دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۵:۵۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۵:۵۴

تا کی می خواهید با مردم بجنگید

اما هیچ چیز مثل حضور مردم در خیابان نیست. حضور مردم در خیابان، بمثابە بازشدن جبهەای دیگر و این بار در داخل است، یعنی درست پشت خاکریز خودی. جبهەای کە هیچ وجە مشترکی با جبهە خارجی خودساختە رژیم ندارد و از منطق مبارزاتی ویژە خود بهرەمند است. و آیا این بار ما در آستانە همان مقطع سال ٦٧ نیستیم کە بنوعی دارد تکرار می شود؟ تکراری کە خود را در خستگی مردم از جنگ فرسایشی حاکمان در آن سوی مرزها و بهدردادن امکانات کشور باز می یابد، جنگی کە میهن ما را دوبارە در سراشیبی خستگی و از اندرون خالی شدن قرار دادەاست؟

پابە پای تنگتر شدن دایرە حاکمیت و راندن اصلاح طلبان و میانەروها از آن، موج اعتراضات مردمی در کشور بیشتر گسترش یافتە است. هنوز رئیسی بر تخت ننشستە کە یاس مردم از امید بە بهتر شدن اوضاع، آنان را بە خیابانها کشانیدەاست. بە نظر می رسد ازدواج نامیمون امنیتی ها، بیت رهبری و پایداریها، خیلی سریع با واکنش مردم مواجە شدە، و جامعە را با واکنش سخت روبرو کردەاست. اعتراضات مردم بپاخاستە خوزستان و متعاقب آن پشتیبانی مردم تبریز و سقز از آنان، زنجیرەای دیگر از رزم مردمی را در کشور علیە حاکمان انحصارطلب و ضدمردمی براە انداختە است و آنان را با موج دیگری از مقاومت مردم در مقابل سیاستهای ضد ملی روبرو ساختەاست. مردم کە از امکان تحول رفرمیستی، در شکل حاکمیتی، در کشور سرخوردە شدەاند، این بار خود بە خیابان آمدەاند تا مستقیما خواستەهای خود را در مقابل حاکمان مطرح کردە و از طریق حضور در عرصە عمومی و فریاد مطالبات، صدای خود را فراتر از صندوق دزدیدە شدە بە گوش حاکمان برسانند.

خیزش این بار با خیزش زمان جنبش سبز فرق می کند. این بار دیگر اصلاح طلبان و طیف رادیکال آن نیستند کە بە علت رای دزدیدە شدە خیزش مردم را رهبری می کنند، بلکە مردمی هستند کە بطور مستقل و خودجوش بە خیابان آمدە و در پی ستاندن داد خود هستند. اگر در جریان جنبش سبز، علیرغم تحمیل احمدی نژاد بە مردم از طرف هستە سخت قدرت و سرکوب جنبش و بە زندان انداختن اصلاح طلبان، سرانجام حاکمیت بنوعی عقب نشینی کرد و دوبارە در هیئت میانەروها، اصلاح طلبان تا حدودی بە حاکمیت بازگشتند و یا از توان تاثیرگذاری بر روند انتخابات برخوردار گشتند، اما این بار دیگر اصلاح طلب یا میانەروی وجود ندارد تا مدعی رهبری جنبش اعتراضی مردم در خیابان شود و یا اینکە در فردای آن، حتی بفرض سرکوب آن، بتوانند دوبارە بنوعی بر روند درونی حاکمیت تاثیرگذار باشند. این بار مردم خود محصول خود را برداشت خواهندکرد، کمااینکە هم اکنون نیز در خوزستان بنوعی در مقابل خواست مردم برای تامین آب عقب نشستە است.

جمهوری اسلامی هم اکنون در مقابل قیام مردم و پتانسیل عظیم اعتراضی آنها قرار گرفتەاست. وضعیت بد معیشتی و گذران دشوار مردم، زمینە اولیە استارت آن را زدەاست. حاکمیت اگر از طریق مراودە و سازش با غرب، و نیز سروسامان دادن بە اقتصاد ویران کشور، مفری در این مسیر باز نکند بی گمان روزهای دشوارتری را در پیش رو خواهدداشت. سازشی کە بدون تردید این بار بە معنای عدول از مواضع هویتی و سیاسی کلان آن خواهدبود. و آیا حاکمیت برای کنترل اوضاع داخلی، تن بە چنین سازشی خواهد داد؟

جمهوری اسلامی می داند کە هرگونە سازش در عرصە بین المللی منجر بە تقویت جنبش مدنی و اعتراضی درون کشور هم شدە، و بهانە همیشگی رژیم کە مبارزە با دشمنان خارجیست را برای همیشە از آن گرفتە و با برجستە شدن مسائل داخلی، بناچار بیشتر رودرروی مردم و خواستەهای تلنبار شدە آنان قرار خواهد گرفت. برای همین اتخاذ تصمیم در این مورد برای حاکمان بسیار دشوار خواهدبود. بە نظر نمی رسد خامنەای بخواهد از برنامەهای گام دوم انقلاب کە انحصار بیشتر قدرت و تمرکز آن در دست خودی ها و نیز پیشبرد تعارض بیشتر با آمریکاست، دست کشیدە و بە تغییرات ساختاری در جهت تعدیل سیاستهای جاری کشور اقدام کند. عقب نشستن از گام دوم انقلاب، کندن قلب خودیهاست.

اما هیچ چیز مثل حضور مردم در خیابان نیست. حضور مردم در خیابان، بمثابە بازشدن جبهەای دیگر و این بار در داخل است، یعنی درست پشت خاکریز خودی. جبهەای کە هیچ وجە مشترکی با جبهە خارجی خودساختە رژیم ندارد و از منطق مبارزاتی ویژە خود بهرەمند است. و آیا این بار ما در آستانە همان مقطع سال ۶٧ نیستیم کە بنوعی دارد تکرار می شود؟ تکراری کە خود را در خستگی مردم از جنگ فرسایشی حاکمان در آن سوی مرزها و بهدردادن امکانات کشور باز می یابد، جنگی کە میهن ما را دوبارە در سراشیبی خستگی و از اندرون خالی شدن قرار دادەاست؟ در زمان جنگ ایران و عراق و تەکشیدن توان رژیم در بسیج بیشتر نیرو، از جملە در میان مردم، برای ادامە یک جنگ فرسایشی هشت سالە، یکدفعە حاکمان خود را کاملا تنها یافتند و بناچار بە قطعنامە ۵٩٨ تن دادند.

بی گمان کشور در آستانە تحول مهمی قرار دارد، یا سران حاکمیت بە نگرش نوینی در سیاست خارجی و تغییر در شیوە حاکمیت خود خواهند رسید، یا اینکە با تلنبار شدن مشکلات، بیش از پیش خود را در مقابل خیابان قرار خواهند داد.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲ مرداد, ۱۴۰۰ ۱۱:۵۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

باد پیچنده

خوی ویرانگر باران چو رها گشت به دشت؛
هر چه مزرع، ز کران تا به کران برد که برد؛

دست توده چو به هم وصل شد و جلوه نمود؛

این تغابن ز سراپای جهان برد که برد

فقر گفتمان و سلاح تخریب

گویا سریال پرویز ثابتی ادامه دار است. این بار شاهین نجفی و کسی که او را «شاعر و نویسنده و فلسفه دان» خوانده، مدعی هستند که ادعای شکنجه ساواک توسط جریان‌های چپ روایت سازی دروغ و غیرواقعی است و مطلقا چنین چیزی حداقل اثبات نشده است …

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

اختلاف نظر بین ما بر سر تفاوت های ماهوی میان حماس و فدایی نیست. اختلاف بر سر این است که آیا ۷ اکتبر یک نقطه چرخش حیاتی در مبارزه فلسطین علیه اشغالگران هست یا نیست؟

حتی اگر دستمزد ها ۲۰۰ درصد افزایش بیابند، مستمری کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به خط فقرِ امسال نمی‌رسد!

ارائه‌ی پیشنهاد افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده از سوی دولت،  نشانه‌هایی از بدتر شدن اوضاع است آنگونه که به قول وطنخواه «… فرد شاغل باید هفته‌ای ۵۰ یا ۶۰ ساعت کار کند تا فقط اجاره خانه بدهد و نان خالی بخرد و به خانه ببرد….»

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

باد پیچنده

فقر گفتمان و سلاح تخریب

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

حتی اگر دستمزد ها ۲۰۰ درصد افزایش بیابند، مستمری کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به خط فقرِ امسال نمی‌رسد!

پادکست برنامه‌ی: اتحاد، مبارزه، پیروزی؛ در هفتادمین سالگرد ١۶ آذر روز دانشجو