جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۸

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۸

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی
تاریخ مبارزات مردمان در گوشه گوشه جهان همواره تجلی‌گاه نقش هنرمندان در روندهای تاربخی و گذرگاه‌های مهم آن بوده است. در مقاطعی از تاربخ سیر تحولات را با تغییرات شگرف...
۲۸ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
استعارۀ مرغ و پاهایش
نقطه مشترک حکومت‌های غیردمکراتیک، دیکتاتوری و یا تمامیت‌خواه با جریان‌های برانداز، سرنگونی‌طلب و یا انقلابی در این است که برای هر دوی آنها "مرغ یک پا دارد"! برای اصلاح‌طلبان مذهبی...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سعید مقیسەای
نویسنده: سعید مقیسەای
در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک
سرخوردگی از اپوزیسیون، به‌ویژه؛ خارج کشور و سرکوب شدید و شکستن مقاومت مردم و تحمیل اختناق برجامعه که امید به بروز هر جنبش اعتراضی را به یاس تبدیل کرده است،...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا
از دولت ایتالیا درخواست می‌نماییم، از مسیرهای ارتباطات دیپلماتیک خود برای درخواست لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی‌قید و شرط کلیۀ معترضین...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک
جامعه‌ی معاصر ایرانی‌ به وقت خود بهره‌گیری از «فرصت‌»های درون نظام را آزموده و نتیجه‌ی آزمون خود را که مبین سترونی آن بود، ثبت حافظه‌‌اش کرده است. ارزش روی‌کرد جامعه...
۲۶ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
مرگ در «منطقۀ امن»
اسکات اندرسون، معاون هماهنگ کننده «اونراوا»( آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک) گفت در بیمارستان «ناصر» شاهد «بعضی از وحشتناک‌ترین صحنه هایی بودم که در ۹...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: برگردان: پروین همتی
نویسنده: برگردان: پروین همتی
به یاد سیمین بهبهانی، شاعری مبارز و مدافع حقوق زنان!
سیمین بهبهانی، با زبانی صریح و بی‌پرده، از دردها و رنج‌های زنان جامعه‌اش سخن می‌گفت و همواره می‌کوشید که ادبیات و هنرش را برای آشکار کردن دردها ی جامعه و...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)

سی ام تیر روز نمادین تجلیل از شهدای راه آزادی از انقلاب مشروطیت تا امروز

در اين رابطه برگذاري مراسم سي تير درواقع نمادي است براي بزرگداشت ياد وخاطره تمامي مبارزان وشهداي راه آزادي از مشروطيت تا امروز. بهمين جهت برگذاري اين مراسم را در شرايطي كه بسياري از مدافعان راه آزادي نقد جان باخته اند ويا دربند مي باشند امري ضروري ميداند.

هموطنان: بزرگداشت یاد وخاطره مبارزان وایثارگران راه آزادی بازگوکننده رسالت خطیر وتاریخی نسل حاضر است برای ادامه راه پیشینیان بمنظور تحقق واقعی آزادی وعدالت درمعنا ومفهوم جهانی آن. بویژه انجام دادن این رسالت برای ملتی که از یکصد سال گذشته تا امروز برای کسب آزادی وبهره گیری از مواهب آن در برخورد و تعارض دائم با استبداد داخلی ویا استعمار خارجی بوده است بیش ازپیش قابل درک است . مخصوصاً وقتی دو پدیده مورد بحث، یعنی استبداد داخلی واستعمار خارجی درمواقع خاصی ازتاریخ به نوعی به پیوند انفعالی نامیمون مستقیم یاغیر مستقیم با یکدیگردست یازیده اند، ثمرات مورد انتظارمبارزان راه آزادی راباوجود پیروزیهای اولیه با نافرجامیهای پی درپی روبرو ساخته است. چنانکه انقلاب نافرجام مشروطیت پس از گذشت یک سال درنتیجه عهد نامه ۱۹۰۷ ناظر به تقسیم ایران به مناطق نفوذ واعمال سیاستهای مشترک بازدارنده ازسوی عاقدین عهدنامه( انگلیس و روسیه) با تنگناها و موانع سیاسی-اجتماعی پی در پی روبرو گردید. مردم ایران پس از پشت سر گذاشتن رویدادهای تلخی چون استبداد صغیر،دوران چند سال فترت واشغال نظامی خارجی، بعد ازجنگ بین الملل اول بیکباره با نظام استبدادی جدیدی منبعث ازمصالح استعماری مواجه گردیدند. اگرچه نظام مزبور درجهت برقراری امنیت داخلی، افزایش اقتدار حکومت مرکزی وبرنامه نوسازی گام هایی برداشت، ولی اصول و ارزشهای مشروطیت عملا درمحاق تعطیل قرار گرفت ومشارکت مردم دراداره امور سیاسی جامعه به فراموشی سپرده شد وفراتر از آن نارسائیها وتک نگریهای مندرج درنظام استبدادی بار دیگر کشور را با اشغال نظامی خارجی مواجه ساخت. گو اینکه بعدازتجاوز تلخ شهریور۱۳۲۰به اهتمام دو قدرت مهاجم برای چندین سال نوعی فضای سیاسی باز برای حفظ آرامش پشت جبهه متفقین برقرار گردید، ولی این رویداد نیزدولت مستعجلی بیش نبودوچندی پس ازپایان جنگ مجدداً استبداد داخلی درعرصه اجتماعی وسیاسی کشورجان گرفت. با بروز جنگ سرد، پدیدار شدن تضاد وشکاف بنیادین بین متفقین زمان جنگ، تشدید رقابت اقتصادی بین قدرتهای سرمایه داری به ویژه برسر مسئله انرژی، اصول وهنجارهای نظم نوین جهانی مندرج در منشور ملل متحد به ویژه حقوق بشر وآزادیهای اساسی واصل آزادی تعیین سرنوشت مردم همراه باظهور جنبشهای آزادی طلبانه وضد استعماری درنقاط مختلف جهان همه و همه فرصتهایی بوجود آورد که مردم ایران درپرتو ملی کردن صنعت نفت خیزش جدیدی را برای پایان دادن به نفوذ استعماری وقت ،کسب استقلال واقعی سیاسی واقتصادی واحیای اصول واقعی مشروطیت درپیش گیرند. اگرچه نهضت مردمی وملی مورد بحث درعرصه های حقوقی وسیاسی خارجی چون دیوان بین المللی دادگستری وشورای امنیت سازمان ملل متحد به پیروزیهایی دست یافت وملی کردن صنعت نفت الهام بخش جنبشهایی درمنطقه گردید،ولی بار دیگر در سایه اتحاد نامیمون استعمار خارجی واستبداد داخلی، ناکامی دیگری بر سرنوشت آزادی بدست آمده وفرایند مورد انتظار آن رقم خورد وبرای چند دهه استبداد شوم برجامعه ایرانی حاکم گردید ولی نظام مزبور سبب ناسازگاری با ایجاد وتوسعه فضای سیاسی باز واعمال دیکتاتوری ازسویی وبی بند وباری های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ازسوی دیگرزمینه ساز جنبش دیگری برای تغییر وضع موجود وبرای نیل به آزادی، عدالت ومردم سالاری گردید. اما دریغ که این خیزش نیز با تمام نویدهای اولیه به استبداد ژرف مذهبی مبتنی بر ارزشهای بنیاد گرایانه منتهی گردید وبار دیگر آزادیهای مورد انتظار به ناکامی ونافرجامی انجامید ودر نتیجه جامعه بانوعی تعارض درونی وآشفتگی سیاسی واجتماعی مواجه گردیده است .شگفت آنکه درخواست کنندگان ومتقاضیان تغییر مسالمت آمیز وضع موجود وخروج از بن بستها که براساس موازین قانونی عنوان شده است با واکنشهای شدیدسخت افزاری ومهندسی شده روبرو گردیده ومتصدیان امور پذیرای هزینه های سیاسی بس سنگین شده اندکه بی تردید پیامدهای بس نگران کننده درپیش خواهد داشت. کوتاه آنکه همانطور که گفته شد درجریان مبارزات مردم ایران از مشروطیت تا امروزبرای نیل به آزادی واعتلای وطن بسیاری نقد جان باختند وباشهادت داوطلبانه خودنهال آزادی وحیثیت ملی راآبیاری کردند. یاد وخاطره جان باختگان راه آزادی در رویدادهایی چون مشروطیت، سی تیر، تحولات ۱۹۷۹وجنبشهای مسالمت آمیز اخیر درحقیقت تلاشی بوده است آگاهانه برای ادامه مبارزه درپرتو مقتضیات روز جهت دستیابی به ارزشهای جهانشمول: یعنی آزادی، مردم سالاری، حقوق بشر وحکومت قانون. جبهه ملی ایران همواره برآن بوده که بزرگداشت یاد وخاطره شهدا وایثارگران راه آزادی درهر کسوت وپوششی که بوده اند، صرفا برای آن است که نسل حاضر وآینده را به رسالت خطیر تاریخیشان آشنا وآگاه سازد در این رابطه برگذاری مراسم سی تیر درواقع نمادی است برای بزرگداشت یاد وخاطره تمامی مبارزان وشهدای راه آزادی از مشروطیت تا امروز. بهمین جهت برگذاری این مراسم را در شرایطی که بسیاری از مدافعان راه آزادی نقد جان باخته اند ویا دربند می باشند امری ضروری میداند.

۲۶ / ۴ /۱۳۸۹

تاریخ انتشار : ۲۷ تیر, ۱۳۸۹ ۴:۵۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی

استعارۀ مرغ و پاهایش

در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک

محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا

پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک

مرگ در «منطقۀ امن»