جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۲

مصاحبه با یکی ازهماهنگ کنندگان « ۳۰ هزار امضای اعتراضی کارگران ایران»*

این مبلغ افزایش دستمزد قابل پیش بینی بود. چراکه در اروپا صندوق بین المللی پول راضی به نه تنها افزایش حقوق نیست بلکه ریاضت اقتصادی راهم به کارگران می خواهدتحمیل کند. در ایران هرچند مسئولین قائل به مبارزه برضد سرمایه داری هستند ولی آنچه اجرا می شود، دستورات صندوق بین المللی پول است که مطابق با آخرین پیشنهادات سرمایه داری جهانی است.

باتوجه به افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده،ونامه بالا که بیش از۳۰هزارامضای اعتراضی کارگران ایرانی را درزیرخود دارد ،مصاحبه ای بامازیارگیلانی نژاد یکی ازهماهنگ کنندگان ۳۰ هزارامضای اعتراضی کرده ایم که درزیرمی خوانید:

پیام فلزکار: در روز ۳۰ بهمن بخشی ازهماهنگ کنندگان ۳۰ هزارامضای اعتراضی به وزارت کاررفتند نتیجه چه بود؟

مازیارگیلانی نژاد: باسلام به دوستان زحمتکش نشریه خوب وکارگری پیام فلزکار؛ توجه شما را به این نکته جلب می کنم که هماهنگ کنندگان برای روز ۲۸ بهمن ازاستانداری تهران تقاضای مجوز برای تجمع دراعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین وبی توجهی به ۳۰ هزارامضای اعتراضی ، درمقابل وزارت کار را کرده بودند که بامخالفت آنان روبرو شد. به همین خاطر تصمیم گرفته شد برای پیگیری ۳۰ هزار امضا به وزارت کاررفته و خواستارپاسخگویی مسئولین وزارت کارشوند که دوستان ما جعفرعظیم زاده و خانم پروین محمدی که جمعی از کارگران کارخانه ها نیز به دنبال این پیگیری بودند را همراه شدند که حتما درسایت این دوستان مفصل به آن اشاره شده است. نتیجه این شد که سرپرست وزارت کار آقای جلالی نظری، ضمن دیداربا این دوستان به آنها قول داد که طی یک هفته به این نامه اعتراضی پاسخ بدهد.البته دوهفته قبل نیز دوستان سندیکای کارگران اتوبوسرانی به وزارت کار رفته در نمازخانه آنجا با یکی از سرپرستان وزارت کار دیدار داشتند وپیگیر ۲ هزارامضای اعتراضی خود بودند، که آقای مددی ازطرف کارگران شرکت واحد سخنرانی کردند و مسئولین را به عاقبت ستیز با مطالبات کارگری هشدار دادند. ازجمله اینکه ازسرنوشت آقای جهرمی که به تیرغیب بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران گرفتارآمده اند وآقای مرتضوی که برای کارگران حکم های سنگین صادر می کردند وخودشان امروز روانه زندان شده اند، عبرت بگیرید.

پیام فلزکار: لطفا بفرمایید که روند چگونگی جمع آوری ۳۰ هزارامضای اعتراضی چگونه بود؟

مازیارگیلانی نژاد: بعدازاول ماه مه امسال  وگرانی روز افزون و حذف یارانه ها و زمزمه  اصلاح قانون کار و مسئله افزایش سن بازنشستگی و فروش درمانگاههای تامین اجتماعی و حداقل حقوق مصوب توسط شورای عالی کار، به ابتکاراتحادیه کارگران آزاد، فکرجمع آوری طوماری دراعتراض به مسایل گفته شده شروع شد. من فکرمی کنم که حتا دوستان اتحادیه کارگران آزاد هم فکرنمی کردند که باچنین سرعتی بتوانیم این ۳۰ هزارامضا راجمع آوری کنیم، که درسه مرحله ۱۰ هزار امضای جمع آوری وبه مجلس ووزارت کارداده شد، ومطبوعات هم پوشش دادند. تقریبا می شود گفت که کارگران بیشتراستانها دراین امرفعال بودند.

پیام فلزکار: واکنش وزارت کار ومجلس به این ۳۰ هزارامضای اعتراضی چه بود؟

مازیارگیلانی نژاد: متاسفانه تاامروزهنوزهیچ. هرچندکه در۲ نوبت که یکبار دوستان اتحادیه کارگران آزاد به کمیسیون اقتصادی مجلس دعوت شدند و درحضور وزیرکارآقای شیخ الاسلامی به طرح موضوع ۳۰ هزارامضا پرداختند و یکبارهم کارگران سندیکای شرکت واحد باحضوردرمجلس و تقدیم ۲هزارامضا، تقاضای رسیدگی و حضوردرکمیسیون مجلس راکردند، که تا به حال هیچ اقدامی نشده است. البته نامه ۲۵ صفحه ای که به اصطلاح جوابیه به ۳۰ هزارامضا راهم آقای جلالی داد که می توانید متن آن راکه بیشتر خارج از موضوع بوده درسایت ها دنبال کنید.

پیام فلزکار: یعنی هیچ تاثیری نداشته است؟

مازیارگیلانی نژاد: تاثیردربدنه کارگری بسیارخوب بود،چراکه کارگران استقبال کرده و حتا خواستار حضوردست جمعی درهرحرکت اعتراضی شدند، که به دلیل وضع موجودچنین حرکتی را هماهنگ کنندگان ۳۰ هزارامضای اعتراضی تا به امروزصلاح ندیده اند.

پیام فلزکار: آیا این امضاها ازاعضای اتحادیه و یا سندیکاها جمع آوری شده است؟

مازیارگیلانی نژاد: خیر، دراین جمع آوری فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک، کارگران نقاش، واول ازهمه اتحادیه کارگران آزاد شرکت فعال کردند؛ ولی به جرات می توان گفت همه فعالین کارگری با هردیدگاه و تعلق تشکیلاتی دراین جمع آوری امضاشرکت داشته اند. این ۳۰ هزارامضا درحقیقت تایید متن نامه اعتراضی توسط کارگران ایران است.

پیام فلزکار: اینکه شمامی گویید همه کارگران ایران برچه اساسی است؟

خوب درتهران کارخانه های سیمان تهران، کاشی سعدی، لاستیک سازی البرز، صنایع فلزی، سایپا دیزل، ایران خودرو، پاکشوما، کارگران نقاش ساختمان، کارگران ساختمانی، پرستاران، کارگران بیکار، کارمندان، تراکتورسازی تبریز، پتروشیمی اهواز، نساجی های مازندران، گروه صنعتی بهشهر، ودیگر کارگران استان های کردستان، گیلان، لرستان، کرمانشاه، گلستان شرکت داشتند. دربسیاری ازمواقع زحمتکشان بادسترنج خود این نامه را کپی کرده به دیگران می دادند تاامضاشود. درآخرین امضاها ماشرکت فعال کارگران زن شاغل در کارگاههای کوچک راشاهدیم. دربعضی مواقع دانشجویان هم به کمک هماهنگ کنندگان آمده درجمع آوری این امضاها کمک شایانی کردند که ازاین طریق به همه آنها خسته نباشید می گویم.

پیام فلزکار:آیاجمع آوری این طوماراعتراضی ادامه خواهدداشت؟

مازیارگیلانی نژاد: چراکه نه؛ به هرحال جنبش کارگری ایران بااین عمل مسالمت جویانه خواستارحق و حقوق انسانی و قانونی خودشده است.

پیام فلزکار: یکباردیگرسوال خودرامطرح می کنم،چراشماازدیگرشیوه های اعتراضی استفاده نمی کنید؟ مانند تجمع کارگران درمقابل وزارت کار، کاری که به تازگی نی بُرهای کشت و صنعت در مقابل ریاست جمهوری و یا کارگران صنایع فلزی درمقابل استانداری تهران کردند؟

مازیارگیلانی نژاد: همانطوری که قبلاگفتم،فعلاهماهنگ کنندگان چنین ضرورتی رانمی بینندوفضای سیاسی هم اجازه چنین کاری رانمی دهد.ماازاستانداری تهران تقاضای مجوزبرای تجمع درمقابل وزارت کارکردیم،ولی اجازه ندادند.به اضافه اینکه کشاندن کارگران به یک تجمع ،یکطرف قضیه است وکنترل وسازماندهی آن یکطرف دیگر.شمااگربخاطرداشته باشیدحتامجوزراهپیمایی برای روزکارگرراهم به خانه کارگرندادند،چه برسدبه ما؟

پیام فلزکار: باتوجه به اینکه فعالیت های کارگری شمازطرف رسانه های داخلی پوشش داده نمی شود، شما چگونه می خواهید صدای اعتراض خودرابه گوش کارگران برسانید؟

مازیارگیلانی نژاد: کارگران فلزکارمکانیک جز بارسانه های داخلی از جمله ایلنا و روزنامه کار و کارگر، قائل به مصاحبه بارسانه های غیرنیستند. این سیاست ماست. هرچندکه این رسانه هاهم زیاد اخبار مارا پوشش نمی دهند. اماراهکار ماهمنفس شدن باکارگران، پاشیدن بذرآگاهی و ازهمه مهمتر ترغیب کارگران برای تماس وهمکاری فعال با کارخانه های مجاورهستیم. کارگران اگر بتوانند با کارخانه های مجاورتماس مرتب داشته باشند، می توانند حمایت این کارگران را در مواقع ضروری با خود داشته باشند.من فکرمی کنم قبل ازاینکه کارگران را به راهپیمایی بکشانیم، بهتراست اول کارگر باحق و حقوق خودآشنا بشود و بداند که حرکت بعدیش چیست و برای حرکت بعدی آماده باشد.

