پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۴۹

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۴۹

چرایی پروژه‌ی میرباقری‌هراسی!
ای کاش رسالت پروژه‌ی میرباقری‌هراسی، مقدمه‌ی ضدحمله به آن بود. اما نیست و عملاً ترمزی‌ست در برابر پیشرفت و دعوت به آهسته بیا و آهسته برو که گربه شاخت نزند.
۴ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
نامه‌ای به اپوزیسیون، جهت یادآوری وظایف فراموش شده!
کاش می‌شد دوباره مثل آن روزها به یاد مردم بیفتیم و به آن‌ها سر بزنیم و مثل آن روزها صمیمانه پای درد دلشان بنشینیم و ببینیم که چه دل خونی...
۴ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
مشخصات حکومت- قانون
اگر قوانین را تنها وسیله‌ای برای برقراری نظم در جامعه فرض کنیم،حاكمیت قانون به مفهوم برقراری نظم و انضباط اجتماعی خواهد. در این روی‌کرد قانون تنظیم‌کنندۀ روابط حاکمیت و شهروندان...
۳ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: مناف عماری
نویسنده: مناف عماری
تایتانیک
چیستی و سرشت فلسفی قصه‌ی تایتانیک امری فراتر از عاشقانه‌های آن است. جوهره‌ی فلسفی فیلم‌نامه، داستانِ شکستِ پنداره‌ی لگام زدن بر انگاره‌های فردی‌ست ...
۳ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان
آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان
آقای رئیس جمهور به رای ۲۷ در صدی‌تان غره نشوید. مردم در این ۴ دهه آموخته‌اند که نباید به وعده‌های حکمرانان اعتماد کرد. همان ۲۷ درصد رای‌دهنده، دیده‌بان حرف و...
۲ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زهره تنکابنی
نویسنده: زهره تنکابنی
در گرامی‌داشت احمد شاملو
بیست و چهار سال از خاموشی شاعر بزرگ آزادی و انسان، احمد شاملو، می‌گذرد اما جان خروشان او در تار و پود شعرهای پُرشور و امیدآفرین و اندیشه‌ی ارجمند و...
۲ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: کانون نویسندگان ایران
نویسنده: کانون نویسندگان ایران
آن‌ها نمی‌توانند همهٔ ما را بکشند و ما نمی‌توانیم همهٔ آن‌ها را بکشیم...
نتانیاهو کاخ سفید را نادیده می‌گیرد، زیرا انجام این کار هیچ هزینه‌ای ندارد. در سال ۱۹۸۲ رونالد ریگان، مناخیم بگین، نخست‌وزیر اسرائیل را پس و کشتار فسطینیان در پی تهاجم...
۱ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: نیکلاس کریستوف - برگردان: گودرز اقتداری
نویسنده: نیکلاس کریستوف - برگردان: گودرز اقتداری

سیاست جذب حداکثری یا تواب سازی؟

جریان حاکم کە از طرد و راندن قاطع جریان مخالف از صحنە سیاسی و اجتماعی کشور ناتوان و درماندە است، علاوە بر اعمال شدیدترین سرکوبها، هر از گاهی بە سیاست نرمش بعد از شکنجە و سرکوب در گفتار روی می آورد کە اساسا بعدی روانشناسی دارد. یعنی در واقع آقای خامنەای دارد از همان شگرد تاریخا موجود در زندانهای رژیم استفادە می کند کە بە سیاست "تواب سازی" مشهور است.

در روزهای اخیر خبرگزاریها گزارش دادند کە دویست و چهل و نە نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامەای جمعی و مشترک، از سخنان اخیر خامنەای در مورد جذب نیروهای بریدە از نظام از طریق نصیحت، پشتیبانی بە عمل آوردەاند.

فارغ از این عمل نمایندگان مجلس کە در تناقض با عمل پیشین آنان قرار دارد (همین نمایندگان بە اضافە جمعی دیگر، قبلا در ارسال نامەای بە رییس قوە قضاییە خواهان محاکمە سران جنبش سبز شدە بودند) و نیز فارغ از نوع بیانات خامنەای کە برخوردی از بالا و تحقیرآمیز تلقی می شود، اظهار این بیانات در شرایط جاری کشور می تواند موضوعی تلقی شود کە نشانگر دو روند احتمالی اصلی در رابطە با چگونگی مسیر رویدادها در آیندە باشد. روند اول را می توان کماکان ادامە روند فعلی فرض کرد و بر این مبنا سخنان اخیر خامنەای و پشتیبانی نمایندگان مجلس را تنها دروغ و فریبی کثیف فرض کرد کە تنها در پی کسب اعتبار و مشروعیت بخشیدن بە قدرت تحمیلی خود می باشد، و روند دوم را نیز می توان چنین فرض کرد کە حداقلی از صداقت را در این سخنان باور کرد، و بر این مبنا باند حاکم در پی سازشی تاریخی با بریدگان از قدرت می باشد.

اما این دو روند تنها در نوع حوادث سیاسی جاری و برآمدە از آن نیست کە از هم می توانند متفاوت و منفک باشند، بلکە در پش فرضهای سیاسی و اجتماعی خودشان نیز متفاوتند. فرض اول در واقع بر این مبنا قرار دارد کە قدرت حاکم در تنگنای جدی قرار دارد و بنابراین برای فرار و گریز از این تنگنا احتیاج بە بازگرداندن آنانی دارد کە خود بە شدت با آنان از در مخاصمت درآمد. کە البتە این بازگشت هم، آن چنان کە از لحن سخنان خامنەی بر می آید، نە از طریق تفاهم و احترام بە خواستهای آنان، بلکە از طریق همان سیاست مشهور تواب سازی پیش می رود. پیش فرض سیاسی و اجتماعی احتمال دوم نیز بر این مبنا قرار دارد کە قدرت حاکم باز در همان تنگنا بسر می برد، اما این بار برای برونرفت از آن بە خرد سیاسی گرویدە و از این طریق در پی حل بحران از طریق وفاق و همگرائی جمعی و همگانی است. اما اشکال این فرضیە این است کە نە نوع ادا و سبک سخنان آقای خامنەای از چنین امری حکایت دارند، و نە نوع حمایت نمایندگان مجلس، کە صرفا حمایتی کورکورانە و دنبال روانە از “فرمایشات” رهبر می باشد، از چنین درایت خردمدارانەای حکایت دارد. خودخواندە نمایندگانی کە بە جز اطاعت از رهبری کار دیگری در صحن مجلس ندارند، بعید است کە بتوانند حتی در خلوت خود نیز کمی بە عذاب وجدان گرفتار آیند.

اما آنچە در هر دوی این پیش فرضها و روندها مشترک و جالب توجە است، همانا تنگنائی است کە خصیصە بارز و محرز نظام در شرایط کنونی می باشد. در هر دوی این پیش فرضها آنچە نظام را بە بازی الفاظ در مقابل جریان حریف هول می دهد، همانا شرایط ناگوار سیاسی و اجتماعی کشور می باشد کە روزبروز عمق و گسترە بیشتری می یابد. جریان حاکم کە از طرد و راندن قاطع جریان مخالف از صحنە سیاسی و اجتماعی کشور ناتوان و درماندە است، علاوە بر اعمال شدیدترین سرکوبها، هر از گاهی بە سیاست نرمش بعد از سرکوب و شکنجە روی می آورد کە اساسا روی این بعد روانشناختی تکیە دارد کە فرد بشدت تحت فشار را می توان با دادن گریزگاه هایی بیشتر تحت انقیاد درآورد، و بهتر آو را بە پذیرفتن شکست در تنهایی خویش وادار ساخت. یعنی در واقع آقای خامنەای دارد از همان شگرد تاریخا موجود در زندانهای رژیم استفادە می کند کە بە سیاست “تواب سازی” مشهور است. اما آنچە آقای خامنەای فراموش کردە است آن است کە علیرغم هر فشاری نمی توان کل جامعە را بە زندان تبدیل کرد و از این طریق انسانها را در آن چنان وضعیتی قرار داد کە وارد پروسەهایی شوند کە زندانبان خوابش را می بیند. انسانها در درون جامعە همدیگر را دارند و از این طریق روش تواب سازی آقای خامنەای در بطن اجتماعی اساسا پروژەای سترون و نازاست.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱ شهریور, ۱۳۸۹ ۵:۲۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان

آقای رئیس جمهور به رای ۲۷ در صدی‌تان غره نشوید. مردم در این ۴ دهه آموخته‌اند که نباید به وعده‌های حکمرانان اعتماد کرد. همان ۲۷ درصد رای‌دهنده، دیده‌بان حرف و عمل شما هستند و با دقت و پیگیری، بر مواضع تان نظارت دارند.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

چرایی پروژه‌ی میرباقری‌هراسی!

نامه‌ای به اپوزیسیون، جهت یادآوری وظایف فراموش شده!

مشخصات حکومت- قانون

تایتانیک

آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان

در گرامی‌داشت احمد شاملو