دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۳

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۳

غم دیگر
شنیدستم غمم را میخوری، این هم غم دیگر، دلت بر ماتمم می‌سوزد، این هم ماتم دیگر
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
پایان تلخ یک ریاست جمهوری
بایدن می‌داند که باید برود، اما این بدان معنا نیست که از این موضوع خوشحال است. ننسی پلوسی کسی بود که با هوش و ذکاوت سیاسی به رئیس‌جمهور گفت که...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
کاش میشد
کاش میشد چهره ها رنگ پریشانی نداشت، برق تیز خنجر و کینه نداشت. مثل دریا بود شفاف و زلال، مثل ابریشم نرم لطیف
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کاوه داد
نویسنده: کاوه داد
نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور
ایجاد، تقویت و توسعه و حفظ نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و سیاسی باید در کانون برنامه های افراد، شخصیت ها و احزاب و سازمان ها قرار داشته باشد، چه...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴
بر اساس بیانیۀ دادگاه بین‌المللی دادگستری، سیاست‌های شهرک‌سازی و بهره‌برداری اسرائیل از منابع طبیعی در سرزمین‌های فلسطینی نقض قوانین بین‌المللی است. دادگاه، گسترش قوانین اسرائیل به کرانۀ باختری و بیت‌المقدس...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: محسن نجات حسینی
نویسنده: محسن نجات حسینی
سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان
قوانین نابرابر، عدم حمایت‌های لازم و محیط‌های مردسالارانه، زنان را از مشارکت فعال در سیاست بازمی‌دارد. حضور کم‌رنگ زنان در سیاست به معنای نبود صدای نیمی از جمعیت در تصمیم‌گیری‌های...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
نگاره‌ها
نسل‌ها می‌آیند ومی‌روند؛ گاه مبارزه می‌کنند برای زندگی. گروهی کوچ می‌کنند با دل در گرو خاک آبا و اجدادی ... و شاید اندکی تاریخ و سرنوشت بسازند. حاکمان هم گاه...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان

دمکراسی بمثابە تنها ابزار

اما نقد دمکراسی شاید همیشە بیشتر از زاویە موقعیت و عوامل داخلی جامعە مورد نظر، خاص و تعریف شدەای صورت گرفتە است، و نە از زاویە مناسبات سیستم منبعث از آن با جهان خارج از خود. نقدی کە بنابر امر جهانی شدن و قوی شدن عناصر بیرونی فاکتورهای امر سیاست و اقتصاد، می تواند بە مراتب در شرایط کنونی از اهمیت بیشتری برخوردار گردد.

دولت ائتلافی اسرائیل سرانجام بعد از دە ماە توقف شهرک سازی در کرانە باختری رود اردن، رای بە ادامە آن داد و بدین ترتیب بار دیگر روند شکنندە مذاکرات مابین فلسطینیها و اسرائیلها دچار مشکلات جدی شد. مفسرین یکی از علل ازسرگیری این شهرک سازیها را اهمیت ساکنان اسرائیلی این مناطق در روندهای انتخاباتی درون اسرائیل ارزیابی کردند، و گفتند کە بنا بە اهمیتی کە ساکنان اسرائیلی این مناطق در انتخاباتهای پارلمانی داخل اسرائیل دارند، و بنابر ترس عناصر راست میانە در از دست دادن رای و موقعیتشان، و بنابراین راندە شدنشان از دولت بناچار موافقت خودشان را بە آغاز دوبارە آن اعلام داشتەاند.

از دیرباز از سوی متفکرین گوناگون، دمکراسی مورد نقد قرارگرفتە است. از یونان باستان گرفتە کە در آن افلاطون متفکر بزرگ از زاویە نخبەگرایانە بە این امر دست یازید، تا عصر کنونی از جانب متفکرینی کە دمکراسی را بنابە اهمیتی کە بە ارقام می دهد و نە بە کیفیت، و یا اهمیتی کە این مهم بە اکثریت می دهد، تا بە اقلیت. نقدهایی کە گاها ناظر بر ایجاد حکومتهای دیکتاتوری بودە است، و گاها ناظر بر رفع معایب آن و در جهت گسترش و تعمیق جوانب آن. یعنی اینکە نقد دمکراسی همیشە هدف و قصد نهایی نقدکنندگان را نیز همراە خود داشتە است.

