چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۰

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۰

تصمیم را بە مردم واگذار کنید

شاید اساسا اپوزیسیون نباید وارد بحث شرکت یا عدم شرکت در انتخابات شود، آنقدر کە ملزم بە افشاگری، روشنگری و تحلیل حول آن است. چنین زمینەای، در صورت انتقال آن بە بطن جامعە، می تواند خودبخود منجر بە شرایطی بشود کە مردم خود نهایتا انتخاب کنند می خواهند چکار کنند.

دیرزمانیست کە موافقان تحریم انتخابات در ایران از استدلال “انتخاب میان بد و بدتر” استفادە می کنند. بە نظر آنها انتخابات در ایران همیشە امکان انتخاب میان بد و بدتر را دادەاست، امکانی کە نە تنها بە بهبود وضعیت مردم در درازمدت کمکی نکردە، بلکە زندگی مردم با ادامە سالها بدتر هم شدە و نفس انتخابات همیشە بە بازتولید مشروعیت کلیت رژیم منتهی شدەاست.

قبل از هر چیز باید گفت کە مشارکت در انتخابها، حتی در رژیمهای دیکتاتوری هم نسخە از قبل پیچیدە ندارد، و حضور یا عدم حضور در آن بستگی بە شرایط سیاسی روز و نقشی کە شرکت در انتخابات می تواند ایفاء کند، دارد. بعنوان مثال بلشویکهای روسی در شرایط بعد از شکست انقلاب ١٩٠۵ در انتخابات دوما (مجلس روسیە) شرکت کردند تا از این تریبون برای نقش آفرینی در سیاست کشور بهرە بجویند.

و اما در مورد استدلال بد و بدتر. اولا باید گفت کە فراخوان برای تحریم انتخابات و عدم شرکت در آن، همیشە در کشور منجر بە پیروزی ‘بدتر’ در کشور شدەاست. از این گذشتە، نفی انتخابات باید دارای برنامە باشد. بە این معنی کە در صورت عدم شرکت مردم، یک نیروی سیاسی چگونە می تواند از آن بهرەبرداری کردە و وارد فاز دیگری از برنامە خود جهت بە عقب راندن حاکمیت شود. اما متاسفانە تجربە نشان دادە است کە عدم شرکت در انتخاباتها، درست مانند شرکت در آن، منجر بە تداوم حرکات مردمی در فردای بعد از انتخاباتها نشدە و مردم با بازگشت بە خانەهایشان عملا توپ را بە زمین حاکمیت انداختە تا آنها بر مبنای توان و امکانات خودشان با توجە بە وضعیت جدیدی کە در آن قرار گرفتەاند، عمل کنند. و در این میان اپوزیسیون هم ناتوان از سازماندهی گستردە، تنها بە تبلیغ در رسانەهای خود بسندە کردەاست.

البتە استدلال عیان و نهفتەای کە در پشت تحریم قرار دارد آن است کە بە علت انتخاب شدن ‘بدتر’، شاهد بدتر شدن وضعیت باشیم، بدتر شدنی کە نهایتا منجر بە تعارض نهائی میان ملت و حاکمیت خواهد شد. یعنی در واقع استدلال دوستان تشجیع بیشتر فاجعە در جامعە است تا از رحم فاجعە نوزاد ‘بهبودی’ متولد شود. این در حالیست کە حتی تحریم انتخابات نە تنها نباید بە بدتر شدن شرایط بیانجامد، بلکە باید از دل آن وضعیت مثبت متولد شود. بە بیانی دیگر تحریم باید تاثیر مثبتی روی شرایط سیاسی و معیشتی کشور بگذارد.

همە می دانیم کە جریان اقتدارگرای درون حاکمیت همیشە در پی مشارکت حداقلی مردم بودەاست، زیرا تنها در چنین شرایطی بودە کە توانستە اهرمهای قدرت را بیشتر در دستان خود قبضە کند. یعنی در واقع میان تحریم کنندگان و اقتدارگرایان درون حاکمیت همیشە نوعی همسوئی وجود داشتە، اگرچە این همسوئی بە معنای هم جنس بودن آنها هیچ وقت نبودەاست. ولی دوستان تحریمی باید متوجە باشند کە شرایط در داخل ایران پیچیدەتر از آنیست کە با موضع گیری هائی از جنس ‘یا این یا آن’ بتوان بدان پاسخ داد.

شاید اساسا اپوزیسیون نباید وارد بحث شرکت یا عدم شرکت در انتخابات شود، آنقدر کە ملزم بە افشاگری، روشنگری و تحلیل حول آن است. چنین زمینەای، در صورت انتقال آن بە بطن جامعە، می تواند خودبخود منجر بە شرایطی بشود کە مردم خود نهایتا انتخاب کنند می خواهند چکار کنند.

از یاد نبریم مسئلە نان و امنیت موضوعات اساسی مردم اند، و هنوز ایدەهای آزادی و دمکراسی در صفوف اول جای ندارند. هر گونە فراز و نشیبی در مسئلە معیشت (در میان حاکمیت و مردم) می تواند منجر بە فرازو نشیبهای رفتاری در میان ملت شود. و در این میان برجام در مرحلە فعلی نقش اساسی بازی می کند.

   

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۱۱:۴۴ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

پیش و پس موشک‌ها!

جمهوری اسلامی به دولت‌های عراق، عمان، عربستان و اردن خبر ‌داد که تصمیم به عملیات هوایی از خاک ایران به خاک اسرائیل دارد. عملیاتی که ناگزیر از آسمان کشورهای حد فاصل خواهد گذشت. با این کار، قدرت‌های جهان و کشورهای منطقه مرتبط با فضای جنگی و نیز مشخصاً دولت اسرائیل را از قبل نسبت به حمله، آگاهی سیاسی و نظامی داد.

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

پیش و پس موشک‌ها!

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد