دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۰

روز کودک و کودکان کار و رنج

روز بیستم نوامبر، بعنوان روز جهانی کودک به رسمیت شناخته شده است، اما برای اکثریت کودکان، که در کشورهای توسعه نیافته، آسیا، افریقا و امریکای لاتین زندگی می کنند، روز کودک با دیگر روزها هیچ گونه تفاوتی ندارد و این روز، از رنج و محرومیت، آنان نمی کاهد.
وضعیت زندگی کودکان در جوامع مختلف، به میزان رشد و توسعه، رفاه، امنیت و برخورداری ازامکانات موجود و همچنین موقعیت خانوادگی آنان بستگی دارد.

 

روز بیستم نوامبر، بعنوان روز جهانی کودک به رسمیت شناخته شده است، اما برای اکثریت کودکان، که درکشورهای توسعه نیافته، آسیا، افریقا و امریکای لاتین زندگی می کنند، روز کودک با دیگر روزها هیچ گونه تفاوتی ندارد و این روز، از رنج و محرومیت، آنان نمی کاهد.

وضعیت زندگی کودکان در جوامع مختلف، به میزان رشد وتوسعه، رفاه، امنیت وبرخورداری ازامکانات موجود وهمچنین موقعیت خانوادگی آنان بستگی دارد.

کودکان در جوامع توسعه نیافته، که عدالت اجتماعی وجودندارد، آسیب پذیرترین گروه سنی هستند، زیرا، افزون بر فقر ومحرومیت که بخش زیادی ازمردم این کشورها را دربر می گیرد کودکان، رنجهای مضاعفی را نیز مانند تجاوز وکارهای شاق ومحرومیت ازتحصیل وبازیهای کودکانه رانیز باید تحمل کنند.

درقاره افریقا روزانه، بیش از ۱۰ هزار کودک براثر گرسنگی ونبود بهداشت ودرمان می میرند، دربرحی کشورهای امریکای لاتین کودکان خیابانی را درخیابانها بقتل می رسانند، زیر زندانها وکانونهای نگهداری از کودکان بی سرپرست، جای کافی برای نگهداری این کودکان ندارند، ودربعصی کشورها از کودکان دختر وپسر درباندهای فحشا وقاچاق مواد مخدر استفاده می کنند.

درکشورما تحت تسلط ولایت فقیه وایادیش، بیش از ۳ملیون نفر از کودکان از تحصیل مدرسه محروم اند، ورژیم تاکنون هیچگونه اقدام جدی وفراگیری برای آموزش آنان، وسروسامان دادن به بیش از ۲۰۰هزار کودک خیابانی وباز پروری آنان انجام نداده است.

فقر فراگیر، درکشورماموجب شده که ملیونها کودک برای تامین هزینه های زندکی ناچار بکار کردن هستندوبمدرسه نمی روند یا ترک تحصیل می کنند.

کودکان محروم از تحصیل را در کشورمان می توان بدودسته تقسیم کرد، کودکان کار وکودکان خیابانی، این دودسته بااین وجود که دارای تفاوتهایی هستند، اما دارای .جوه اشتراک نیز هستند، وجوه اشتراک آنان، افزون برفقر وتنگدستی، از انجام بازیها، تفریحات وورزشهای کودکانه نیز محروم اند، ودرجامعه نیز تحقیر می شوند.

کودکان کار: کودکان کار، بآن دسته از کودکان زیر ۱۵ سال اطلاق می شود که برای تامین هزینه های زندکی، از بام تاشام، در گرما وسرما به کارهای شاق تن در می دهند وجسم نحیف خودرا خسته وفرسوده می سازند.

 انواع گروههای کار، دسته اول، کودکانی هستند که درخیابانها وکوچه ها وبیابانهای حاشیه شهر ویادر زباله دانها درجست وجوی نان خشک، کاغذ، مقوا وبطری هستند وغروب خسته وناتوان کیسه های حاوی دسترنج خودرا برشانه های نحیف خود حمل کرده وبا مبلعغ ناچیزی بفروش می رسانند، تا لقمه نانی بر سفره خالی خانواده بنشانند.

دسته دوم کودکان دستفروش، کودکانی هستند که درخیابانها، با التماس عابران را به خرید اجناس خود ترغیب می کنند، اجناس عرضه شده انان عبارتند از شکلات، آدامس، گل، اسباب بازی ومصنوعات دستی.

دسته سوم: کودکانی هستند که سر چهارراها می ایستند وهنگام توقف اتومبیلها پشت چراغ قرمز، بسرعت شیشه های اتوموبیل را پاک می کنند تا شاید مبلغ ناچیزی دریافت کنند.

دسته چهارم: کودکانی هستند که توسط باندها یا والدینشان که معتاد هستند به گدایی وتکدی گری واداشته می شوند واغلب برای جلب توجه عابران دارای ظاهری پریشان وژولیده هستند ولباسی مندرس وپاره برتن دارند

دسته پنجم: کودکانی هستند که باسارت باندهای فحشا درمی ایند، این دسته ازکودکان افزون بر حقارتی که از این بهره کشی شنیع متحمل می شوند در خطر ابتلا به بیماری ایذز نیز قرار دارند.

دسته ششم: کودکاننی هستند که بوسیله باندهای مواد مخدر اجیر می شوند واز انها درحمل ونقل وفروش انواع مواد مخدر استفاده می کنند وباندها بخاطر بهره کشی بیشتر، کودکان را معتاد می کنند.

دسته هفتم: کودکان کولبرند که در مناطق مرزی کردستان کالاهای سنگین را بردوش گرفته تا با گذر از کوههای صعب العبور ویخ زده کالاها را به مقصد برسانند، این کودکان در معرض انواع خطر ها مانند سقوط ازکوه وبرخورد با مین هستند و همچنین امکان دارد مورد اصابت گلوله پاسداران قرارگیرند .

دسته هشتم: کودکانی هستند که بکار شاق وتوانفرسای کار در کوره پزخانه ها مشغولند

دسته نهم: کودکانی هستند که بکارهای متفرقه مانند وزن کشی، واکس زدن یا فال گیری با پرنده مشغولند.

دسته دهم: کودکانی هستند که باسازهای گوناگون درخیابانها ساز می نوازند وآواز می خوانند، چه بسا درمیان آنان استعدادهایی یافت می شوند که استعدادشان بهدر می رود. در جامعه ایکه بیعدالتی حاکم است، بدیهیست که درآمد هزاران کودک ستم کشیده کار، درحد درآمد یکی آز آقازاده هانیست .

کودکان خیابانی: کودکان خیابانی آن دسته از کودکانی هستند که بجای حضور درکانون خانواده ومدرسه، زندگی خودرا در خیابانها با ولگردی و گدایی می گذرانند یادرجست وجوی لقمه ای نان زباله را می کاوند، درسرما وگرما در کارتن یا خانه های مخروبه ونیم ساخته شبها را به صبح می رسانند .

عوامل افزایش کودکان خیابانی:

فقر: درسالهای اخیر سیاستهای ویرانگرانه اقتصادی رژیم، نه تنها براساس فقر زدایی نبوده، بلکه فاصله عمیق طبقاتی را در ایرا ن ایجاد کرده، وطبقه متوسط وزحمتکش جامعه را به حط فقر وزیر خط فقر رانده است، از اینرو خانواده های کم درآمد وپر جمعیت از برآوردن نیازهای اولیه خانواده ناتوانند وهمچنین زندگی در کلبه های محقر وفاقد امکانات رفاهی می تواند عاملی برای فرار کودکان از کانون فقر زده خانواده وپیوستن به لشکر کودکان خیابانی باشد.

جدایی والدین: جدایی پدر ومادر ومشاجره بین آنان که بیشتر زمینه اقتصادی دارد وکتک زدن مادر وفرزندان توسط پدر، تاثیرات ویرانگری از نطر روانی بر کودکان می گذارد ودر برخی موارد موجب گریز کودکان از خانواده شده وبه خیل آوارگان خیابانی می پیوندند.

سواستفاده جنسی: درمواردیکه کودکان موردتجاوز، بویژه توسط محارم خود قرار می گیرند، بعلت احساس نفرت یا حقارت از خانه می گریزند .

محیط زندگی: بعلت فقر مادی وفرهنگی والدین وناتوانی در تربیت ومراقبت فرزندان وهمچنین نبودن پارک بازی درمحلات فقیر نشین وحاشیه ای شهر وتاثیر پذیری از کودکان خیابانی، می تواند زمینه ای برای پیوستن به کودکان خیابانی باشد.

