شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۰:۲۹

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۰:۲۹

مخرج مشترک نسلهای انقلابی

انقلاب ٥٧، نسلهای متفاوت فکری و عقیدتی را از انقلابیون وارد گود تاریخ کرد. این نسلهای متفاوت، با هم همکاری مقطعی و رقابت سالم و عمدتا ناسالم کردند و نهایتا نسل مذهبی و تئوکراتیک توانست با حذف خونبار دیگران موقعیت خود را در قدرت تثبیت کردە و بە سکاندار کشور تبدیل شود. از آن سال، سالها گذشتە است.

انقلاب ۵٧، نسلهای متفاوت فکری و عقیدتی را از انقلابیون وارد گود تاریخ کرد. این نسلهای متفاوت، با هم همکاری مقطعی و رقابت سالم و عمدتا ناسالم کردند و نهایتا نسل مذهبی و تئوکراتیک توانست با حذف خونبار دیگران موقعیت خود را در قدرت تثبیت کردە و بە سکاندار کشور تبدیل شود. از آن سال، سالها گذشتە است.

همان نسلهای متفاوت انقلابی، حال، یا عمدتا کاملا پا بە سن گذاشتەاند، و یا دارند پا بە سن می گذارند. در چنین شرایطی، همان نسل تئوکراتیک و مذهبی قدرت را در دست دارد و دیگران کماکان در بیرون از دایرە قدرت و عمدتا از صحنە زندگی رخت بربستە، تحت فشار و یا مجبور بە سکوت و مهاجرت.

اما تغییرات آمدند.

نسل انقلانی در قدرت، بە دو دستە تقسیم شدند: عدەای کماکان بر همان منوال قدیم و عدەای دیگر با تغییر بسوی رفورمیسم و اصلاح طلبی. نسل انقلابی بیرون از قدرت نیز بە همان منوال تقسیم شدە بە انقلابی گری پیشین و اصلاح طلبی و تحول طلبی کنونی (با حفظ تعابیر مختلف از این ایدە). البتە باید گفت کە کفە کمیتی و کیفیتی هر دو نسل (چە آنانی کە در قدرتند و چە آنانی در بیرون از قدرتند) بە نفع اصلاح طلبی و رفورمیسم تغییر پیداکردەاست.

اما دلیل چیست؟ شاید بتوان گفت کە دلیل همانا در تغییر روانشناسی جامعە ایران قرار دارد کە از خشونت بیزار و دیگر قائل بە دادن هزینە در قالب حرکات تند و غیر قابل پیش بینی ندارد. البتە خود این مسئلە هم دلیل دارد، دلیل، عدم شکل گیری آلترناتیو و نبود جانشینی کە بتواند نهایتا کل پروسە تغییر انقلابی را جمع و جور کند. و البتە دلایل بیشمار دیگر هم کە در این جا بدان پرداختە نمی شود.

اما نکتەای کە در این یادداشت کوتاە مورد توجە است همانا مخرج مشترک رفرمیسمی است کە میان بخشی از نیروهای در قدرت و بخشی از نیروهای بیرون از قدرت ایجاد شدە است. رفرمیسمی کە تا حدودی اشتراکات ایجاد می کند، اینکە باید وضع موجود تغییر کند و فضاهای دیگری باز شود همە روی آن توافق دارند. این مسئلە بشدت انقلابیون نشستە در قدرت را نگران کردە و با تمام ابزار موجود سعی در جلوگیری از آن را دارند. زیرا کە همین همگرائی، خود یکی از بانیان جنبش سبز بود کە ارکان قدرت انقلابیون کلاسیک مذهبی را بە لرزە درآورد.

رفرمیسم بە عنوان اشتراکات انقلابیون (دیروز) در قدرت  و انقلابیون (دیروز) بیرون از قدرت، کە در مقاطع بروز خود بە سوی تحول طلبی هم پیش می رود، در واقع برگرفتە از فضای روانشناسی و تودەای موجود در جامعە است، جامعەای کە می خواهد هم زندگی کند و هم تغییر را از طرق غیر انقلابی گری تعقیب کند. جامعەای کە با صڵح و ابزار انسانی، علیرغم خشونت حاکمان پیوندی جالب برقرار کردە است.

 

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۱۰ آذر, ۱۳۹۴ ۸:۵۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