جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۱

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۱

جدیت یک نمایش مسخره
حکومت به ماشین قراضه‌ای تبدیل شده که مدام در معرض سانحه است. به پیچ مهم تعیین رهبر آینده که مسئله‌ی مسئله‌ها در نظام ولایی است نزدیک می‌شوند. همه‌ی سهم‌بران به...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمدرضا نیکفر
نویسنده: محمدرضا نیکفر
تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش 
در اعتراض به اهمال و کوتاهی وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بازنشستگی کشوری در انجام تکالیف قانونی و تاخیرهای متعدد در انجام تعهدات خود صدها معلم از نقاط مختلف کشور روز...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
نویسنده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
چرا بسیاری از سارقانِ ادبی منکرِ خطای خودند
برای جلوگیری از سرقت ادبی بهتر است این تصور را کنار بگذاریم که سرقت ادبی ضرورتاً به معنای فاسد و شریر بودن سرشتِ شخص است یا آنکه باید او را...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: فیلیپ رید. برگردان: افسانه دادگر
نویسنده: فیلیپ رید. برگردان: افسانه دادگر
سخنان مریم سطوت در یادمان بیژن جزنی و یاران
سخنان رفیق مریم سطوت در مراسم سازمان فداییان خلق ایران بمناسبت سالگرد ۲۹ فروردین و قتل دولتی رژیم شاه در تپه های اوین که رفقای فدایی خلق و مجاهد خلق...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
دختر تهیدست
دختری خرد، بمهمانی رفت، در صف دخترکی چند، خزید، آن یک افکند بر ابروی گره، وین یکی جامه بیکسوی کشید، این یکی، وصلهٔ زانوش نمود، وان، به پیراهن تنگش خندید
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پروین اعتصامی
نویسنده: پروین اعتصامی
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد‌ مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت روز یکشنبه ۱۳ خرداد ١۴٠۳ (۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی) در تالار مجازی در سامانۀ Zoom برگزار شد. دستور نشست بحث...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

تنها با صدای آزادی است که کبوتر صلح می خواند

ادعای تحریم کنندگان، مبنی برهوشمند بودن تحریم ها و این که هدف آن ها حاکمیت جمهوری اسلامی است، تحریم ها رمق محرومان و تهیدستان، و نیز اقشار میانی جامعه را بریده است؛ به تورم افسار گسیخته دامن زده و قدرت خرید مردم را در مدت چند ماه به یک سوم زمان پیش از آغاز گسترش آن ها فروکاسته، و به سبب اعمال آن ها بیش ازسی درصد کل جامعه در زیر خط فقر مطلق قرار گرفته اند.

 

هم میهنان گرامی!

زمانی آن چنان طولانی نگذشته است که اثرهای زیانبار تشدید تحریم های اقتصادی، در کنار نبود آزادی، نقض حقوق انسانی، شهروندی و سیاسی، فشاری فزاینده را بر دوش های نحیف و خسته ی مردم کشورمان تحمیل کرده، و زندگی آنان را ازهرسو در زیرتاثیرویرانگرخود قرار داده است؛ تحریم هایی که ازتقابل سیاست خارجی و هسته ای جمهوری اسلامی از یک سو و منافع و سیاست های منطقه ای و جهانی کشورهای غربی و درراس آن آمریکا سر برآورده است. تحریم کنندگان مدعی این اند که تحریم های فلج کننده را دروهله ی نخست برای ایجاد تغییر در رفتارها، محاسبات و سیاست هسته ای جمهوری اسلامی در پیش گرفته اند؛ اما همزمان تهدید می کنند که همه ی گزینه ها، از جمله گزینه ی نظامی بر روی میزاست. مردم ما از تشابه وضع کنونی کشوربا زمان برقراری تحریم های همه جانبه ی عراق در دهه ی ۹۰، اعمال سیاست نفت در برابر غذا و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن، و سپس روند تحولات آن کشور تا رسیدن به مداخله ی نظامی در آن آگاه اند. در کشور ما نیزاکنون، به رغم

ادعای تحریم کنندگان، مبنی برهوشمند بودن تحریم ها و این که هدف آن ها حاکمیت جمهوری اسلامی است، تحریم ها رمق محرومان و تهیدستان، و نیزاقشار میانی جامعه را بریده است؛ به تورم افسار گسیخته دامن زده و قدرت خرید مردم را در مدت چند ماه به یک سوم زمان پیش از آغاز گسترش آن ها فروکاسته، و به سبب اعمال آن ها بیش ازسی درصد کل جامعه درزیرخط فقر مطلق قرار گرفته اند؛ به گونه ای که تا کنون مردم حتی برای تهیه ی برخی از اقلام نیازمندی های حیاتیشان، از جمله داروهای بیماری های سخت، با دشواری مواجه اند. روشن است که وضعیت دشوار کنونی تا ابد قابل دوام نیست؛ و به تدریج، بل به گونه ای شتابنده، با ادامه ی سیاست های جاری حاکمان جمهوری اسلامی، وانعطاف ناپذیری آنان در اعمال سیاست های هسته ای و همراه با آن  فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و اثرهای زیانبار کوتاه مدت و بلند مدت این سیاست، سرانجام به آغازحمله ی نظامی خواهد انجامید.

بی تردید با ریشه یابی علل بنیانی شکل گیری وضع موجود ازاین حقیقت آگاه می شویم که تمرکز قدرت در دست حاکمان ناپاسخگو، رعایت نکردن اصول دمکراسی و حقوق بشر و تن ندادن به خواست ها ی بحق مردم ایران در ان نقشی عمده دارد.

به رسمیت نشناختن حق تعیین سرنوشت از راه اعمال حاکمیت آرا و اراده ی مردم، سلب حقوق انسانی، مدنی و سیاسی شهروند ایرانی، و نبود احساس التزام به رعایت حقوق اساسی ملت، سرنوشت و چشم اندازی این چنین تیره  را برای مردم کشورمان رقم زده است. در این میان، آثار تحریم ها وتهدید هایی را که کشورهای غربی بر مردم کشورمان روا داشته اند، نمی توان تنها درپهنه ی مناسبات اقتصادی بازجست؛

و ضعیتی جهانی که هم اکنون برکشورما تحمیل شده است نیزبه نوبه ی خود به مثابه ابزاری در دست حاکمان برای تحمیل محدودیت های اجتماعی و سیاسی گسترده تر ازکاردرآمده است. گذشته ازاین، سلب آزادی ها و حقوق ملت تا بدان جا پیش رفته است که دردرگیری های موجود میان جناح های درون حاکمیت دامن برخی از حلقه های حاکمان را گرفته و صدای رئیس دولت جمهوری اسلامی را نیز درآورده است.

شورای همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر بر این نکته تاکید می ورزد که تنها راه برون رفت از وضعیت خطیر کنونی و تحقق هدف های عدالت اجتماعی و صلح، تامین آزادی ها و رعایت حقوق اساسی شهروندان، مصرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های منضم به آن، درزمینه ی حقوق شهروندی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، در پهنه ی مناسبات میان حاکمیت و مردم ایران است. بر پایه ی این اصل شورای همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر به پیروی از وظیفه و رسالتی که برعهده دارد، ضمن پیوستن به “کارزار به خاطر صلح و آزادی”، همراه با هم میهنان آزادیخواه و صلح طلب کشورمان و با اعتقاد والتزام کامل به فعالیت های مسالمت جویانه، حاکمیت را به رعایت و تامین آزادی ها و حقوق اساسی ملت و تمکین به اراده و خواست مردم ایران، به عنوان صاحبان اصلی قدرت و مشروعیت فرا می خواند.

 

 

تاریخ انتشار : ۱۰ آبان, ۱۳۹۱ ۸:۴۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جدیت یک نمایش مسخره

تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش 

چرا بسیاری از سارقانِ ادبی منکرِ خطای خودند

سخنان مریم سطوت در یادمان بیژن جزنی و یاران

دختر تهیدست

نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!