کمبود محبت وروابط عاطفی: ابراز محبت والدین نسبت به فرزندان وروابظ عاطفی باآنان، عوامل موثری در پیوند ویگانگی اعضای خانواده می باشد اما درمواردی بعلت فقروبیکاری ویا اعتیاد، والدین ابراز محبت را از فرزندان دریغ می ورزند که خود می تواند عاملی برای گریز فرزندان از خانواده باشد.

آمالهاوآرزوها: بعضی کودکان درحسرت زندگی مرفه وبرآوردن آرزوهای کودکانه، خانواده فقرزده وفلاکت زده را رها کرده وبه خیل بی سرو سامانها می پیوندند.

ویژگیهای کودکان خیابانی: این کودکان معمولا گروهی زندگی می کنند، هیچگونه امکاناتی برای برای رعایت اصول اولیه بهداشت ونظافت خود ندارند، درجامعه تحقیر می شوند وپلیس باآنان با خشونت برخورد می کند، و درگفتگواز واژه های لمپنی استفاده می کنند، به مرور زمان به ارزشهای اخلاقی بی اعتنا می شوند، اکثریت آنان بازداشت وتجاوز را تجربه کرده اند، مشکل اصلی آنان تهیه غذا ویافتن سرپناه است وبرای تامین غذا بهر کاری دست می زنند ویا زباله را برای پس مانده غذاها می کاوند، زمستانها زندگی بر انان سخت تر می گذرد وتنها وسیله گرما بخش آنان آتش زدن تکه های چوب ومقواست.

کودکان کار وکودکان خیابانی، هنگام عبور از خیابانها به رستورانهاوخودروهای شیک وویترینهای مملو از لباس واسباب بازی باحسرت واندوه می نگرند وشبها درخانه های محقر ویا کارتن ها درحسرت آرزوهای برنیامده بخواب می روند، اما فردا بیرحم تر ازدیروز زندگی رنجبارتر وتحقیر آمیزتراز روز پیش آغاز می شود، هیچ کودکی مایل نیست که زندگی در کانون گرم خانواده واموزش درمدارس وبازی وورزش در پارکها ومیادین را رها کند به کارهای، طاقت فرسا ویا ولگردی بپردازد، اما توزیع نا عادلانه ثروت دستاوردی جزفقر وحقارت وبی خانمانی را برای بیش از یک ملیون کودک کار وخیابانی یعنی برای فرزندان نوباوه محروم میهن مان نداشته است، شهرهای مشهد وقم، ام القراهای اسلام بیشترین میران کودکان خیابانی را دارند . بایکدهم بودحه ایکه صرف ساختن مقابر وامامزاده ها می شود می توان وضعیت کودکان کار وخیابانی را سروسامان داد .

بدیهی است که با درنظر داشت توزیع ناعادلانه ثروت وعدم حمایت ازخانواده های فقیر وعدم اسکان وباز پروری کودکان وتحصیل اجباری برای آنان وفراهم کرددنامکانات تحصیل، روز بروز بر میزان کودکان خیابانی افزوده می شود.

بخش : کودکان
تاریخ انتشار : ۱۷ آذر, ۱۳۹۷ ۸:۰۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

باد پیچنده

خوی ویرانگر باران چو رها گشت به دشت؛
هر چه مزرع، ز کران تا به کران برد که برد؛

دست توده چو به هم وصل شد و جلوه نمود؛

این تغابن ز سراپای جهان برد که برد

فقر گفتمان و سلاح تخریب

گویا سریال پرویز ثابتی ادامه دار است. این بار شاهین نجفی و کسی که او را «شاعر و نویسنده و فلسفه دان» خوانده، مدعی هستند که ادعای شکنجه ساواک توسط جریان‌های چپ روایت سازی دروغ و غیرواقعی است و مطلقا چنین چیزی حداقل اثبات نشده است …

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

اختلاف نظر بین ما بر سر تفاوت های ماهوی میان حماس و فدایی نیست. اختلاف بر سر این است که آیا ۷ اکتبر یک نقطه چرخش حیاتی در مبارزه فلسطین علیه اشغالگران هست یا نیست؟

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پادکست تصویری: “چپ از نگاه امروز”، با حضور بهتویی و نیکفر

به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

باد پیچنده

فقر گفتمان و سلاح تخریب

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

حتی اگر دستمزد ها ۲۰۰ درصد افزایش بیابند، مستمری کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به خط فقرِ امسال نمی‌رسد!