یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۵

سیاست‌های ضد کارگری دولت، عامل اصلی افزایش حوادث کار

بی باوری بە وعدەها و ادعاهای مسئولان دولتی بە حدی است کە حتی افراد مسئول و دستچین شدە مقامات وزارت کار در نهاد های بە اصطلاح سە جانبە امثال "ابراهیم اسلامی" کە عنوان عضو شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار را یدک می کشد، در پی کشتە شدن یکی از معدن چیان معدن "راور کرمان" در ٢٨ تیر در اثر گازگرفتگی و مسمومیت دو کارگر دیگر از احتمال تکرار حادثەای مشابە با فاجعە معدن "یورت" در معدن "راور کرمان"صحبت کند.

روندە فزایندە شمار حوادث کار کە از سال ها پیش شروع شدە و همە سالە هزاران کارگر را بە کام مرگ می فرستد و هزاران تن دیگر را معلول و از کارافتادە می کند و خسارات مالی هنگفتی بە اقتصاد کشور وارد می شود، در ماە های اخیر نیز بە رغم این خسارات مالی و انسانی فاجعە بار هم چنان ادامە دارد.

با این کە تنها بخشی از اخبار غیرقابل کتمان این حوادث آن هم بە شکل سانسور و تحریف شدە در پارەای از رسانە ها منتشر می شوند و بقول ” قاسم خاک باز “عضو هیات مدیره کانون سراسرس مسئولان ایمنی و بهداشت کار، ٨٠ درصد حوادثی کە در کارگاە کوچک زیر ٢۵ تن رخ می دهد گزارش شان منتشر نمی شود، با این اوصاف همین مقدار گزارش کە تقریبا همە روزە از حوادث کار انتشار پیدا می کند، آشکارا حاکی از رشد وقفە ناپذیر حوادث کار در کارخانە ها و موسسات تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچک در شهرهای مختلف کشور است.

برای نمونه اخباری مانند:

مرگ کارگری در کارخانه سیمان کارون

نجات ۳۵ تن از کارکنان شرکت نفت بهرگان در آب‌های دیلم

کارگر حادثه‌دیده با میله‌ی داربست در بدن، زنده ماند

آتش سوزی در اسکله بندر کنگان/ ۷ آتش‌نشان و ۳ ملوان مصدوم شدند

مصدومیت شدید ۲ کارگر ساختمانی/ میله داربست وارد قفسه سینه یکی از کارگران شد+عکس

مرگ راننده جوان معدن گل‌گهر بر اثر ریزش کنسانتره

مرگ کارگر هرمزگانی در حادثه سقوط لودر

انفجار مخزن سوخت جان یک کارگر را گرفت”،

از سویی دیگر، انتشار گزارش مرگ ١۶ پرستار جوان طی ١٨ ماە گذشتە نشان می دهد، شرایط چنان شده است که دیگر عدەای از مزدبگیران نیز بواسطە فشار کار زیاد جان خود را از دست می دهند، بی تردید، اینان نیز قربانیان زیادخواهی های صاحبان سرمایە هستند کە با فرصتی کە دولت در اختیارشان قرار دادە، بدون نگرانی از مجازات برای بدست آوردن سود هرچە بیشتر بە تشدید استثمار گروە های مختلف زحمت کشان مشغول هستند.

با این همە مسئولان دولتی تا کنون تلاش جدی و موثری برای مقابلە با حوادث کار نکردەاند و یا اقداماتی که انجام شده، بی ثمر بودە و نتوانستە اند مانع رشد این حوادث شوند. البتە هرگاە کە حادثە پرتلفاتی مانند، فجایع آتش سوزی «پلاسکو» و «معدن پورت» کە در هریک از این موارد دەها آتش نشان و معدن چین بە دلیل عدم انجام اقدامات پیش گیرانە، نداشتن وسایل مناسب و مکفی و رعایت نکردن مقررات ایمنی جان شان را از دست دادند، مسئولان دولتی برای توجیە و سرپوش نهادن بە علل این فجایع بە صحنە آمدند و تلاش کردند، با دادن وعدە هایی کە هیچگاە عملی شان نکردند فضای ملتهبی را کە بە واسطە این حوادث ایجاد شدە تلطیف کنند. با وجود این کە علل وقوع اکثر قریب بە اتفاق این فجایع عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط کارفرما و نادیدە گرفتە شدن قانون شکنی کارفرمایان توسط مسئولان دولتی بودە و بە تبع آن کارفرما مقصر و مستوجب پیگرد بودە است، ولی مقامات دولتی در مواردی کە حتی یک یا چند دە کارگر در اثر حوادث کاری کشتە و مصدوم شدەاند بە جای معرفی کارفرما و یا مسئول ذیربط بە مقامات دادگستری برای محاکمە و مجازات، در صدد تبرئە کارفرما و مسئولان مرتبط با قضیە و انداختن تقصیر حادثە بە گردن کارگران بودەاند. کە این خود نیز سبب آسودگی خیال کارفرمایان از پیگرد قانونی گردیدە و در افزایش حوادث نقش زیادی داشتە است.

