پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۳

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۳

توقف ساخت وساز در پارک لاله توسط شورای شهر تهران
این پیروزی حاصل تداوم امید، شجاعت، همدلی و صبوری شما مردم نیک‌اندیش و البته خردمندی برخی از اعضای شورای شهر است.
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمد درویش
نویسنده: محمد درویش
کارگرکُشی در معادن: دو کارگر معدن شازند اراک پس از چهار روز هنوز زیر آوار سنگ هستند
متاسفانه در ايران معمولا در جواب ضرورت رعایت مسائل ايمنی گفته می‌شود كه برای رعايت مسائل ايمنی پول نداريم يا اصلا رعايت مسائل ايمنی را یک كار لوكس می‌دانند يا...
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کارگری رادیو زمانه
نویسنده: گروه کارگری رادیو زمانه
چگونه می‌توان از چرخه‌ی خشونت در خاورمیانه رهایی یافت
تجربیاتم به من آموخته است که حتی وقتی گفت‌وگو در جریان است، آدم‌ها به‌ندرت با یکدیگر همدلی دارند یا خواهانِ یافتن وجوه مشترک‌اند. نمایندگانِ هر طرف اغلب تجربیاتِ خود را...
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گابریله ریفکیند. برگردان: عرفان ثابتی
نویسنده: گابریله ریفکیند. برگردان: عرفان ثابتی
همه کارت‌ها سوختند
وقتی سلطان زنده است, از کدام انتخاب سخن می گویی!؟ در این سرزمین خسته، با تنِ خونین و دردهای بیشمارش، من که را باید انتخاب کنم!
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: رحمان- ا 
نویسنده: رحمان- ا 
آه... ماندانا!
فروردین ۱۳۶۱ بود که از کمیتۀ مشترک به بند ۲۴۳ زنان اوین منتقل شدم. دخترکی شیرین ومخملین نظرم را جلب کرد. شاید ۲۲ سال داشت. نرم ومخملین بود، با صلابت....
۳۰ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زهره تنکابنی
نویسنده: زهره تنکابنی
شوق وزیدن 
در قعر نومیدی … به تداوم ناگزیر زیستن می اندیشم، به تماشای شکوفه های شکوفنده، در باغ بهاری،. که پایان تمامی زمستان ها را،. اعلام می کند...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: مسعود دلیجانی
نویسنده: مسعود دلیجانی
جنایات جمهوری اسلامی علیه هموطنان بهایی را محکوم میکنیم
نظام جمهوری اسلامی سالهاست با گفتمان خودی-غیر خودی، شیعه-سنی، انقلابی-غیر انقلابی و مشابه آن، با پر رنگ کردن اختلافات قومی و مذهبی ملت ایران را چند بخش کرده و کوشش...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران خارج کشور
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران خارج کشور

فانوس سیاە و مردان مردد و خشمگین

سئوال در مورد جنگ، پرسش بزرگی است کە ذهن خیلیها را بە خود مشغول کردە است. سئوالی کە یافتن جواب آن زیاد آسان نیست، و شاید اساسا از آن پرسشهایی باشد کە نتوان برای آن جواب قطعی یافت. پرسشهایی کە تنها باید با آنها زندگی کرد و جواب آنها را عملا و بیشتر در وضعیت عملی جامعە و شرایط منطقە جستجو کرد، و نە تنها در جوابهای شفاهی و نوشتاری.

روز قدس در ایران، مناسبتی شد تا بار دیگر در آن، عالیترین مقامات جمهوری اسلامی دوبارە مواضع قبلی خودشان را در مورد اسرائیل و موجودیت آن تکرار کنند، امری کە علاوە بر برانگیختن واکنش یک سری از کشورهای مهم جهان، عکس العمل اعتراضی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد را نیز باعث شد، و بدین ترتیب دور دیگری از مشاجرات لفظی در سطح جهانی آغاز شد.

