شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۶

سیاست جذب حداکثری یا تواب سازی؟

جریان حاکم کە از طرد و راندن قاطع جریان مخالف از صحنە سیاسی و اجتماعی کشور ناتوان و درماندە است، علاوە بر اعمال شدیدترین سرکوبها، هر از گاهی بە سیاست نرمش بعد از شکنجە و سرکوب در گفتار روی می آورد کە اساسا بعدی روانشناسی دارد. یعنی در واقع آقای خامنەای دارد از همان شگرد تاریخا موجود در زندانهای رژیم استفادە می کند کە بە سیاست "تواب سازی" مشهور است.

در روزهای اخیر خبرگزاریها گزارش دادند کە دویست و چهل و نە نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامەای جمعی و مشترک، از سخنان اخیر خامنەای در مورد جذب نیروهای بریدە از نظام از طریق نصیحت، پشتیبانی بە عمل آوردەاند.

فارغ از این عمل نمایندگان مجلس کە در تناقض با عمل پیشین آنان قرار دارد (همین نمایندگان بە اضافە جمعی دیگر، قبلا در ارسال نامەای بە رییس قوە قضاییە خواهان محاکمە سران جنبش سبز شدە بودند) و نیز فارغ از نوع بیانات خامنەای کە برخوردی از بالا و تحقیرآمیز تلقی می شود، اظهار این بیانات در شرایط جاری کشور می تواند موضوعی تلقی شود کە نشانگر دو روند احتمالی اصلی در رابطە با چگونگی مسیر رویدادها در آیندە باشد. روند اول را می توان کماکان ادامە روند فعلی فرض کرد و بر این مبنا سخنان اخیر خامنەای و پشتیبانی نمایندگان مجلس را تنها دروغ و فریبی کثیف فرض کرد کە تنها در پی کسب اعتبار و مشروعیت بخشیدن بە قدرت تحمیلی خود می باشد، و روند دوم را نیز می توان چنین فرض کرد کە حداقلی از صداقت را در این سخنان باور کرد، و بر این مبنا باند حاکم در پی سازشی تاریخی با بریدگان از قدرت می باشد.

اما این دو روند تنها در نوع حوادث سیاسی جاری و برآمدە از آن نیست کە از هم می توانند متفاوت و منفک باشند، بلکە در پش فرضهای سیاسی و اجتماعی خودشان نیز متفاوتند. فرض اول در واقع بر این مبنا قرار دارد کە قدرت حاکم در تنگنای جدی قرار دارد و بنابراین برای فرار و گریز از این تنگنا احتیاج بە بازگرداندن آنانی دارد کە خود بە شدت با آنان از در مخاصمت درآمد. کە البتە این بازگشت هم، آن چنان کە از لحن سخنان خامنەی بر می آید، نە از طریق تفاهم و احترام بە خواستهای آنان، بلکە از طریق همان سیاست مشهور تواب سازی پیش می رود. پیش فرض سیاسی و اجتماعی احتمال دوم نیز بر این مبنا قرار دارد کە قدرت حاکم باز در همان تنگنا بسر می برد، اما این بار برای برونرفت از آن بە خرد سیاسی گرویدە و از این طریق در پی حل بحران از طریق وفاق و همگرائی جمعی و همگانی است. اما اشکال این فرضیە این است کە نە نوع ادا و سبک سخنان آقای خامنەای از چنین امری حکایت دارند، و نە نوع حمایت نمایندگان مجلس، کە صرفا حمایتی کورکورانە و دنبال روانە از “فرمایشات” رهبر می باشد، از چنین درایت خردمدارانەای حکایت دارد. خودخواندە نمایندگانی کە بە جز اطاعت از رهبری کار دیگری در صحن مجلس ندارند، بعید است کە بتوانند حتی در خلوت خود نیز کمی بە عذاب وجدان گرفتار آیند.

