سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۳۴

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۳۴

مشاور رییس جمهور، خواستار حذف بیمە کارگران ساختمانی شد

اما دولت و کارفرمایان کە دست‌شان در یک سفرە است و خدا و خرما را با هم می‌خواهند، بە جای کمک بە افزایش قدرت خرید مردم، کە بیشترین سهم را در رونق اقتصادی دارند، با زدن از دستمزد و گران کردن کالاها و خدمات، از قدرت خرید مردم می‌کاهند و بە بحران دامن می‌زنند. حذف بیمە‌ی کارگران ساختمانی در شرایطی کە دستمزدها بنا بە تازەترین برآوردها حدود یک‌سوم خط فقر است و حداقل بیش از نیمی‌از درآمد ماهیانە‌ی کارگران صرف اجارە‌ی یک خانە‌ی ٤٠–٥٠ متری در مناطق جنوبی شهرهاست و بیشترین آمار تلفات حوادث شغلی در بخش ساختمان اتفاق می‌افتد و مرتبا این آمار رو بە صعودند، در واقع امر بە معنی کاهش غیر مستقیم دستمزدها و سپردن کارگران بە دست خداست.

 

در حالی کە اختلاف میان دولت با مجلس و شورای نگهبان بر سر بسیاری از مسائل هم‌چنان ادامە دارد، اما بە نظر می‌رسد این اختلافات بە هنگام برخورد با حق و حقوق کارگران بە صفر می‌رسد و هر سە با خوبی و خوشی بە راحتی با هم بە تفاهم می‌رسند.

در این ارتباط مثال‌های زیادی می‌توان آورد. تازەترین هم داستان، تصویب لایحە‌ای در مجلس در ارتباط با موضوع بیمە‌ی کارگران ساختمانی است کە با محدودیت‌هایی کە در آن در نظر گرفتە شدە، عدە‌ی زیادی از کارگران را از بیمە شدن محروم می‌کند. سخنرانی اکبر ترکان مشاور رییس جمهور برای تعدادی از مدیران در شهر بجنورد، گرچە تنها مورد از این نوع بدە‌بستان‌ها نیست، ولی نمونەای از مناسبات برادرانە‌ی این سه نهاد علیە کارگران است.

بنا بە گزارش خبرگزاری «ایلنا»، اکبر ترکان مشاور عالی رییس جمهور و رییس سازمان مهندسی ایران کە در چهارم آذرماە برای افتتاح ساختمان نظام مهندسی خراسان شمالی بە بجنورد سفر کردە بود، سهم حق بیمە‌ی کارفرما برای بیمە کردن کارگران را «شبیە پول زور» و بیمە را علت اصلی بیکاری کارگران ساختمانی اعلام کرد.

مشاور عالی رییس جمهور دربخش دیگری از سخنرانی‌اش در نشست مدیران خراسان شمالی، اظهار امیدواری کرد کە طرح مصوب مجلس (همان طرحی کە پس از تصویب در مجلس کارگران ساختمانی علیە‌اش اعتراض کردند و تجمع بر پا کردند) برای کاهش بیمە‌ی ساختمانی، به زودی توسط شورای نگهبان هم تصویب شود و با ابلاغ آن، مشکل اکثر سازندگان مسکن کشور حل شود!

اکبر ترکان در حالی حق بیمە کردن کارگران ساختمانی را بە دروغ عامل اصلی بیکاری کارگران و سهم بیمە‌ی کارفرماهای بخش ساختمان را (شبیە پول زور) می‌داند و از شورای نگهبان می‌خواهد قانونی را کە مجلس  با تصویب آن ۴٠٠ هزار کارگر را از بیمە  محروم کردە تصویب و ابلاغ کند، کە خودش و مدیرانی کە پای حرفهایش نشستەاند بهتر از هر کس می‌دانند، کە دلایل و نە «دلیل» رکود بخش ساختمان بە رغم کمبود مسکن در اکثر شهرهای کشور، عوامل دیگری مانند، سقوط قدرت خرید مردم، نرخ بالای بهرە‌ی بانکی، گرانی مصالح ساختمانی، گرانی عوارضی کە دولت و شهرداری‌ها بابت صدور جواز ساخت می‌دهند، افزایش قیمت سوخت و آب و حذف سوبسیدها توسط دولت و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها است و سهم کارفرما کم‌ترین نقش و اثر را در افزایش بهای تمام شدە‌ی ساختمان و رکود بیکاری در این بخش اقتصادی دارد.

بدیهی است کە بدون ایجاد دگرگونی در هزینە‌های فوق، ولو با حذف بیمە‌ی کارگران ساختمانی، بالاخص بدون افزایش واقعی قدرت خرید کارگران، محال است کە رکود بخش مسکن بە رغم  کمبود شدید مسکن پایان بیابد و بە تبع آن اشتغال ایجاد شود. هم‌اکنون در شهرهای بزرگ و به ویژە در تهران، دە‌ها هزار آپارتمان آمادە‌ی فروش و اجارە وجود دارند کە بدون خریدار و مشتری ماندەاند و علت اصلی آن نیز بنا بە اقرار عدەای از مسئولین و نظر کارشناسان، گرانی خانە‌ها و بە واقع برهم خوردن شدید توازن میان درآمد و هزینە‌ی  مردم عادی است. کاهش متوسط مساحت خانە در ایران بە میزان ١٠ متر مربع، از همین مسئلە نشأت می‌گیرد.

اما دولت و کارفرمایان کە دست‌شان در یک سفرە است و خدا و خرما را با هم می‌خواهند، بە جای کمک بە افزایش قدرت خرید مردم، کە بیشترین سهم را در رونق اقتصادی دارند، با زدن از دستمزد و گران کردن کالاها و خدمات، از قدرت خرید مردم می‌کاهند و بە بحران دامن می‌زنند. حذف بیمە‌ی کارگران ساختمانی در شرایطی کە دستمزدها بنا بە تازەترین برآوردها حدود یک‌سوم خط فقر است و حداقل بیش از نیمی‌از درآمد ماهیانە‌ی کارگران صرف اجارە‌ی یک خانە‌ی ۴٠–۵٠ متری در مناطق جنوبی شهرهاست و بیشترین آمار تلفات حوادث شغلی در بخش ساختمان اتفاق می‌افتد و مرتبا این آمار رو بە صعودند، در واقع امر بە معنی کاهش غیر مستقیم دستمزدها و سپردن کارگران بە دست خداست. زیرا علاوە بر آن کە بخشی از هزینە‌ی دارو و درمان کارگر کە باید توسط بیمە پرداخت شود بە گردن خود کارگر می‌افتد،  کارگر در صورت صدمە دیدن و کشتە شدن، از کار افتاگی و بازنشستگی از حق و حقوق ابتدایی‌اش محروم می‌ماند تا جیب برج‌سازها  پرپول‌تر شود و دولت هم بی‌دغدغە عوارضش را بی کم و کاست وصول کند.

نکتە‌ی دیگر این‌کە، مشاور عالی رییس جمهور ظاهراً آن‌چنان نگران حق و حقوق «مستضعفین»ِ برج و باروساز است کە گویا یادش رفتە، رییس‌اش در روز کارگر همین امسال در کنار چند وعدە‌ی دهن پُرکُنِ دیگر کە بە کارگران داد، بە کارگران ساختمانی وعدە‌ی بیمە شدن‌شان را داد و گفت: “در زمینه‌ی پوشش دفترچه‌ی بیمه‌، شنیده‌ام برخی از کارگران ساختمانی از این امتیاز محروم‌اند.” آقای ربیعی باید برای حل مشکل کارگران ساختمانی و کارگران فصلی اقدامی جدی انجام دهد.

یک هزار کارگر ساختمانی که بسیاری از آن‌ها جزو نمایندگان کارگران ساختمانی و فعالان صنفی بودند و یک هفته قبل از حمایت مشاور عالی رییس جمهور از مضوبه‌ی ضد کارگری مجلس، تجمع اعتراضی کردند و علیه این مصوبه‌ی ارتجاعی و ضد کارگری مجلس شعار دادند، خواسته‌ی اصلی‌‌شان لغو لایحه‌ی مجلس و انجام این وعده‌ی رییس جمهور در روز کارگر بود. خوشبختانه حنای وعده‌های دهن‌ پرکن و دروغین مسئولین دولتی، مجلس و سایر نهادهای حکومتی به کارگران رنگ باخته و دیگر کم‌تر کسی فریب این حرف‌ها را می‌خورد.

همان‌طور که توقف اجرای قوانین حمایتی و حذب اکثر کارگران از شمول قانون کار که به بهانه‌ی دروغین ایجاد اشتغال صورت پذیرفت، نتایج کاملاً معکوس داشت، با حذف کارگران ساختمانی از شمول بیمه نیز بر خلاف توجیه فریب‌کارانه‌ی معاون رییس جمهور، اشتغالی ایجاد نخواهد شد. از این روست که کارگران در مقابل این اقدامات سکوت نمی‌کنند و از هر امکانی برای مقابله با ترفندهای حکومت بهره می‌گیرند، اقدامات مذکور را به چالش می‌کشند و برای برهم زدن توازن قوای موجود به سود کارگران تلاش می‌ورزند.

گسترش اعتراضات و پیشرفت امر سازمان‌گری، منجلمه تلاش‌های ارزش‌مندی که هم‌اکنون برای تشکیل ارگانی که بتواند بیشترین نهادهای کارگری موجود و فعالیت‌های‌شان را هماهنگ و ثمربخشی‌شان را افزون‌ کند و در مبارزات کارگران اثر سازنده بگذارد، با تمام کم و کاستی‌هایش، پاسخ درخوری است به نیاز روز کارگران و گام مهمی در راه ایجاد یک سازمان نیرومند سراسری کارگری با دورنمای برهم زدن توازن قوای اجتماعی به سود کارگران.

صادق کار

تاریخ انتشار : ۹ آذر, ۱۳۹۳ ۳:۱۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

#تنها_صداست_که_می_ماند

ظهر بود، فنجان چای را که گذاشتم کنار کامپیوتر، چشمم افتاد به آفتاب پشت پنجره… از بعضی خاطره ها، هزار بار هم که فرار کنی، مثل بَختک چسبیده اند به ذهنت و دست از کنج قلب و روحت برنمیدارند….

آفیش سرخ

نه خواهان شکوه بودید، نه خواهان اشک،

نه خواهان آوای ارگ‌ها، نه دعا برای مردگان،

آنک یازده سال، وه چه زود می‌گذرد، یازده سال،

زانگاه که سلاح برگرفتید،

مرگ  نمی‌زداید از خاطر، چشمان پارتیزان!

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

#تنها_صداست_که_می_ماند

آفیش سرخ

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی