پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۲

پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۲

شرایط خطیر کشور

ظاهرا سیاستهای تعرضی ترامپ کە بدون هیچگونە ملاحظەای تدوین می شوند، بە امکانات نوینی برای همگرائی هائی در سطح جهان تبدیل شدەاند. اما ایران نمی تواند بفرض ادامە سیاستهای کنونی اش در سطح منطقە بر روی چنین روندی حساب استراتژیک بازکند. اروپا تا مقطعی قابل پیش بینی در مقابل ترامپ در مورد برجام خواهد ایستاد، آن هم بشرطی کە ایران بتواند با این قارە سبز هماهنگی های لازم را در موارد کلیدی داشتە باشد.

خروج آمریکا از برجام بی گمان تبعات منفی فراوانی برای ایران خواهد داشت، کە بزرگترین تاثیرات آن در زمینە اقتصادی خواهد بود. و این بە معنای آن است کە زندگی دشوار مردم از آنچە کە بود بدتر خواهد شد. در واقع ترامپ با خروج خود از برجام، قلب اقتصاد ایران را نشانە رفتە است. از طرف دیگر واقعیت این است کە قدرت مانور اروپا، روسیە و چین در قبال چنین خروجی بنابە دلایل مختلف در سطح بالائی نیست و آمریکا درست بهمین علت بە تنهائی دست بە چنین اقدامی زدە است. توان نظامی قوی اسرائیل در منطقە و دلارهای بی شمار شیخهای عرب، بر اطمینان ترامپ از آنچە کە بود بیشتر افزودە است.

اینکە سیاست ایران در ماههای پیش رو چە خواهد بود، خود بحث مهمی است. اگرچە تندروهای ایران خواهان پارەکردن برجام از طرف ایران هستند، اما حسن روحانی بر ماندگاری ایران در آن سخن گفت و از اینکە کلا سیاست ایران سیاست تعامل با جهان است. در واقع ماندن ایران در برجام نشان می دهد کە این توافقنامە چقدر برای کشور اهمیت دارد، اهمیتی کە تنها بە مواهب اقتصادی آن بر نمی گردد، بلکە بە امکان تعاملی برمی گردد کە این سند می تواند در ارتباط با جامعە جهانی در اختیار ایران قرار دهد.

اما شاید مهمترین آکتور برای متعادل کردن شرایطی کە هر دم بیشتر رو بە وخامت می رود، اروپا باشد. اروپا خواهان خویشتن داری ایران و ماندنش در برجام شدە است، و ظاهرا ایران هم آن را پذیرفتە. بنابراین دورە پیش رو، دورەای خواهد بود لبریز از ارتباطات و مشاورەهای میان اتحادیە اروپا و ایران. ارتباطات و مشاورەهائی کە لبە تیز آن متوجە وادارکردن ایران بە رسیدن بە تفاهم هائی در سطح منطقە خواهد بود. تفاهمهائی کە استارت آن در مورد یمن زدە شدەاند. البتە ایران دیروز اعلام کرد کە در مذاکرات مربوط بە یمن قرار نیست چیز خاصی اتفاق بیافتد کە می توان گفت دلیل این موضع گیری بە احتمال قوی کوتاە نیامدن درست در شرایطی بود کە قرار بود شب همان روز ترامپ موضع خود را در مورد برجام اعلام کند. ولی واقعیت این است کە تنها امکان واقعی ایران برای مقابلە با سیاست بشدت تعرضی آمریکا، حفظ اروپا و سایر کشورهای قدرتمند در کنار خود است کە این نیز هزینەهائی را از ایران می طلبد. بنابراین جمهوری اسلامی ناچار است کە با اروپائی ها در مورد مسائل منطقەای مذاکرات را ادامە دهد تا بتواند بە حفظ این روابط دلگرم باشد. جمهوری اسلامی باید آنان را در دستاورهای منطقەای خود شریک کند کە این بنوعی نقض غرض خواهد بود. بویژە اینکە در مورد سوریە سیاست اروپائی ها برکناری اسد است، امری کە جمهوری اسلامی بشدت مخالف آن است. ولی آنگاە ضرورت دررسد، عقل را چارەی دگر باید!

اینکە اروپا تا کجا حاضر باشد بە این رابطە ادامە دهد هم خود بحث مهمی است، اما بی گمان مسئلە ایران برای اروپائی ها بیشتر از حتی مسئلە اقتصادی یک مسئلە امنیتی است و بنابراین بشدت نسبت بە آن حساس. در واقع جداکردن راە خود از راە ترامپ توسط اروپائی ها، درست بە این مسئلە بر می گردد و اینجاست کە مشخص می شود بخشی از سیاست خروج از برجام ترامپ بە تضعیف اروپا و فشارآوردن بر این قارە بر می گردد. در واقع ترامپ با در پیش گرفتن سیاستهای ناسیونالیستی در پی تحمیل خود بە درجات مختلف بە کل جهان است.

ظاهرا سیاستهای تعرضی ترامپ کە بدون هیچگونە ملاحظەای تدوین می شوند، بە امکانات نوینی برای همگرائی هائی در سطح جهان تبدیل شدەاند. اما ایران نمی تواند بفرض ادامە سیاستهای کنونی اش در سطح منطقە بر روی چنین روندی حساب استراتژیک بازکند. اروپا تا مقطعی قابل پیش بینی در مقابل ترامپ در مورد برجام خواهد ایستاد، آن هم بشرطی کە ایران بتواند با این قارە سبز هماهنگی های لازم را در موارد کلیدی داشتە باشد.

و سئوال بزرگ این است، ایران تا کجا بە این دوستی وفادار خواهد بود؟ و آیا اساسا یک رژیم تئوکراتیک می تواند بە دوستی استراتژیک با جهان مدرن دست بزند؟

تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷ ۴:۱۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