تماس با سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

از طریق ایمیل با آدرس‌های زیر میتوانید با ما تماس بگیرید:

هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران: Council@fadaiaksariat.org

هیئت سیاسی اجرایی سازمان فداییان خلق ایران:HSA@fadaiaksariat.org

سخنگوی سازمان فداییان خلق ایرانS.Person@fadaiaksariat.org

روابط عمومی سازمان فداییان خلق ایرانP.Affairs@fadaiaksariat.org

روابط بین الملل سازمان فداییان خلق ایرانInternational@fadaiaksariat.org

برای تماس با شورای سردبیری کار علاوه بر فرم زیر میتوانید با ایمیل kar@kar-online.com نیز تماس بگیرید.