شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۸

عروج طالبان، تشدید تندروی در منطقە

با پیشروی طالبان ما وارد دوران جدیدی در آرایش سیاسی موجود در خاورمیانە خواهیم شد، آرایشی کە بە هیچ وجە بە نفع کشور نیست. بە قدرت رسیدن یک نیروی تندرو اسلامی در مرزهای شرقی ایران، باعث تشدید گرایش تندرو و امنیتی در ایران شدە و دلیلی دیگر بر لزوم تراژیک عروج بیشتر تندروها و جریانات امنیتی در ساختار قدرت سیاسی کشور خواهد افزود.

یکی از وجوە استراتژیک جمهوری اسلامی در بعد سیاست خارجی در منطقە، تحت عنوان مقاومت علیە حضور آمریکا و تلاش برای خروج آنها از پایگاههای متعددشان در سراسر حوزە تحت پوشش سنتکام تعریف می شود. اگرچە در مقاطع حملە ایالات متحدە علیە حکومت بعث عراق و طالبان، حاکمان تهران با این کشور همکاری داشتند و از فروپاشی دو رژیم تندرو پشتیبانی کردند، اما این عمل بیشتر منطق تاکتیکی داشت و هدف از آن آزادسازی پتانسیل شیعی در عراق، و از قدرت ساقط کردن یک نیروی تندرو سنی در افغانستان بود کە بشدت گرایشات ضد شیعی داشت.

اما رویدادها نشان می دهند کە نگاە جمهوری اسلامی نسبت بە طالبان عوض شدەباشد. روابط آشکار و نهان با این جریان و تلاش برای مدیریت تفاهم میان دولت مرکزی و طالبها، از جملە تحرکات جمهوری اسلامیست کە تشدید هم شدەاند. با توجە بە تاکید مقامات تهران بر بیرون راندن آمریکائی ها از منطقە، تضعیف آنها جهت کاستن فشارها بر خود و نیز ضعف دولت در کابل و قدرت گیری بیشتر طالبان، مقامات ایرانی بازی خود را شتاب بیشتری بخشیدەاند کە در آن تلاش می شود رئالیسم بیشتری نسبت بە قدرت یابی این نیرو در آیندە افغانستان پیرو شود. جمهوری اسلامی می کوشد از طریق ایجاد رابطە بیشتر با طالبان، راە را برای تامین منافع و امنیت خود در مرزهای شرقی باز کند.

حاکمان اسلامی کە بعد از سقوط طالبان طرفی از جمهوری اسلامی افغانستان برنبستند، و رژیم کابل در وجوە غالب خود وابستە بە آمریکا باقی ماند، ماندگاری قدرت حاکم بر کابل را زیاد بە نفع خود ارزیابی نمی کردند و با توجە بە ضعف دولت مرکزی در ادارە کشور و کمبود شدید تسلط میدانی بر خاک افغانستان، تصامیم دیگری اتخاذ کردند. و شاید راەاندازی سد کمال خان (و فشار آبی بر ایران) کە در جریان افتتاح آن، اشرف غنی از موضع بالا با حاکمیت ایران سخن گفت، مقامات کشور را بە این مسیر رهنمون شد کە در صورت قدرت گیری بیشتر نظام حاکم بر کابل، ایران با مشکلات روزافزونی در آیندە روبرو خواهد شد.

هم اکنون طالبان با قدرت مانوری کە در میان همسایگان خود، بجز چین، برخوردار است؛ می رود کە با فتح مناطق بیشتر بە نیروی غالب مبدل شود. شاید همسایەها متوجە این امر شدەاند کە دولت آیندە در این کشور، در حداقل وجوە ممکنە خود، با اکثریت طالب ایجاد خواهد شد، و بنابراین با گسترش روابط خود با آن درصدداند کە در آیندە این کشور جای پای محکمی برای خود ایجاد کنند. در این میان بە نظر می رسد روسیە نقش پیشتازتری دارد کە در آن ضمن استفادە از دشمنی میان آمریکا و طالبان، درصدد انتقام گیری از رقیب بین المللی خود از شکست در جریان جنگ افغانستان در دهە هشتاد میلادیست.

اما پیشروی بیشتر ایران در استراتژی شکست آمریکا در منطقە، شاید در مقاطعی دستاورهای نسبی داشتەباشد، اما بە هیچ وجە بە معنای وجود آلترناتیوی بهتر برای کشور نیست، کما اینکە نیروی تندروی مانند طالبان کە بنیان وهابی گری و شیعی ستیزی دارد، در میان مدت و درازمدت، و بە محض احساس تثبیت می تواند بە رقیب جدی جمهوری اسلامی در منطقە تبدیل شود.

و شاید یکی از علل اصلی خروج ایالات متحدە از افغانستان همین باشد. ایجاد مناطق تشنج از جملە در کنار مرزهای ایران، در شرایطی کە می توانند با کمک نیروی هوائی دولت را در کابل سر پا نگهدارند، دومینوی بدی نیست. بویژە اینکە حاکمیت دوگانە در افغانستان می تواند بە مراودات اقتصادی موجود میان ایران و افغانستان ضربە زدە و بە این ترتیب بیش از پیش وضعیت اقتصادی ایران را آشفتەتر کند.

همچنین از یاد نبریم کە پیشروی طالبان بە معنای ترفیع عربستان و پاکستان در منطقە است؛ امری کە نمی تواند خوشایند رژیم حاکم بر ایران باشد. در واقع طالبان نشان دادەاست کە پیش از آنکە جریانی پراگماتیست باشد، از بنیانهای عمیق ایدئولوژیک برخوردار است و همین بانی قطب بندی جدیدی در سطح منطقە خواهد شد.

گمانی در این نیست کە با پیشروی طالبان ما وارد دوران جدیدی در آرایش سیاسی موجود در خاورمیانە خواهیم شد، آرایشی کە بە هیچ وجە بە نفع کشور نیست. بە قدرت رسیدن یک نیروی تندرو اسلامی در مرزهای شرقی ایران، باعث تشدید گرایش تندرو و امنیتی در ایران شدە و دلیلی دیگر بر لزوم تراژیک عروج بیشتر تندروها و جریانات امنیتی در ساختار قدرت سیاسی کشور خواهد افزود

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۹ تیر, ۱۴۰۰ ۹:۵۳ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

طی ماه‌های اخیر اعدام زندانیان در ایران شدت گرفته و از ابتدای شروع جنگ در غزه در تاریخ ۷ اکتبر، ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. همچنین شمار اعدام‌ها از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است…..

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

از ساعت ١٣ دسته دسته به حاضرین در مقابل دروازۀ تاریخی براندنبورگ در نزدیکی پارلمان  آلمان افزوده می‌شد. این تجمع با  اجرای چند سرود اعتراضی علیه جنگ آغاز گردید. از همان آغاز برنامه، حضور چندده‌هزار نفرۀ تظاهرکنندگان به چشم می‌خورد.

ثابتی در پی چیست؟

ثابتی با کارنامه‌ی فوق سیاهی که دارد اگر خود را فقط تیپ سیاسی ستادی معرفی نکند، چه باید بگوید؟ این را که مغز متفکر کشتار ۹ زندانی پشت تپه‌های اوین کسی غیر از او نبود چگونه به انکار برآید؟ چطور ننگ جنایت رسوای خود نسبت به محفل گلسرخی – دانشیان را بزداید که زندانیان سیاسی در همان زمان فهمیدند این خود ثابتی بوده که با به‌کارگیری خودفروخته‌ای به خدمت ساواک، چند محفل پراکنده هنری – سیاسی را شکل «گروه چریکی خطرناک» داد و آن را با باد کردن و دمیدن در بوق و کرنا وسیله‌ی قربانی کردن ده‌ها تن قرار داد و به شاه فروخت تا در دل اعلیحضرت بیشتر بنشیند!

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز

رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

ثابتی در پی چیست؟

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج