چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۷

“مسکو” سومین شاهد است

تقلیل سطح مذاکره به سطح کارشناسی می تواند نشانه مأیوس کننده ای باشد، اما همچنین می تواند اقدامی ضرور تلقی شود، که باید تکرری به مراتب بیشتر از آنچه تاکنون داشته است، داشته باشد. در بالا اشاره شد که مواضع طرفین از هم بسیار دور اند. درست در این صورت است که مذاکرات کارشناسی ممتد و پردامنه ضرورت می یابند.

  مذاکره بین نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۵ برای یافتن توافقی بر سر مسئله پرونده اتمی ایران، که در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن در مسکو برگزار شد، بدون توافقی مضمونی خاتمه یافت. تنها توافق این مذاکره توافق بر سر ادامۀ مذاکره در سطح کارشناسی و سپس، در صورت توفیق در این سطح، مذاکره در سطوح عالیتر بود. قرار است مذاکره کارشناسی دوهفته پس از مذاکره مسکو، یعنی در روز ۳ ژوئیه، در استانبول برگزار شود. توفیق ناچیز مذاکره مسکو طبعاً باز با خطابه ها و رجزهای طرفین همراه بود و نیز با تحلیلهائی که نه بر عاملهای دوام دار مقطع فعلی بلکه بر این خطابه ها و رجزها استوار اند. وضع اما ایجاب می کند که از بطن سه مذاکره انجام یافته، آن عاملهای دوام دار مقطع استخراج شوند. “مذاکره مسکو” سومین شاهد این مدعاها است که: اولاً هم جمهوری اسلامی و هم کشورهای ۱+۵ به این نتیجه رسیده اند که برای بحران پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی راه حل مسالمت آمیزی می توان یافت، و فعلاً هم بر سر آنند که در راستای نیل به چنین راه حلی عمل کنند. کافی است توجه کنیم که در دو-سه ماه اخیر و به فاصله های کاهنده ای سه مذاکره بین اینها صورت گرفته و چهارمین مذاکره در نخستن هفتۀ ماه آینده برگزار خواهد شد. نگاهی به تبلیغات طرفین علیه یکدیگر نیز، قدری که لایه های روئین آنها را کنار بزنیم، آشکار می کند که هنوز افشای طرف مقابل هدف مقدم در این تبلیغات نیست و این هدف مغلوب هدف زیادت خواهی در پشت میز مذاکره است. درست است که مذاکره آتی در سطح کارشناسی فنی، یعنی سطحی تقلیل یافته انجام خواهد شد، اما این تقلیل سطح مذاکره، سوای بازیهای سیاسی، ضرور نیز می نماید. در ادامۀ نوشته به این نکته پرداخته خواهد شد. ثانیاً همچنین طرفین به این نتیجه رسیده اند که [در اثر کیفیت عمل شده توسط آنان] وضع اکنون به جائی کشیده شده است که دیگر مجالی برای افزودن به سالهای طولانی بربادرفته باقی نمانده و حصول به راه حلی مسالمت آمیز در ورای این دور مذاکرات به دشواری متصور است. اتحادیۀ اروپا از هفتۀ آتی و تنها چند روز پیشتر از مذاکره کارشناسانه در استانبول دست به تشدید تحریمهایش علیه ایران خواهد زد و نفت را هم وارد حلقۀ تحریم خواهد کرد. این اقدام ممکن است، وفق نظر برخی از تحلیلگران، نه اثری بر اقتصاد ایران داشته باشد، زیرا اروپا مصرف کنندۀ عمدۀ نفت ایران نیست، و نه به همین دلیل گفته شده اثر محسوسی بر اقتصاد اتحادیه اروپا. شاید هم در اوضاع بحرانی اقتصاد اتحادیه اروپا عواقب آن برای خود این اتحادیه نسبت به عواقب اش برای اقتصاد برخاک نشسته ایران سنگینتر باشد. اما اینها هیچ کدام عمده ترین نکته در برخورد به مقطع حاضر نیستند. عمده ترین نکته در وضع حاضر این است که تنزل مناسبات بیشتر از این تقریباً ناممکن است. اثرات تشدید تحریم ایران توسط اروپا هرچه باشند، نفس این اقدام گام قهقرائی دیگری در مناسبات ایران و اروپا است که راه پیشرفت آتی در آن با ابزارهای صلح آمیز تقریباً بسته است. سرگئی مارکف، مشاور اقتصادی کرملین، این وضعیت را چنین توصیف می کند: “مذاکره مسکو نتایج مثبتی هم داشت: این مذاکره نشان داد که ایران آمادگی بیشتری برای ابراز نظریات خود و برای توافق دارد. کشورهای غربی هم دیگر از اولیتماتوم دست کشیده اند. با این حال برای پیشگیری از یک برخورد، مذاکرات باید هرچه سریعتر به پیشرفتهای روشنی دست یابند. یک چنین نتیجه محدودی، اگر ما سه سال دیگر وقت داشتیم، خوب بود. اما در این بازه زمانی تنگ چنین نتیجه ای کافی نیست.” ثالثاً وقتی طرفین مذاکره در هر سه نوبت مذاکرات بر فاصله بسیار میان مواضع اشان انگشت گذاشته اند، دیگر لزومی به تردید در این باره نیست که فاصلۀ آنها واقعاً هم بسیار است و دیوارهای بی اعتمادی بین اشان بلند. به این عامل باید هراس آنان از واکنش پیرامون، خاصه در سوی جمهوری اسلامی، را نیز افزود. پس انتظار حل و فصل اختلافات با انجام چند مذاکره انتظار واقعبینانه ای نیست. اما همین واقعیت در عین حال از طرفین می طلبد که برای حصول به راه حل مسالمت آمیزی که در پی آنند، انعطاف بیشتری بروز دهند. رابعاً استراتژی مذاکره ای که طرفین برگزیده اند، “استراتژی زیادت خواهانه” است. آنها با اطمینان نسبی از موارد نخست و دوم فوق الذکر، یعنی با تشخیص تنگنای طرف مقابل و تمایل او به حل مسئله، در تقلای گرفتن بیشترین امتیاز از اویند. این مرسوم ترین استراتژی در مذاکرات است، اما مؤثرترین استراتژی نیست. توافقی که سرانجام در پی این استراتژی حاصل می شود ابداً توافقی تضمین شده نیست. مشخصاً برای ایران و کشورهای ۱+۵ که بدون تردید از همان فردای توافقی احتمالی بر سر پروندۀ اتمی ایران (۱) باز هم با هم سروکار خواهند داشت، استراتژی زیادت خواهانه نامناسبترین استراتژی است. عوامل چهارگانه فوق اصلی ترین عوامل رقم زننده مقطع کنونی در ارتباط با پرونده اتمی ایران اند. مقطعی که هیئت حاکمه امریکا خواهان اختتام آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور است و هیئت حاکمه ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. این میدان کشمکشی است که به توافقات حاصله در سه مذاکره تاکنونی رنگ و لعاب زده است و فعلاً به توافق بر برگزاری مذاکره کارشناسی در روز سه ژوئیه انجامیده است. تقلیل سطح مذاکره به سطح کارشناسی می تواند نشانه مأیوس کننده ای باشد، اما همچنین می تواند اقدامی ضرور تلقی شود، که باید تکرری به مراتب بیشتر از آنچه تاکنون داشته است، داشته باشد. در بالا اشاره شد که مواضع طرفین از هم بسیار دور اند. درست در این صورت است که مذاکرات کارشناسی ممتد و پردامنه ضرورت می یابند. به علاوه می توان انتظار داشت که مذاکرات کارشناسی در فراغت بیشتری از فشار منافع سیاسی، جریان یابند و توافقات بعدی در سطح عالیتر را تدارک بینند. نکته ای که در این میان می تواند موجب دغدغه جمهوری اسلامی باشد، در آخرین گام پس از توافق احتمالی در مذاکره کارشناسی نهفته است. بنا به روایت خانم اشتون از توافق مسکو “مذاکرات ابتدا میان کارشناسان هستهای برگزار خواهد شد و سپس [در صورت توافق] میان معاونان هیئتهای مذاکره کننده دیدار صورت خواهد گرفت و در صورت موفقیت این دیدارها، دیداری میان سعید جلیلی و او صورت خواهد گرفت”. از این قرار در آخرین و عالیترین گام خانم اشتون تمام ۱+۵ را نمایندگی خواهد کرد؛ یعنی روسیه و چین را نیز. پس آیا میدان بر جمهوری اسلامی تنگتر نشده است؟ ———————————————————— (۱) این که طرفین در صدد یافتن یک راه حل مسالمت آمیز اند و غیره، مطلقاً به معنای این نیست که موفق به یافتن آن نیز خواهند شد. تصمیم و ارادۀ عاملهای سیاسی تنها یک شرط از شروط بسیاری است که یک راه حل را متحقق می سازند. از این رو است که از “توافق احتمالی …” می نویسم.    

تاریخ انتشار : ۵ تیر, ۱۳۹۱ ۸:۲۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

اگر آمار و ارقام و اطلاعات هم نتواند تقدیر را بازگو کند منطق آدمی میتواند یک نتیجه ای بگیرد. جهان گام به گام بسوی شرایط تنازع بقا کشیده میشود، شرایطی که در آن، کشوری مثل ایران ماهی زنده در ماهیتابه زورگویان خواهد بود. ما به دروازه جهنم نزدیک میشویم و این در حالیست که نه مردم و نه اپوزیسیون و نه حکومت و دولت هیچکدام چه باید کرد را نمیدانند یا نمیخواهند به گونه منطقی به آن فکر کنند.

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

این محاکمه جزئی از مقاومت و سرکوب‌های دنباله‌دار در آق‌دره است. اهالی این منطقه که به واسطه‌ی فعالیت‌های معدنی امکان کشاورزی و دامداری را از دست رفته می‌بینند، برای بقا چاره‌ای جز کار در این معادن ندارند و مدیران و صاحب امتیازان معدن نیز با علم به این موضوع بیشترین بهره‌کشی و سرکوب‌ها را بر آنان اعمال می‌کنند.

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
/
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود
/
در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای
/
این دو صف را کاملاً از هم جدا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان روز سه شنبه، ۱۹سپتامبر با نقض خط آتش به منطقه خودمختار قره باغ حمله کردند. بر اثر این حمله گسترده، غیر از هدفهای نظامی، منازل مسکونی، مدارس و شهروندان عادی آماج بمباران زمین و هوایی قرار گرفتند، خانواده ها از هم فرو پاشیده و شماری از جمله کودکان مفقود شده اند. خبرهای نگران کننده ای از اقدامات لجام گسیخته نیروهای آذربایجانی علیه شهروندان عادی به گوش می رسد.

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت