سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۳:۲۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۳:۲۹

جنگ، فرصتی برای اهریمن

با شروع جنگ، ما بتدریج وارد یک دوران رکود و خمود می شویم کە سرتاپای جامعە را درمی نوردد. جنگ کە با خود بحرانهای اقتصادی و معیشتی را بیشتر می کند، بهانەای بە دست دولتها، بویژە دولتهای مستبد، غیرمردمی و سرکوبگر می دهد کە ناکارآمدی و بی کفایتی خود را بهتر توجیەکنند. آنجا کە عوامل بین المللی هم بە دلایل گرانی و ناامنی و غیرە اضافە می شوند، چنین دولتهائی سر از پا نمی شناسند تا نشان دهند کە بلە آنها هم بنوعی قربانی قدرتهای بزرگ و یا عوامل غیر قابل پیش بینی اند! و ابعاد این پدیدە زمانی بزرگتر می شود کە جنگ میان قدرتهای بزرگ باشد، قدرتهائی کە بیشتر از دیگران بر وضعیت دنیا از هر لحاظ تاثیر دارند.

زمانی کە جنگها اتفاق می افتند، نقش دولتها بیش از پیش فزونی می یابد، و درست پا بە پای آن نقش مردم و جوامع در تعیین سرنوشت خویش و تاثیرگذاری بر روند حوادث سیاسی در درون کشورهای خود و از این طریق بر روابط منطقەای و بین الملل کم اثرتر.
جنگ اوکراین نیز از این قاعدە بی بری نیست. جنگ کە با خود مسئلە امنیت ملی، اقتصادی و سیاسی را بیشتر از هر زمان دیگری برجستە می کند، منجر بە محدودیت بیشتر آزادی ها و تمام آن دستاوردهائی می شود کە بنوعی در زمان صلح و آرامش مردم توانستەاند، ایجادکنند. با شروع جنگها، دولت بە جلو صحنە راندە می شود و نقش کماکان بی بدیلی را کە در گذشتە ایفاء می کرد، بە سطوح بالاتری گسترش می دهد. در جنگها، دولت بە پناە اصلی مردم تبدیل می شود.

پس با شروع جنگ، ما بتدریج وارد یک دوران رکود و خمود می شویم کە سرتاپای جامعە را درمی نوردد. جنگ کە با خود بحرانهای اقتصادی و معیشتی را بیشتر می کند، بهانەای بە دست دولتها، بویژە دولتهای مستبد، غیرمردمی و سرکوبگر می دهد کە ناکارآمدی و بی کفایتی خود را بهتر توجیەکنند. آنجا کە عوامل بین المللی هم بە دلایل گرانی و ناامنی و غیرە اضافە می شوند، چنین دولتهائی سر از پا نمی شناسند تا نشان دهند کە بلە آنها هم بنوعی قربانی قدرتهای بزرگ و یا عوامل غیر قابل پیش بینی اند! و ابعاد این پدیدە زمانی بزرگتر می شود کە جنگ میان قدرتهای بزرگ باشد، قدرتهائی کە بیشتر از دیگران بر وضعیت دنیا از هر لحاظ تاثیر دارند.

و از سوئی دیگر جنگ منجر بە پذیرش بیشتر واقعیت زندگی خود، تشدید باور بە سرنوشت گرائی و پوچگرائی افزونتر در میان انسانها می شود. هنگامیکە اهریمن دولت بیش از پیش بزرگ می شود، و قسمت بیشتری از سرنوشت انسانها را در دست می گیرد، ایدەها عقب می نشینند و اهریمن هائی کە داعیە وطن دوستی و دفاع از انسان دارند، بە جلو صحنە پرتاب می شوند. اهریمن هائی کە بەگاە خود می توانستند از وقوع جنگ جلوگیری کنند، اما نکردند!
و با جنگ اوکراین ما بار دیگر در چنین دورانی قرارگرفتەایم.

و جنگ کە می آید، سرنوشت غریب بشر دوبارە دست مدعیانی می افتد کە برای بهترکردن اوضاع از بدترین وسیلەها استفادە می کنند. و تا جنگ شدیدتر و اوضاع فاجعەبارتر، انگار وطن پرستی و ادعاهای آنچنانی بیشتر.
جنگ اوکراین، نقطە غریب دیگری از سرنوشت انسان در کرە خاکی زمین است. نقطەای کە این بار خطرهای تلنبارشدە آن و پتانسیل ویرانگری آن از هر جنگ دیگری در جریان تاریخ بیشتر است. و در جائی کە سلاحهای کشتار جمعی اتمی و هستەای وجوددارد، و دم بە دم دارندگانشان آن را بە رخ می کشند، ما در واقع در لحظە پاک شدن خاطرە انسان از همە مفاهیم فلسفی و سیاسی و جامعەشناسی آن قرارگرفتەایم. مفاهیمی کە با خود دولت مدرن را بە ارمغان آوردند، اما نتواستند بر تناقضات آن فائق آیند.

و شاید بیهودە نباشد کە انسان عصر کنونی بی توجەترین انسان بە سرنوشت خویش و بە مفاهیم است. جائیکە دولت تلاش می کند همە چیز را در اختیار بگیرد، و جنگ این در اختیاربودن را تشدید می کند، دیگر چە برای دیگران باقی می ماند!
و شاید جنگ، در اصل تلاش دولتها برای تقویت قدرت خود و تهی کردن مردم از ارادە و آرزو باشد. و جنگ کە می آید، میهن دوستی نیز اگر بە قهقرا نرود، اما در عمل چیزی بە جز رنج بیشتر برای مردم بە همراە نمی آورد. مگر نە اینکە مدعیان میهن دوستی، می توانستند جنگ را خط قرمز خود در هر صورت اعلام کنند!
و آنانی کە در رفتار خود نهایتا بە جنگ می رسند، چە حملەکنندە و چە آنی کە نتوانست از قبل مانع حملە شود، میهن دوست نیستند. و این چنین همە در قبال سرنوشت بشر مسئولند.

تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور, ۱۴۰۱ ۱:۲۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

خشونت مضاعف علیه زنان و کودکان در جنگ غزه

براساس تخمین صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سوم نوامبر، ۵۰ هزار زن باردار در غزه در پناهگاه‌ها زندگی می‌کنند و پیش بینی میشود روزانه بیش از ۱۶۰ نفر از آن‌ها زایمان کنند. این پناهگاه‌ها در برابر بمباران‌ها مقاوم نبوده و فضای کافی برای جا دادن به ۵۰ هزار آواره را  ندارند.

وداع با اسلحه

آفتاب کم رمق پاییزی غروب کرده… از میانِ سوی کم‌ چراغ‌برق کوچه، سایه‌ای خودش را می‌خیزاند… صدای موسیقی‌اش، مرا به گذشته‌های دور می‌برد و ‌آهنگی حزین، فضای تاریک را فرا می‌گیرد.

افزایش سن بازنشستگی، نتیجه «سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی»!

مقولاتی مانند اشتغال، دستمزد، بیمه بیکاری، بیمه‌های اجتماعی، بیمه بازنشستگی، کیفیت زندگی، امکانات پزشکی، تورم، حقوق کودکان، حقوق زنان، آزادی و حق شهروندی، در نزد مقامات و مسئولان و نهادهای جمهوری اسلامی، کوچک‌ترین جایی ندارند. به همه این دلایل، جمهوری اسلامی ایران یکی از هارترین و وحشی‌ترین حکومت‌های سرمایه‌داری جهان است…..

به بهانه شانزده روز نارنجی

بگذار با هم به جنگ ستم و نابرابری و نا عدالتی برویم. دستت را به من بده! بگذار برای فردا و آینده دنیای بهتری بسازیم. بگذار همصدا خشممان را فریاد کنیم. با من و در کنار من باش!

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

خشونت مضاعف علیه زنان و کودکان در جنگ غزه

وداع با اسلحه

افزایش سن بازنشستگی، نتیجه «سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی»!

تاریخ ماتریالیسم،- از الحاد وعلم و انقلاب، تا انسان روشنگر

به بهانه شانزده روز نارنجی