یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۹

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۹

تجزیە عراق و واقعیتها

آنچە تاکنون مسلم است این می باشد کە تجزیە عراق هنوز نە سیاست رسمی کشورهای منطقە و جهان است، و نە سیاست رسمی عمدە نیروهای داخل این کشور، اما این بدان معنا نیست کە در کشور، آنگونه ژنرال آمریکائی می گوید روند رویدادها در مسیر مطلوب است

اخیرا در رسانەها و میان محافل ذی قدرت، دوبارە بحث بر سر تجزیە عراق اوج گرفتە است. مسئلە از آنجا شروع شد کە یک فرماندە بلندپایە نظامی آمریکا بە اسم “ژنرال ریموند اودیرنو” کە دوره ریاست او بر ستاد مشترک ارتش آمریکا پایان یافته است، گفت کە مشکلات در برقراری آشتی و حل و فصل اختلافات بین اهل سنت و شیعیان در عراق همواره روبه افزایش است، بنابراین تجزیه عراق تنها راه حل این مسئله است.

بدنبال این اظهارات رئیس جمهور کورد عراق “فواد معصوم” واکنش نشان دادە، ضمن رد چنین طرحها و سخنانی آن را از لحاظ عملی و اجرائی دشوار ارزیابی کردەاست. لازم است کە اشارە شود منظور از تجزیە عراق، تجزیە این کشور بە سە کشور شیعی، سنی و کوردنشین می باشد.

در مراجعە بە سخنان هر دو مقام نظامی و سیاسی خارجی و داخلی، متوجە می شویم هرکدام بنوبە خود بە بخش مهمی از واقعیت ارجاع می دهند. ژنرال آمریکائی از عدم امکان برقراری آشتی و حل و فصل اختلافات میان عناصر اصلی، و مقام سیاسی عراقی از دشواری پیادە کردن چنین طرحی.

عراق یکی از کانونهای اصلی جنگ و تشنج، و تهدید امنیت جهان محسوب می شود. ادامە جنگ و عدم ثبات سیاسی، همە کشورها، از جملە کشورهای همسایە را بشدت نگران کردەاست. در چنین شرایطی است کە طرفین ذی نفع چە در داخل و چە در خارج از کشور با پیشنهادهای خود درصدد پایان دادن بە بحران هستند.

آنچە تاکنون مسلم است این می باشد کە تجزیە عراق هنوز نە سیاست رسمی کشورهای منطقە و جهان است، و نە سیاست رسمی عمدە نیروهای داخل این کشور، اما این بدان معنا نیست کە در کشور، آنگونه ژنرال آمریکائی می گوید روند رویدادها در مسیر مطلوب است. عراق در واقع شرایط برزخی ای را تجربە می کند کە شرایط نە تجزیە ـ نە اتحاد خصوصیت عمدە و مسلط بر آن است.

نیروهای معقول سیاسی، آنگاە کە بحث بر سر برون رفت از بحرانها می باشد، فارغ از پیشداوریها و تعصبات سیاسی و فکری، معمولا بە هر راە حل محتملی کە می تواند برای برون رفت از شرایط بحرانی کمک کند، می اندیشند و آن را جدی می گیرند، و در مورد عراق هم بە همین منوال باید بە اصڵ تجزیە این کشور هم بە عنوان تابو نگاە نکرد. اما چنانکە فواد معصوم می گوید این مسئلە با دشواریهای زیادی همراە است. در بعد خارجی باید بە منافع کشورهای منطقە نگاە کرد کە آنرا بە عنوان تهدیدی علیە منافع و موقعیت خود می بینند و بنابراین بشدت مخالف ان هستند، و در بعد داخلی نیز بعلت درهم تنیدگی مناطق قومی ـ ملی و عدم موافقت ملی و داخلی بر سر مرز مشخص میان این مناطق، تجزیە کشور می تواند سرآغاز تشدید جنگ و یا شروع جنگهای دیگر در این کشور باشد.

البتە آنچە واضح است این می باشد کە نە بمانند سابق ادارە عراق ممکن است، و نە لااقل در شرایط فعلی تجزیە این کشور امکان پذیر. واقعیت این است کە علیرغم دستکرد بودن وجود این کشور، تاریخ کوتاە موجودیت آن بر موقعیت فعلی آن سنگینی می کند، و از ازهم پاشیدن قانونی و عملی آن عملا جلوگیری می کند.

اما بجز شرایط نە تجزیە و نە اتحاد، آیا شق سومی می تواند مطرح باشد؟

هراکلیت زمانی گفت کە جنگ پدر و سلطان همە چیز است. این گفتە فیلسوفانە در مصداق مدرن خودش بشدت ما را بە یاد عراق می اندازد. گفتەای در متن تطبیقی خود  پیش از هر چیز در مورد این کشور محنت زدە.

و شاید شق سوم همین باشد: ادامە جنگها و اختلافات تا زمانی کە شق اول (تجزیە)، و یا دوم (اتحاد)، سرانجام مورد توافق جدی طرفین واقعی در درون این کشور قرار گیرد.

تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد, ۱۳۹۴ ۱۰:۴۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران