دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۲

‘جنگ’ی را کە از آن اجتنابی نیست

بی پروائی کشورهای عضو ناتو در تلاش برای گسترش ناتو بە مرزهای شرقی خود، و در همان معنا بی باکی روسیە در واکنش بە این امر کە کشور مستقلی را مورد هجوم ویرانگر خود قرارداد، و عواقب غیرمنطرە آن در خصوص تاثیرات مخرب آن بر کل اقتصاد غرب و خود روسیە نشان داد کە جهان براستی آن دهکدە کوچکتر از آنی است کە بتوان با ایدەهای ماقبل جهانی شدن بە پیشواز آن رفت و برای آن سیاست تعیین کرد. اگر گلوبالیسم عبارت از جهانی شدن بیشتر دنیای سرمایەداری بود، و کشورهای بیشتری را وارد حوزە مناسبات آن کرد، اما از طرفی دیگر وابستگی بیشتر جهان مدرن و پیشرفتە را بە خود جهانی کە آفریدە بود بیشتر کرد و از این منظر آن را ضربە پذیرتر از هر زمانی دیگر. جنگ اوکراین نشان داد کە می توان با توسل بە پشتیبانی سلاحهای اتمی و مواد خام و البتە بکارگیری نیروهای نظامی متعارف بلائی را بر سر دنیا آورد کە شاید استراتژیستهای سیاسی و نظامی قبلا از تصور آن ناتوان بودند.

تا زمانی کە رقابت میان قدرتهای بزرگ جهانی بر سر مناطق پیرامونی بود، جنگ نیابتی میان آنها و یا دخالت مستقیم یکی از آنها و دخالت غیر مستقیم دیگری منجر بە بحرانهای جهانی از لحاظ اقتصادی و امنیتی و بە شکلی کە اکنون بعد از جنگ اوکراین مشاهدەمی شود، نمی شد. در واقع جهان بطورکلی آرام بە نظر می رسید و این کشور مورد تجاوز قرار گرفتە بود کە باید اصل هزینە را می پرداخت. جنگ افغانستان نمونە واضح آن بود.

اما در دنیای بشدت جهانی شدە کنونی، آنگاە کە یک ابرقدرت بە دخالت نظامی در خود قارە یک ابرقدرت دیگر و یا قارە منتسب بە ائتلاف سیاسی و نظامی آن می پردازد، کل صحنە عوض می شود و متناسب با درهم تنیدگی جهان کنونی، بحران از ابعاد دیگری بهرەمند می شود. جنگ اوکراین چنانکە تا مقطع کنونی نشان می دهد، بحران بی سابقەای را بە کل جهان و از جملە جهان پیشرفتە تحمیل کردەاست. و این نشان می دهد کە تا چە اندازە جهان ما نسبت بە دوران نزدیک قبل از خود بە جهان متفاوتی تبدیل شدەاست کە در آن از هر لحاظ کشورها باید با احتیاط بیشتری در برخورد با همدیگر عمل کنند.

بی پروائی کشورهای عضو ناتو در تلاش برای گسترش ناتو بە مرزهای شرقی خود، و در همان معنا بی باکی روسیە در واکنش بە این امر کە کشور مستقلی را مورد هجوم ویرانگر خود قرارداد، و عواقب غیرمنطرە آن در خصوص تاثیرات مخرب آن بر کل اقتصاد غرب و خود روسیە نشان داد کە جهان براستی آن دهکدە کوچکتر از آنی است کە بتوان با ایدەهای ماقبل جهانی شدن بە پیشواز آن رفت و برای آن سیاست تعیین کرد. اگر گلوبالیسم عبارت از جهانی شدن بیشتر دنیای سرمایەداری بود، و کشورهای بیشتری را وارد حوزە مناسبات آن کرد، اما از طرفی دیگر وابستگی بیشتر جهان مدرن و پیشرفتە را بە خود جهانی کە آفریدە بود بیشتر کرد و از این منظر آن را ضربە پذیرتر از هر زمانی دیگر. جنگ اوکراین نشان داد کە می توان با توسل بە پشتیبانی سلاحهای اتمی و مواد خام و البتە بکارگیری نیروهای نظامی متعارف بلائی را بر سر دنیا آورد کە شاید استراتژیستهای سیاسی و نظامی قبلا از تصور آن ناتوان بودند.

