- متخصص- حرفه یی، و بالاخره فنی، بعنوان فرصتی بسیار مهم و اساسی در تحولات ایران، قرار می گیرد. از اینجا به بعد، پاسخ حزبی است که رهبری را بعهده بگیرد و طرح تحول ایران را هم نمایندگی کند و هم به اجرا بگذارد. علوم انسانی و اجتماعی برای ایران، هم نگاه و مشاهده یی از این منظر است و هم علمی است که در سنتز موقت حزب، و بعدا تحول و استهلاک این حزب به ایران جدید، در دانشگاه ها، و پژوهشکده ها ی مختلف ساخته شده و نسلهای آینده را بر اساسشان آموزش داده و تربیت و پرورش خواهند داد. در این روند،متفکرین برای نخستین بار در ایران شکل گرفته و حزب در روند استهلاکش به ایران جدید، یعنی روند ساختن ایران جدید، به مجموعه یی از صاحبان علم حاصل ساختن ایران جدید، تجزیه شده و درونی روند تحول اجتماعی خواهد شد.

تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور, ۱۳۸۹ ۸:۱۳ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

اگر آمار و ارقام و اطلاعات هم نتواند تقدیر را بازگو کند منطق آدمی میتواند یک نتیجه ای بگیرد. جهان گام به گام بسوی شرایط تنازع بقا کشیده میشود، شرایطی که در آن، کشوری مثل ایران ماهی زنده در ماهیتابه زورگویان خواهد بود. ما به دروازه جهنم نزدیک میشویم و این در حالیست که نه مردم و نه اپوزیسیون و نه حکومت و دولت هیچکدام چه باید کرد را نمیدانند یا نمیخواهند به گونه منطقی به آن فکر کنند.

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

این محاکمه جزئی از مقاومت و سرکوب‌های دنباله‌دار در آق‌دره است. اهالی این منطقه که به واسطه‌ی فعالیت‌های معدنی امکان کشاورزی و دامداری را از دست رفته می‌بینند، برای بقا چاره‌ای جز کار در این معادن ندارند و مدیران و صاحب امتیازان معدن نیز با علم به این موضوع بیشترین بهره‌کشی و سرکوب‌ها را بر آنان اعمال می‌کنند.

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
/
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود
/
در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای
/
این دو صف را کاملاً از هم جدا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان روز سه شنبه، ۱۹سپتامبر با نقض خط آتش به منطقه خودمختار قره باغ حمله کردند. بر اثر این حمله گسترده، غیر از هدفهای نظامی، منازل مسکونی، مدارس و شهروندان عادی آماج بمباران زمین و هوایی قرار گرفتند، خانواده ها از هم فرو پاشیده و شماری از جمله کودکان مفقود شده اند. خبرهای نگران کننده ای از اقدامات لجام گسیخته نیروهای آذربایجانی علیه شهروندان عادی به گوش می رسد.

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت