شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۰

لزوم موضعگیری جنبش سبز در مسائل هسته ای

مسئولیت اقتضا میکند که نیروی سیاسی معتقد به دموکراسی با طرح نظر خویش درباره سیاست خارجی در برابر ارادهای که گفتگو در این خصوص را تعطیل کرده است و به تصلب شکل گرفته در جامعه، پایان بخشیده و صدای اعتراض جامعه به ندانم کاریها و اشتباهاتی باشد که تا امروز هزینه هایی گزاف به کشور تحمیل نموده است

این روزها همه ما به شنیدن اخبار نامساعد از شرایط اقتصادی کشورمان عادت کردهایم. افزایش بیرویه و کمرشکن نرخ تورم در کنار آمارهای صعودی مربوط به رشد بیکاری، تعطیل شدن کارخانجات و واحدهای تولیدی و خدماتی و غیره، دیگر مسئلهای نیست که بتوان به سادگی وجود آنها را انکار کرد. در حقیقت پشت تمام خطابههای طوفانی و ادعاهای ریز و درشت با محتوای شکستن رکوردها و حرکت در دامنه کوههای برای رسیدن به قلههای سعادت و پیشرفت، امروز لشگری از فقر، خانوارهای بی سرپناه و جوانان بیکار وصنایع ورشکسته پنهان شده است.

در این بین کم نیستند آنهایی که در ذهن خود این شرایط را فرصتی مناسب برای ایجاد تغییرات بنیادین در کشور ارزیابی میکنند و ناخن به هم می سایند و برای فروپاشی از مسیر جنگ لحظه شماری میکنند. آنها که میل و اراده مردم برای اصلاح و تغییرات آرام را نادیده میگیرند و گسترش فقر و فلاکت را زمینهساز “تغییرات بزرگ” و در نتیجه نوید آیندهای درخشان میدانند. بیتردید روی سخن این یادداشت کوتاه با این افراد نیست؛ که گفتگو با ایشان مجالی دیگر را طلب میکند. روی سخن در این گفتار با همه نیروهای سیاسی باورمند به تغییر در وضع موجود بااتکا به پشتوانه مردمی و از راههای مسالمتآمیز است، یعنی بدنه اصلی جنبش سبز. آنها که همچون میرحسین عزیز میاندیشند آن هنگام که میگفت: “باطل رفتنی است و آن چیزی که به مردم سود میرساند باقی میماند… مراقب باشید که آنها شما را تحریک نکنند و به هنگام نابود کردن خود به کاشانه و کشورتان لطمه نزنند”.