گمانی در آن نیست کە در دنیائی کە گفتمانهای متفاوت وجود دارد، نمی توان برای همیشە از صلح و آرامش گفت. در جهانی کە لیبرال دموکراسی از اقتدار گرائی ملی و مذهبی و ایدئولوژیکی مخالف خود واهمە دارد، و بە همان نسبت همان گرایشها هم از آن گریزان، نمی توان از ایجاد یک نظم جمعی کە در آن همە به نوعی خود را بازیابند، گفت. در جهانی کە دیگر نە لیبرال دمکراسی، بلکە رقبای دیگری تحت عنوان ایدئولوژی های دیگر در صدد گسترش قدرت اقتصادی و نظامی خود هستند، و در تلاش اند کشورهای دیگر را تحت نفوذ خود درآورند، همە تلاش می کنند تا بر همدیگر غلبە کنند. و بە این ترتیب تئوری هابزی در خصوص اینکە انسان گرگ انسان است، دوبارە باز می گردد.

اما آیا بە جز جنگ کە در مواردی و در مراحلی اجتناب ناپذیر می نماید، آیا می توان راهکار دیگری را برای کانالیزەکردن رقابتها جستجو کرد؟

چین سالهاست کە غرب را بە رقابت صرف اقتصادی و دوری از سلاح فرا می خواند، اما غربی کە از قدرت روزافزون اقتصادی یک رقیب ایدئولوژیک متفاوت واهمە دارد، نیاز نمی بیند صرفا از قدرت اقتصادی خود استفادەکند. جنگ طبق معمول و در معنائی به عنوان ادامە سیاست، وارد حوزە برخوردها می شود و کشورها سعی می کنند از همە امکانات خود برای زمین زدن حریف استفادەکنند. در واقع فراخوان چین برای رقابت صرف اقتصادی در جهانی کە می تواند نهایتا بە تسلط ایدئولوژی اقتدارگرایانە آن منتهی شود، گوش شنوائی در آن سوی کرە زمین نمی یابد.

بە نظر می رسد کە تنها راهکار، یکدست کردن گفتمان جهان باشد، حال تحت عنوان لیبرال دموکراسی و یا اقتدار گرائی چینی و یا روسی. امری محال کە هیچ وقت امکان بە ثمر نشاندن آن، حداقل در دورانی کە ما در آن زندگی می کنیم، وجود ندارد. واقعیت این است کە در آخرین معنا، گفتمانهای متفاوت در صدد منکوب کردن همدیگراند، و هیچگاە راە را برای یکدیگر باز نمی گذارند. و آنانی کە قربانیان واقعی چنین شرایطی اند، همانا مردم عادی هستند کە در کشورهای گوناگون با سیستمهای سیاسی متفاوت زندگی می کنند.

البتە کشورهای رقیب تا زمانیکە رشد آنها وارد مراحل خطرناک جهت بە خطر افتادن موقعیت آنها نشدەاست، قادر بە تحمل همدیگراند، اما زمانی می رسد کە قاعدە بازی عوض می شود و این درست همان زمانیست کە زبان اسلحە راە خود را باز می کند و بە وسیلە اصلی تبدیل می شود.

متاسفانە حتی وجود سلاح های اتمی هم مانع برپائی چنین جنگهائی نیست. چنانکە مانع برپائی جنگ در خود اروپا نشد. در جهانی کە ابرقدرتی تصمیم می گیرد بە سوی جنگی قاطعانە علیە رقیب اصلی خود پیش برود، بدون شک ما با بحران هویتی شدیدی در بازتعریف دنیا روبرو هستیم. معلوم نیست جهان چگونە می خواهد با بحران جنگ اوکراین و پیامدهای آن روبرو شود، اما در عوض یک چیز معلوم است و آن هم وخامت بیشتر وضعیت دنیاست با هر روزی کە از جنگ اوکراین می گذرد.

شاید باید یک فاجعە تمام بشری دیگری به وقوع پیوندد تا بشر بە این نتیجە برسد کە کماکان بە کمترین ها متقاعد باشد. البتە اگر فاجعە این بار راهی را باقی گذارد. گذار از جنگهای نیابتی و مستقیم ـ نیابتی بە جنگهای مستقیم ـ بدون نیابتی، گذاریست کە ما هر روز بیشتر حضور آن را احساس می کنیم.

 

تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور, ۱۴۰۱ ۸:۰۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

بدون به راه انداختن این جنگ ها، امپریالیسم جهانی و در راس آنها امپریالیسم آمریکا نه تنها نمی تواند اقتصاد خویش را از مرگ حتمی نجات دهد، نه فقط قادر نیست نقش سلطه جهانی دلار را حفظ نماید، بلکه قادر نخواهد بود بر کسری بودجه های سالانه خود غالب آمده و بدهکاری های جهانی خویش را هم به همان بانک های خود ساخته خویش نیز پرداخت نماید.

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

پانزده سال پیش در آبان سال ۱۳۸۷ کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای روز ۱۳ آذر را به یاد دو جان‌باخته‌ی راه آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، روز مبارزه با سانسور نامید و از همه‌ی افراد و تشکل‌های فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی خواست که این روز را به رسمیت بشناسند و از آن حمایت کنند.

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

چرخید تازیانه

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان