دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۶:۱۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۶:۱۷

سە فیلسوف در افغانستان

اما شاید متافیزیسم شوپنهاور و نیچە کمک رسان باشند. آنجائی کە شوپنهاور "میل بە زندگی" را پایە جهان می داند، و نیچە "میل بە قدرت" را. در متافیزیسم اول، جانور متمایل بە زندگی، زندگی خود و ادامە آنرا منوط بە حذف دیگری می کند؛ و در متافیزیسم دوم، جانور متمایل بە قدرت، قدرت خود را در حذف قدرت دیگری و یا در انقیاد بی چون و چرای آن باز می یابد. در اولی "حذف" موضوع اصلیست و در دومی هم حذف و هم انقیاد.

زمانی فیلسوف لیبرال آلمانی، کانت، وجود، یا شیء را بە دو بخش تقسیم کرد: پدیدار و شیء فی نفسە. او معتقد بود کە بشر تنها قدرت شناخت پدیدار را دارد، و شیء فی نفسە اساسا قابل شناخت برای انسان نیست. پس با این حساب شناخت شناسی ما هیچ وقت بە واقعیت وجود یا شیء پی نخواهدبرد.

می توان موافق یا مخالف این تئوری بشدت بدبینانە، اما در همان حال مهم بود. کانت کە می خواست با این تئوری راهی میانی بە مناقشە قدیمی میان ایدەآلیستها و تجربەگرایان بزند، خود با این تئوری موضوع را غامض تر کرد. اینکە من نصف ماجرا را بفهمم از نفهمیدن کل ماجرا بدتر است.

بهرحال! اما در جهان واقعا پدیدەهائی وجود دارند کە ما را بە سوی این تئوری کانت سوق می دهند، و با وجود اینکە بظاهر می توانیم هویت و یا علل آنها را شناسائی کنیم، اما باز می مانیم کە تا چە اندازە توانستەایم بە کنە مسئلە پی ببریم. و در اینجا باز احساس می کنیم کە چیزی هست ما بە آن اشراف نداریم. یعنی همان شیء فی نفسە کانت دوبارە قد بر می افرازد، و بر ما نهیب می زند کە: “هی لوطی، دیدی کم آوردی و داری تنها در پدیدە می لولی!”

و این روزها پدیدە طالبان و اتفاقاتی کە در افغانستان روی می دهند، از زمرە چنین مسائلی اند. با وجود اینکە می دانیم کە:

ـ این نیرو دست پروردە آمریکائی ها و متحدان منطقەای آنان بود،

ـ کماکان مورد حمایت پاکستانی ها و سعودی ها بودند،

ـ دارای پشت جبهە قوی تدارکاتی و لجستیکی در آن سوی مرزها بودند،

ـ آمریکا در مقطعی با حملە نظامی، آنها را کنار زد و دولت مورد حمایت خود را در کابل ایجاد کرد،

ـ با شروع مذاکرات دوحە، دوبارە مشروعیت سیاسی پیداکردند،

ـ نیروهای معینی در داخل افغانستان و در میان آمریکائی ها معتقد بە مشارکت دادن آنها در قدرت سیاسی افغانستان شدند،

ـ نگرانی اصلی آمریکا چین است و می خواهد بنوعی از خرجهای اضافی در اقصاء نقاط جهان خلاصی یابد،

ـ در این اواخر طالبان از توانائی مانور سیاسی خوبی در میان کشورهای منطقە، از جملە روسیە و ایران، برخوردار شد،

ـ و غیرە وغیرە…،

اما هنوز تە دلمان ماندەایم کە چگونە می توانیم حوادث این روزهای افغانستان را براستی پیش خودمان آنقدر خوب و عمیق بررسی کنیم کە احساس نکنیم تنها در پدیدار باقی ماندەایم. و با وجود اینکە زیاد می دانیم، باز راضی نیستیم. می دانیم چیزکی باز کم می آورد. و بە این ترتیب طالبان و حوادث امروزە کشور همسایە در همان حالت ‘شیء فی نفسە’ بنوعی باقی می مانند.

و این شاید ناشی از بحران شدید اخلاقی باشد کە برگشت طالبان در ما ایجاد می کند. اینکە چگونە می توانیم در باقی نقاط جهان بنشینیم و نظارەگر برگشت نیروئی بشدت ارتجاعی بە قدرت باشیم کە براحتی دخترکان را از میان آغوش خانوادە برای سکس با مردان خشن و ریشویشان می ربایند و ما هم همینطوری بدون هیچ توان واکنشی باید تنها نظارەگر باشیم. و می دانیم آنجا کە اخلاق وارد می شود، علم بیشتر عقب نشینی می کند و توان تمرکزی ما با مشکل بیشتری مواجە می شود.

بە زبانی دیگر، اینجا آنقدر کە بحران اخلاقی ما را با پارادوکسالها روبرو می کند، دیگر پدیدار و شیء فی نفسە کانت کاربرد ندارد. پارادوکسالهائی، کە فلسفە وجودی دنیائی را کە ما در لحظە کنونی در آن زندگی می کنیم بشدت زیر سئوال می برند.

اما شاید متافیزیسم شوپنهاور و نیچە کمک رسان باشند. آنجائی کە شوپنهاور “میل بە زندگی” را پایە جهان می داند، و نیچە “میل بە قدرت” را. در متافیزیسم اول، جانور متمایل بە زندگی، زندگی خود و ادامە آنرا منوط بە حذف دیگری می کند؛ و در متافیزیسم دوم، جانور متمایل بە قدرت، قدرت خود را در حذف قدرت دیگری و یا در انقیاد بی چون و چرای آن باز می یابد. در اولی “حذف” موضوع اصلیست و در دومی هم حذف و هم انقیاد.

و من ممنون شوپنهاور و نیچەام کە مرا از مخمصە تئوری کانت لیبرال، شوخ مزاج و دوست داشتنی نجات دادند.

و این عصر روشنگری هی چقدر کم می آورد!  

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد, ۱۴۰۰ ۱:۵۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

باد پیچنده

خوی ویرانگر باران چو رها گشت به دشت؛
هر چه مزرع، ز کران تا به کران برد که برد؛

دست توده چو به هم وصل شد و جلوه نمود؛

این تغابن ز سراپای جهان برد که برد

فقر گفتمان و سلاح تخریب

گویا سریال پرویز ثابتی ادامه دار است. این بار شاهین نجفی و کسی که او را «شاعر و نویسنده و فلسفه دان» خوانده، مدعی هستند که ادعای شکنجه ساواک توسط جریان‌های چپ روایت سازی دروغ و غیرواقعی است و مطلقا چنین چیزی حداقل اثبات نشده است …

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

اختلاف نظر بین ما بر سر تفاوت های ماهوی میان حماس و فدایی نیست. اختلاف بر سر این است که آیا ۷ اکتبر یک نقطه چرخش حیاتی در مبارزه فلسطین علیه اشغالگران هست یا نیست؟

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پادکست تصویری: “چپ از نگاه امروز”، با حضور بهتویی و نیکفر

به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

باد پیچنده

فقر گفتمان و سلاح تخریب

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

حتی اگر دستمزد ها ۲۰۰ درصد افزایش بیابند، مستمری کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به خط فقرِ امسال نمی‌رسد!