دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۲:۲۶

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۲:۲۶

خیزش مردم، قربانی جنگ اوکراین

با گذشت هر روز از جنگ اوکراین، بیش از پیش این پیام را از زبان رهبران کشورهای غربی می شنویم کە پایان جنگ بدون شکست روسیە اساسا برایشان غیر قابل تصور است؛ و برای همین مشاهدە می کنیم کە کشورهای اروپائی و آمریکا بیش از پیش با ارسال اسلحە و ارسال کمک مالی بە اوکراین، درگیر جنگ می شوند. روسها هم بارها اعلام کردەاند کە حالا عملا با ناتو در جنگ اند. و یا اینکە ;ینس استولتنبرگ; دبیرکل ناتو گفتە کە حال اوکراین عملا عضو ناتو است! در واقع اصلی ترین تکلیف جهان غرب در لحظە کنونی شکست دادن روسیە، و برندەشدن در جنگیست کە بنیانهای اروپا و ژئوپولیتیسم غربی را بە لرزە انداختەاست.

شرایط تاریخی بروز خیزشها و انقلابات مردمی در پیروزیشان نقش مهمی ایفاء می کند. در واقع بدون شرایط تاریخی، کە فراتر از شرایط مشخص خود جامعە عمل می کند و در واقع ظرف جهانی و منطقەای خیزش را تعیین می کند، تقریبا سخن گفتن از پیروزی مردم محال است. برای نمونە بدون درگیری قدرتهای بزرگ با هم در جریان جنگ اول جهانی، پیروزی بلشویکها غیرممکن بود. و یا بدون همراهی نهائی غرب با انقلاب ۵٧، و البتە تمایل شوروی ها هم امکان بە نتیجە رسانیدن آن وجود نداشت. و یا اینکە اگر پروس در جریان کمون پاریس با دولت فرانسە همراهی نمی کرد، و بە جنگ با کمونارها نمی پرداخت، امکان شکست کمون بسیار کمتر بود. پس چە در شکست و چە در پیروزی، شرایط تاریخی نقش تعیین کنندە دارد.

و دقیق همین موضوع هم در مورد خیزش اخیر مردم ایران صادق است. اگر خیزش مردم ایران در وسعت و عمقی کە روی داد در شرایط جنگ اوکراین رخ نمی داد، بە احتمال قوی از شرایط بهتری برای پیشرفت برخوردار می شد. زیرا واقعیت این است کە جنبش مردم، از لحاظ شرایط تاریخی، بشدت تحت تاثیر شرایط جنگ اوکراین قرارگرفت.

موضوع را کمی بشکافیم. واقعیت این است کە جنگ اوکراین بسیار بیشتر از آنی کە تصور می شود چهرە دنیا را تغییر دادەاست. این جنگ بعد از دهها سال اروپا را درگیر فاجعە و نبرد خونینی کردە کە جهان پیشرفتە تصور می کرد کە دیگر بە هیچ وجە در درون مرزهای خود آن را تجربە نخواهدکرد. جنگ اوکراین برای اولین بار بعد از ایجاد بلوک شرق، ژئوپولیتیسم غربی را با مخاطرات جدی مواجە کردەاست.

با گذشت هر روز از جنگ اوکراین، بیش از پیش این پیام را از زبان رهبران کشورهای غربی می شنویم کە پایان جنگ بدون شکست روسیە اساسا برایشان غیر قابل تصور است؛ و برای همین مشاهدە می کنیم کە کشورهای اروپائی و آمریکا بیش از پیش با ارسال اسلحە و ارسال کمک مالی بە اوکراین، درگیر جنگ می شوند. روسها هم بارها اعلام کردەاند کە حالا عملا با ناتو در جنگ اند. و یا اینکە ;ینس استولتنبرگ; دبیرکل ناتو گفتە کە حال اوکراین عملا عضو ناتو است! در واقع اصلی ترین تکلیف جهان غرب در لحظە کنونی شکست دادن روسیە، و برندەشدن در جنگیست کە بنیانهای اروپا و ژئوپولیتیسم غربی را بە لرزە انداختەاست.

و درست در چنین شرایطی کە ایران هم در کنار روسیە قرارگرفتە، و با ارسال سلاح بنوعی شریک روسها شدە، توجە غربیها بیش از پیش بە ایران جلب شدە و جهت تضعیف آن بسیج شدەاند. در واقع وضعیت طوریست کە غربیها برای شکست ایران و قطع کمکهای این کشور بە روسیە بە هر کار ممکنی دست می زنند. و خیزش مردم ایران علیە جمهوری اسلامی، فرصتی شد تا غرب از آن برای فشارآوردن بە جمهوری اسلامی استفادە ابزاری کند. یعنی در واقع این جنگ اوکراین است کە چگونگی منش برخورد غربی ها بە جنبش مردم ایران را تعیین می کند.

اگر جمهوری اسلامی از همە نیروهای ممکن نیابتی و یا نزدیک بە خود جهت فشارآوردن بە رقبا و دشمنانش استفادە و یا سوءاستفادە می کند، جهان غرب هم خیزش مردم ایران را زمینەای برای برجستەکردن نیروها و یا جریاناتی می داند کە متمایل بە ایفای چنین نقشی بر بستر قیام مردم برای غرب هستند. و چە بهتر از سلطنت طلبانی کە پیشینە تاریخی طولانی در سرسپردگی بە آمریکائیها دارند، و یا شخصی مانند مسیح علینژاد کە صرف دشـمنی با جمهوری اسلامی قدرت تحلیل شرایط را از او ستاندەاست. و یا سلبریتهای مفتون سلطنتی کە بقول خودشان چیزی از سیاست نمی دانند، اما تنها برای کمک بە مردم ایران وارد میدان شدەاند!

واقعیت این است کە خیزش مردم ایران در شرایط جنگ اوکراین، توسط غربی ها بە وسیلەای برای فشارآوردن بە متحد ایرانی روسها تبدیل شدەاست. غربی ها کە اولویتشان چیرەشدن بر روسیە از هر طریقی می باشد، تلاش می کنند با برجستەکردن سلطنت طلبها، جنبش مردم را از هویت واقعی خود تهی کردە و تنها بە ابزاری برای عقب راندن رژیم تبدیل کنند. آنان در این مسیر امپراطوری رسانەای خود را فراخواندەاند و حساب شدە دارند پیش می روند. و سلطنت طلبها و دوستانشان هم چە خوب بە وظیفە خودشان عمل می کنند! متاسفانە چنین برخوردی منجر بە انشقاق در صفوف مردم و تضعیف جنبش شدە، و بە نظر می رسد بار دیگر شرایط تاریخی منجر بە تضعیف خیزشی شدە کە مهمترین قیام مردم در قبال جمهوری اسلامی قلمداد می شود.

البتە عمل غربیها با توجە بە اولویتشان قابل درک است. متاسفانە در شرایط جنگی و و بە گاە بحرانها تدوین چنین سیاستها و اعمالی از این دست از امکان و احتمال بیشتری برخوردار می شوند. اما علیرغم هر توجیهی، کار غربیها و همراهی سلطنت طلبان و دوستانشان با آنها، بمنزلە واردآوردن ضربە بزرگی بە جبنش عدالتخواهانە مردم است.

البتە چنین برخوردی نمی تواند در میان مدت و درازمدت جنبش مردم را از وجود و معنای واقعی خود تهی کند. انقلاب مردم ایران وسیلە سوءاستفادە هیچ نیروی نامردمی نخواهدشد. این جنبش، سلطنت طلبان را پس خواهدزد. این جنبش بنیان درونی دارد، و آگاە بە مسائل جهانیست. سلطنت طلبان و جاەطلبان را جائی در میان مردم و در آیندە کشور نیست.

تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن, ۱۴۰۱ ۳:۴۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

مبارزۀ خشونت پرهیز زنان برای آزادی، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی

در گرامیداشت ٨ مارس روز جهانی زن، گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در سامانۀ کلاب‌هاوس برگزار می‌کند. مهمانان برنامه: نیره توکلی، هرمینه هورداد، شهناز قاراگزلو، زری صدرنشین، بیژن میثمی

عدم شرکت در انتخابات: بی‌تفاوتی یا کنش فعال مدنی؟!

عدم شرکت و تحریم انتخابات در ایران یک کنش اجتماعی فعال و مدنی بود و مردم اگاهانه و با هدف مشخص به پای صندوق رای نرفتند؛ و این کنش اجتماعی هیچ ربطی با بی‌تفاوتی مردم غرب به انتخابات ندارد.  این دو زمینه های اجتماعی مختلفی دارند و ربط این دو به هم یک حقه و کلک سیاسی است.

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

مسلماً انتخابات در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، کم‌ترین تاثیری بر زندگی روزانه مردم ندارد و همواره نیز پرسروصداترین اتفاق در کشور است که چندین ماه فضای رسانه‌ای و حتی خیابانی ایران را تسخیر می‌کند و هر چه جلوتر آمده‌ایم، این تاثیر کم‌تر و آن سر و صدا اعتراضی مردم بیش‌تر شده است.

عشق گفت بنویس، من نوشتم

وقتی که به تو فکر می کنم، لبخندت باران می شود;
نگاهت زلال و زلال، و من چه بی پروا، می چینم آن لبخند را.

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

مبارزۀ خشونت پرهیز زنان برای آزادی، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی

عدم شرکت در انتخابات: بی‌تفاوتی یا کنش فعال مدنی؟!

سلب حق اسکان دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه علامه طباطبایی

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

عشق گفت بنویس، من نوشتم

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه