پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۵۸

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۵۸

جدیت یک نمایش مسخره
حکومت به ماشین قراضه‌ای تبدیل شده که مدام در معرض سانحه است. به پیچ مهم تعیین رهبر آینده که مسئله‌ی مسئله‌ها در نظام ولایی است نزدیک می‌شوند. همه‌ی سهم‌بران به...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمدرضا نیکفر
نویسنده: محمدرضا نیکفر
تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش 
در اعتراض به اهمال و کوتاهی وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بازنشستگی کشوری در انجام تکالیف قانونی و تاخیرهای متعدد در انجام تعهدات خود صدها معلم از نقاط مختلف کشور روز...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
نویسنده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
چرا بسیاری از سارقانِ ادبی منکرِ خطای خودند
برای جلوگیری از سرقت ادبی بهتر است این تصور را کنار بگذاریم که سرقت ادبی ضرورتاً به معنای فاسد و شریر بودن سرشتِ شخص است یا آنکه باید او را...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: فیلیپ رید. برگردان: افسانه دادگر
نویسنده: فیلیپ رید. برگردان: افسانه دادگر
سخنان مریم سطوت در یادمان بیژن جزنی و یاران
سخنان رفیق مریم سطوت در مراسم سازمان فداییان خلق ایران بمناسبت سالگرد ۲۹ فروردین و قتل دولتی رژیم شاه در تپه های اوین که رفقای فدایی خلق و مجاهد خلق...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
دختر تهیدست
دختری خرد، بمهمانی رفت، در صف دخترکی چند، خزید، آن یک افکند بر ابروی گره، وین یکی جامه بیکسوی کشید، این یکی، وصلهٔ زانوش نمود، وان، به پیراهن تنگش خندید
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پروین اعتصامی
نویسنده: پروین اعتصامی
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد‌ مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت روز یکشنبه ۱۳ خرداد ١۴٠۳ (۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی) در تالار مجازی در سامانۀ Zoom برگزار شد. دستور نشست بحث...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

جنگ میان کاریزما و نگاە امنیتی

البتە باید وجود احتمالات دیگر را هم بکل رد نکرد. شاید در انتخابات آیندە، ما شاهد جنگ میان کاریزما و نگاە امنیتی باشیم. چراغ سبز شورای نگهبان بە امکان گذشتن حسن خمینی از صافی این شورا (البتە در صورت اعلام حضور وی)، استارت این روند را خواهد زد.

با نزدیک شدن بە سال ١۴٠٠، و با ادامە بحران اقتصادی ـ اجتماعی در کشور، تحرک در دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب در رابطە با انتخابات ریاست جمهوری شدت گرفتە است.

آنچە در این عرصە مشاهدە می شود این است کە در میان اصولگرایان هنوز اجماعی میان طیفهای متنوع آنان ایجاد نشدە، اما مطمئن از برخورد مثبت شورای نگهبان با کاندیداهایشان، کە خود را اساسا در تائید چهرەهای شاخص آنها بازمی یابد، با خیال راحت بە پیشواز انتخابات پیش رو خواهندرفت. هم چنین با ورود چهرەهای بیشتری از نظامیان بە این عرصە و خیز آنها برای تسخیر قوە مجریە، طیف اصولگرا از قبل از این اطمینان خاطر برخورداراست کە بطورکلی جبهە آنها موقعیت بسیار محکمتری را تجربە کند.

از طرف دیگر در میان اصلاح طلبان با وجود اجماع در جبهە اصلاحات، اما هنوز بر سر ارائە کاندیدای واحد مشکل دارند. از طرف دیگر ترس از رد کاندیداهایشان توسط شورای نگهبان، کە بە نظر می رسد این بار با شدت و حدت بیشتری اعمال شود، بە نگرانی در میان آنان افزودەاست. البتە تا حال از چهرەهائی منتسب بە این طیف نام بردە می شود کە هم از میل خود برای حضور گفتەاند و هم احتمال آن می رود کە در آیندە در این مورد اقدام کنند. ولی واقعیت این است کە هستە سخت قدرت در صدد است با ایجاد محدودیت هرچە بیشتر و راندنشان از دوایر حکومتی و دولتی تاثیر آنها را بە حداقل ممکن برساند.

شاید مهمترین چهرە احتمالی کە مورد توجە طیف اصلاح طلب قرارگرفتە، نوە خمینی، یعنی حسن خمینی باشد کە با توجە بە خویشاوندی کە با رهبر اول نظام جمهوری اسلامی دارد و نیز از لحاظ فکری گرایشی کە بە طیف اصلاح طلب ـ کارگزاران از خود نشان می دهد، می تواند کاندیدای مطرح آنان در مصاف انتخاباتی پیش رو باشد.

خامنەای از همان بدو بدست گرفتن سکان رهبری، با توجە بە برخوردار نبودن از موقعیت بالای مذهبی و عدم شخصیت کاریزماتیک، با نزدیک شدن بە طیف نظامی ـ امنیتی ها و تقویت موقعیت آنان در حکومت و نیز مغازلە با اصولگرایان، سعی کرد در تباین با خمینی از طرق دیگری موقعیت رهبری خود را تقویت کردە و بە پیش ببرد. روندی کە کماکان ادامە دارد و با گذشت سالها بیشتر تحکیم می شود.

حال بە نظر می رسد اصلاح طلبان مایلند با مطرح کردن حسن خمینی، از عنصر کاریزما کە خانوادە خمینی بنوعی از آن برخوردارند، علیە هستە سخت قدرت استفادە کنند.

اما آیا می توان بە بازگشت این پدیدە و یا حتی کاربرد مقطعی آن در مرحلە فعلی امیدوار بود؟ آیا تنها محض خویشاوندی می تواند تامین کنندە این امر باشد؟

طیف مقابل از جایگاە حساس نام خمینی در نظام آگاە هست و بە همین جهت چند سال قبل حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان را رد صلاحیت کرد. بی گمان در هستە سخت قدرت ارادەای برای یکدست کردن حاکمیت و یا لااقل با پذیرش حضور بسیار حداقلی طیف اصلاح طلبان وجود دارد. احیای کاریزمای خمینی از طریق قرابت خونی و خانوادەای کە نوە وی با خمینی دارد، در میان طیفی از مردم بنوعی امکان دارد، اما نگاە امنیتی طیف غالب بە احتمال قوی این پدیدە را برنخواهد تافت.

البتە باید وجود احتمالات دیگر را هم بکل رد نکرد. شاید در انتخابات آیندە، ما شاهد جنگ میان کاریزما و نگاە امنیتی باشیم. چراغ سبز شورای نگهبان بە امکان گذشتن حسن خمینی از صافی این شورا (البتە در صورت اعلام حضور وی)، استارت این روند را خواهد زد.

تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند, ۱۳۹۹ ۷:۳۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جدیت یک نمایش مسخره

تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش 

چرا بسیاری از سارقانِ ادبی منکرِ خطای خودند

سخنان مریم سطوت در یادمان بیژن جزنی و یاران

دختر تهیدست

نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!