جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۹

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۹

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی
تاریخ مبارزات مردمان در گوشه گوشه جهان همواره تجلی‌گاه نقش هنرمندان در روندهای تاربخی و گذرگاه‌های مهم آن بوده است. در مقاطعی از تاربخ سیر تحولات را با تغییرات شگرف...
۲۸ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
استعارۀ مرغ و پاهایش
نقطه مشترک حکومت‌های غیردمکراتیک، دیکتاتوری و یا تمامیت‌خواه با جریان‌های برانداز، سرنگونی‌طلب و یا انقلابی در این است که برای هر دوی آنها "مرغ یک پا دارد"! برای اصلاح‌طلبان مذهبی...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سعید مقیسەای
نویسنده: سعید مقیسەای
در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک
سرخوردگی از اپوزیسیون، به‌ویژه؛ خارج کشور و سرکوب شدید و شکستن مقاومت مردم و تحمیل اختناق برجامعه که امید به بروز هر جنبش اعتراضی را به یاس تبدیل کرده است،...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا
از دولت ایتالیا درخواست می‌نماییم، از مسیرهای ارتباطات دیپلماتیک خود برای درخواست لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی‌قید و شرط کلیۀ معترضین...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک
جامعه‌ی معاصر ایرانی‌ به وقت خود بهره‌گیری از «فرصت‌»های درون نظام را آزموده و نتیجه‌ی آزمون خود را که مبین سترونی آن بود، ثبت حافظه‌‌اش کرده است. ارزش روی‌کرد جامعه...
۲۶ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
مرگ در «منطقۀ امن»
اسکات اندرسون، معاون هماهنگ کننده «اونراوا»( آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک) گفت در بیمارستان «ناصر» شاهد «بعضی از وحشتناک‌ترین صحنه هایی بودم که در ۹...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: برگردان: پروین همتی
نویسنده: برگردان: پروین همتی
به یاد سیمین بهبهانی، شاعری مبارز و مدافع حقوق زنان!
سیمین بهبهانی، با زبانی صریح و بی‌پرده، از دردها و رنج‌های زنان جامعه‌اش سخن می‌گفت و همواره می‌کوشید که ادبیات و هنرش را برای آشکار کردن دردها ی جامعه و...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)

مسابقە تسلیحاتی، تهی کردن منطق دیپلماسی جمهوری اسلامی

آمریکا با چنین کاری می خواهد از لحاظ روانی نیز این ضربە کاری را بە دیپلماسی ایران وارد آورد کە دیگر جمهوری اسلامی نتواند به عنوان اولین قدرت منطقە محسوب شود، و بنابراین باید از موضع دیگری خود را در معاملە سیاسی با غرب بازیابی و ارزیابی کند. بالابردن توان نظامی این کشورها در واقع بە منزلە تهی کردن منطق سیاست و دیپلماسی جاری در جمهوری اسلامی می باشد.

چهار کشور عرب منطقە خلیج فارس صد و بیست میلیارد دلار از آمریکا اسلحە می خرند، و این در راستای تقویت قدرت نظامی کشورهای حوزە خلیج در مقابل قدرت نظامی ایران اعلام شدە است. آمریکا در این رابطە گفتە کە بشدت توان نظامی این کشورها را افزایش خواهد. در همان حال روسیە اعلام کردە کە از فروش موشکهای دفاع هوائی وعدە دادە شدە به جمهوری اسلامی خودداری خواهد کرد.

چنانکە از خبر فوق برمی آید، منطقە بار دیگر شاهد رشد لجام گسیختە نظامیگری شدە است. و تمام این ماجراها تحت لوای اختلافات آمریکا و ایران جریان دارد.

اما خبری چنین، از لحاظ سیاسی و اقتصادی می تواند بە چە معنائی باشد:

ـ تقویت توان نظامی این کشورها از طرف آمریکا نشان از آن دارد کە حملە نظامی به ایران برای توقف برنامەهای نظامی آن لااقل در میان مدت منتفی است. آمریکا برای مهار ایران دارد از توان نظامی کشورهای منطقە استفادە می کند. توانی کە در همراهی خود با قدرت نظامی اسرائیل، می تواند فاکتور قوی برای مهار جمهوری اسلامی باشد.

ـ در شرایط کنونی کە بحران مزمن اقتصادی جهانی همچنان ادامە دارد، و این وضعیت بویژە اقتصاد آمریکا را در شرایط دشواری قرار دادە است، چنین حجم سنگینی از معاملە اسلحە می تواند بە منزلە بازاریابی خوبی برای صنایع نظامی آمریکا و از این طریق تزریق پول قابل توجهی بە اقتصاد بیمار این کشور باشد. اختلاف با جمهوری اسلامی، به اجرای چنین برنامه هائی بسیار کمک کرد و می کند. و از این دریچه اگر دولت احمدی نژاد گمان می کند کە ضعف اقتصادی امریکا و بە گل نشستن توان نظامی آن در منطقە می تواند آمریکا را سرانجام از در آشتی با جمهوری اسلامی درآورد، چنین ماجرائی به وضوح می تواند شکست چنین تصوری از قبل باشد. ایالات متحدە در واقع از آن درایت سیاسی برخوردار است کە بتواند چنین اختلافاتی را به سود و منفعت اقتصادی فرابرویاند.

ـ عدم فروش موشکهای روسی بە ایران و خبر چنین معاملە سنگینی میان آمریکا و چهار کشور عربی می تواند به معنای آرایش جدیدی از نوع توان نظامی در منطقە باشد. جمهوری اسلامی در اثر چنین وضعیتی اگر به قعر جدول هم سقوط نکند، اما در شرایط بسیار دشوارتری قرار خواهد گرفت، و این بدان معناست کە در آیندە باید هزینه های بیشتری برای بالا بردن توان به چالش کشیدە نظامی خود در منطقە صرف کند، و این یعنی صرف هزینه های بیشتر از منابع ملی فقط برای تسلیح نظامی بیشتر. در واقع ایران در دور باطل مسابقه تسلیحاتی ای در منطقە قرار گرفته که پایان آن را تصوری نیست.

ـ آمریکا با چنین کاری می خواهد از لحاظ روانی نیز این ضربه کاری را به دیپلماسی ایران وارد آورد که دیگر جمهوری اسلامی نتواند بە عنوان اولین قدرت منطقه محسوب گردد، و بنابراین باید از موضع دیگری خود را در معاملە سیاسی با غرب بازیابی و ارزیابی کند. بالابردن توان نظامی این کشورها در واقع به منزله تهی کردن منطق سیاست و دیپلماسی جاری در جمهوری اسلامی می باشد.

بدین ترتیب ایران درگیر دور باطل مسابقە تسلیحاتی در منطقه شده است. ایران از این لحاظ کشوری تنهاست کە باید خود خرج چنین دور باطلی را بپردازد، و این در حالیست کە طرف آمریکا با توجه به داشتن متحدان بیشتر، از شرایط بسیار بهتری در منطقە برخوردار است. اگر به این مسئلە فاکتور اقتصاد بیمار ایران را نیز بیافزایم، آنگاە متوجە می شویم کە وضعیت چقدر می تواند خطرناک باشد. در شرایطی کە در آستانە اجرا ی طرح یارانه ها قرار داریم، متوجه می شویم کە بار پول دهی و پول خرج کردن دولت چقدر می تواند روند تصاعدی به خود بگیرد. دولت احمدی نژاد با سیاستهای به غایت نابخردانە خود کشور ما را در آستانه فاجعه ای بزرگ قرار دادە است.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲ مهر, ۱۳۸۹ ۷:۵۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی

استعارۀ مرغ و پاهایش

در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک

محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا

پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک

مرگ در «منطقۀ امن»