چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۲:۳۰

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۲:۳۰

دل‌نگرانی مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به وضعیت اقتصادی سال آینده ایران

کارشناسان مرکز پژوهش‌های با مقایسه میزان درآمدها و هزینه ها در سال جاری برآورده کرده اند که هزینه دولت در سال آینده ۱۷۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با توجه "به منابع عمومی قابل تحقق از مصارف ضروری و اجتناب ناپذیر" بودجه عمرانی دولت در سال آینده مبلغی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
یکی از پیشنهادات این است که طرح های عمرانی به دلیل کمبود منابع اولویت بندی شود و نمایندگان نیز متوجه باشند که هر پیشنهادی که باعث افزایش هزینه ها شود "از میزان اعتبارات عمرانی" کم خواهد کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، لایحه بودجه سال آینده را بررسی کرده و چشم انداز رشد اقتصادی در سال جاری را “مقداری مثبت و البته ناچیز” پیش بینی کرده است.

در این گزارش ضمن بررسی شرایط اقتصادی کشور تاکید شده که با وجود “کاهش نااطمینانی به آینده اقتصادی” در سال آینده خورشیدی “به سبب کاهش قیمت نفت و نامشخص بودن وضعیت تحریم ها پیش بینی روند متغیرهای اقتصادی دشوار است.”

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی تحقیقاتی مجلس ایران به شمار می رود، مسائل پیش روی اقتصاد ایران را “متنوع و فراوان” توصیف کرده و تاکید ورزیده اند که در چنین شرایطی “باید از اتخاذ سیاست های پراکنده و موردی خودداری کرد.”

ارزش نفت خام و میعانات گازی ۹۲ تا ۹۴ به میلیارد دلار

 

عنوان

بودجه ۹۱

بودجه ۹۳

پیش‌بینی عملکرد بودجه ۹۳

لایحه بودجه ۹۴

صادرات نفت خام و میعانات گازی

۴۵.۱۸

۵۱.۵۰

۴۵.۳۵

۳۷.۱۶

صادرات نفت خام

۳۶.۷۶

۳۶.۵۰۰

۳۶.۷۶

۲۶.۲۸

صادرات معیانات گازی

۸.۴۳

۱۰.۸۴

۸.۰۵

۷.۸۸

حداقل سهم صندوق توسعه ملی

۱۱.۴۳

۱۴.۶۸

۱۳.۸۹

۶.۸۳

سهم شرکت ملی نفت

۶.۵۵

۷.۴۷

۶.۵۸

۵.۳۹

مانده وجود حاصل از صادرات نقدی نفت ومیعانات گازی

۲۷.۱۸

۲۸.۴۱

۲۴.۱۱

۲۴.۳۰

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس

       

این گزارش می افزاید: “تداوم تحریم های اقتصادی، مشخص نبودن وضعیت آن در سال آینده، کاهش منابع دولت در سال های اخیر، افزایش مخارج دولت در یک دهه به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، کسری منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه ها و انحراف آن از اهداف اصلی، وجود حجم عظیمی از طرح های عمرانی نیمه تمام ملی و استانی که با ساز و کارهای فعلی خارج از توان مالی دولت است، حجم عظیم بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانکها و بخش خصوصی و مشکلات تامین مالی بنگاههای اقتصادی نمونه هایی از مشکلات و چالش های پیش روی اقتصاد ایران است.”

با این مقدمه کارشناسان مرکز پژوهش‌های کلیات لایحه بودجه را بررسی و تاکید کرده اند که “حل آنها به یک بسته سیاستی منسجم نیاز دارد.”

قیمت جهانی نفت کمتر از ۶۰ دلار، در بودجه سال آینده ۷۲دلار

در قانون بودجه سال آینده قیمت هر بشکه نفت خام ۷۲ دلار در نظر گرفته شده است در حالی که این رقم در بودجه امسال ۱۰۰ دلار است ولی قیمت نفت هم اکنون به بشکه ای کمتر از ۶۰ دلار در بازار جهانی کاهش پیدا کرده است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها می گویند که میانگین قیمت هر بشکه نفت تا پایان امسال حدود ۹۳ دلار می شود که هفت دلار از رقم درآمدی دولت در بودجه کمتر است. بنابر محاسبه این کارشناسان، کل ارزش صادرات نفت و میعانات گازی در قانون بودجه سال جاری حدود ۵۱ میلیارد دلار است که پیش بینی می شود در حدود ۴۵ میلیارد دلار آن محقق شود. این رقم در لایحه بودجه سال آینده ۳۷ میلیارد دلار پیش بینی شده است.

 

با کسر سهم شرکت ملی نفت ایران و سهم صندوق توسعه ملی نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار، مجموع سهم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه به کمتر از ۲۵ میلیارد دلار می رسد که با توجه به قیمت هر دلار ۲۸۵۰ تومان درآمد دولت از محل صادرات نفت بیشتر از ۷۱ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

با این حال کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می گویند که در سال آینده “دولت با نوسان احتمالی در منابع نفتی مواجه خواهد شد” برای همین هم به نمایندگان مجلس توصیه شده که برای جبران کاهش درامدهای نفتی سازوکار مناسبی را پیش بینی کنند.

دولت در بودجه سال آینده نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه های عمرانی اختصاص داده است در حالی که به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با در نظر گرفتن این که دولت با محدودیت جدی در منابع درآمدی مواجه است این رقم “خوشبینانه به نظر می رسد.” برآورد مرکز پژوهش‌ها برای بودجه عمرانی تقریبا کمتر از نصف این رقم است.

به نظر مرکز پژوهش‌ها، “کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و نبود چشم انداز مثبت برای افزایش آن و همچنین عدم اطمینان از رفع تحریم های بین المللی، ضرورت تخصص منابع محدود به مصارف با اولویت را دو چندان کرده است.”

صادرات نفت در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

 

سال

قانون بودجه سال ۹۲

قانون بودجه سال ۹۳

پیش بینی عملکرد سال ۹۳

لایحه بودجه سال ۹۴

صادرات نفت خام (میلیون بشکه در روز)

۱.۰۶

۱

۱.۰۸

۱

صادرات میعانات گازی(میلیون بشکه در روز)

۰/۲۴۳

۰/۲۷۹

۰/۲۳۷

۰/۲۹۷

سهم دولت از فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها (میلیون بشکه در روز)

۰

۰/۱۲۰

۰/۰۲

۰/۱۲

قیمت نفت _دلار به ازای هر بشکه)

۹۵

۱۰۰

۹۳

۷۲

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس

       

در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به ۴۴ درصد از هزینه دولت مربوط به پرداخت حقوق کارکنان دولتی و نظامی است که مبلغ آن بیشتر از ۷۲ هزار میلیارد تومان است. اگر به این رقم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را اضافه کنیم مجموع هزینه های دولت به ۶۶ درصد می رسد که رقم آن معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی ۶۶ درصد از کل بودجه عمومی دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان می شود.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های با مقایسه میزان درآمدها و هزینه ها در سال جاری برآورده کرده اند که هزینه دولت در سال آینده ۱۷۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با توجه “به منابع عمومی قابل تحقق از مصارف ضروری و اجتناب ناپذیر” بودجه عمرانی دولت در سال آینده مبلغی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

این در حالی است که بودجه پیش بینی شده دولت برای طرح های عمرانی نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به نمایندگان مجلس یادآوری کرده اند که براساس قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) که در اواخر سال ۱۳۸۹ و زمانی به تصویب رسید که “کشور در شرایط تحریم و نوسان شدید قیمت نفت قرار نداشت، در سه سال اخیر به دلیل تحریم ها، منابع دولت کاهش یافته است،” برای همین هم اجرای بخشی از آن برنامه که “نیازمند اختصاص منابع مالی است، امکانپذیر نیست و انتظار اجرای آن فراتر از توان مالی دولت است.”

برای همین هم با توجه به این که سال آینده آخرین سال اجرای برنامه پنجم توسعه است، توصیه شده که برای کشور “یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تغییر ساز و کار استفاده از درآمدهای نفتی” تهیه شود.

یکی از پیشنهادات این است که طرح های عمرانی به دلیل کمبود منابع اولویت بندی شود و نمایندگان نیز متوجه باشند که هر پیشنهادی که باعث افزایش هزینه ها شود “از میزان اعتبارات عمرانی” کم خواهد کرد.

 

تاریخ انتشار : ۲۹ آذر, ۱۳۹۳ ۷:۴۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

وقتی سبد مصرفی کل کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ‌ ۲۴۳ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۳‌درصد رشد کرده و به عبارتی فقط در سه سال، حدود ۱.۵ برابر شده است. در بخش کالای خوراکی عدد شاخص در اردیبهشت ماه ۲۷۴.۴ رسیده که نشان می‌دهد نزدیک به ۱۷۵ درصد در سه سال رشد تورم ایجاد شده است.

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

پاکستان علیرغم راه اندازی نسبی چابهار، ۸۰ درصد از سهم تجارت ترانزیتی با افغانستان را از دست داده است. با امضای این قرارداد، تجارت ترانزیتی باقیمانده به بنادر ایران منتقل می شود و پاکستان را کاملاً از صحنه خارج خواهد ساخت.

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک