جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۷:۱۶

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۷:۱۶

بودجە ٩٧ علیە زحمتکشان، بە کام نظامیان و نهادهای حکومتی

طبعا در این میان بازندە اصلی برنامە بودجە سال ٩٧ کارگران و بنگاە های تولیدی داخلی و برندگان اصلی تجار و دلال، نهادهای انگلی مذهبی و سپاه پاسداران خواهند بود. با این حال و اوضاع بر مبنای این بودجە در واقع حقوق زیر خط فقر کارمندان قرار است در مجموع تا سقف ١٠ درصد افزایش پیدا کند کە 5درصد آن هم قرار است از صرفە جویی در بودجە ادارات صورت گیرد. در مورد کارگران نیز در نهایت ممکن است یکی دو درصد بە آن افزودە گردد، کە این در واقع چیزی جزء کاهش دستمزدها به جای افزایش شان نیست.

برنامە بودجە سال ٩٧ هفتە گذشتە توسط حسن روحانی جهت بررسی و تصویب بە مجلس ارایه شد. در حالی کە روحانی ایجاد اشتغال و عدالت را مهمترین ویژگی های بودجە سال آتی اعلام کرد، ولی مرور محتوای برنامە بودجە دولت چندان با این ادعای روحانی انطباق ندارد و بە نظر می رسد کە خلاف گفتە مسئولان دولتی و مدافعان آن، موجب کمتر شدن امکان اشتغال، تورم و توسعە بی عدالتی و فقر بیشتر می گردد.

فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان مستقل و عدالت خواە، در مصاحبەای کە خبرگزاری “ایلنا”در ٢۶ آذر در خصوص برخی از جزئیات بودجە با وی انجام داد، نسبت خطر ریزش فرصت های شغلی در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی هشدار دادە است، وی اعتقاد دارد: ” اقدام رندانه دولت برای گران ‌فروشی انرژی؛ خطر تکرار ریزش فرصت‌های شغلی ‌را در پی دارد”.

حسین راغفر استاد اقتصاد و از منتقدان سیاست های اقتصادی دولت روحانی و دولت های پیشین یکی دو روز بعد از انتشار بودجە در گفت و گویی کە سایت “فرارو” در این خصوص با وی داشت، برنامە بودجە دولت را ادامە برنامە های خصوصی سازی گذشتە، موجب گسترش فقر و نابرابری، تعمیق رکود و گسترش بیکاری می داند.

فرارو در قسمتی از این مصاحبە بە نقل از راغفر می نویسد:” او در ادامه درباره لایحه بودجه با بیان این که سیاست های مطرح شده در این لایحه  مجموعه ای از سیاست های متناقض است، اظهار کرد: “تداوم خصوصی سازی ترجمه صریح اش انتقال منابع عمومی به دوستان  و رفقاست، این چیزی جز رشد نابرابری ها و گسترش فقر و بیکاری نیست.

از سویی دیگر ” محمود صادقی عضو فراکسیون “امید”، فراکسیونی کە پشتیبان اصلی روحانی در مجلس است، در یک سخنرانی جنجالی کە موجب هیاهو در مجلس شد، برنامە بودجە را مورد انتقاد قرار داد.

سایت آفتاب در ٢۶ آذر بە نقل از محمود صادقی نوشت:” دستگاه‌ های مستقر حاصل از این نظام تدبیر موجب استقرار یک نظام اقتصادی رفاقتی و سفارشی شده است که وابسته به درآمدهای بادآورده نفتی است و موجب رویش یک اقتصاد رانتی انگلیِ فساد زا و ظهور یک طبقه تازه به دوران رسیدهِ قلدر و باج گیر شده است. توزیع نامناسب اعتبارات در بودجه‌های سالانه منجر به عدم توازن در طبقات اجتماعی گردیده است؛ سال به سال با بودجه‌های سالانه کشور، شکاف فقر و غنا تشدید می‌شود.”

هم چنین انتقاد نسبت بە برخی دیگر از تبصرەهای بودجە بویژە، افزایش شدید بودجە سپاه پاسداران و نهادهای مذهبی تحت کنترل روحانیون حکومتی مرتجع، کاهش یارانە ها، گران شدن حامل های انرژی، حذف بخشی از سوبسید نان، افزایش مالیات ها و عوارض خروج از کشور… بسیار زیاد است و نکتە قابل تامل در این خصوص مخالفت بسیاری از طرفداران حال و پیشین حسن روحانی است.

گران کردن انرژی و بسیاری دیگر از خدمات همان طور کە تعدادی از کارشناسان مستقل و غیر دولتی نیز پیش بینی کردەاند بە احتمال زیاد سبب افزایش تورم و هزینەهای زندگی و تولید خواهد شد و چە بسا بە گفتە فریبرز رییس دانا موجب ریزش سطح اشتغال موجود نیز بشود.

طبعا در این میان بازندە اصلی برنامە بودجە سال ٩٧ کارگران و بنگاە های تولیدی داخلی و برندگان اصلی تجار و دلال، نهادهای انگلی مذهبی و سپاه پاسداران خواهند بود. با این حال و اوضاع بر مبنای این بودجە در واقع حقوق زیر خط فقر کارمندان قرار است در مجموع تا سقف ١٠ درصد افزایش پیدا کند کە ۵درصد آن هم قرار است از صرفە جویی در بودجە ادارات صورت گیرد. در مورد کارگران نیز در نهایت ممکن است یکی دو درصد بە آن افزودە گردد، کە این در واقع چیزی جزء کاهش دستمزدها به جای افزایش شان نیست.

بنا بە گفتە “حسینعلی شهریاری”نمایندە مجلس خط فقر در تهران حدود ۴ میلیون تومان است و بە گفتە رئیس دانا ٧٠ درصد مزدبگیران دستمزد شان زیر خط فقر نسبی قرار دارد، شاید در کلام و گفتار؛ مغز متفکر اقتصادی دولت مدعی داشتن برنامه جامع برای اشتغال زایی است، اما واقعیت این است که این متفکران غیر از‌‌ رها کردن کارگران و حمایت از بخش خصوصی، کار دیگری بلد نیستند”. با این همە اما زحمتکشان در مقابل این همە ظلم و بی داد کە توسط دولتیان نئولیبرال بر آن ها روا داشتە می شود، ساکت نخواهند ماند و با افزایش مبارزات، همبستگی و سازمان دادن خودشان سرانجام بە حق و حقوق شان خواهند رسید.

 بی جهت نیست کە کارگران هم زمان با بحث بودجە در چندین بنگاە اقتصادی بزرگ و متوسط در اعتصاب و اعتراض اند و کارگران نیشکر هفت تپە ٣ روز پیش با اعتصاب خود مدیریت کارخانە و فرماندار شهر شوش را وادار بە پذیرش مطالباتشان کردند.

اگر هنوز مسوولان دولتی تصور می کنند، می توانند با قوانین ظالمان و سرکوب، هر ستمی را کە دلشان خواست بە زحمتکشان تحمیل کنند، سخت در اشتباهند، چرا که مبارزات کارگران و زحمتکشان ریشە در فقر، فلاکت و ستمی کە سرمایەداری حاکم بر آنان روا می دارد، دارد و به همین جهت با سرکوب محال است، کسی بتواند آن را پایان دهد. 

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲۹ آذر, ۱۳۹۶ ۸:۱۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