درباره ما

خوانندگان عزیز نشریه کار!  

نخستین شماره نشریه “کار” بلافاصله بعد از انقلاب بهمن در اسفند ماه ۱۳۵۷ پا به حیات گذاشته و تا کنون  بدون وقفه به انتشار خود ادامه داده است. 

“کار” در طول چند دهه به صورت هفته نامه، دو هفته نامه و یا ماهنانه منتشر می شد. بعد از فراهم آمدن امکان اینترنت، به دنیای مجازی کوچ کرد و با عنوان “کارآن‌لاین” به انتشار خود ادامه داد.  

کنگرۀ ۱۸ سازمان برخی وظائف جدید به کارآن‌لاین سپرد. برای انجام وظائف محوله از جانب کنگره، کارآن‌لاین به‌عنوان سایت سیاسی ـ نظری درآمد و ستون های جدیدی در همین رابطه راه اندازی شد.  

بدنبال کنگره ۱۹ در بهار ۱۴۰۱ سازمان فعالیت کامل خود را بازیافت و شورای مرکزی و هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) شورای سردبیری جدیدی را تعیین و مسئول شورای سردبیری را انتخاب کرد. مسئولیت اداره نشریه کار برعهدۀ شورای سردبیری منتخب هیئت سیاسی-اجرایی سازمان است.   شورای سردبیری اکنون ۶ عضو دارد که در نوبت های یک ماهه مسئولیت سردبیری را بر عهده می گیرند.

در تاریخ اول فروردین و همزمان با نوروز ۱۴۰۲ سامانه جدید نشریه کار رونمایی شد و نام آن مجددا به شکل نشریه کار ارگان سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) تثبیت گردید.

شورای سردبیری نشریه کار، ارگان سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)

 

 

ه

آ