البتە سخنان خامنەای و احمدی نژاد، تنها موارد مطرح شدە در خصوص تهدید در صحنە سیاسی نبودند. قبل از آغاز این سخنان و تهدیدهای دوبارە مقامات جمهوری اسلامی در مورد موجودیت اسرائیل، مقامات اسرائیلی نیز با استناد بە یک گزارش مخفی از طرف سرویسهای اطلاعاتی آمریکا (کە بعدا موضوعیت آن از طرف خود آمریکائیها رد شد) مبنی بر اینکە ایران فاصلە چندانی در دستیابی بە سلاح اتمی ندارد، و تهدید مستقیم ایران بە حملە نظامی، خود بە یکی دیگر از دلایلی تبدیل شد کە بە متشنج تر کردن بیشتر اوضاع کمک کرد. در واقع تکرار سیاستهای خصمانە دولت ایران در تریبونهای رسمی در قبال اسرائیل و اصرار مقامات اسرائیل برای حملە بە ایران (کە در این اواخر بسیار از طرف مقامات این کشور تکرار می شود)، دو عاملی هستند کە وضعیت را از آنچە کە هست بسیار غامض تر کردە است.

اما این سئوال بزرگ و پیچیدە کە آیا واقعا ما در شرایط جنگی و یا بە عبارتی دقیقتر در شرایط تمهیدات جنگی قبل از آغاز آن قرار گرفتەایم یا نە، پرسش بزرگی است کە ذهن خیلیها را بە خود مشغول کردە است. سئوالی کە یافتن جواب آن زیاد آسان نیست، و شاید اساسا از آن پرسشهایی باشد کە نتوان برای آن جواب قطعی یافت. پرسشهایی کە تنها باید با آنها زندگی کرد و جواب آنها را عملا و بیشتر در وضعیت عملی جامعە و شرایط منطقە جستجو کرد، و نە تنها در جوابهای شفاهی و نوشتاری.

اسرائیل از یک جنگ یک ماهە می گوید کە در جریان آن جمهوری اسلامی شکست قطعی می خورد و از مردم اسرائیل تنها پانصد نفر کشتە می شوند، اما نهایتا تهدید لفظی و عملی جمهوری اسلامی از سر آن کشور برداشتە می شود، و البتە این مقامات جنگ طلب معین نمی کنند کە چگونە و با چە سلاحهایی این پیروزی سریع و معجزەآسا دست یافتنیست. و از مقامات ایرانی نیز می شنویم کە مسئولان دولتی در اسرائیل حرفهای گندەتر از دهانشان می زنند.

در اینکە هنوز امکان آغاز جنگ در منطقە علیە ایران نیست، ظاهرا و با استناد بە یک سری دلایل منطقی، شکی نیست. عدم آمادگی و همراهی آمریکا با این مسئلە در لحظە کنونی، اصرار بر ادامە برخورد سیاسی با ایران و سرانجام امکان گسترش دادن تحریمها، بزرگترین دلایل روی میز می باشند (علاوە بر اعتراضات مردمی در داخل خود اسرائیل و نیز برخی مقامات رسمی و غیر رسمی این کشور)، و نیز اینکە اسرائیل نمی تواند بدون هماهنگی با آمریکا بە چنین حملەای مبادرت ورزد، دلیل دیگری بر عدم امکان آغاز جنگ از طرف اسرائیلیها می تواند باشد، جنگی کە چگونگی شروع و خاتمە آن تاثیرات بسیار قاطعی بر جغرافیای سیاسی منطقە و کل جهان دارد، منطقا نمی تواند تنها در اسرائیل روی آن تصمیم گیری شود. بدون هماهنگی با قدرتهای بزرگ جهانی و بویژە آمریکا، چنین امری خارج از تصور است.

پس با این وصف، علت رجزخوانیهای دولت اسرائیل و نیز کوبیدن بیشتر جمهوری اسلامی بر طبل تهدیدها علیە اسرائیل چیست؟ آنگاە کە سخن بر سر دلایل از جانب طرف اسرائیلی می باشد. می توان از دو نوع دلیل تاریخی و موخر گفت. کە دلایل تاریخی همانا خصومت دیرینە، تهدیدهای مکرر طرف ایرانی و تمهیدات آن در منطقە علیە اسرائیل می باشد. اما آنگاە که سخن از دلایل موخر است، می توان موارد زیر را برشمرد:

ـ عدم اطمینان طرف اسرائیلی از تاثیرگذاری قاطع تحریمها علیە ایران، چنانکە بتواند نهایتا رژیم ایران را بە تسلیم و تمکین در مقابل خواست غربیها وادارد،

ـ احتمال دستیابی بە اطلاعات مخفی سرویسهای امنیتی آمریکا در خصوص برنامەهای اتمی ایران کە بە نوعی با اطلاعات رسمی مباینت دارند،

ـ ترس از پیامدهای بهار عربی کە در آن عمدتا نیروهای اسلامی بە قدرت رسیدند و می تواند در میان مدت و دراز مدت بە نفع جمهوری اسلامی باشد،

ـ و سرانجام مورد سوریە کە با تشدید جنگ و نفوذ و حضور بیشتر نیروهای ایرانی در آن کشور، و امکان فعالیت بیشتر و آزادانە آنها (بە نوعی کە حتی نیروهای سوری نیز نتوانند کنترل مناسبی بر روی آنها داشتە باشند)، دولت اسرائیل را راجع بە امنیت خودش بسیار نگران کردە است.

جمع موارد ذکر شدە بالا در مورد دلایل موخر، می توانند توضیح دهندە و توجیە کنندە گفتەهای اخیر مقامات اسرائیل در بارە خطر حملە احتمالی نیروهای نظامی این کشور بە ایران باشند.

در مورد جمهوری اسلامی نیز علاوە بر دلایل تاریخی کە خود را در ایدەئولوژی و استفادە سیاسی از این عنصر در پیشبرد سیاستهای منطقەای رژیم باز می یابد، در چهارچوب دلایل موخر خود را در موارد زیرین باز می یابد:

ـ پاتک و ضد حملە سیاسی رژیم در شرایط تشدید تحریمها و فشارهای سیاسی غرب بر روی آن،

ـ تهییج و بسیج افکار عمومی جهان عرب علیە غرب در شرایطی کە جمهوری اسلامی در بحران سوریە بشدت درگیر است بە نفع جبهە خود،

ـ و سرانجام استفادە ابزاری از آن برای ایجاد انسجام و اتحاد میان نیروها و جناحهای مختلف درون رژیم کە در این اواخر شاهد انفصال بیشتر آنها از همدیگر بودیم.

بدین ترتیب فانوس سیاە جنگ در شرایط کنونی، تنها می تواند بمثابە پدیدەای قابل اشتعال، اما در دستان یاغیان مردد و خشمگینی باشد، بە عنوان یک ابزار، برای دالانهای هنوز بە احتمال قوی تنگ و تاریک روابط ایران و اسرائیل در آیندە.

 

 

تاریخ انتشار : ۱ شهریور, ۱۳۹۱ ۱۱:۱۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

استقلال و کارایی قوه قضائیه و حکم قطعی محکومیت حمید نوری

حمید نوری شگنجه گر محکوم به حبس ابد، در یک معامله سیاسی بین حکومت جمهوری اسلامی و دولت سوئد، آزاد و به ایران برگشته و مورد استقبال مقامات رژیم قرار گرفت. این اولین معامله سیاسی بین حکومت ها و دولت ها نبوده و نخواهد بود…

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

توقف ساخت وساز در پارک لاله توسط شورای شهر تهران

کارگرکُشی در معادن: دو کارگر معدن شازند اراک پس از چهار روز هنوز زیر آوار سنگ هستند

چگونه می‌توان از چرخه‌ی خشونت در خاورمیانه رهایی یافت

همه کارت‌ها سوختند

آه… ماندانا!

شوق وزیدن