شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۱:۱۵

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۱:۱۵

جنبشی کە همچنان کابوس اقتدار گرایان وامید تحول خواهان است

محافظه کاران می دانند: مادامی کە چتر حمایت جنبش سبز بالای سر روحانی باقی است و مردم از روحانی نا امید نگشته اند، نمی توانند قدرت را همچنان ازآن خود، نگاە دارند. روحانی بدون حما یت و همراهی بخش وسیعی از هواداران جنبش سبز نمی توانست رئیس جمهور شود، بهمن دلیل بدون ادامە این حمایت و همراهی نمی تواند وعدە های ا نتخاباتیش را چنانکە هنوز بە آنها وفادار ماندە باشد عملی کند.

 در طی چهار سال گذشتە، دولت برآمدە از کودتا واقتدارگرایان حاکم، برای از میان برداشتن جنبشی کە در جریان انتخابات ۴ سال پیش شکل گرفت و پایە های حکومت اقتدار گرایان را بە لرزە درآورد، از هیچ کوشش و جنایتی دریغ نکردند. تظاهرات میلیونی مردم را با خشونت سرکوب کردند، تعداد زیادی از فعالین جنبش را در خیابان و در زندانها با قساوت و بیرحمی کشتند، عدە زیادی از فعالین جنبش را بە زندان انداختند و تعداد بسیاری را تا پای مرگ شکنجە کردند و تعدادی از جوانان پرشور فهیم و آزادیخواە را در در زندانهای مخوف کهریزک، اوین، رجایی شهرو… زیر شکنجە هلاک کردند؛ رهبران جنبش را در حصرخانگی قرار دادند؛ شوهای تلویزیونی از زندانیان براە انداختند و در رسانە های دولتی و خصوصی کارزار تبلیغاتی دامنه داری علیە جنبش سبز و رهبران و فعالانش بە راە انداختند، وآنرا “خار و خاشاک” و “فتنە” نام نهادند، و پیاپی خبرازمرگش دادند.

اما بە محض اینکە جو اختناق در اثر فشار بحرانهای متعدد و به مناسبت انتخابات اندکی تخفیف یافت، باردیگر جنبشی کە در عمق جامعە بە حیاتش ادامە می داد و بە آرامی در حال انکشاف و پویش و پالایش بود، فرصت یافت کە بە سطح بیاید و وجود و پایندگی اش را بە رخ بکشد و مطالباتش را مجدداً درشهرهای بزرگ طنین انداز کند و حاکمان را دچار کابوس سازد.

در ماە های اخیر شبح جنبشی کە برای کشتنش از هیچ ددمنشی دریغ نشدە بود و نمی شود، دوبارە بر فراز کشور در حرکت است و وجودش ‌در همە جا قابل رویت است. این وجود وحضور همانقدر کە درمیان جامعە امید و آرامش ایجاد می کند باعث نگرانی و وحشت اقتدارگرایان حاکم و کابوس آنها شدە است. ازهمین روست کە در محافل قدرت، از بیت رهبر ومنابرنماز جمعە، از مراکز نظامی وامنیتی و روزنامەهای کیهان و رسالت و رجا نیوز گرفتە تا مجلس ومحافل مافیایی قدرت، همە از “فتنە” و ضرورت برائت از آن حرف می زنند و حتی کاندیداهای را که در گذشتە نزدیک بە جنبش بودند را وادار می کنند کە از “فتنە” اعلام برائت نمایند و با مقام ولایت بیعت کنند. روزنامە کیهان نسبت بە بازگشت “فتنە”، پیاپی و بە هر مناسبتی هشدارمی دهد. رهبر ازعدم پذیرش توبە توسط اهل “فتنە” نالە و فغان می کند؛ اکثریت مجلس، حتی پس از  اعلام برائت کاندیدا های اصلاح طلب از “فتنە”، از دادن رای اعتماد بە آنها خوداری می کنند. هنوزخبری از رفع حصر رهبران “فتنە” و آزادی زندانیان سیاسی نیست و حتی فشار برآنها را بیشتر نیز کردەاند.

این کابوس یک کابوس حقیقی است. طرح وسیع مجدد شعارها و مطالبات جنبش توسط مردم و نتیجە انتخابات دورە یازدهم محافظە کاران حاکم را وحشت زدە نمودە است. آنها دیدند حریف قدری کە پس از چهار سال سرکوب سیستماتیک پر هزینە، توانست  با طرح مجدد بخشی از مطالبات، جنبش مردم را بسیج و بە پای صندوقهای رای بکشاند و روحانی را بە پیروزی برساند، همین مردم “اهل فتنە” هستند. ازهمین رو ست کە آنها کامیابی دولت کنونی را نمی خواهند، زیرا آنرا کامیابی جنبش و مردم می فهمند. بهمین دلیل با استفادە از ساز و کارهایی کە در اختیار دارند تلاش کردند وخواهند کرد،  با جلوگیری از ورود افرادی کە سابقە نزدیکی با جنبش داشتە ودارند بە کابینە، و با قرار دادن عناصرمحافظە کار در ترکیب کابینە، مانع پیگیری مطالبات وعدە دادە شدە بە مردم گردند ودولت تازە را در جهت منافع جریان حاکم هدایت کنند. استراتژی آنها مهار وکنترل همزمان دولت و پیشگیری از نفوذ جنبش سبز وجلوگیری از تبدیل جنبش بە بدیل جریان حاکم ونا امید کردن مردم از روحانی و اصلاح طلبان و ضربە زدن بە همبستگی مردم است. متاسفانە محافظە کاران تا کنون موفق شدەاند گامهائی درجهت تحقق استراتژی شان بە پیش بردارند و نشان دادەاند در این راە قاطع تراز روحانی عمل می کنند. آنها مانع ورود کاندیداهای موثر اصلاح طلب بە کابینە شدند، افرادی مانند پور محمدی، رحمان فضلی و … را وارد کابینە روحانی کردند و با عدم رای بە سە کاندیدای روحانی، راە را جهت سمت دهی بیشتر کابینە در جهت تامین منافع و مقاصد محافظە کاران، هموار کردند.

