پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۷

پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۷

طرح “تحول سلامت” یا ترفندی برای قطع یارانە؟

دولت با این ترفند یارانە نقدی را قطع می کند، قیمت ها را آزاد و گران می کند و در واقع با یک دست بخشی از حق مردم را بە آنها می دهد و با دست دیگر آن را با بهرەاش پس می گیرد. بدین ترتیب در عمل تنها هزینە مردم را نە کم کە آن را جا بجا می کند و عوام را همان گونە کە احمدی نژاد با وعدە یارانە نقدی فریفت، بە سبک و سیاق خود برای مدتی می فریبد.


بنا بر گزارشی کە بە نقل از خبرگزاری “ایسنا” در تارنمای “سلامت نیوز” منتشرگردیدە، سید حسن هاشمی، وزیر بهداری، جزئیات طرح سلامت همگانی دولت را تشریح نمودە است.

بنا بە گفتە وزیر بهداشت دولت روحانی، طبق طرح “تحول سلامت ” از این بە بعد بیماران بستری در شهرها ١٠ درصد و بیماران روستایی، عشایری و افرادی کە تحت پوشش کمیتە امداد و تکفل سازمان بهزیستی و…، از طریق نظام اجرا بە بیمارستان ها مراجعە می کنند، ۵ درصد از هزینە های بستری شان را خواهند پرداخت (نقل بە معنی).

بە گفتە وزیر بهداشت، پیش از این مردم بە هنگام مراجعە بە بیمارستانهای دولتی علاوە بر پرداخت ١٠ درصد فرانشیز بیمە، می بایست هزینە های دیگری را بابت تجهیزات پزشکی و دمپایی، ملحفە و… پرداخت می کردند.

بنا بر همین گزارش دولت قرار است تا ٩٠ درصد هزینە دارویی بیماران صعب العلاج را تامین کند، زایمان طبیعی زنان را رایگان کند و با اجرای این طرح هزینە مخارج درمانی در۵۵٧ بیمارستان دولتی را نسبت بە سال ٩٢ بە میزان ٢٧ درصد کاهش دهد.

طبق آمارها ی منتشر شدە، بودجە بهداشت و درمان بە رغم دو تا سە برابر شدن درآمدهای نفتی در دوران احمدی نژاد، بە شدت کاهش یافت و حتی بە روایت برخی آمارها سهم سرانە بهداشت در ایران کمتر از افغانستان شد. چنان که وزیر بهداشت دولت روحانی تائید می کند، بیماران مجبور بودند سهم بیشتری از هزینە های درمان شان را شخصا بە عهدە بگیرند.

بنا بر آمار رسمی، هزینە درمان و بهداشت بین سال های ١٣٨۵- ٩١ بخاطر تورم، ۶٠ درصد افزایش یافت و این افزایش همە سالە تعداد دیگری از مردم را بە زیر خط فقر راند. بنا بر آمار رسمی، تنها در سال ٩١ چهار و نیم درصد از مردم بخاطر گرانی هزینە درمان بە زیر خط فقر راندە شدند.

همچنین در طول همین مدت همراه با گرانی مواد غذایی، کاهش قدرت خرید وعدم افزایش مکفی دستمزد و حقوق کارگران و مزدبگیران، رواج پرشتاب بیکاری، افزایش آلودگی هوا وسوء تغذیە، ابتلا بە انواع بیماری ها بە شدت افزایش یافت وتبدیل بە معضل جدیدی برای مردم شد.

آمار های موجود نشان می دهند، کە هم اکنون٢٣ درصد جمعیت کل کشور از سوء تغذیە رنج می برند، ٧٠ درصد  خانوادە ها دچار کمبود آهن اند و هفتاد درصد مردان و ۵٠ درصد زنان بە پوکی استخوان دچار می شوند.

ایجاد پوشش بیمە همگانی درمانی برای کسانی کە تحت پوشش هیچ یک از سازمانهای بیمەای موجود قرار ندارند و کاهش هزینە درمان جزء وعدە های انتخاباتی دولت روحانی قبل از انتخابات بود. این وعدە در برنامە وزیر کار نیز گنجاندە شدە است، اما روحانی قبل ازانتخابات راجع بە منبع تامین بودجە این طرح بطور مشخص صحبت نکرد.

بعد از انتخابات دولت زیر لوای یک کاسە  کردن بخش درمان و بهداشت و سپردن “تولیت نظام سلامت” بە وزارت بهداشت، عملاً بخشی از هزینە  “طرح سلامت ” را بە عهدە سازمان تامین اجتماعی (بخوان از جیب کارگران) قرار داد و قرار است بخش دیگری نیز از بابت قطع یارانە نقدی تامین شود. قرار دادن بخشی از هزینە طرح دولت  بە عهدە تامین اجتماعی با مخالفت و اعتراض کارگران و حتی تشکلهای حکومتی روبرو شد، با این حال دولت در نهایت با سپردن “تولیت” امر بهداشت بە وزارت بهداشت، بی توجە بە اعتراضات  کارگران کە نگران کاهش بیشتر ارایە خدمات تامین اجتماعی بدنبال طرح دولت بودند، کاری را کە می خواست پیش برد.

از طرف دیگر دولت بە این بهانە بە رغم عدم انصراف ٩۶ درصد از مردم از گرفتن یارانە، زمینە را برای قطع یارانە نقدی مهیا نمود.

برخوردای از بهداشت و درمان مناسب و ارزان یک حق همگانی است کە در قانون اساسی به عنوان جزئی از حقوق مردم مورد تاکید قرار گرفتە و دولت مکلف بە اجرای آن گردیدە است. مردم نیز خواهان اجرای آن اند و برخلاف ادعای مقامات دولتی در صورتی کە درآمدهای ملی کشور حیف و میل و غارت نشوند، تامین بودجە درمان ارزان و حتی رایگان کار دشواری نیست. بر این اساس تامین درمان مناسب و ارزان جزء وظیفە دولت روحانی است و بفرض ادامە اجرای طرح سلامت، کە بە قول وزیر بهداشت، در نهایت ٢٧ درصد از هزینە عمومی درمان را تقلیل می دهد و در عوض قطع یارانە نقدی بە مردم دادە می شود، در واقع به معنای دادن امتیاز خاصی بە مردم نیست.

دولت با این ترفند یارانە نقدی را قطع می کند، قیمت ها را آزاد و گران می کند و در واقع با یک دست بخشی از حق مردم را بە آنها می دهد و با دست دیگر آن را با بهرەاش پس می گیرد. بدین ترتیب در عمل تنها هزینە مردم را نە کم کە آن را جا بجا می کند و عوام را همان گونە کە احمدی نژاد با وعدە یارانە نقدی فریفت، بە سبک و سیاق خود برای مدتی می فریبد.

اما از این کە بگذریم، کاهش هزینە درمان مستلزم اقداماتی پیشگیرانه و متوجه پیش زمینە های افزایش بیماریهاست. همان طور کە در بالا بە استناد بە آماربە آن اشارە شد، بیش از نیمی از مردم کشور از کمبود آهن، پوکی استخوان وسوء تغذیە در رنج و بیمار اند، بیماریهای روحی روانی هم اگر بە آن ها اضافە شود، آین آمار سر بە فلک می کشد. دستمزدی معادل یک سوم خط فقر، نداشتن قدرت خرید، بیکاری، نداشتن بضاعت مالی، گرانی هزینە مسکن، آلودگی هوا و… از عوامل ایجاد این بیماریها هستند. این ها چیزهایی نیستند کە رئیس جمهور و وزرا نتوانند بفهمند و ندانند کە با قطع یارانە، تحمیل دستمزد زیر خط فقر و مسایل دیگری کە ذکرشان رفت، کار درمان و بهداشت مردم بە کجا خواهد کشید. آنها قطعاً می دانند که “پیشگیری مقدم برمداواست”. پس اگر براستی خواهان تامین نیازهای درمانی مردم و کاهش هزینە های درمان اند، راهش این است کە بطور هم زمان زمینە بیماریهایی را کە بخاطر کمبود ویتامین و مواد غدایی بوجود می آیند با افزایش دستمزد و حقوق و تامین قدرت خرید مردم از بین ببرند. با این دستمزد ها کە بیش از نیمی از مردم را بە زیر خط راندە، مردم حتی قدرت پرداخت ١٠ درصد سهم درمانی را کە دولت روحانی برایشان تعیین کردەاست، ندارند.

تاریخ انتشار : ۹ خرداد, ۱۳۹۳ ۹:۰۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