پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۰

جنگ خاموش وپنهان پیرامون پروژه هسته ای ایران

آنچه که دراین ماجرا مورد توجه این نوشته است هدف هائی است که طرفین درپشت این جنگ جاسوسی پنهان و آشکار بدنبالش هستند: تاآنجا که به قدرت های بزرگ مربوط می شود جاسوسی ازفعالیت های هسته ای پنهان رژیم برای قطورترکردن پرونده هسته ای ایران باهدف کشاندنش به محاکم جهانی و نیز تشدید فشارومحاصره درراستای اهداف استراتژیک آنها اهمیت دارد

به گزارش سایت iranbriefing.net شهرام امیری به مدت سه ماه زیر شکنجه بوده و پس از آن نیز به مدت دوماه درتهران درزندان انفرادی بوده است. همچنین وی به مدت یک هفته دربیمارستان بستری بوده است.

سایت یاد شده به نقل از یکی از اعضای خانواده امیری نوشته است: ” شهرام امیری ابتدا در خانه امنی نگاه داشته شد و نزدیکان او می توانستند آخر هفته ها در یک مرکز فرهنگی- تفریحی به نام طلاییه او را ملاقات کنند”.

این منبع همچنین به نقل از خانواده امیری می نویسد: “به ما گفته بودند که دلیل انزوای او حفاظت از جانش در برابر برخی خطرات است. ملاقات ها را قطع کردند و اکنون مطلع شده ایم که او در زندانی در تهران و در سلول انفرادی و تحت بازجویی به سر می برد. رژیم هم البته درمقابل این اخباروادعاها تاکنون نه به تکذیب ویاتأیید آنها پرداخته است.

آفتاب: خبرگزاری آسوشییتدپرس در گزارشی نوشت: دانشمند هستهای ایران از زمان بازگشت قهرمانانهاش به تهران در تیرماه ۱۳۸۹ در انظار عمومی دیده نشده است.

روزنامه گاردین هم نوشت که شهرام امیری به دلیل افشا اسرار دولتی شکنجه شده است.

بهرحال براساس اخبارمنشرشده اکنون شهرام امیری درزندان وتحت بازجوئی وفشارقراردارد واین البته بخشی از نبردپنهانی است که ازمدتها پیش پیرامون پروژه هسته ای رژیم درجریان است.این گزارش هم چنین تأیید کننده ارزیابی مطلبی است که حدود پنچ ماه ونیم پیش پیرامون ماجرای شهرام امیری دراین وبلاگ درج شد.درآن مقاله(اینجا)،علیرغم ژست ظاهری رژیم دراستقبال ازشهرام امیری به عنوان یک قهرمان ووطن دوست وتظاهربه پیروزی دولت جمهوری اسلامی دراین نبردجاسوسی، ازجمله گفته شده بود”که یک جاسوس دوجانبه و کسی که تظاهربه همکاری با طرف متخاصم کرده باشد،لااقل برای مدتی پس ازبازگشت به کشورمبدأ بنابه طبیعت ا ین نوع فعالیت ها عنصرقابل اعتمادی نخواهد بود.چرا که معلوم نیست درلوای تظاهربه همکاری واقعا چقدردربرابردام ها و سیاست های تهدیدوتطمیع حریف تاب آورده باشد. وقتی متکی و یا بروجردی می گویند که باید چگونگی ربوده شدن وی روشن شود تامعلوم شود او قهرمان است یانه؟ درواقع بطورضمنی به همین پدیده اشاره می کنند.ازهمین روکنترل ومراقبت و تست و…های گوناگونی،اگرنگوئیم عواقب وخیم تری، درانتظارچنین عناصری است.” ضمن آنکه تبلیغات رسمی مقامات امنیتی آمریکا نیزدرجهت دامن زدن به این گونه سوء ظن ها والقاء بی اعتمادی نسبت به وی قرارداشت.نظیر ادعای همکاری پنچ ساله وی با سرویسهای جاسوسی آمریکا ویاریختن پاداش ۵ میلیون دلاری به حساب وی ونظایرآن . پس ازآنکه رژیم اسلامی بدلایلی که درآن نوشته مطرح شده تصمیم به پایان این بازی دوجانبه گرفت وباراه انداختن جاروجنجال تبلیغاتی وبرخی اقدامات حتی مضحک تصمیم به بازگرداندن شهرام امیری گرفت(والبته بهره گیری ازخانواده به مثابه گروگان یکی ازابزارهای کارآمد ومتداول این نوع جنگ های پنهان وکثیف محسوب می شود )، یک مقام امنیتی آمریکا درپی بازگشت شهرام امیری باانداختن توپ به زمین جمهوری اسلامی گفت که اکنون اطلاعات وی اینجاست وجسم وی آنجا.حتی آنها نسبت به جان شهرام امیری اظهارنگرانی کردند.

****

کلا ماجرای فراروبازگشت شهرام امیری را می توان با صرفنظرکردن از حاشیه های داغ ولی فرعی درچند سطرخلاصه کرد:

“جمهوری اسلامی با وقوف به اشتیاق سوزان دولت آمریکا واسرائیل و…. برای نفوذ درمیان کارشناسان وکارچرخانان هسته ای ایران،فردی مطمئن و وابسته به خود را تحت پوشش دانشمند هسته ای وشاغل درسایت قم و پروژه های هسته ای سپاه دردانشگاه مالک اشترودراصل فاقد اطلاعات مهم دراین عرصه را درمعرض تماس با آمریکائی ها و درخواست پناهندگی قرارمی دهد.هدف اصلی رژیم بی اعتبارکردن ادعاهای دولت آمریکا درمورد برنامه های هسته ای پنهان رژیم اسلامی ودست یابی به شیوه های نفوذوعمل شبکه های جاسوسی آمریکا وهم چنین فیل هواکردن ادعای پیروزی درجنگ جاسوسی و محتاط کردن آنها درتلاش بی مهابا برای نفوذ درمیان کارکنان هسته ای ایران است. دولت آمریکا ضمن استفاده ازشهرام امیری درعرصه های تبلیغاتی وارائه گزارش ها به منابع جهانی و… وهم چنین برگزاری دوره آموزش ویژه،پی به ماهیت نقش او برده است وگرچه تلاش هائی برای جلب همکاری واقعی وجذب وتشویق او به انصراف از بازگشت به ایران به عمل می آید؛ولی ازآنجا که رژیم اسلامی تصمیم به پایان دادن بازی گرفته بود، سرانجام با بازگشت وی موافقت می کند. جمهوری اسلامی ازطریق افشاء سیاسی وارسال ویدئو ورسانه ای کردن مسأله سعی می کند که بهره برداری تبلیغاتی را پایان بخش مأموریت “موفقیت آمیز”این نبردجاسوسی قراردهد. هم چنانکه برای طرف دیگردفاع از درستی گزارشات واطلاعات هسته ایش درمورد ایران و نیزحیثیت واقتدارآژانس های جاسوسی اش دارای اهمیت است.

آنچه که دراین ماجرا مورد توجه این نوشته است هدف هائی است که طرفین درپشت این جنگ جاسوسی پنهان و آشکار بدنبالش هستند: تاآنجا که به قدرت های بزرگ مربوط می شود جاسوسی ازفعالیت های هسته ای پنهان رژیم برای قطورترکردن پرونده هسته ای ایران باهدف کشاندنش به محاکم جهانی و نیز تشدید فشارومحاصره درراستای اهداف استراتژیک آنها اهمیت دارد. جمهوری اسلامی نیز بدنبال تقویت اقتدارخود ازطریق دست یابی به توانائی بالقوه حداکثردر جهت رسیدن به آستانه ساخت سلاح هسته ای، به مثابه “اکسیرحیات بخش” است. جنگی که تاوان آن را مردم با خالی شدن بیش ازپیش سفره هایشان وبا سرکوب واختناق بیشترمی پردازند.”

****

والبته دراین مدت نبرد پیرامون پروژه هسته ای وارد فازجدیدی شده وبه تروردانشمندان هسته ای ومنع ورود برخی ازآنها به خارج ازکشورنیز تسری یافته است. هم چنین نبرد ارتش سا یبری بین طرفین بالاگرفته وبویژه عملیات پیچیده ارسال ویروس استاکس نت توسط این سرویسها به رایانه های هسته ای ایران برطبق گزارش های متعدد دول غربی موجب خسارات سنگین وحتی تقلیل ویا تعطیل برخی از فعالیت هسته ای معمول جمهوری اسلامی گردیده است.دراقدامی پرسش انگیز جمهوری اسلامی به اعلام وسیع اسامی دانشمندان هسته ای خود مبادرت کرد تا احتمالا دانشمندانی را که دربخش های حساس وپنهانی شاغلند درمیان آنها گم کند..گرچه این نوع خود افشاگری ظاهرا موجب اعتراض برخی محافل درونی حاکمیت گردید که پاسخ علنی هم به دلیل حساسیت مساله به آن داده نشد. درهرحال تلاش های وسیعی ازسوی سرویسهای جاسوسی دول غربی واسرائیل برای خریدن وجلب همکاری ویافرار وحتی ترساندن آنها ازطریق ترورصورت می گیرد که به منزله بخشی ازپروژه فلج سازی وخرابکاری واختلال دربرنامه های هسته ای حریف محسوب می شود. نبردی که گرچه گاه کدار برخی ازفرازهای آن علنی می شود اما اساسا درزیرزمین جریان دارد و با باهاله سنگینی ازسکوت و یا حتی انتشارضداطلاعت همراه است.ماجرای بازجوئی وتخلیه اطلاعاتی شهرام امینی هم بخشی ازاین جنگ کثیف و خاموش است*.

*-درآخرین خبرپیرامون این جنگ کثیف،وزیراطلاعات رژیم خبرازدستگیری یک باند جاسوسی وابسته به صهیونیستها داده است که براساس اعترافات یکی ازدستگیرشدگان تروردانشمند هسته ای- مسعود علیمحدی- توسط وی صورت گرفته است.پیش ازآن،مجلس اسلامی رژیم دولت را درمورد انجام اقدامات پیشگیرانه وحفاظتی ازدانشمندان هسته ای و نیزقاتلین مورد سؤال قرارداده بود.ادعای مقامات دولتی آن است که حفاظت دانشمندان هسته ای اکنون درزیرپوشش امنیتی لازم قرارگرفته اند.

تاریخ انتشار : ۲۱ دی, ۱۳۸۹ ۹:۰۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

کارزار علیه انحلال قانونی نهاد وکالت در برنامه هفتم توسعه را امضا کنید!

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد. به گفته رئیس کانون وکلای گلستان “ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، خسارت‌بارترین مقرره پس از انقلاب و به منزله انحلال قانونی نهاد وکالت است.”
امضا کنید: کارزار اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی (karzar.net)

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

تعبیر گویای ویتگنشتاین

قصه‌ی مردی که هرگاه در خلوتِ قبرستان و «اهل قبور» می دیدمش؛ پرسش‌هایم را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت…

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

یک سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که با جان باختن خانم مهسا (ژینا) امینی آغاز شد و اوج گرفت، گذشت. جنبشی که سپهر میهن را در نوردید و در گسترهٔ جهانی پژواک یافت. در بزرگداشت سال‌روز این جنبش، بررسی فراز و فرودها و تاثیر و دستاوردهای ماندگار آن، در بستر رخداد یکساله، تجربه‌ای گرانبها برای فعالان مدنی، کنشگران سیاسی، احزاب و سازمان‌های ایرانی است در راستای ترسیم افق آینده و تداوم آن.

عصای عیسی

اولین تصویری که از او داشتم مربوط به روزهایی می شد که شانزده سالم بود. نجف مخزن ساز بود و تابستان ها که مدارس تعطیل بود خرده کارهایی به من می داد. آن روز گرما داشت بیداد می کرد که پیدایش شد. پرسان پرسان در بیابان های اطراف بوارده، مخزن شماره دو را پیدا کرده بود. شلوار مشکی و پیراهن سفیدش نشان نمی داد دنبال کار آمده باشد. بدون این که با کسی حرف بزند مستقیم از محوطه خاکی دور مخازن بالا آمد و یکراست بالای سر نجف ایستاد.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

عصای عیسی

جنبش «زن زندگی آزادی»: شکست یا فروکش نسبی و موقت؟

فرانسیس بیکن: فیلسوف تجربه گرا ولی بی خبر از اختلافات طبقاتی