نحوە رفتار مجلس بر سر بررسی و رای بە کابینە روحانی تا حدود زیادی رویە و رویکرد مجلس نسبت بە دولت جدید و برنامە هایش را ترسیم کرد. این رویە اگر ادامە پیدا کند، کە بە نظر می رسد در مجلس از حمایت اکثریت نمایندگان بهره مند است، انجام وعدە ها و برنامە های روحانی را با چالشهای جدی روبرو خواهد ساخت. اینطور که پیداست، کە روحانی در تنگنای مجلس تحت کنترل محافظە کاران ورویە بیش از حد مدارا جویانە اش با محافظە کاران و بازندگان انتخابات، از همین نخستین گامها، گرفتارشدە است و بر خلاف پیشبینی های خوشبینانە پیشین، محافظە کاران همچنان در برخورد با روحانی و تمکین بە مطالبات و رای مردم از خود سر سختی نشان می دهند وعقب نشینی های آشکار روحانی و دادن امتیازتی کە وی تا کنون بە بلوک قدرت دادە ضمن آسیب رسانی به اتوریته خود روحانی در سطح جامعه، نتایج مورد انتظار رئیس جمهور را نیز بدست ندادند.

این امتیاز دادن ها، کە در مغایرت آشکار با وعدە های انتخاباتی روحانی قرار دارند، بخصوص پذیرش جنایتکارشناختە شدە ومنفوری مانند پورمحمدی بە عنوان وزیردادگستری، ، تا کنون سبب بد بینی و یاس وواکنش شدید و بە حق، آندسته از مردم کە درانتخابات بە امید گشایشهای سیاسی واقتصادی بە روحانی رای دادند، گردیدە وتقاضای برکناری پور محمدی، ابعاد وسیعی پیدا کردە است.

طبیعتاً مادامی کە روحانی رویە خود را تغییر ندهد و بە باج خواهی بازندگان انتخابات تمکین کند ، –  همچنا ن کە در جریان چیدمان ترکیب کابینە مشاهدە شد-، محافظە کاران دست از رویە فضاسازی و تهدید برنخواهند داشت. اما اگر روحانی قرص و محکم و با تکیه به مردم در مقابل باج خواهی های جریان مسلط برمجلس بایستد، درآنصورت احتمال عقب نشینی مجلس و ا یجاد خدشە دراستراتژی مهارمحافظە کاران بە مراتب برای وی بیشتر خواهد بود.

 روحانی اگر بخواهد، مقاومت در برابر بلوک قدرت را بر گزیند دیگر نباید زمان را از دست بدهد. حال کە قرار است سە کاندیدای دیگر بە جای کسانی کە مجلس بە آنها رای ندادە توسط روحانی معرفی شود بهترین فرصت  برای مقاومت در مقابل باج خواهی مجلس است. اگر روحانی متوسل بە مقاومت شود، بدنە جامعە وحتی مجلس در قبال آن بی تفاوت نخواهند ماند. اما چنانکە رویە کنونی ادامە پیدا کند نا امیدی و انفعال و درنیروی اجتماعی رای دهنده به روحانی بوجود خواهد آورد و بە تبع آن قدرت چانە زنی وی در بالا تضعیف خواهد شد و او موفق بە عملی کردن وعدە های انتخاباتیش نخوهد شد. انداختن فاصلە میان روحانی و حامیانش وایجاد یاس درجامعە جزیی از استراتژی محافظە کاران حاکم است؛ محافظه کاران می دانند: مادامی کە چتر حمایت جنبش سبز بالای سر روحانی باقی است و مردم از روحانی نا امید نگشته اند، نمی توانند قدرت را همچنان ازآن خود، نگاە دارند. روحانی بدون حما یت و همراهی بخش وسیعی از هواداران جنبش سبز نمی توانست رئیس جمهور شود، بهمن دلیل بدون ادامە این حمایت و همراهی نمی تواند وعدە های ا نتخاباتیش را چنانکە هنوز بە آنها وفادار ماندە باشد عملی کند؛ اما حفظ این «چتر حمایت»،  مستلزم مقاومت و وفاداری رئیس جمهور بە وعدە های انتخاباتیش و اجماعی است کە پیرامون کاندیدا توری وی شکل گرفت.

 

تاریخ انتشار : ۳۰ مرداد, ۱۳۹۲ ۸:۴۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