پس از فاجعە انفجار در معدن یورت کە بە قیمت جان حداقل ۴۵ کارگر تمام شد، مسئولان دولتی محلی و وزارت کار با وجود محرز بودن تراکم بیش از اندازە گاز و عدم تعبیە راە گریز بە هنگام حادثە و ناقص بودن کپسول های اکسیژن تا مدت ها بخاطر تبعات آن حاضر بە تائید علل فاجعە نبودند و بعضا تلویحا بی احتیاطی معدن چیان را علت حادثە عنوان می کردند. همین برخورد چنان خشمی در میان کارگران و خانوادەهای قربانیان برانگیخت کە مسئولان استانداری مجبور شدند بخاطر نگرانی از عواقب کار جلسە میان علی ربیعی و خانوادەهای کارگران قربانی را بە “پادگان نظامی نودە”منتقل کنند. اما حتی فاجعە معدن پورت هم موجب تغییری در رویکرد مقامات دولتی در این زمینە و تقلیل شتاب روند حوادث کار نشد و پس از آن نیز شمار زیادی از کارگران بە خاطر تعلیق مقرارت و قوانین کار به سود کارفرمایان قربانی شدند و انتظار هم نمی رود کە تغییر محسوس و مثبتی در این روند صورت پذیرد.

بی باوری بە وعدەها و ادعاهای مسئولان دولتی بە حدی است کە حتی افراد مسئول و دستچین شدە مقامات وزارت کار در نهاد های بە اصطلاح سە جانبە امثال “ابراهیم اسلامی” کە عنوان عضو شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار را یدک می کشد، در پی کشتە شدن یکی از معدن چیان معدن “راور کرمان” در ٢٨ تیر در اثر گازگرفتگی و مسمومیت دو کارگر دیگر از احتمال تکرار حادثەای مشابە با فاجعە معدن “یورت” در معدن “راور کرمان”صحبت کند.

همان طور کە اشارە شد، علت اصلی افزایش فزایندە حوادث کار کە محل های کار را بە قربانگاە کارگران تبدیل کردە است، از میان برداشتە شدن عملی قوانین حمایتی، پشتیبانی همە جانبە دولت از قانون شکنی کارفرمایان، سرکوب تشکل های مستقل کارگری و ایجاد موانع متعدد دولتی بر سر راە تشکیل سندیکا هایکارگری و تحمیل تشکل های فرمایشی و فاسد دولتی بە کارگران است.

با اطمینان می توان گفت کە حضور و فعالیت سندیکا در واحدهای تولیدی و خدماتی خود بە تنهایی می تواند طی مدت کوتاهی شمار حوادث کار و خسارات انسانی و مادی ناشی از آن ها را بە حداقل برساند. خود مسئولان دولتی و سرمایە داران نیز این را می دانند، ولی وجود حوادث را بر سندیکا ترجیح می دهند.

روند افزایش حوادث کار همزاد آغاز تعرض بە قوانین حمایتی، تغییر و تعدیل قوانین کار و تامین اجتماعی بە سود کارفرمایان و جزیی تجزیە ناپذیر از سیاست های اقتصادی نئولیبرالی و ضد کارگری دولت است.  مادامی کە چنین است و وزیران و مسئولان بر اساس این گونە معیار تعیین می شوند، انتظار نباید داشت کە تغییر محسوسی در این راستا صورت گیرد، زیرا با سیاست دولت و خواست کارفرمایان  کە معطوف بە ارزان سازی هرچە بیشتر دستمزد و حق و حقوق قانونی نیروی کار و تحمیل بی حقوقی کامل بە زحمت کشان است، ناسازگار می گردد، و به همین خاطر تغییر ترکیب کابینە نیز بە نظر نمی رسد، در رویکرد ضد کارگری دولت تغییر مثبتی را بە دنبال داشتە باشد. با این وصف  این خود کارگران هستند کە بایستی با تشکیل سندیکاها و تشکل های مستقل علیە این بیدادگری صاحبان سرمایە و دولت دست پرورده شان مقابلە و از حقوق خود دفاع کنند. 

 

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۳ مرداد, ۱۳۹۶ ۹:۴۹ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

در ماه مه ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند، زیرا این دو با «حزب کارگران کردستان»‌ (پ‌ک‌ک)  همکاری دارند. حال بر اساس قانون «ضد ترور» که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است «حمایت، سازمان‌دهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی» در این کشور  یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد.

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

توصیف کیهان به ‌عنوان یک سیستم فیزیکی خواهان توضیح علمیِ علت انفجار بزرگ و شرایط حاکم در آن مقطع است. به‌ نظر، علمی که توان این کار را دارد، علم کیهان‌شناسی کوانتومی است که کیهان را یک سیستم کوانتومی تلقی می‌کند.

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