پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۳

خصوصی سازی ویرانگر را متوقف کنید!

بیهودە نیست کە ورود بە بازار مصرف ایران بین شرکت های خارجی این همە هواخواە دارد و همە از مزیت های این بازار دم می زنند و بازار کشور از کالاهایی کە قبلا در ایران تولید می شدند اشباح شدە است. چرا نباید ترتیبی دادە شود تا بازار پر طرفدار مصرف ایران در خدمت تولید داخلی قرار گیرد؟ تعطیلی واحدهای تولیدی در شرایطی صورت می گیرد و آمار بیکاری همچنان فزونی می گیرد کە، دولت مرتب وعدە حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال می دهد.

 طبق اخبار منتشر شدە، کارخانە ماشین سازی هپکو سازندە ماشین آلات راە سازی کە چندی پیش توسط  سازمان خصوصی سازی  بە  شرکت “هیدرو اطلس” واگذار شدە بود، بە دلایلی کە بە درستی گفتە نمی شود، از ١٨ تیر ماه بە طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی تعطیل و قریب ٩٠٠ کارگر شاغل در آن ظاهرا برای دو هفتە بە مرخصی اجباری فرستادە شدەاند. قابل ذکر است کە پیش از این این شرکت بزرگ صنعتی و مهم بە شرکت “واگن سازی کوثر” واگذار شدە بود کە دوبارە آن را بە شرکت خصوصی هیدرو اطلس واگذار کردند و سرنوشت یکی از واحدهای بزرگ صنعتی و مورد نیاز کشور با ٩٠٠ کارگر ماهر را بە کسانی سپردند کە معلوم نیست قابلیت ادارە آن را یا به مانند اسلاف خود این واحد شنعتی را به سوی نابود خواهند کشاند.

طبق اخبار رسیده، در نخستین قدم،  مالک تازە هپکو زیر قول و قرار خود زده و از پرداخت دیون مالک قبلی بە کارگران سر باز می زند و به همین خاطر کارگران را به اعتصاب سوق داده است.

مسئولان دولتی از انتشار آمار مربوط بە تعداد واحدهای عمومی واگذار شدە بە بخش بە اصطلاح خصوصی و نام و نشان مالکان آن ها بە دلایلی کە چندان برای مردم ناشناختە نیست، عمدا خوداری می کنند، به همین دلیل بە جز مسئولان مربوطە کمتر شخصی یافت می شود کە از تعداد واقعی واحد های واگذار شده اطلاع دقیقی داشتە باشد.

با این حال، از مجموع گزارشات و آمارهایی کە بطور جستە گریختە در لابلای مطالب برخی سایت ها و رسانە ها منتشر می شوند، از آن جملە آمار مربوط بە شاغلان بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی کە اخیر در سایت خبرگزاری مهر منتشر شد، تعداد واگذاری ها بە بخش خصوصی یا بە عبارتی بە اطرافیان رژیم، در قالب خودمانی سازی صنایع با قیمت بسیار نازل و تسهیلات زیاد واگذار شدەاند.  به عنوان نمونە خبر واگذاری پالایشگاە کرمانشاە بە بهای نازل بە شخصی کە گفتە می شود دست اندرکار لبنیات است، یکی از تازە ترین نمونە های این بە اصطلاح خصوصی سازی هاست. از آن گذشتە دولت بە هنگام واگذاری ها کە بیشترشان بە صورت رانتی انجام می گیرد، هیچ تعهدی نسبت بە رعایت حق و حقوق کارگران از کارفرمایان و تداوم تولیدی ماندن این واحد ها از خریداران طلب نمی کنند.  به همین دلایل است کە همە روز شاهد، تعطیلی واحد های تولیدی و اخراج کارگران شان و یا موجی از اعتراض ها و اعتصاب ها ی کارگری روبە رو هستیم. متاسفانە در اثر همین مسائل اکثر واحدهای تولیدی با سابقە کە قبلا بخش بزرگ و حتی کل نیاز یک سری کالاهای مورد نیاز مردم را تامین می کردند، مانند، ارج، آزمایش تعداد زیادی از کارخانه های نساجی، فولاد و غیرە از کار بازماندە و کالاهایی کە آنها تولید می کردند، اینک از خارج وارد می شوند و واحدهای تجاری جایشان را گرفتە. همین شرکت هپکو بخش قابل ملاحظەای از ماشین آلات ساختمانی و راە سازی مورد نیاز کشور را تا کنون تولید می کرد، تعطیلی این واحد بە معنی آن است کە علاوە بر بیکاری چند هزار تن کە بطور مستقیم و غیر مستقیم شغل شان وابستە بە وجود این کارخانە است، محصولات این کارخانە از این پس بایستی از خارج وارد شود.

 بیهودە نیست کە ورود بە بازار مصرف ایران بین شرکت های خارجی این همە هواخواە دارد و همە از مزیت های این بازار دم می زنند و بازار کشور از کالاهایی کە قبلا در ایران تولید می شدند اشباح شدە است. چرا نباید ترتیبی دادە شود تا بازار پر طرفدار مصرف ایران در خدمت تولید داخلی قرار گیرد؟ تعطیلی واحدهای تولیدی در شرایطی صورت می گیرد و آمار بیکاری همچنان فزونی می گیرد کە، دولت مرتب وعدە حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال می دهد. بی دلیل نیست کە در اوج این گونە تبلیغات، آمار بیکاری مطابق آخرین دادە های رسمی طی بهار سال جاری یک درصد رشد نشان می دهد. در واقع زیر لوای خصوصی سازی اموال عمومی کە ماحصل رنج و زحمت میلیون ها ایرانی است، بە بهای نازل بە بستگان و نزدیکان رژیم واگذار می شود و در اثر آن تولید ملی بە سوی نابودی سوق دادە می شود و همراە با آن مهارت ها و آموزە های تولیدی چند ده سالە فنا می گردد و صاحبان واقعی اموال عمومی فقیر و بیکار می گردند و همە حق و حقوق انسانی شان از آنان سلب می شود تا عدە محدودی سرمایە دار و تاجر و دلال حاکم بر ثروت هایشان بیفزایند. کارگران حق دارند با این نوع خصوصی سازی بد فرجام و رانتی مبارزە کنند و اجازە ندهند از این طریق تولید ملی و اشتغال را نابود و فقر و بی عدالتی را توسعە دهند. لازم است همە آنهایی کە با خصوصی سازی و پیامدهای زیان بار آن مخالفند، هم زبان با کارگران از دولت بخواهند خصوصی سازی را متوقف کند، اسامی واحدهای واگذار شدە  و نام مالکان جدید و کم و کیف واگذاری ها را در اختیار عموم قرار دهد و بر رعایت حق و حقوق کارگران در واحدهای خصوصی سازی شدە اعمال نظارت کند.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲۰ تیر, ۱۳۹۶ ۸:۲۳ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

جانباختن یک کودک کار در دیواندره بر اثر انفجار گاز

علیرغم تعهدات بین‌المللی دولت ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد دولت جمهوری اسلامی تا کنون هیچ گونه اقدام مثبتی برای تضمین حقوق رفاهی و حداقلی کودکان نظیر حق بر غذا، آموزش و استانداردهای سلامت انجام نداده است.

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به ادامه‌ی حبس غیر قانونی اسماعیل عبدی

بیش از ۸ سال است که اسماعیل عبدی، به جرم تلاش برای بهبود شرایط آموزش کشور در زندان‌ است. این در حالی است که قاتلان و اختلاسگران، آزادانه در کشور جولان می‌دهند و خون ملت را می‌مکند.

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جانباختن یک کودک کار در دیواندره بر اثر انفجار گاز

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به ادامه‌ی حبس غیر قانونی اسماعیل عبدی

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول