چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۵

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۵

خود تحریمی نظام

در واقع نظام، خود از طریق خودتحریمی بە نجات خود برخاستە است! و در این مسیر روی رای چند میلیونی کە بە نفع اصولگرایان کە در کشور وجود دارد سرمایە گذاری کردەاست و نیز بر روی توان امنیتی و نظامی کە با انقلابات مداوم در تکنولوژی بە غولی هولناک تبدیل شدەاست.

اگرچە بنیان گفتگو و هم اندیشی جامعە سیاسی ایران با پدیدەای بە نام کلاب هاوس در چند ماە اخیر و قبل از انتخابات ریاست جمهوری واد مرحلە تازەای شد، و نیز با صراحت یافتن بیشتر نیروهای خواهان تغییر در کشور، امید آن می رفت کە این امر بتواند بر کل حاکمیت تاثیر داشتە و مسیر تحول در انتخابات را بە درجاتی تغییر دهد، اما آنی اتفاق افتاد کە تقریبا همگی با توجە بە اظهارات خامنەای در مورد گام دوم انقلاب، و تقویت حضور نیروهای امنیتی در اقتصاد و سیاست (کە سالهای متمادیست ادامە دارد) از آن واهمە داشتند؛ یعنی یکدست کردن بیشتر حاکمیت با راندن بیشتر نیروهای اصولگرا بە قدرت،علیرغم سربرآوردن بیشتر جرات و مخالفت در بطن جامعە.

البتە چنین اتفاقی در غیاب جنبشهائی کە بتوانند ارگانیک عمل کردە و خواست خود را در مورد انتخابات بر حاکمیت تحمیل کنند، غیرمنتظرە نبود.

باید گفت با ترکیب اعلام شدە کاندیداهای ریاست جمهوری از طرف شورای نگهبان، ما عملا در آستانە چرخشی بزرگ در کشور در جهت ایجاد ساختاری در حاکمیت قرار گرفتەایم. چرخش بزرگی کە با پرتاب کردن نهائی اصلاح طلبان و نیروهای نزدیک آنان بە بیرون، کە درآن اصل بر بنیان حضور اصولگرایان گوش بە فرمان خامنەای و البتە با حضور کمرنگ اصولگرایان میانی و اصلاح طلبان راستگرا در لایەهای پایینی هرم قدرت قرار خواهدگرفت، با نظامی روبرو خواهیم بود کە در آن هماهنگی بیشتری از صدر تا ذیل میان بخشهای آن ایجاد خواهد شد.

اما سئوال این است کە چگونە نظام در شرایطی کە با بحرانهای عدیدە مواجە است، دست بە چنین ریسکی زدە و تدارک یک انتخابات را با حضور حداقلی رای دهندگان دیدەاست؟

بە نظر می رسد چند عامل در این مورد تاثیرگذار بودەاند:

ـ نظام از حضور بینشهائی کە بە تعدیل ایدئولوژی و سیاست آن در کل ساختار منجر می شود، بیشتر هراس دارد تا از روبروشدن با اعتراضات مردمی و تعمیق شکاف میان دولت ـ ملت،

ـ اصرار بر این دارد کە بە غرب بفهماند باید بە دولتی اصولگرا در روند مناسبات احیاء برجامی امتیاز بدهد، و از این طریق بە آنها بقبولاند کە بعد از این با حاکمیتی اصولگرا روبرو هستند،

ـ سند همکاری ٢۵ سالە میان ایران و چین، بە آنان دلگرمی بخشیدە کە در بدترین حالت در غیاب غرب نیز می توان حداقلی از فعالیت های اقتصادی را پیش برد و از این نظر خطر انسداد اقتصادی ـ مالی کشور را تهدید نمی کند،

ـ سرانجام اینکە با مشکلاتی کە جهان لیبرال دمکراسی در مقابل چین و روسیە دارد و همە فاکتها و شواهد حاکی از آنند کە غرب از قدرت پیشروی در مقابل آنها برخوردار نیست، جمهوری اسلامی بە این نتیجە رسیدە کە روحی کە در آیندە بر فراز جهان در گشت و گذار است و هویت آن را تشکیل می دهد یک روح اقتدارگرایانە است. بنابراین از هم اکنون بە روند تدارک و تعمیق بیشتر آن در کشور دست یازیدەاست.

در واقع نظام، خود از طریق خودتحریمی بە نجات خود برخاستە است! و در این مسیر روی رای چند میلیونی کە بە نفع اصولگرایان کە در کشور وجود دارد سرمایە گذاری کردەاست و نیز بر روی توان امنیتی و نظامی کە با انقلابات مداوم در تکنولوژی بە غولی هولناک تبدیل شدەاست.

اما بی گمان این بدانجا نمی رسد کە بتوان شادابی را کە در بنیان جامعە سیاسی ایران برای تغییر در کشور وجود دارد را سرکوب کند. اگر اصلاح طلبان تا حالا امید بە صندوق رای داشتند، بی گمان با راندنشان بە بطن جامعە، بخشهائی از آنها بە نیروهای منتقد و مخالف نظام نزدیک خواهند شد و از این منظر ما شاهد دگرگونی در آرایش نیروهای سیاسی در کشور خواهیم بود. در واقع پایە اجتماعی مخالفان نظام گستردەتر خواهد شد.

صندوق رای مهمترین طریق و استراتژی برای تغییر در کشور بود. حال کە صندوق بیش از پیش از معنای خود تهی می شود، اصلاح طلبان باید آلترناتیوی برای آن بیابند، و معلوم هم نیست کە چە ابزار دیگری از این توان برخوردار است. صندوق نقطە تلاقی حاکمیت و ملت بود کە نوعی اجماع ملی بە فراخور شرایط ایجاد می کرد. حال کە امکان این اجماع ستاندەشدە، هر کدام بە راە خود خواهند رفت.

رژیم کوچکتر می شود و بدنە مخالف آن بزرگتر و قوی تر. باید منتظر بود کە بعد از این، فاز مبارزاتی وارد مرحلە دیگری در ایران شود.  

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۵ خرداد, ۱۴۰۰ ۱۱:۱۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

پیش و پس موشک‌ها!

جمهوری اسلامی به دولت‌های عراق، عمان، عربستان و اردن خبر ‌داد که تصمیم به عملیات هوایی از خاک ایران به خاک اسرائیل دارد. عملیاتی که ناگزیر از آسمان کشورهای حد فاصل خواهد گذشت. با این کار، قدرت‌های جهان و کشورهای منطقه مرتبط با فضای جنگی و نیز مشخصاً دولت اسرائیل را از قبل نسبت به حمله، آگاهی سیاسی و نظامی داد.

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

پیش و پس موشک‌ها!

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد