شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۹

مشوق یا مانع

داستایوفسکی جائی می گوید اگر خدا- واجب الوجود- نباشد، هر کاری ممکن است. حال خیلی سادە، سئوال می تواند این باشد کە مگر با وجود واجب الوجودی خدا کە تاکنون بخش مهمی از فرهنگ و کلتور بشری را در دستان خود گرفتە است، هر کاری عملا ممکن نشدە است؟

داستایوفسکی جائی می گوید اگر خدا- واجب الوجود- نباشد، هر کاری ممکن است. حال خیلی سادە، سئوال می تواند این باشد کە مگر با وجود واجب الوجودی خدا کە تاکنون بخش مهمی از فرهنگ و کلتور بشری را در دستان خود گرفتە است، هر کاری عملا ممکن نشدە است؟

بخش مهمی از تاریخ اختلافات، مشکلات و جنگهای بشر تحت عنوان ادیان و مذاهب شکل گرفتەاند. مهمترین آن می تواند جنگهای صلیبی باشد، یا همین جنگی کە هم اکنون در خاورمیانە جریان دارد. در واقع خدا هم نتوانستە جلو این جنگهای خونین را بگیرد! برعکس، حتی نام خداوند دلیل و برهان مهمی شدە است کە جنگجویان علیە یکدیگر و جهت اثبات حقانیت هویت خود بکار می برند، و حتی در بسیاری از مواقع همە آنها بە همان خدائی اعتقاد دارند کە تحت عنوانش با هم می جنگند! در واقع واجب الوجودی یک موجود غیرمادی نە تنها نتوانستە جلو فجایع را بگیرد، بلکە در بسیاری از مواقع باعث تقویت آن هم شدە است. این یکی دیگر از عجایب همیشگی روزگار بودە و فعلا کماکان خواهد بود.

اما می توان گفت داستایوفسکی هم آنقدر خل و پرت نبودە است کە این واقعیت عیان را ندانستە باشد. بنابراین منظور او از این عبارت، متوجە وخامت بیشتر اوضاع بودە است در نبود مطلق وجود خدا. یعنی این کە پذیرش مفهوم و وجود خدا، بخودی خود علیرغم فاجعە آمیزبودن وضعیت کنونی و علیرغم نقش نام خدا در خلقت این وضعیت دشوار، اما باز وجودش نقش ترمزکنندە دارد.

بە بیانی دیگر، مفهوم خدا دارای یک وضعیت بینابینی است. از طرفی مشوق (انگیزانندە) است و از طرفی دیگر مانع. در واقع یک موقعیت پارادوکسال کە می تواند بنابر وضعیت، از آن برداشت ویژە داشت.

می توان گفت کە منظور داستایوفسکی، عمدتا نە صاحبان قدرت، بلکە مردمان عادی بودە است. تصور کنید میلیونها و میلیاردها انسان معتقد بە خدا را کە اگر خدا از عالم و دنیای آنان رخت بربندد و بە تبع آن ترس از خدا کە منشا مهمی در اعتقاد عملی آنها بە دستورات اخلاقی است برای همیشە نابود شود، چە پیش می آید؟ شاید بتوان گفت کە در اینجا مفهوم هوبزی جامعە پیشاتمدن (حالت طبیعی کە در آن هر انسانی گرگ انسان است)، دوبارە در اذهان زندە می شود. می توان گفت کە بە یمن این کە صاحبان قدرت از لحاظ کمیتی تعداد بە مراتب کمتری را تشکیل می دهند، پس شاید عدم اعتقاد آنان بە مفهوم خدا بە اندازە عدم اعتقاد تودەهای برین و بی شمار مردم خطرناک نباشد.

چنین بەنظر می رسد کە داستایوفسکی از لحاظ روانشناسی و تبعات عملی آن، روی موضوع بسیار مهمی انگشت می گذارد کە آن هم وجود یک مانع روانی در شکل حضور فردی آن در تک تک انسانها برای جلوگیری از فاجعە بسیار بزرگتری می باشد. در واقع داستایوفسکی از یک دیدگاە نتیجەگرایانە (فایدەگرایانە) کە مکتب و تئوری مهمی در فلسفە اخلاق است بە موضوع توجە نشان می دهد، کە بنابر آن حتی لازم نیست کە واقعا خدا حقیقتا وجود داشتە باشد. همین کە فرض وجود او، دارای تاثیرات مثبت در جهت جلوگیری از فجایع بیشتر است، خود اهم موضوعات است.

اما یک سئوال اصلی کماکان بیجواب باقی می ماند کە آن هم چنان کە گفتە شد وجود جنگهائی است کە تحت عنوان اسم خدا صورت می گیرند. داستایوفسکی در واقع برای این بخش از مسئلە جوابی ندارد و بنوعی وجود آن را حتی می پذیرد، تحت این عنوان کە در نبود خالق حتی وضع بدتر از آنی هم می شود کە هست.

شاید بتوان گفت کە از لحاظ عملی بشر در حقیقت گرفتار آن جنگهائی بودەاست و است کە عملا تحت عنوان اعتقاد بە خدا صورت می گیرند، و نە جنگهائی کە هنوز معلوم نیست در صورت عدم وجود اعتقاد بە خدا صورت خواهند گرفت یا نە. بنابراین از یک دیدگاە هیومی می توان گفت کە فرض داستایوفسکی در واقع بلاموضوع است زیرا در آیندە قرار است روی بدهد و چیزی کە هنوز روی ندادە است نمی تواند موضوع علم یقینی بشر باشد؛ علمی کە اساسا بر روی حس بنانهادە شدە است.

همچنین فرض داستایوفسکی بر این اساس است کە اخلاق و خدا با هم در ارتباط تنگاتنگ اند و در صورت گم شدن خدا، اخلاق هم رخت برخواهد بست. در این تصور، خدا ضمانت گر اخلاق است. اما این فرض زیاد با واقعیات جور درنمی آید. بدین دلایل:

ـ این خدائی کە در ادیان بزرگ تک خدائی وجود دارد، اعتقاد همە باورمندان بە ادیان و مذاهب نیست،

ـ ادیانی یافت می شوند کە بدون خدایند و در همان حال دارای پرنسیپهای اخلاقی،

ـ الزاما پرنسیپهای اخلاقی با تولد ادیان و مذاهب همزمان نمی توانند باشند. در واقع می توان گفت کە اخلاق و پرنسیپهای آن می توانند شکل مذهبی بگیرند، اما الزاما تنها در این شکل نمی توانند ظاهر شوند.

***

البتە تمامی این انتقادها نمی تواند ما را بە این نتیجە برساند کە آنچە داستایوفسکی می گوید همە یاوە است. واقعیت این است کە برای بخش مهمی از مردمان باورمند، ترس سرچشمە مهمی برای خویشتنداری است. اگرچە همین ترس آنگاە کە ترسهای بزرگتر در جریان زندگی عملا بە منصە ظهور می رسند، می تواند بە سرچشمە خشونت بی سابقەای تبدیل شود.

بە بیانی دیگر، گاهی ترس ما از خدا بە عامل مهمی برای کشتار دیگران تبدیل می شود!

تاریخ انتشار : ۳۰ اسفند, ۱۳۹۵ ۶:۳۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
آخرین مطالب

صنعت ورشکسته‌ی خودروسازی در ایران

در ایران حدود ۲۴میلیون خودروی شخصی وجود دارد که بیشتر از ۶میلیون دستگاه آن پراید است. در واقع، پراید جایگزین پیکان شده است که زمانی در جاده‌های ایرانی بی‌رقیب بود.

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

اگر هریک از کاربران شبکه‌ها‌ی اجتماعی از موضع فروتنی فکری به بده‌بستان‌های آنلاین بپردازند، و تشخیص دهند که هر کاربرِ دیگری فرصتی برای رشد و پرکردن شکاف‌های دانایی‌شان فراهم می‌کند، آنگاه شبکه‌ها‌ی اجتماعی، به‌جای آنکه گودالی برای فروافتادن به نخوت فکری، خودبرحق‌بینی و قبیله‌گرایی باشند، رفته‌رفته به محیطی سرشار و بی‌نظیر برای رشد و پیشرفت انسانی بدل ‌می‌شوند.

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با اوکرایین کار می‌کردم و از این‌رو رفت‌و‌آمد های به کئیف این شهر زیبا و تاریخی داشتم. بهترین خاطراتم از این شهر مردم خوب و زیبایی اوکرایین بود. اما بد ترین خاطراتم را مصیبت فساد اداری در اوکرایین با خود دارد. فساد اداری در اوکرایین شباهت های زیادی با افغانستان داشت.

نگاه به خویش پس از هجده ماه…

سازمان ما، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با همان آرمان شش دههٔ پیش خود، با برنامهٔ مدون، با چارچوب سیاست‌گذاری روزآمد و با سیاست‌های روزانهٔ خود در راه ارزش‌ها و اهداف والای صلح، آزادی، برابری، مردم‌سالاری و عدالت‌اجتماعی استوار در راه برپایی جامعه و نظام سوسیالیستی دموکراتیک در میهن و جهان می‌رزمد.

یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

صنعت ورشکسته‌ی خودروسازی در ایران

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

نگاه به خویش پس از هجده ماه…