اما آنچە در هر دوی این پیش فرضها و روندها مشترک و جالب توجە است، همانا تنگنائی است کە خصیصە بارز و محرز نظام در شرایط کنونی می باشد. در هر دوی این پیش فرضها آنچە نظام را بە بازی الفاظ در مقابل جریان حریف هول می دهد، همانا شرایط ناگوار سیاسی و اجتماعی کشور می باشد کە روزبروز عمق و گسترە بیشتری می یابد. جریان حاکم کە از طرد و راندن قاطع جریان مخالف از صحنە سیاسی و اجتماعی کشور ناتوان و درماندە است، علاوە بر اعمال شدیدترین سرکوبها، هر از گاهی بە سیاست نرمش بعد از سرکوب و شکنجە روی می آورد کە اساسا روی این بعد روانشناختی تکیە دارد کە فرد بشدت تحت فشار را می توان با دادن گریزگاه هایی بیشتر تحت انقیاد درآورد، و بهتر آو را بە پذیرفتن شکست در تنهایی خویش وادار ساخت. یعنی در واقع آقای خامنەای دارد از همان شگرد تاریخا موجود در زندانهای رژیم استفادە می کند کە بە سیاست “تواب سازی” مشهور است. اما آنچە آقای خامنەای فراموش کردە است آن است کە علیرغم هر فشاری نمی توان کل جامعە را بە زندان تبدیل کرد و از این طریق انسانها را در آن چنان وضعیتی قرار داد کە وارد پروسەهایی شوند کە زندانبان خوابش را می بیند. انسانها در درون جامعە همدیگر را دارند و از این طریق روش تواب سازی آقای خامنەای در بطن اجتماعی اساسا پروژەای سترون و نازاست.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱ شهریور, ۱۳۸۹ ۵:۲۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

گزارش حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ جهانی اومانیته

در سه روز برگزاری جشنواره، مسئولان سازمان دیدارها و گفت‌وگوهای متعددی با رفقای حزب توده‌ ایران و حزب چپ ایران، سازمان اتحاد فداییان خلق ایران و دیگر نیروهای چپ ایرانی مقیم پاریس داشتند. هم‌چنین رفقای ما دیدارهایی با رفقای چپ افغانستان و حزب کمونیست عراق داشتند.

در سالگرد جمعه خونین زاهدان یاد قربانیان جمعه خونین زاهدان و جنبش مهسا را گرامی میداریم!

جمعه خونین زاهدان همچون کشتار معترضان در جنبش های گذشته و جنبش ژینا مهسا در سراسر ایران حکایت از شکاف عمیق میان ملت ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی دارد.

بازهم خاطره ها

پاهایم را، به مانند علف، می گذارم، بر روی زمین
/
می بینم خود را، چون درختی در تب و تاب
/
می پیچم درخود، از آن هراس، که نگاهم بود و فراز
/
سرزمینی نشناخته، اما در خیال
/
آن کعبه آمال، چون مسلمانی در انتظار بهشت …

کارگران روزمزد و ناامنیِ حداقل‌ها

 کار برای زیست و زندگی آبرومندانه مدتهاست که دیگر در چشم انداز نیست، بلکه تلاشی جانکاه برای ادامه زنده ماندن و فقط زنده ماندن است … آیا سوختن انسان ها و جزغاله شدنشان بر فراز تیر برق و یا سقوط شان از بلندی ها و یا حبس شدنشان در اعماق معادن و مرگ شان در اعماق ظلمت و سیاهی سرنوشت محتوم شان است؟ چه باید کرد؟

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

گزارش حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ جهانی اومانیته

در سالگرد جمعه خونین زاهدان یاد قربانیان جمعه خونین زاهدان و جنبش مهسا را گرامی میداریم!

بازهم خاطره ها

کارگران روزمزد و ناامنیِ حداقل‌ها

صدور حکم زندان و شلاق برای ۱۷ کارگر فولاد اهواز

لایحه‌ی «عفاف و حجاب»؛ سرکوب زنان، سلب زندگی، انکار آزادی