دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۷

تزهائی در مورد حاکمیت

واقعیت این است کە جمهوری اسلامی بە شرایط متناقض و دوگانەای پای می نهد کە در آن از یک طرف دولتی بیش از پیش اقتدارگرا حاکم خواهد شد، و از طرفی دیگر جامعەای با مختصات متفاوت تر. اینکە چنین جامعەای در غیاب وجود یک اپوزیسیون قوی و اصلاح طلبانی راندە از حاکمیت، چە چارەای بیاندیشد، باید نشست و دید.

بحث امکان تغییر در نظام جمهوری اسلامی بە نفع جامعەای نسبتا باز، هنوز در میان بخشی از اپوزیسیون بحثی مورد توجە است. هنوز بخشی گمان دارند کە با توجە بە نیاز روز، نظام حاکم بر ایران باید تغییراتی در خود بدهد. اما آیا واقعا جمهوری اسلامی مایل بە ایجاد چنین تغییراتی در درون خود هست؟

با توجە بە موارد زیر، می توان با قاطعیت گفت کە نظام حاکم بر ایران، نە تنها مایل بە بازکردن فضا در درون نظام نیست، بلکە با اعلام گام دوم انقلاب اساسا در پی راندن نیروهای انقلابی جوان و تندرو بە مسئولیتهای اصلی در نظام است، چنانکە ‘عرب سرخی’ فعال اصلاح طلب اخیرا از راندن اصلاح طلبان نە تنها از دایرە سیاسی رژیم، بلکە از حوزە اداری کشور هم گفت. اصلاح طلبانی کە راندن آنها از دایرە قدرت بە معنای سترونی نظام در ارادە تغییر بسوی یک نظام سیاسی باز است.

دلایل نیز چنین اند:

ـ تقویت روزافزون موقعیت نهادهای امنیتی ـ ایدئولوژیکی در اقتصاد کشور و رانتی شدن بیشتر نظم اقتصادی، بمنزلە تشدید آن پدیدەای است کە مارکس آنرا شیوە تولید آسیائی نامید کە در آن ما شاهد سربرآوردن یک نظم استبدادی در بستر قدرت سیاسی هستیم. بنابراین، بە بیانی دیگر، تقویت موقعیت مادی نیروهای امنیتی ـ ایدئولوژیکی، یعنی منقبض شدن بیشتر فضای قدرت سیاسی در ایران،

ـ راندن اصلاح طلبان از ساختار قدرت سیاسی و از بستر اداری کشور، بە معنای تصمیم قاطع حاکمیت برای قرق کردن صد در صدی قدرت و محدودکردن آن بە دایرە نیروهای معتقد بە ایدەهای انقلابی حاکمیت است، یعنی طرد هر گونە تماس با مشخصەهای لیبرال ـ دمکراسی کە بە نظر آنها بە صفوف اصلاح طلبان رخنە کردەاست. بنابراین راندن اصلاح طلبان، بمنزلە راندن تاثیرات فرهنگ لیبرال ـ دمکراسی بر ساختار قدرت است،

ـ حاکمیت در سطوحی، هر چند بصورت کنترل شدە، با وجود نیروها و تشکلات مدنی در جامعە همراهی می کند؛ اما وجود تشکلات مدنی فلسفە دوگانەای دارند کە در آن از یک طرف حاکمیت می تواند در آنها پتانسیل اعتراضی جامعە را بە کانالهای مشخص تحت کنترلی راندە و بر آن تسلط داشتەباشد، و نیز از طریق آنها باعث تضعیف گرایش مردم بە نیروهای سیاسی مخالف بشود. از طرف دیگر نهادهای مدنی منجر بە نهادینە شدن خواستهای مردم بویژە در درازمدت می شود کە از این لحاظ موجودیت ایدئولوژیکی آن را بە خطر می اندازد. اما رژیم بعلت اینکە توان مقابلە با جامعە مدنی از طریق حذف را ندارد، بر مورد اول پای می فشارد و سعی می کند با ادامە بازی ‘اذیت و سرکوب ضمنی’ قسمت دوم را بە تاخیر اندازد،

ـ جامعە مدنی نمی تواند جایگزین نیروهای سیاسی منسجم و متشکل شود، بنابراین مانعی اساسی در سیاست منقبض کردن حاکمیت بە شمار نمی آید، چنانکە تا هنوز هم نشدەاست،

ـ حاکمیت با ادامە بازی مبارزە با امپریالیسم و غرب، نوعی اجماع ملی، و یا سکوت و انتظار ملی در اطراف خود ایجاد کردە کە حتی منجر بە جذب ضمنی بخشی از نیروهای ضد امپریالیستی در درون اپوزیسیون بە آن شدەاست. چنین وضعیتی زمینە را برای تشدید راست گرائی و تثبیت آن در درون رژیم بیشتر مهیا می کند. دشمن آن پدیدەای است کە منجر بە فراموش کردن مسائل داخلی می شود،

ـ بر بستر تشدید اختلافات میان روسیە و چین از یک طرف و آمریکا از طرف دیگر، امکان مانور در سطح بین المللی برای حاکمیت فراهم شدە تا با نزدیکی بە روسیە و چین، عملا گفتمان اقتدارگرائی در رژیم تقویت شود. چنین وضعیتی منجر بە تثبیت بیشتر گفتمان اقتدارگرائی در حاکمیت می شود.

 

نهایتا اینکە حاکمیت با ایجاد تمرکز، اقتدار و انقباض بیشتر در بالا، پا بە پای تقویت نیروها و گسترش تسلیحات نظامی هر چە بیشتر بە تعمیق گام دوم انقلاب دست می زند. چنین امری الزاما منجر بە بستەتر شدن جامعە بە موازات حاکمیت نخواهد شد، اما بە معنی تاثیرگذاری جامعە در حد مطلوب بر جمهوری اسلامی هم نخواهدبود.

واقعیت این است کە جمهوری اسلامی بە شرایط متناقض و دوگانەای پای می نهد کە در آن از یک طرف دولتی بیش از پیش اقتدارگرا حاکم خواهد شد، و از طرفی دیگر جامعەای با مختصات متفاوت تر. اینکە چنین جامعەای در غیاب وجود یک اپوزیسیون قوی و اصلاح طلبانی راندە از حاکمیت، چە چارەای بیاندیشد، باید نشست و دید.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۳ بهمن, ۱۴۰۰ ۱:۲۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

بدون به راه انداختن این جنگ ها، امپریالیسم جهانی و در راس آنها امپریالیسم آمریکا نه تنها نمی تواند اقتصاد خویش را از مرگ حتمی نجات دهد، نه فقط قادر نیست نقش سلطه جهانی دلار را حفظ نماید، بلکه قادر نخواهد بود بر کسری بودجه های سالانه خود غالب آمده و بدهکاری های جهانی خویش را هم به همان بانک های خود ساخته خویش نیز پرداخت نماید.

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

پانزده سال پیش در آبان سال ۱۳۸۷ کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای روز ۱۳ آذر را به یاد دو جان‌باخته‌ی راه آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، روز مبارزه با سانسور نامید و از همه‌ی افراد و تشکل‌های فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی خواست که این روز را به رسمیت بشناسند و از آن حمایت کنند.

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

چرخید تازیانه

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان