چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۸

مسئله دمکراتیک سازی

۲۵ سال پس از انقلاب ۱۳۷۵ شرايط تا اندازه اى متفاوت شده. امروز گروه ها و گرايش هاى اپوزيسيون در سطح رسمى (نظام ارزشى خود) به دموكراسى التفات نشان داده و به درجات گوناگون هدف غايى خود را دموكراسى خواهى اعلام مى دارند. نسل جوان سياسى در ايران، بويژه، در اين مسير پيگيرتر و مصمم تر مى نمايد و شكل گيرى يك فرهنگ سياسى مدرن، پويا و دموكراتيك را در آينده نويد مى دهد.

در سال هاى اخیر دموکراسى به عنوان یک ارزش محورى جاى خود را در گفتمان هاى سیاسى وروشنفکرى ایران باز کرده است. استقبال قابل توجهىکه چند ماه پیش از کنفرانسى که حول این مسأله در دانشگاه تهران برگزار گردید یک نمونه از تحول در فرهنگ سیاسى ایران است. اگر هفت سال پیش اصلاح طلبان حکومتى با شعار -توسعه سیاسى- پاى به میدان گذاشتند امروز در میان طیف پیگیر آنها، دموکراسى خواهى جایگاهى والا یافته و به درستى به ارزش مرجع بدل شده است.
دموکراسى بیان یک رابطه اجتماعى است؛ رابطه اى که در درجه اول ناظر بر مناسبات ضابطه مند میان حکومت و مردم است. واژه -حاکمیت ملت- بیان چنان رابطه اى میان این دو بخش از جامعه است که مردم از طریق مداخله و اعمال نفوذ سازمان یافته و دموکراتیک خود سیاست هاى حکومت را در جهت منافع جمعى شان هدایت کنند. خصوصیات الگوى رایج دموکراسى در جهان کم و بیش به شرح زیرند: 
۱. برابرى شهروندان در برابر قانون و برخوردارى آنان از حقوق سیاسى و اجتماعى.
۲. تصمیم گیرى بر مبناى آراى اکثریت با حفظ حقوق اقلیت (ها).
۳.برگزارى انتخابات آزاد ادوارى (با تضمین رقابت عادلانه).
۴. تأمین آزادى هاى فردى و گروهى (همچون احزاب، جمعیت ها، مطبوعات، بیان، نوشتار و نظایر آن).
۵. گسترش یک فرهنگ دموکراتیک متکى بر تساهل، تکثرگرایى و حقوق بشر که زمینه ساز و حافظ نهادهاى دموکراتیک باشد.
باید توجه داشت که براى تعریف ریشه اى تر و عمیق تر از دموکراسى نباید خود را صرفاً به رابطه میان مردم و حکومت محدود کرد و مى باید مناسبات درونى اقشار و گروه هاى اجتماعى را نیز منظور داشت. براى مثال، اگر روابط درونى میان گروه هاى متفاوت اکثریت و اقلیت جامعه (با تعریف جامعه شناختى) نظیر مردان و زنان، اقوام و گروه هاى نژادى، گروه هاى دینى و مذهبى، گروه هاى سنى و نسلى نسبت به یکدیگر ستمگرانه و متکى بر تبعیض باشد، به دموکراسى آسیب جدى وارد مى کند. در جوامعى که ساختارهاى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى آن ها هنوز پذیراى الگوى بالا نیست و حکومت هاى اقتدارگرا (Authoritarian) بر مسند کارند، براى حصول به دموکراسى مى باید مراحلى طى شود که مجموعه آن را دموکراتیک سازى (Democratization) مى خوانند:
۶. فروپاشى حکومت استبدادى، فرایندى طولانى را در بر مى گیرد که طى آن ترکیبى از گروه هاى مختلف نخبگان سیاسى (Political elites) و نیروهاى جامعه مدنى (بدنه جامعه) در برابر اقتدارگرایى صف آرایى کرده و سرانجام، کنار رفتن آن را سبب مى شوند. 
۷. فرایند گذار (Transition) به نظام دموکراتیک، که مرحله پى ریزى نهادها، مناسبات و فرهنگ دموکراتیک است. 
۸. تحکیم مناسبات دموکراتیک، مرحله اى که دموکراسى نهادینه شده و به یک معنى درونى مى شود.
باید به مراحل چندگانه دموکراتیک سازى توجه داشته باشیم.
آیا به کارگیرى هر شکل و شیوه اى براى کنار گذاردن حکومت استبدادى الزاماً به مرحله بعد یعنى -گذار به دموکراسى- رهنمون مى سازد؟ بررسى تجارب جنبش هاى ضد دیکتاتورى در کشورهاى پیرامونى بیانگر پاسخى منفى به این پرسش است.
در دوران جنگ سرد اکثریت قریب به اتفاق مبارزات رهایى بخش ملى نه استقلال را نهادینه کردند و نه دموکراسى را. در واقع آن ها آنتى تز استبدادى حکومت هاى خودکامه بودند. هندوستان در این مورد یک استثنا بوده است. اتفاقا ً انقلاب اسلامى هم مؤید همین تجربه بود. الگوى سیاسى ـ فکرى مسلط بر اپوزیسیون نظام سلطنتى (دربرگیرنده طیف وسیع و نامتجانس چپ مارکسیست، مجاهد، اسلامگراى فقاهتى، -ملى-، نهضت آزادى و…) همگى ـ به درجات گوناگون ـ یا رسماً با دموکراسى لیبرال عناد مى ورزیدند و یا دست کم اولویتى براى آن قایل نبودند.
بررسى فرهنگ سیاسى این جریان ها ـ از جمله ساختار تشکیلاتى آن ها، کیش شخصیت گرایى، آیین‎/ ایدئولوژى محورى در تفکراتشان، خشونت گرایى و بسیارى ارزش ها و هنجارهاى غیر دموکراتیک دیگر ـ تأییدى بر این نظر است.
آن ها که دموکراسى را در برابر تز -مبارزات ضد امپریالیستى- قربانى کردند چندى بعد خود قربانى جریان -ضد امپریالیست- مى شوند. 
۲۵ سال پس از انقلاب ۱۳۷۵ شرایط تا اندازه اى متفاوت شده. امروز گروه ها و گرایش هاى اپوزیسیون در سطح رسمى (نظام ارزشى خود) به دموکراسى التفات نشان داده و به درجات گوناگون هدف غایى خود را دموکراسى خواهى اعلام مى دارند. نسل جوان سیاسى در ایران، بویژه، در این مسیر پیگیرتر و مصمم تر مى نماید و شکل گیرى یک فرهنگ سیاسى مدرن، پویا و دموکراتیک را در آینده نوید مى دهد. 
در فضاى خارج از ایران، اما، اوضاع به گونه اى مجازى رقم مى خورد. در برنامه و زبان رسمى، اکثر شخصیت ها و نیروهاى سیاسى سرانجام معیارهاى دموکراتیک را پذیرا شده اند. کردارسیاسى، اما، با یک تأخیر فاز جدى، در مسیرى متفاوت سیر مى کند. فرهنگ تهمت، تهدید، تفرقه، تخریب، تمامیت طلبى و تخطئه -دیگرى- همچنان شیوه عمل رایج بخش وسیعى از نیروهاى سیاسى در خارج از کشور را تشکیل مى دهد. ظاهراً کارشکنى در کار رقبا اهمیت بیشترى از پیشبرد کار -خود- دارد.
انقلاب پساصنعتى (Post-industrial) و توسعه وسایل ارتباط جمعى و اینترنتى نیز، به نوبه خود، کارآیى بیشتر براى انجام همه رویکردهاى بالا را میسر ساخته اند. شعار دیروزى -به امید روزى که هر ایرانى صاحب یک پیکان شود- به شعار امروزى -به امید روزى که هر ایرانى صاحب یک حزب سیاسى و یا برنامه تلویزیونى شود- دگردیسى یافته است! این تنوع افراطى نه برآمد پلورالیستى، فردگرایانه و رقابت جویانه یک جامعه دموکراتیک‎/ مدنى، که دقیقاً بیانگر عدم بلوغ، عدم تحمل، به رسمیت نشناختن دیگرى و روحیه تکروى ایرانى است که امروز در پوشش دموکراسى چهره نابهنجار خود را بزک کرده است.
دقیقاً به خاطر غلبه نیافتن فرهنگ دموکراسى در میان نیروهاى سیاسى -فرهنگ چندپاره- همچنان سر پا است. در چنین فرهنگى هر ایرانى درگیر سیاست ابتدا فرا مى گیرد که چگونه با دیگرى، به هر قیمت، مخالفت کند و به قبیله سیاسى خود وفادار بماند. از این جهت است که تفکر اکثر گروه هاى سیاسى همچنان ایدئولوژیک و فرقه گرایانه است. عجب آن که به موازات این همه، بازار بحث هاى -دیالوگ- و -نزدیکى- و -اتحاد- هم داغ است!

تاریخ انتشار : ۱۱ مهر, ۱۳۸۳ ۳:۳۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!