یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۸

حذف قطب بزرگ، و بازی با چند قطب کوچک!

ایران امر استقلال خود در رابطە با آمریکا را در پیشبرد بازی تقابل و دشمنی دیدە است و این بوضوح با بنیان‌های خود اعلام کردە، در تقابل واضح قرار گرفتە است، زیرا کە دشمنی فراتر از استقلال است و اصل را بر دوری و قطع ارتباط قرار می دهد. در صورتی کە استقلال بمنزلە داشتن ارتباط اما بشرط حفظ منافع و چارچوب‌های عمومی قدرت حق انتخاب و پیشبرد آن است. معلوم نیست چرا اعتماد بە نفس جمهوری اسلامی در آن حدی نیست کە در عین داشتن رابطە با آمریکا بتواند استقلال خود را حفظ کند و هموارە از برقراری این ارتباط دوری گزیدەاست! گوئی داشتن روابط با آمریکا، به خودی‌خود بە معنای تحت انقیاد قرارگرفتن است!

تماسهای مکرر تلفنی روحانی با مکرون، رییس جمهور فرانسە، سفرهای دیپلماتیک محمد جواد ظریف بە کشورهای آلمان، فرانسە و ایتالیا و متعاقب آن تشریح دستاوردهای این سفرها از طرف سخنگوی وزارت خارجە ایران و اعلام آمادگی ایران برای گسترش نامحدود روابط با کشورهای اروپائی، از جملە اتفاقات مهم در صحنە سیاست خارجی کشوراند کە باید بدان توجە ویژەای مبذول داشت. و این توجە ویژە را باید عمدتا در آن نگاە استراتژیکی ایران بازیافت کە در مقالەای روزنامە آرمان فردا از آن بعنوان مواجەبودن جهان با ‘روابط یک ـ چند قطبی’ یاد کرد و نقش اروپا را در آن حائز اهمیت خواند. روابطی کە در آن بر نقش اول قدرت آمریکا در جهان تاکید می شود اما در همان حال معقتد بە صلابت آن بە مانند قبل نیست.

ایران کە در سطح جهانی با قدرتهای بزرگی مانند روسیە و چین در ارتباط خوبی بودەاست و هموارە سعی کردەاست از طریق آنان فشارهای طرف غربی را جبران کند، هم اکنون با توجە بە شکاف‌های میان طرف اروپائی و آمریکائی، و نقش بسیار مهم اروپا در روابط اقتصادی و سیاسی جهان، عنصر اروپائی را در استراتژی بازی چندجانبە خود فعال کردە و از این طریق درصدد است هم محدودیت‌های بوجود آمدە بر سر راە برجام، بویژە در عرصە بانکی، را برطرف کند و هم با توجە بە تاکید اروپا بر برجام و پیشبرد سیاست تعامل و نزدیکی بە ایران، تیزی های سیاست خارجی ترامپ علیە ایران را تا سرحد ممکن بگیرد. ورود شرکت عظیم نفتی توتال بە ایران و اعلام آمادگی آن برای سرمایە گذاری در حوزە فعالیت‌های نفتی در خلیخ فارس، ظاهرا این امید را در طرف ایرانی بوجود آوردە است کە با فعال کردن دیپلماسی خارجی بتواند اروپائی ها را بیشتر بە حوزە حضور در اقتصاد ایران جلب کند. نیاز شدید ایران بە سرمایە گذاری خارجی جهت بەگردش درآوردن چرخە اقتصاد و تولید و ایجاد اشتغال کە اقتصاددانان این نیاز را بالغ بر شصت میلیارد دلار در لحظە کنونی برآورد می کنند، نقش کلیدی در فعال شدن دیپلماسی ایران در اروپا و سیاست جذب هرچە سریعتر آنان دارد.

البتە گسترش روابط با جهان خارج همیشە امری خوب و مثبت بودەاست و باید از آن استقبال کرد، اما در این واقعیت نیز تردیدی نیست کە نوع نگاە ایران بە آمریکا هموارە مانعی جدی بر سر راە گسترش و تعمیق رابطە با اروپائیان در تمامی سال‌های بعد از انقلاب بهمن بودە است. امری کە اروپائی ها هم آن را کتمان نکردەاند، و هموارە نسبت بە آن ابراز گلایە و انتقاد داشتەاند.

