چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۴

جهانگیری و مبارزە با فساد اقتصادی

در مناظرات انتخاباتی اخیر کە اسحاق جهانگیری هم در آن شرکت داشت موج بی‌سابقەای از افشاگری فسادهای کاندیداهای رقیب ریاست جمهوری توسط رقبا برخاست و معلوم شد کە فساد چگونە همە کارگزاران اصلی را در خود غرق کردە است. آن مناظرە ها تمام شدند، ولی مانند موارد متعدد دیگر، هیچ‌کس بە فکر رسیدگی بە اتهاماتی کە در آن‌ها ردوبدل شدند نیفتاد و مدعیان مبارزە با فساد اگر چیزی گفتند محض تقابل با رقبایشان بود.

بە گزارش خبرگزاری “ایلنا” اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ششم شهریور در مراسم تودیع و معارفە وزرای سابق و جدید “ارتباطات و فن‌آوری ارتباطات”سخنرانی کردە. جهانگیری در بخشی از این سخنرانی ضمن حمایت از وزیر جدید ارتباطات گفتە است: “من در مورد فسادهای اقتصادی صحبت کرده‌ام و بازهم صحبت خواهم کرد. برخی فکر نکنند که از طرح مسئله و صحبت کردن دست بر خواهم داشت. فساد باید ریشه‌کن شود. متأسفانه فساد درجاهایی نفوذ کرده که نباید به آن نهادها و دستگاه‌ها نفوذ می‌کرد”.

ادعای مبارزە با فساد اقتصادی از طرف دولتمردان البتە تازگی ندارد. حتی قبل از آن کە این شعار به‌صورت یکی از وعدەهای انتخاباتی روحانی در انتخابات گذشتە مطرح شود، نظر بە فراگیر بودن فساد غیرقابل کتمان در میان دولتمردان و نهادهای حکومتی، کم نبودند کسانی از “خودی”ها کە علی‌الظاهر علم مبارزە با فساد برافراشتند و در کشاکش‌های درون حکومتی علیە رقبایشان از آن بهرە ها گرفتند. و هنوز نیز کم نیستند کسانی کە مانند آقای جهانگیری ادعای مبارزە با آن را دارند. با این همە اما دامنە فساد همچنان پهن‌تر شدە است و هر از چند گاهی در اثر رقابت‌های گروهی پردە از یک یا چند فساد ریزودرشت با پروندە و بی پروندە کارگزاران نظام در سطوح بالا و میانی از پردە بیرون می‌افتد و اندکی بعد در زد و بندهای پشت پردە به‌گونه‌ای سروتە قضیە به هم آوردە می‌شود و همە چیز بە خیروخوشی تمام می‌شود. هرگاە هم کە عامل افشا مانند سردبیر معمار نیوز، پالیزدار و … خود ذینفع در فساد نباشد دستگاە قضایی بە جای مجازات اربابان فساد، افشا کنندگانشان را بە مجازات می‌رساند تا دیگرانی اگر وجود داشتە باشند جرئت این کار را نداشتە باشند.

برای نمونە، پس از افشای فساد مالی عدەای از نمایندگان مجلس، توسط پالیزدار، دستگاە قضایی بجای محاکمە نمایندگان خلاف‌کار خود پالیزدار را برای مجازات بە دست سعید مرتضوی کە خود اهل فساد بود سپرد و مرتضوی هم او را محکوم بە ١٠ سال زندان کرد و در زندان هر بلایی کە دلش خواست سر وی آورد و قصد جانش را هم کرد کە البتە اوضاعی جوری شد کە موفق بە آن نشد. اما وقتی کە جنایات و فسادهای مالی نجومی مرتضوی رو شد. دستگاە قضایی عدل اسلامی وی را تنها بە پرداخت مبلغ ناچیزی جریمە نقدی و انفصال از مشاغل دولتی محکوم کرد.

در مناظرات انتخاباتی اخیر کە اسحاق جهانگیری هم در آن شرکت داشت موج بی‌سابقەای از افشاگری فسادهای کاندیداهای رقیب ریاست جمهوری توسط رقبا برخاست و معلوم شد کە فساد چگونە همە کارگزاران اصلی را در خود غرق کردە است. آن مناظرە ها تمام شدند، ولی مانند موارد متعدد دیگر، هیچ‌کس بە فکر رسیدگی بە اتهاماتی کە در آن‌ها ردوبدل شدند نیفتاد و مدعیان مبارزە با فساد اگر چیزی گفتند محض تقابل با رقبایشان بود.

البتە عدە زیادی امثال جهانگیری هستند کە مانند ایشان از تکرار این کە بگویند می‌خواهند با فساد مبارزە کنند خستە نشدە و نمی‌شوند. رئیس قوە قضائیە و شمار زیادی از مسئولین بلند پایە و نمایندگان مجلس و دولتمردان نیز کە آلودە بە فسادند در حرف از مبارزە با فساد دم می‌زنند. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز کم نبودند وزرا و مدیرانی کە ثروت زیادی دارند و ثروتشان را از طریق رانت و سوءاستفادە از مقام و موقعیت دولتی‌شان کسب کردە بودند. دولتی کە می‌خواهد با فساد مبارزە کند، بە چە دلیل پست‌های وزارتی نان‌وآب‌دار را در اختیار کسانی قرار می‌دهد کە از طریق فساد از هیچ بە هزاران میلیارد ثروت رسیدەاند؟ خود همین جناب جهرمی کە وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم را بە وی سپردەاند، مگر کم مرتکب فساد شدە است؟وقتی کە معاون اول رئیس‌جمهور از وزیری کە متهم بە فساد و جاسوسی از شهروندان شدە است چنین دفاع می‌کند، و هنگامی کە رئیس‌جمهور “با جوانمردی ” مانع رسیدگی بە پروندە فساد امثال قالیباف‌ها می‌شود، چگونە مردم ادعای مبارزە با فساد معاون اول رئیس‌جمهور را قبول کنند؟ آقای جهانگیری قطعاً به یاد دارد که اواسط تابستان گذشته، با بالا گرفتن موضوع “فیش‌های حقوقی نجومی” مقامات جمهوری اسلامی، ازجمله خود او، واکنش‌های بسیاری در ذمّ فساد نشان دادند و حتی وعدۀ ریشه‌کن کردن آن را دادند. ما همان زمان نوشتیم که فاسد اول در جمهوری اسلامی نظام ولائی است و تصریح کردیم که فساد در جمهوری اسلامی از “فساد موردی” و حتی “فساد نهادی” گذشته و به “فساد ساختاری” گذر کرده است. داده‌های سازمان “شفافیت بین‌المللی” در مورد فساد در سال‌های دورۀ نخست ریاست جمهوری روحانی نیز مؤید این نکته‌اند: در تمامی این دورۀ ۴-ساله رتبه و نمرۀ ایران به لحاظ میزان فساد ثابت باقی‌مانده است. اکنون خود آقای جهانگیری هم، که در سال گذشته  شکایت از این داشت که چرا کسی بابت دزدی یک‌میلیاردی یک جوان ۳۰ ساله از مردم عذر نخواسته است – یعنی فساد را موردی می‌دید – امروز از نفوذ فساد در جاها و نهادهایی می‌گوید که نباید؛ یعنی مستتراً فساد نهادی را تائید می‌کند. به‌عبارتی‌دیگر آن‌هایی کە باید با فساد مبارزە کنند خود از زمرۀ آلودگان به فساد اند. کما این کە دولت یازدهم باوجوداین کە نیاز مبرمی برای بهبود مناسبات اقتصادی‌اش با دنیا داشت در این زمینە توفیق چندانی به دست نیاورد. مبارزە با فساد را دولتی می‌تواند بە پیش ببرد کە خودش آلودە بە فساد نباشد و رئیس قوە قضائی‌اش خود و بستگانش در صدر مفسدین اقتصادی جای نداشتە باشد. در کشوری کە آن‌قدر فساد و قدرت در هم تنیدە شدەاند کە دستگاە قضایی مآمن جنایتکاران و مفسدین و زندان‌هایش مملو از آزادگان و حق‌طلبان بی گناە است، ادعای مبارزە با فساد صرف‌نظر از نیت افراد، زمانی می‌تواند از حرف فراتر رود که گسترۀ فساد را تصدیق، و مبارزه را متوجه کانون آن کند. اما آخرین اظهارات آقای جهانگیری هم این ارزیابی را ممکن نمی‌کنند که او بخواهد فساد ساختاری در ایران را در کانون آن مورد تعرض قرار دهد.

تاریخ انتشار : ۷ شهریور, ۱۳۹۶ ۱۰:۳۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!