اما نقد شاید همیشە بیشتر از زاویە موقعیت و عوامل داخلی جامعە مورد نظر، خاص و تعریف شدەای صورت گرفتە است، و نە از زاویە مناسبات سیستم منبعث از آن با جهان خارج از خود. نقدی کە بنابر امر جهانی شدن و قوی شدن عناصر بیرونی فاکتورهای امر سیاست و اقتصاد می تواند بە مراتب در شرایط کنونی از اهمیت بیشتری برخوردار گردد. بە عنوان نمونە جنگ میان کشورهای دمکراتیک و غیر دمکراتیک از موارد مورد اشارە می تواند باشد. یعنی اینکە بود دمکراسی در یک کشور و نبود آن در کشوری دیگر می تواند بە یکی از زمینەهای جنگ فرابروید، و بدین ترتیب کشور یا کشورهایی را در آستانە فجایع بزرگی قرار دهد. البتە از یک دیدگاە گستردەتر شاید بتوان گفت کە فارغ از میل زمامداران هر دو طرف، این همانا وجود دو سیستم متفاوت است کە بە امر جنگ فرامی روید، و بنابر جذابیتی کە کشور دمکراتیک در کلیت خود دارد، کشور غیر دمکراتیک را خودبخود مقصر اصلی قلمداد کرد. اما در اینجا سوالی مطرح می شود و آن این است کە چگونە کشوری کە خود دمکراتیک است و وابستە و مجهز بە اهرمهای دمکراتیک چە در داخل و چە در سطح جهان، بە ابزارهای بشدت غیر دمکراتیک روی می آورد؟ بویژە اگر بە این امر مهم هم معتقد باشیم کە ایجاد و تعمیق دمکراسی در سطح جهان هم، همانند روند آن در داخل احتیاج بە یک روند طولانی، حسابگرانە و فرهنگ سازانە دارد.

اما انتقاد دیگری کە می تواند مطرح باشد (و در این مورد اسراییل، امر خانە سازی و از دست دادن رای، نمونە است) همانا روندهای دمکراتیک و انتخاباتی ای می باشند کە نتایج آن در کشوری بر اساس ظلم واضح بە مردمان و کشوری دیگر رقم می خورد. آیا در این صورت هم می توان بە چنین دمکراسی ای نمرە خوب داد، و روندها و نتایج آن را تایید کرد؟ آیا چنین دمکراسی ای کە روندها و نتایج آن تنها بر اساس منافع داخلی رقم می خورد، اساسا می تواند در عصر جهانی شدن، دمکراسی ای نوین باشد؟ یا دمکراسی ای است بر اساس تنها خصوصیات ناسیونالیستی و بشدت ملی گرایانە کە دیگری را تنها بە یمن همین منطق زیر چرخ رای های گران خود لە و لورد می کند؟

دمکراسی در عصر کنونی چنین بە نظر می رسد کە همراە خود باید عناصر جهانشمول را داشتە باشد، و نهادها، سازمانها، احزاب و دولتهای شکل گرفتە در آن باید همیشە نگاهی جدی بە این امر مهم داشتە باشند. نمی توان دمکراسی ای را تایید کرد کە بە قیمت طرد خشن دیگران، دیگرانی کە جز بە ماندن در خانە خود نمی اندیشند، از روندهای دمکراتیک بە عنوان ابزاری برای مطامع ناسیونالیستی خود استفادە می کند. بستر جهانشمول دمکراسی همانا حقوق بشر در کلیت خودش می باشد، و این حقوق هرکس را محق بە زندگی در خانە خود می داند.

تاریخ انتشار : ۲۷ مهر, ۱۳۸۹ ۸:۲۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

غم دیگر

پایان تلخ یک ریاست جمهوری

کاش میشد

نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور

بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴

سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان