دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۰:۵۰

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۰:۵۰

توافق ژنو: گامی نسبتا استوار، امید آفرین و مهم درجهت یک رشتە تغییرا ت اسا سی

تا ثیرات دربلند مدت بستگی بە نتایج نهائی و سرنوشت مذاکرات و وسعت توافقات دارد. مثلا در دولت گرایش بە توافقات گستردە با غرب و بطور مشخص بر قراری مناسبات کامل با آمریکا قوی است و توافق هستەای را برای گشایش های اقتصادی نا کا فی می داند.

 ارزیابی کلی شما از امضای توافق‌نامه‌ی ژنو چیست؟
صادق: بە نظر من گامی است نسبتا استوار، امید آفرین و مهم درجهت یک رشتە تغییرا ت اسا سی اجتناب ناپذیردررویکردهای ببن المللی حکومت، کە البتە نمی تواند در مجموع رویکردهای داخلی حکومت بی تاثیر باشد و یا جامعە ازتاثیرات آن برکنار بماند. استقبال وسیع وحمایت و ابراز خوشحالی مردم و اپوزیسیون دمکراتیک ترقی خواە رژیم از پیشرفت مذاکرات نیز موید همین مسئلە است. طی سالهای متمادی نیروهای دمکراتیک تحول خواە، با سیاستهای خارجی ماجرا جویانە وتنش زای حکومت مخالف بودند وبرای تغییر آن مبارزە می کردند. نیروهای دمکراتیک، خواهان حل مناقشە هستەای از طریق مذاکرە، عادی سازی مناسبات با همسایگان و غرب و آمریکا و رفع تحریمها بودند، اما حکومت مقاومت می کرد و پیامد های این مقاومت نا بجا و مغایر با منافع جامعە روز بە روز بیشتر ایران را از جامعە جهانی منزوی وتضعیف می کرد و بە قدرت های فرا منطقە ای کە با ایران اختلاف دارند، فرصت می داد تا سیل اسلحە را بە منطقعە سرازیرکنند وبا ملیتاریزە کردن منطقعە حضورفزایندە نظا می شان را درمنطقە توجیە کنند. ملیتاریزە شدن منطقە نیزبهانە بە دست حکومت می داد تا سرکوب اپوزیسیون وجنبش های اجتماعی و جامعە مدنی را شدت بخشد وجامعە را بیش از پیش امنیتی نماید؛ و تحت این پوشش پاسداران توانستند کنترل سیاسی و اقتصادی عمدە ای را بدست بگیرند وموقعیت شان در جامعە را تحکیم نمودند. بنا بە همین دلایل اپوزیسیون ترقی خواە ایران، حالا کە بنا برهردلیل، شاهد تن دادن حکومت بە بخشی ازمطالبات اپوزسیون شدە، نمی تواند از توافق بدست آمدە خوشحال نباشد ونسبت بە روند مذاکرات فعال برخورد نکند. مردم ما تا کنون زیانهای اقتصادی، اجتماعی، انسانی وسیاسی کلانی بخاطر سیاست های خارجی احمقانە وضد ملی حکومت، بویژە مسئلە هستەای، متحمل شدەاند. چشم اندازوسرانجام برنامە هستەای حکومت ازپیش قابل پیشبینی بود وهم اینکە توافقی کە در ژنو بدست آمد، اگراحساس مسئو لیت درحکومت وجود می داشت، پیش ازاین هم دست یافتنی بود. این خسارتهای نجومی کە بخاطر مناقشە هستەای بە کشورتحمیل و باعث تشدید فقر و سقوط فاحش شا خص های اقتصادی، بهداشتی وآموزشی گردیدە است، باخت بزرگی برای جامعە ما است؛ با این وجود ادامە این مناقشە علاوە بر افزایش  خسارات، کشور را در معرض تهدید وتجا وز خارجی قرارمی داد. اینکە فعلا حداقل برای ۶ ماە این خطر منتفی گردیدە، بخشی از تحریمها تعلیق شدە وکشورهای منطقعە و جهان دارند سعی می کنند مناسباتشان با ایران را دوبارە فعال کنند، بە نظر من مثبت هستند. بقول پیشینیان، «جلوی ضرر را از هر کجا کە بگیری منفعت است». امیدوارم کە مذاکرات بە نتیجە قطعی برسد اگراین مذاکرات منجر بە حل و فصل مناقشات نشوند، انتظارباخت کلان تری را باید داشت.

تاثیرات کوتاه‌مدت وبلند‌مدت این توافق‌نامه را بر شرایط اقتصادی کشور چگونه می‌بینید؟

اگرمنظورازلحاظ اقتصادی باشد، البتە تاثیردارند؛ افزایش نرخ برابری ریال، کاهش قیمت طلا وافزایش قیمت سهام تعدادی ازشرکت ها، حتی دراروپا وآمریکا، اعلام آمادگی تعدادی ازشرکتها، مانند، پژو برای باز گشت بە ایران، و… اینها تاثیراتی هستند کە همە ازآنها اطلاع دارند. البتە بخشی از تاثیرات روانی هستند وثبات یابی آنها مستلزم اقدامات معین اقتصادی وتابع پیشرفت روند مذاکرات ومسایل پیرامون آن است. درسە ماە گذشتە ما بار ها دیدەایم کە بالا و پائین شدن نرخ ارز وطلا تابع روند های سیاسی وکنش وواکنشهای سیاسی، بویژە متا ثرازسیگنال های مرتبط با حل مناقشە هستەای وعادی سازی مناسبات با همسایگان وغرب وآمریکا بودەاند. ازطرف دیگربە خاطر وخامت شدید شاخص های کلان اقتصادی، واقعیت این است، کە این تا ثیرات نمی توانند بە خود ی خود درکوتاە مدت، درشاخص ها تغییرات ملموسی، ایجاد کند.

تا ثیرات دربلند مدت بستگی بە نتایج نهائی و سرنوشت مذاکرات ووسعت توافقات دارد. مثلا دردولت گرایش بە توافقات گستردە با غرب وبطور مشخص بر قراری مناسبات کامل با آمریکا قوی است و توافق هستەای را برای گشایش های اقتصادی نا کا فی می داند. ولی عدە دیگر دردرون حکومت هستند، کە گرچە فعلا از نظر کثرت دراقلیت هستند، ولی از نظرامکانات غنی هستند، آنرا خط قرمز خود می نامند. خوب تفوق هرکدام از این جریانات تاثیرات خودش را دارد و در نتایج کاراثرجدی دارد. اما موفقعیت مذاکرات، تنها بخشی از موانع را و نە همە موانع اقتصادی را از میان برمی دارد. رشد اقتصادی مطلوب، تک رقمی کردن نرخ تورم، کاهش بیکاری کە دولت وعدەاش را دادە است، بە میزان  کار آیی دولت و سیاست هایش بستگی  دارد.

آیا این توافق می‌تواند زمینه­ای برای بازگشایی فضای سیاسی کشور باشد؟ یا وضع فعلی ادامه خواهد یافت؟

درمورد تاثیرات آن برآزادی های اساسی، من فکر نمی کنم، با وجود تضعیف موقعیت بخش نظامی حکومت و امنیتی ها، تغییرات چشمگیری را از این لحاظ در آیندە نزدیک شاهد باشیم. همچنانکە درسە ماە گذشتە دیدە شد، آنهایی کە انتخابات را باختند، شخص خامنەای وحتی بخشی ازدولت، تا کنون با سرسختی درمقابل انجام اصلاحات سیاسی وآن بخش از مطالبات مربوط بە آزادیها ی اجتماعی وسیاسی وعدە دادە شدە توسط روحانی سد ایجاد کردە ودامنە و شدت سرکوبها را افزایش دادەاند. افزایش شدید اعدامها، تهدید موسوی و کروبی بە اعدام، جلوگیری ازآزادی زندانیان سیاسی، اجازە ندادن بە احمد شهید برای سفر بە ایران، جلوگیری از فعالیت نهاد های مدنی، سندیکا ها و احزاب سیاسی مستقل،، بستن روزنامە ها ودخالت درچینش کابینە، همە اینها نشان می دهند کە حکومت فعلا حاضر بە اینکار نیست. البتە دلیل آنهم واضع است، ازمیان برداشتن وحتی تعدیل فضای امنیتی، درشرایطی کە فقر وفلاکت، بی عدالتی وتبعیض و یکاری بە اوج رسیدە، صدها میلیارد ازدرآمد های نفتی توسط اعوان وانصار حکومت بە غارت رفتە و کاخ های هارون الرشیدی درمحاصرە انبوە حا شیە نشینان، بیکاران، کودکان خیابانی، معتادان وتن فروشان محتاج نان قرارگرفتە، موجودیت رژیم ومنافع سرمایە داری حاکم را با تهدید جدی مواجە خواهد کرد. پاسداران باید موقعیتشان محفوظ بماند، سرکوبها باید ادامە پیدا کنند، زندانیان و حصر شدگان، در زندان وحصر بمانند، روزنامە ها تعطیل شوند، کارگران سرکوب شوند، زبانها باید بریدە شوند ومنافع ومصالحە جامعە قربانی حفظ نظام شوند تا نظام بماند.

 

تاریخ انتشار : ۱۰ آذر, ۱۳۹۲ ۱۱:۲۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات: بی‌تفاوتی یا کنش فعال مدنی؟!

عدم شرکت و تحریم انتخابات در ایران یک کنش اجتماعی فعال و مدنی بود و مردم اگاهانه و با هدف مشخص به پای صندوق رای نرفتند؛ و این کنش اجتماعی هیچ ربطی با بی‌تفاوتی مردم غرب به انتخابات ندارد.  این دو زمینه های اجتماعی مختلفی دارند و ربط این دو به هم یک حقه و کلک سیاسی است.

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

مسلماً انتخابات در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، کم‌ترین تاثیری بر زندگی روزانه مردم ندارد و همواره نیز پرسروصداترین اتفاق در کشور است که چندین ماه فضای رسانه‌ای و حتی خیابانی ایران را تسخیر می‌کند و هر چه جلوتر آمده‌ایم، این تاثیر کم‌تر و آن سر و صدا اعتراضی مردم بیش‌تر شده است.

عشق گفت بنویس، من نوشتم

وقتی که به تو فکر می کنم، لبخندت باران می شود;
نگاهت زلال و زلال، و من چه بی پروا، می چینم آن لبخند را.

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه

طبق برآورهای آماری، بیش از یک‌سوم ساکنین کره زمین طی سال جاری میلادی به پای صندوق‌های رای رفته و مقام یا ارگان اولیه حاکمیت سایسی کشور خویش را انتخاب خواهند کرد. تب انتخابات تمامی کره زمین را فراگرفته و حتی کشورهایی که در آن‌ها انتخاب امسال برگزار نمی‌شوند، به صورت غیر مستقیم و به شدت تحت تاثیر انتخابات در کشورهای هم‌جوار یا دیگر کشورها قرار خواهند گرفت.

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات: بی‌تفاوتی یا کنش فعال مدنی؟!

سلب حق اسکان دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه علامه طباطبایی

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

عشق گفت بنویس، من نوشتم

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه

شیوۀ تولید سرمایه‌داری: گشایش‌ها، فاجعه‌ها، تنگناها و بن‌بست‌ها!