سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۲:۵۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۲:۵۴

دروغ سرکوبگران

واقعیت این است کە یافتن چنین رابطەای در عمل دشوار است. شکست یک سیاست، الزاما بە معنای ایجاد شرایط آنچنان بحرانی نیست کە بە وضعیت قیام و بەقول سرکوبگران اغتشاش منتهی شود، بویژە اینکە خود سران رژیم در مورد برجام آن را یک موفقیت برای کشور ارزیابی کردەاند.
پس علت تشدید جو خشونت و سرکوب در چنین بزنگاههائی چیست؟

همین مدتی پیش بود کە یکی از مسئولین سپاە پاسداران گفت کە دشمن بعد از برجام در صدد ایجاد اغتشاش و ایجاد ناامنی در کشور است (نقل بە معنی).١

تاریخ ما، مشابە چنین برخوردهائی را خوب بە یاد دارد: سال ۶٧ و کشتار زندانیان سیاسی کە بعدها بە فاجعە ملی موسوم شد. کشتاری کە در جریان آن هزاران نفر از زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی بیرحمانە بە دار آویختە شدند، زندانیانی کە بسیاری از آنان آخرین ماههای محکومیت خود را سپری می کردند. خوب بە یاد داریم کە آن زمان نیز از جملە دلیل همین بود: پیشگیری از اغتشاش و شورش در کشور.
رژیم هر آنگاە کە شکست سختی می خورد، در انتظار انعکاس این شکست بە شکل قیام در درون کشور از طرف مردم جان بە لب رسیدە است، بە همین دلیل بلافاصلە اعدامها را در زندانها چنان تشدید می کند کە با پاشیدن تخم ترس و وحشت، از عکس العمل مردم در قبال سیاستهای بغایت نامسئولانە و ضد ملی خود جلوگیری کند.
اما آیا تئوری عوامل سرکوب از جملە سپاە پاسداران در این مورد می تواند یک تئوری درست باشد؟ آیا واقعا بعد از شکست فاحش یک سیاست بارز رژیم، امکان آن وجود دارد کە مردم در سطحی گستردە بە خیابانها بریزند، و بە اعتراضات وسیع دست بزنند؟ چرا سرکوبگران چنین از روی اطمینان از یک رابطە مستقیم میان شکست خود و قیام مردم می گویند؟ چرا قیام و اعتراض گستردە مردم درست در جریان اعمال و پیشبرد همان سیاستهای ضد مردمی و ضد ملی رژیم نە؟
واقعیت این است کە یافتن چنین رابطەای در عمل دشوار است. شکست یک سیاست، الزاما بە معنای ایجاد شرایط آنچنان بحرانی نیست کە بە وضعیت قیام و بەقول سرکوبگران اغتشاش منتهی شود، بویژە اینکە خود سران رژیم در مورد برجام آن را یک موفقیت برای کشور ارزیابی کردەاند.
پس علت تشدید جو خشونت و سرکوب در چنین بزنگاههائی چیست؟
علت را اساسا باید در عادی شدن بیشتر روابط با کشورهای خارجی و تاثیر آن را بر داخل کشور دید، شرایطی کە جامعە و مردم را بیشتر بە درون یک جو مدنی و عادی می راند، و همین، بسیار مورد تنفر سرکوبگرانی ست کە چنین وضعیتی را همیشە مخل برنامەهای خود در خصوص ایدەئولوژیزە کردن جامعە و مخل گسترش و تثبیت وضعیت خود بعنوان نیروهای غالب در سپهر سیاسی کشور می دانند. این نیروها کە بیشتر از قماش تندروها، بیت رهبری و سپاهیان و بسیجیان هستند، با عروج هر شرایط عادی، بلافاصلە دست بە کشتارهای وسیع می زنند تا از این طریق جامعە را همیشە در همان جوی نگە دارند کە بە استحکام پایەهای فلسفە وجود آنان را کمک می کند.
و البتە هیچگاە در هیچ دادگاە علنی و با ارائە مدارک حقوقی و مستند در حضور رسانەها و افکار عمومی داخلی و خارجی، جرم اعدامیان اثبات نشدە است. آنچە ما شاهد آن هستیم تنها ادعاهای عوامل سرکوب اند کە با قرق کردن رسانەهای جمعی در ایران و تسلط بر آن، آنی را دیکتە می کنند و تلاش می کنند بە خورد خلایق بدهند کە خود می خواهند!
ظاهرا عوامل سرکوب تا حال از نتایج چنین سیاست و برخوردهائی راضی هستند، و توانستەاند قطار کشور را کماکان بر روی همان ریلی نگە دارند کە خود خواستەاند و طالبش بودەاند. اما این سیاست را نمی توان تا ابد بر جامعە تحمیل کرد. با نگاهی بە متنوع تر شدن طیف اعدامیان کە قبلا تنها از نیروهای سیاسی معینی بودند و حال بە طیفهای دیگری هم کشیدە شدە است، این موضوع بخوبی دیدە می شود کە سرکوبگران چگونە هر روز بیش از پیش لایەها، اقشار و نیروهای بیشتری را در جامعە بر ضد خود تحریک می کنند. وضعیتی کە جائی لاجرم بە ترک برداشتن پوستە سخت جامعە منجر خواهد شد و بە فوران گدازەهای سوزانی منتهی خواهد شد کە سالیان سال است در اعماق می جوشد و می خروشد.
سرکوب را نمی توان تا ابد ادامە داد! 

زیرنویس:
١ـ جالب اینجاست کە سرکوبگران همیشە در تبلیغات خود، مردم را در کنار خود تعریف می کنند. حال سئوال این است یک قدرت سیاسی کە چنین از همراهی مردم خود اطمینان دارد، چرا از اغتشاش گروهی اندک این چنین هراس دارد کە با تجویز اشد مجازات بە مقابلە با آنان می رود؟

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد, ۱۳۹۵ ۱۲:۳۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

بی‌تردید تا روزی که نقش جنبش‌های اجتماعی قدرتمند هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش زیست محیطی، جنبش دگرباشان، جنبش‌های اقلیت‌های حق‌طلب و آزادی‌خواه، عمدتا تولید رای برای احزاب به ویژه احزاب بورژوازی است اوضاع در هیچ کشوری به نفع اکثریت شهروندان تمام نخواهد شد و قدرت هم‌چنان در دست جناح‌های رنگارنگ بورژوازی دست به دست خواهد شد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

انقلاب سفید نیاز به فلسفه اسپینوزا می داشت!

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

نتایج انتخابات هر چه باشد، ما آینده ای داریم که با عزت به زندگی خود ادامه خواهد داد!

قطعنامه کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا در دفاع از جنبش زن، زندگی، آزادی!

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

وقتی_هدایت_گریست…