پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۳

تسلیم در کار نیست؛ مقاومت و مبارزە ادامە دارد!

مرتجعان ضد کارگر بدانند، کە کارگران تسلیم نخواهند شد. مقاومت ها تا رسیدن بە نتایج مطلوب ادامە خواهد یافت و تشدید سرکوب فعالان کارگری تنها بە انزجار، انسجام و مقاومت بیشتر کارگران، منجر خواهد گردید. بهتر است تا دیر نشدە، مقامات مسئول حق و حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران را بە رسمیت بشناسند، بە این محاکمات ظالمانە، پایان دهند و کارگران زندانی را آزاد کنند

به گزارش سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، شعبە ٢۶ دادگاە انقلاب بتازگی ابرهیم مددی یکی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را به ۵ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم کردە است. ظاهرا دلایل صدور این حکم کە از طریق آقای صالح نیکبخت، وکیل برای آقای مددی ارسال شدە، همان اتهام مشهور ساختگی و تکراری”اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظام عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی”، بودە است، کە تمام فعالان کارگری و مدنی دیگر را نیز با تمسک بە آن سال هاست کە محاکمە و محکوم کردەاند. در سال ۱۳۸۹ نیز با تمسک بە این عناوین ساختگی نیز آقای مددی را در واقع بە دلیل فعالیت سندیکایی و دفاع از حق و حقوق رانندگان و کارکنان شرکت واحد بازداشت و به سه سال و نیم زندان محکوم کردند. مددی پس از گذراندن دوران محکومیتش در فروردین سال ۱۳۹۱ از زندان آزاد شد، و در میان استقبال گرم همکارانش و عدەای از فعالین سندیکایی بە خانە و فعالیت بازگشت، ولی از همان ابتدای آزادیش پروندە سازی علیە وی توسط دستگاە های امنیتی و قضایی با هدف واداشتن وی بە رها کردن فعالیت سندیکایی ادامە یافت. اما پس از آن کە این تهدیدات نتوانست این فعال برجستە و محبوب جنبش سندیکایی را از فعالیت سندیکایی و پیگیری مصممانەاش در دفاع از حقوق کارگران باز دارد، دوبارە تصمیم بە محکومیت وی با اتهاماتی کردند کە اساسا او با آنها بیگانە است. اما دایرە بگیر و ببند فعالان مبارز کارگری، محدود بە وی نماندە، قبل از محکومیت مددی، بی دادگاە انقلاب اسلامی،، داود رضوی و رضا شهابی دو تن دیگر از اعضای سندیکای واحد را کە همچنان بە همت رهبرانش و حمایت اعضای سندیکا توانستە سرپا بماند را باردیگر با اتهاماتی مشابە، بە ترتیب بە پنج و یک سال زندان محکوم کرد. علاوە بر اینها طبق یک پروندە سازی مشابە کە علیە جعفر عظیم زادە و شاپور احسانی، دو تن از رهبران “اتحادیە آزاد کارگران”، در جریان است این دو فعال سندیکایی نیز قرار است کە دوبارە بە خاطر کارهای ناکردە، صرفا بە دلیل فعالیت سندیکایی و پیگیری مطالبات کارگران محاکمە شوند. بر اساس خبرهای دیگر دە ها فعال کارگری، در تبریز، زنجان، عسلویە، زرند … نیز بخاطر شرکت در اعتراضات کارگری اخراج و برایشان پروندە تشکیل دادەاند و اگر آزادی و بازگشت بە کار آنها توسط همکارانشان پیگیری نمی شد با توجە بە اجماعی کە در بین طیف های مختلف حکومتی بر سر سرکوب هر نوع مقاومتی کە از هر سو بر سر راە “ارزان سازی نیروی کار”وجود دارد و مقامات دولتی با بیشرمی و گستاخی علنا آن را بە سرمایەداران عرضە می کنند، یقینا با نظر داشت مقاومت های اعتراضی کارگری گستردەای کە سراسر کشور را در بر گرفتە، شمار اخراجی ها و زندانی شدە ها بیش از این بود کە هست.

خبرهای رسیدە نیز حکایت از تشدید این بگیرو ببندها دارد. هم از این رو چنان کە تجربیات مبارزاتی کارگران در دهە گذشتە نیز موید آن است، با گسترش اعتراضات، بهبود سازماندهی و اتحاد همبستگی، بویژە میان سازمان ها و تشکل های کارگری و جلب حمایت گروەها و جنبش های عدالت خواە ست کە می توان تعرض لجام گسیختە و گستاخانە مرتجعین حاکم علیە حقوق و معیشت و کرامت انسانی کارگران را درهم شکست. خوشبختانە مقاومت بە رغم همە سرکوب های وحشیانە پاسداران رنگارنگ حلقە بگوش سرمایە، گستردە و روحیە و آگاهی برای تداوم این پیکار حق طلبانە و سرنوشت ساز بالاست و همین موضوع نیز بدرستی در اعلامیە واکنشی سندیکای واحد، در آنجا کە می نویسند:”این گونه پرونده سازی و برخوردهای امنیتی علیه فعالان کارگری و سندیکایی و صنفی هرگز نمی‌تواند کارگران و فعالان سندیکایی و صنفی را از حق خواهی و درخواست مطالبات به حق‌شان عقب براند و حق ایجاد تشکیل سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری را حق مسلم تمامی کارگران می‌داند. ” سبب شدە، کە کار از میان برداشتن قوانین حمایتی و همە حق و حقوق کارگر، ٣٧ سال بە درازا بکشد. مسلما اگر این همە پراکندگی در میان سازمان های کارگری وجود نمی داشت، وضعیت جنبش کارگری امروزە چنان نبود کە دولت مردان پس از ٣٧ بە خودشان جرات چنین گستاخی هایی را بدهند و آشکارا از ارزان سازی نیروی کار، رواج بیگاری و بی قانونی سخن بگویند و رهبران واقعی کارگران را بە زندان و شلاق محکوم کنند.   بر بستر مقاومت های موجود در پرتو اتحاد و همبستگی همە سازمان ها و تشکل های کارگری می توان و باید، این وضع جهنمی را دگرگون کرد. در هر صورت مرتجعان ضد کارگر بدانند، کە کارگران تسلیم نخواهند شد. مقاومت ها تا رسیدن بە نتایج مطلوب ادامە خواهد یافت و تشدید سرکوب فعالان کارگری تنها بە انزجار، انسجام و مقاومت بیشتر کارگران، منجر خواهد گردید. بهتر است تا دیر نشدە، مقامات مسئول حق و حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران را بە رسمیت بشناسند، بە این محاکمات ظالمانە، پایان دهند و کارگران زندانی را آزاد کنند.                                                                                                                       

 

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد, ۱۳۹۵ ۰:۴۹ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

همانطوری که در دوران قرون وسطی و قبل از انقلاب علمی صنعتی، فلسفی و اجتماعی رنسانس در اروپا، کلیسای کاتولیلک به عنوان قدرت بلامنازع حاکمه اقتصادی و سیاسی بوده و میدان داری میکرد، روحانیت اسلام، خصوصا اسلام شیعه طی چند صد سال اخیردر ایران نیر پرچمدار ایدئولوژی اسلامی بوده و همزمان با همگامی و پشتیبانی از قدرتمداری پادشاهان دوران خویش، با هدف استقرار حاکمیت قدرتمداری اسلامی با پادشاهان زمان خویش در حال رقابت بودند.

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

شورای سردبیری نشریه کار درگذشت رفیق جابر فرجاد را به تمامی بازماندگان و بویژه رفقای فدایی او تسلیت میگوید و یاد رفیق جابر را گرامی و زنده می‌دارد.

بازگشت

درسال گشت خاموشی محمود اعتمادزاده (م. ا. به آذین)، دگراندیشی فرهیخته و چهرهٔ برجستهٔ ادبیات معاصر ایران، نگارشی از او پیش کشتان. امید آنکه در مسیر یادهای پُر فراز و نشیب زندگی او، تصویری ماندگار در اندیشه بجا گذارد. (شهلا اعتماد زاده)

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

بررسی سند سیاسی ارائه شده به کنگره سوم حزب چپ!

دوازدهمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری در استکهلم برگزار شد!

متنفرم از جنگ…