چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۰

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۰

به مناسبت پنجاهمین سال‌گرد روی‌داد حماسی سیاهکل

هم از این روست که ما که در سال‌ها و دهه‌های پیش در راه نزدیکی، اتحاد، وحدت، همبستگی و یگانگی صفوف نیروهای میهن‌دوست، آزادی‌خواه، عدالت‌پژوه، چپ و سوسیالیست، همواره در صف اول، در خط مقدم جبههٔ تلاش رزمیده‌ایم، و در این راستا، از جمله در بنیان‌گذاری حزب چپ ایران (فداییان خلق) مشارکت تعیین‌کننده داشته‌ایم، بر این تلاش انسجام‌پویانهٔ خود در راه تحقق آرمان‌‌های انسانی جنبش تاریخی فداییان خلق پای می‌فشاریم

نیم قرن از ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ می‌گذرد، از روزی که رفقای ما، چریک‌های فدایی خلق، در جنگل‌های سیاهکل تولد جنبشی پویا و مبارز را در سپهر جامعهٔ ما فریاد زدند. از آن روز تا کنون، سیاهکل نماد برآمد مصمم آزادی‌خواهان عدالت‌پژوه ایران علیه استبداد، سرکوب، ستم و بی‌عدالتی شد و ماند. عزم قاطعانهٔ فداییان خلق در برآمد تمام قد در برابر رژیم کودتایی محمدرضاشاهی، منجر به آن شد که رفقای ما با عزمی راسخ و علیرغم همهٔ دشواری‌های غیرمترقبه،عملیات مسلحانهٔ چریکی را در زمستان ۴۹ در جنگل‌های برف‌آلود سیاهکل آغاز کنند. این اقدام و سرکوب سبعانهٔ متعاقب آن، آغازگر نمادین نبردی بود میان ما آزادی‌خواهان چپ سوسیالیست با دو نظام ضدمردمی مستبد و بیدادگر.

به همت و سبب رزم بی‌باکانهٔ یاران ما، ۱۹ بهمن و سیاهکل به نمادهایی بارز و رمزواژه‌های نبردی سهمگین در سنگر و جبههٔ آزادی‌خواهی و عدالت‌پژوهی در برابر هجمهٔ بیداد و به بیرقی سرافراز در مقابل نقض حقوق حقهٔ مردم ایران و برای احقاق آن بدل شدند.

 

سیاهکل ضربه‌ای کارساز به توهم هیبتی وارد کرد که نظام کودتایی محمدرضا شاهی از خود در میهن ما جلوه داده بود. در سال‌های پس از بهمن ۱۳۴۹ تا به امروز، حضور ما فداییان خلق در سپهر سیاسی ایران همواره مستدام و جاری بوده است. در ۸ سالی که از روی‌داد حماسی سیاهکل تا وقوع انقلاب پرشکوه مردمی علیه نظام استبدادی شاه می‌گذشت، علیرغم سرکوب خشن جنبش ما، علیرغم به بند کشیدن صدها زندانی سیاسی و اعمال شکنجه و داغ و درفش بی‌رحمانهٔ گزمگان نظام کودتا بر آنان، علیرغم جان باختن ده‌ها رفیق فدایی خلق که سربلند و مقاوم جان بر سر پیمان و آرمان انسانی خود در راه تحقق سعادت مردم و سربلندی میهن‌مان نهادند، جنبش ما چونان شعله‌ای خاموشی‌ناپذیر، چون آتشی جاودان و نامیرا پا بر جای ماند و نفوذ آن در میان طبقات و اقشار گوناگون جامعه، به ویژه در میان دانشجویان، روشن‌فکران، فرهنگیان و فرهنگ‌سازان ایران گسترش هر چه بیش‌تری یافت. همین روی‌کرد روشن‌گرانه به جنبش ما فداییان خلق موجب تبدیل ما به بزرگ‌ترین نیروی چپ تاریخ ایران در مقطع زمانی انقلاب شد.

 

اما شوربختانه، سرنگونی نظام کودتایی محمدرضاشاهی و براندازی آن به دست مردم انقلابی، منجر به برقراری آزادی و تحقق آرمان‌های بلند جنبش ما در میهن‌مان نشد. سهم بلاانقطاع موج عظیم آزادی‌خواهان و ما فداییان خلق نیز، باز سرکوب، دست‌گیری، شکنجه، اعدام و کشتار در سراسر ایران شد. در بیش از چهل سالی که از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا به امروز می‌گذرد، این بار نظام استبدادی ولایی، هجمهٔ سنگین خود علیه هر آن چه نشانی از آزادی و بهروزی مردم و سربلندی و آبادانی ایران دارد را ادامه داده است. و باز ما فداییان خلق، علیرغم خطاهای سنگینی که به ویژه در سال‌های آغازین پس از انقلاب گریبان‌گیر ما شد، با پای‌بندی به پویایی سرشتین جنبش خود و نقد جاری کنش‌گری‌مان، به مبارزهٔ بی‌امان با این نظام انسان‌ستیز ادامه داده‌ایم و خواهیم داد. و این چنین است که امروز نیز ما هنوز ایستاده‌ایم در جبههٔ مردم، علیه جبههٔ استبداد حاکم.