جای خالیِ سیاست خارجی
در برشمردن دلایل وقوع آنچه بر میهنمان میرود به رسم معمول میتوان فهرستی از ناکارآمدیها و بی لیاقتیها، بی اعتمادیها و فسادها، بدفهمیها و بدکاریها را ردیف کرد و البته از کنار یکی از مهمترین دلایل گرفتار شدن کشور در چنبره مشکلات و مصائب گوناگون به راحتی گذشت: سیاست خارجی. “سیاست خارجی” در فرهنگ سیاسیِ به جامانده از سالها رقابت تنگاتنگ میان جناحهایِ نظام سیاسی مستقر همیشه تابویی بوده است که ورود به آن و یا سخن گفتن از آن بدون “اجازه” میسر نبوده و همواره اعلام مواضع و سخن گفتن در خصوص آن به نهادهایی غیر وابسته به رأی و نظر مردم سپرده شده است. شاید نخستین بار این رهبران جنبش سبز بودند که در اثنای رقابتهای انتخاباتی با اشاره صریح به تندرویهای دولت اول احمدی نژاد، ازمصلحت کشور و لزوم پایبندی به عقلانیت در روابط خارجی سخن گفتند و در البته در اوج جنبش بارها و بارها به نادیده گرفتن منافع ملی در تصمیم گیریها اعتراض کرده و خواهان تغییر در مشی سیاست خارجی شدند.
بی تردید امروز نمیتوان از واقعیت بزرگی که زندگی شهروندان ایرانی و آینده کشور را تحتالشعاع خویش قرار داده چشم پوشید و در حالی که سایه شوم فقر، گرسنگی و خطر بروز جنگ خانمانسوز بر جامعه ایرانی سایه افکنده همچنان به گونهای سخن گفت گه گویی مسئله سیاست خارجی مسئلهای فرعی است نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و غیره. واقعیت این است که امروز میهن ما از یک سو به دنبال سیاستهای ماجراجویانه در عرصه بینالملل، علیرغم آگاهی حکومت از تحمیل مصائب خطیر بر جامعه، همچنان فرمان از جا کنده و ترمز بُریده به پیش میرود و از سوی دیگر سکوت محض مخالفین وضع موجود و معتقدین به اصلاحات در برابر این وضعیت، امید جامعه به برآمدن صدای مخالف علیه این رویه را به یأس تبدیل کرده است. جامعهی بدون امید جامعهای سرخورده است. جامعه سرخورده اگر به دامن فاشیسم و لمپنیسم پناه نبرد قطعاً تصمیمگیری برای آینده خویش را به بیگانگان خواهد سپرد.
واقعیت این است که شرایطِ امروزِ کشور ما بسیار شبیه به ادواری از تاریخ است که حکومت به هر دلیل، اراده کافی برای خروج از بحرانهای خودساخته را نداشته است. دورانهایی که حاکمان به رغم نزدیک بودنِ خطراتی همچون تهاجم بیگانه، به دلایل گوناگون توانایی برای اخذ تصمیمات سرنوشت ساز را از خود بروز نمیدادند. نفوذ فساد در بدنه اداری کشور و تلاش وسیع برای سرکوب صدای مخالفین مانع از توجه به واقعیتهای کشور میشد و سرخوردگی جامعه از شرایط سیاسی و اقتصادی راه را برای بروز فجایعی همچون اشغال کشور آماده میکرد. تاریخ ایران همواره راوی مقاطعی بوده است که بیگانگان از شکاف میان ملت و دولت به داخل میهن سربرآورده و از درخت شومی که استبداد در خاک ایران به بار آورده است، برای خویش خوشه چیدهاند.
جامعهشناسان امید و اخلاق را مهمترین ارکان حیات اجتماعی در هر جامعهای میدانند. امید بی تردید نه زاییده توهمات ذهنی کسانی است که کشورِ فرو رفته در بحرانهای خانمان برانداز را در دامنه قلههای سعادت و پیشرفت می بینند و به رسم دیکتاتوری سر انگشت اشاره خویش را دوای درمان کاستیها و مصائب کشور میدانند؛ و نه محصول رفتار و عملکرد آنهایی است که نگاه خویش را به آسمانها دوختهاند که برای نجات از وضع موجود اگر از خالق آسمانها عنایتی نشد بلکه از جنگندههای شکاری بیگانگان کاری برآید.

لزوم توافق بر سر منافع ملی
امید اجتماعی حاصل گفتگوهای سرشار از تساهل و مدارا میان لایههای اجتماعی و توافق میان آنها بر سر آن چیزی است که منافع ملی خوانده میشود. منافع ملی امروز نه در تصمیمات پشت پرده صاحبان قدرت که زاییده تفاهم و توافق میان اقشار مختلف جامعه است. حق مسلم ما آن چیزی نیست که به تشخیص حاکمان و از طریق رسانههای اقتدارگرا به جامعه تحمیل میشود که مطالباتی است که سالها از گلوی پدران و مادران ما سینه به سینه، نسل به نسل انتقال یافته و تحقق هریک از آنها گامی است به سوی خیر عمومی و سعادت اجتماعی ما. استقلال، آزادی و دموکراسی، عدالت اجتماعی، برخورداری از حکومت پاسخگو و مطیع اراده عمومی، امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی و دیگر، همگی حقوق مسلمی هستند که حکومت برای تأمین آنها بیش از مسئله انرژی هسته ای به جامعه بدهکار است.
مسئولیت اقتضا میکند که نیروی سیاسی معتقد به دموکراسی با طرح نظر خویش درباره سیاست خارجی در برابر ارادهای که گفتگو در این خصوص را تعطیل کرده است و به تصلب شکل گرفته در جامعه، پایان بخشیده و صدای اعتراض جامعه به ندانم کاریها و اشتباهاتی باشد که تا امروز هزینههایی گزاف به کشور تحمیل نموده است.
اگر معتقدیم که برای نیل به دموکراسی، راه دست یابی به آن از هر امر دیگری مهمتر است و اگر معتقدیم که سیاست امری است مربوط به تعیین خیر عمومی جامعه که تحقق آن تنها از مسیر دخالت دادن رأی و نظر شهروندان میسر میشود باید در حین مبارزه سیاسی به تمرین این مهم بپردازیم.
گفتهاند که یادآوری تاریخ آنجا مفید است که التیام بخش باشد. واقعیت این است که در پس یادآوری روزهای تلخ تاریخ در این سطور، یک تفاوت بنیادی میان دوره ما و ادوار دیگر تاریخ، التیام بخش نگارنده بود و آن وجود نیروی اجتماعی پیش برنده سیاست در کشور برخلاف گذشته های نه چندان دور است. امروز جبهه سبز و نیروهای معتقد به تمامیت سرزمینی و منافع ملی علیرغم تمام تحدید و تهدیدها، مشکلات و مضایقات حتی در بدترین شرایط پایبندی به منافع ملی را از طریق التزام به مسئولیت مدنی نشان میدهند و شجاعانه خواستا ر بازگشت به رأی و نظر مردم در تمامی امور از جمله سیاست خارجی میشوند. نامه اخیر مصطفی تاج زاده از زندان در خصوص مسئله هستهای و کوشش مجدانهی او در یادآوری مسئولیت حاکمان در تحمیل هزینههای بی جهت به جامعه و کشور خود نمونه ای است در اثبات این ادعا.

تاریخ انتشار : ۱۳ تیر, ۱۳۹۱ ۱۱:۵۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

گزارش حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ جهانی اومانیته

در سه روز برگزاری جشنواره، مسئولان سازمان دیدارها و گفت‌وگوهای متعددی با رفقای حزب توده‌ ایران و حزب چپ ایران، سازمان اتحاد فداییان خلق ایران و دیگر نیروهای چپ ایرانی مقیم پاریس داشتند. هم‌چنین رفقای ما دیدارهایی با رفقای چپ افغانستان و حزب کمونیست عراق داشتند.

در سالگرد جمعه خونین زاهدان یاد قربانیان جمعه خونین زاهدان و جنبش مهسا را گرامی میداریم!

جمعه خونین زاهدان همچون کشتار معترضان در جنبش های گذشته و جنبش ژینا مهسا در سراسر ایران حکایت از شکاف عمیق میان ملت ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی دارد.

بازهم خاطره ها

پاهایم را، به مانند علف، می گذارم، بر روی زمین
/
می بینم خود را، چون درختی در تب و تاب
/
می پیچم درخود، از آن هراس، که نگاهم بود و فراز
/
سرزمینی نشناخته، اما در خیال
/
آن کعبه آمال، چون مسلمانی در انتظار بهشت …

کارگران روزمزد و ناامنیِ حداقل‌ها

 کار برای زیست و زندگی آبرومندانه مدتهاست که دیگر در چشم انداز نیست، بلکه تلاشی جانکاه برای ادامه زنده ماندن و فقط زنده ماندن است … آیا سوختن انسان ها و جزغاله شدنشان بر فراز تیر برق و یا سقوط شان از بلندی ها و یا حبس شدنشان در اعماق معادن و مرگ شان در اعماق ظلمت و سیاهی سرنوشت محتوم شان است؟ چه باید کرد؟

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

گزارش حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ جهانی اومانیته

در سالگرد جمعه خونین زاهدان یاد قربانیان جمعه خونین زاهدان و جنبش مهسا را گرامی میداریم!

بازهم خاطره ها

کارگران روزمزد و ناامنیِ حداقل‌ها

صدور حکم زندان و شلاق برای ۱۷ کارگر فولاد اهواز

لایحه‌ی «عفاف و حجاب»؛ سرکوب زنان، سلب زندگی، انکار آزادی