جمهوری اسلامی از بدو پیدایش خود و با پیش کشیدن شعار ‘نە شرقی نە غربی’ بنیان‌های یک سیاست بی طرفانە و مستقلانە خارجی را پی ریخت و از همان اوائل هموارە در تلاش بودەاست کە یک رویە چند جانبە را در سیاست خارجی خود بە پیش ببرد. رویەای کە در آن همیشە در یک بازی پلورال با قدرت‌ها و کشورهای ذی نفوذ خارجی بودەاست و موقعیت خود را در ایجاد بالانس و تعادل در میان آنها دیدەاست. اما جمهوری اسلامی در پیشبرد این استراتژی خود هیچ‌گاە موفق نشدە کە با نگاە بی طرفانە با آمریکا (اگرچە با پیگیری سیاست مستقل) برخورد کند و هموارە از طریق پیشبرد سیاست دشمنی، بنیان‌های سیاست خارجی خود را نقض کردەاست. در واقع ایران امر استقلال خود در رابطە با آمریکا را در پیشبرد بازی تقابل و دشمنی دیدە است و این بوضوح با بنیان‌های خود اعلام کردە، در تقابل واضح قرار گرفتە است، زیرا کە دشمنی فراتر از استقلال است و اصل را بر دوری و قطع ارتباط قرار می دهد. در صورتی کە استقلال بمنزلە داشتن ارتباط اما بشرط حفظ منافع و چارچوب‌های عمومی قدرت حق انتخاب و پیشبرد آن است. معلوم نیست چرا اعتماد بە نفس جمهوری اسلامی در آن حدی نیست کە در عین داشتن رابطە با آمریکا بتواند استقلال خود را حفظ کند و هموارە از برقراری این ارتباط دوری گزیدەاست! گوئی داشتن روابط با آمریکا، به خودی‌خود بە معنای تحت انقیاد قرارگرفتن است! این در حالیست کە آمریکا با توجە بە نقشی یگانە در جهان، کشوری قابل حذف نیست و ایران هموارە بە آن نیاز داشتە است. از ایجاد دفتر پیگیری منافع ایران در آمریکا در کشور سوئیس گرفتە تا لزوم سطحی از معاملات اقتصادی، و اخیرا قرارداد برجام کە بدون آمریکا اساسا انعقاد آن امکان ناپذیر می بود.

اگر ایران مایل بە پیشبرد یک استراتژی در زمین بازی ‘روابط یک ـ چند قطبی’ در صحنە جهانی است و بر آن تاکید ویژە دارد، باید توجە داشتە باشد کە داشتن روابط با آمریکا بخشی از این بازی است. نمی توان با آمریکا بعنوان قدرتمندترین کشور جهان دشمن و دور بود، اما تصور کرد کە می توان با یک بازی چند جانبە با قطب‌های کوچک و بزرگ دیگر جهان آن را آچمز کرد و بە عقب راند. ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی خود بە آمریکا نیاز دارد و در زمین بازی ‘یک ـ چند قطبی’ باید هم با ‘یک’ کە همان آمریکاست روابط داشت و هم با ‘چند قطبی‌ها’ ی دیگر کە کشورها و قدرت‌های دیگر جهانی اند. بە عبارتی دیگر، در یک جهان چند قطبی نمی توان تنها با چند قطب بازی کرد و قطب اصلی را نادیدە گرفت. حذف قدرتمندترین کشور جهان ناممکن است.

 

 

 

تاریخ انتشار : ۱۱ تیر, ۱۳۹۶ ۱۱:۵۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

در ماه مه ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند، زیرا این دو با «حزب کارگران کردستان»‌ (پ‌ک‌ک)  همکاری دارند. حال بر اساس قانون «ضد ترور» که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است «حمایت، سازمان‌دهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی» در این کشور  یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد.

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

توصیف کیهان به ‌عنوان یک سیستم فیزیکی خواهان توضیح علمیِ علت انفجار بزرگ و شرایط حاکم در آن مقطع است. به‌ نظر، علمی که توان این کار را دارد، علم کیهان‌شناسی کوانتومی است که کیهان را یک سیستم کوانتومی تلقی می‌کند.

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