 

۵۰ سال از آن روزهای عزم و رزم می‌گذرد و ما هنوز هستیم و پای در راه آرمان‌های بزرگ بنیان‌گذاران جنبش فداییان خلق ایران داریم. در درازای این سال‌ها، در طول این نیم قرن، ما ضمن پافشاری بر آن آرمان‌های بلند آغازین، ضمن پاس‌داری از ارزش‌های والای پرهیز از وابستگی به بیگانگان، مبارزه در راه آزادی، عدالت اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض در تمامی زمینه‌های هستی اجتماعی، تلاش بی‌امان در راه بهروزی مردم و آبادانی میهن، ضمن پای‌داری بر آرمان بلند خود به عنوان یک نیروی چپ سوسیالیست در تلاش در راستای گسترش ارزش‌های سوسیالیستی و برقراری جامعهٔ سوسیالیستی، هم چنین بر اهمیت پافشاری بر صلح، دموکراسی و هستی سازگار با الزامات حفظ محیط زیست و گوناگونی حیات بر این کرهٔ خاکی و ضرورت تأکید بر تفکیک‌ناپذیر بودن این مؤلفه‌ها در بنای نظام آرمان خود نیز واقف شده‌ایم.

 

زنان و مردان بنیان‌گذار جنبش ما، که خود ادامه‌دهندهٔ مبارزات دیرباز آزادی‌خواهان، عدالت‌پژوهان و نیروهای چپ در تاریخ دیرباز میهن کهن‌مان بودند، با تلاشی تا پای جان در راه تأمین حضور یک نیروی منسجم و تأثیرگذار در هستی سیاسی – اجتماعی میهن‌مان کوشیدند. بسیاری از یاران ما در این نیم قرن والاترین گوهر هستی خود، جان‌شان را در طبق اخلاص در راه رزمی نابرابر با دو استبداد شاه و شیخ گذاشتند.

 

سازمان ما ادامه‌دهندهٔ بی‌گسست مبارزه و آرمان‌های دیرین بنیان‌گذاران جنبش و سازمان فداییان خلق ایران در این پیکار ۵۰ سالهٔ بی‌وقفه است. ما فداییان خلق، هنوز هم بر آن میثاقی پای‌بندیم که با گام‌نهادن در این راه بلند، با مردم خود و با آزادی‌خواهان ایران در برابر دیدگان تاریخ بسته‌ایم. و ما عزم آن داریم که نیم قرن دوم هستی مبارزاتی خود را نیز بر سر آن آرمان‌هایی پی‌گیریم که به خاطر تحقق آنان گام در راه پیکار گذاشتیم. و امروز که میهن ما، و امروز که جهان ما در برابر چالش‌های بنیادینی بر سر بود و نبود خود و بر سر تدوین تمدنی انسانی یا درغلطیدن به ورطهٔ عالمی مبتنی بر چپاول و نابرابری ایستاده‌اند، میهن و جهان ما به این عزم بیش از هر روزگار دیگری نیاز دارند.

 

هم از این روست که ما که در سال‌ها و دهه‌های پیش در راه نزدیکی، اتحاد، وحدت، همبستگی و یگانگی صفوف نیروهای میهن‌دوست، آزادی‌خواه، عدالت‌پژوه، چپ و سوسیالیست، همواره در صف اول، در خط مقدم جبههٔ تلاش رزمیده‌ایم، و در این راستا، از جمله در بنیان‌گذاری حزب چپ ایران (فداییان خلق) مشارکت تعیین‌کننده داشته‌ایم، بر این تلاش انسجام‌پویانهٔ خود در راه تحقق آرمان‌‌های انسانی جنبش تاریخی فداییان خلق پای می‌فشاریم و هرگز یک پا از این رزم و عزم و تلاش به عقب قدم نخواهیم گذاشت.

 

جنبش ما هستی خود را مدیون تلاش تا پای جان هزاران هزار زن و مرد آزاده است. در برابر این عزم بزرگ، در برابر یکایک آن نام‌های بلند، چه آنان که سرفرازانه جان باختند و به تاریخ پیوستند، و چه آنان که هستی خود را هنوز که هنوز است در راه رزم انسانی‌مان سرمایه می‌کنند، به احترام سر فرود می‌آوریم و پیمان خود را تجدید می‌کنیم که این پیکار، این تلاش را تا تحقق آن آرمان‌ها ادامه خواهیم داد.

 

و همانا با این عزم، پای در پنجاه سال دوم هستی جنبش فداییان خلق ایران در مسیر صدسالگی آن می‌گذاریم

 

 

یک‌شنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ (۷ فوریهٔ ۲۰۲۱ میلادی)

‌شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 

تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹ ۱۱:۱۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

اگر در دهه ۱۹۳۰ زندگی می کردیم، به عنوان اروپایی‌ آزار و اذیت یهودیان را اولویت اصلی خود قرار می دادیم. اگر این زمان نسل کشی در رواندا یا بوسنی بود، ما آنها را در اولویت اول قرار می دادیم. این وظیفه ماست.

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

قرار گرفتن جامعه و کشور ما در مسیر توسعه پایدار و تامین زندگی عادلانه، سبز، شاداب و بهتر برای مردم، بویژه کارگران و زحمت‌کشان جامعه، در گرو حل مهم‌ترین مساله آزادی و دمکراسی و مشارکت واقعی مردم در اخذ تصمیمات، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گذشت ۳۳ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده است، که می‌تواند به تلاش‌ دولتی‌ها برای دستکاری آمار‌های ارائه‌شده مربوط باشد، اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ دهم درصد اعلام شده است.

نخل ها ایستاده میمیرند

نخل ها را شمردیم، همه ایستاده بودند،

سر بلند و سرفراز،

سبز گشتند، به سر سبزی جنگل های شمال،

ماندند، سربلند، چون نخل های جنوب،

گرچه تلخ بود، مرگ آن یاران،

اما ققنوس و ستاره گشتند،

آفریدند به نام، در تاریخ، و شکوفا گشتند،

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

سیاست حجاب اجباری یک سیاستِ شکست خورده است

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

نخل ها ایستاده میمیرند

چرا باید ثروتِ بی‌اندازه‌ی شخصی را محدود کرد؟