پیام فلزکار: به نظرشما ندادن مجوزتجمع چه توجیهی دارد؟

مازیارگیلانی نژاد: اولا راهپیمایی وتجمع مجوزنمی خواهد.اصل ۲۷قانون اساسی به صراحت تاکیددارد به اینکه «تشکیل اجتماعات وراه پیمایی ها،بدون حمل سلاح بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است» و درآخراصل نهم قانون اساسی آمده که «هیچ مقامی حق نداردبنام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشورآزادی های مشروع راهرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند» تا اینجا قانون به صراحت آزادی ها را حق همگان دانسته ولی گفته، سلاح حمل نشود، که کارگران مسلح نیستند. به اضافه اینکه مگرماچه می خواهیم ؟؟ ما خواستاراضافه دستمزد و زندگی آبرومندانه هستیم که هیچ قانون وعقل منصفی این عمل راخلاف نمی داند. متاسفانه دیدگاهی درمیان مسئولان کشوروجود دارد که  می ترسند راهپیمایی کارگری به خشونت کشیده شود. درصورتیکه کافی است موافقت باراهپیمایی بشود، بعد ببینند کارگران چگونه راهپیمایی می کنند، بدون اینکه حتا قطره ای خون ازبینی کسی ریخته شود. به هرحال یکروزما باید شروع به تمرین دمکراسی کنیم وازآزادی های مطرح شده درقانون اساسی بهره مندشویم. چرا امروز نه؟؟ فردا دیر است. نمی شود با پاک کردن صورت مسئله، مسئله را حل کرد. گرانی، بیکاری، فساد اداری واقعیت های جامعه ماست. سندیکاهای کارگری قدرتمندمی توانندبرای مبارزه باگرانی بااسلحه تعاونی هابه جنگش بروند. بیکاری رامی توانندباپیشنهادکمترکردن ساعت کارکنترل کنند وفساد  اداری را هم باشفاف سازی ونبستن زبان حق گوی جامعه می توان کنترل کرد. زحمتکشان ایرانی بیشترین مالیات رابه دولت می پردازند، پس حق دارند ازحقوق اجتماعی خودبهره مندشوند. سرکوب مطالبات کارگری مشکلی راحل نمی کند، بلکه به سرمایه داری انگل تجاری فرصت می دهد که بیشترمردم راچپاول کند واقتصادکشور را ورشکسته، و وابسته به سرمایه داری بین المللی کند تاهرزمان که اراده کرد گلوی آزادی رابفشارد. سرکوب مطالبات کارگری به عناصر نفوذی سرمایه داری انگل تجاری این امکان رامی دهد که درغیاب سندیکاهای کارگری با تحریک احساسات کارگران آنان رابه سمت اغتشاش سوق دهد. مسئولین ازاین امراجتناب کرده وحقوق ملت راکه درفصل سوم قانون اساسی آمده رعایت کنند.

پیام فلزکار: نظرتان درمورد واکنش به حداقل دستمزد سال آینده چیست؟

مازیارگیلانی نژاد: همانطور که در مصاحبه ۲ هفته قبل به ایلنا هم گفتم این مبلغ افزایش دستمزد قابل پیش بینی بود. چراکه در اروپا صندوق بین المللی پول راضی به نه تنها افزایش حقوق نیست بلکه ریاضت اقتصادی راهم به کارگران می خواهدتحمیل کند. در ایران هرچند مسئولین قائل به مبارزه برضد سرمایه داری هستند ولی آنچه اجرا می شود، دستورات صندوق بین المللی پول است که مطابق با آخرین پیشنهادات سرمایه داری جهانی است. البته واکنش به این دستمزد چنانکه امروز شما به خبرگزاری ایلنا مراجعه کنید بسیار توفانی است امیدوارم که این خشم نمایندگان شوراها وخانه کارگری ها تا روز اول ماه مه با همین شدت باشد تا شاید آنروز با یک حرکت منسجم این مصوبه را بشود لغو کرد. البته سندیکاهای کارگری اگر امکان داشته باشند حتما به برگزاری قدرتمندانه روز کارگر فکر خواهندکرد.

پیام فلزکار: شما فکر می کنید که چگونه به این فرمول ۲۵ درصدی رسیده اند؟

مازیارگیلانی نژاد: آنچه ازسال قبل گفته می شد این بود که با پرداخت یارانه ها اصلا تعیین حداقل دستمزد دیگر توجیهی ندارد. به اضافه اینکه اگر قرارباشد اصلاح قانون کارصورت بگیرد که موضوع برمی گردد به توافق کارگر وکارفرما که دیگر دلیلی برای تعیین حداقل حقوق نیست. ازهمه مهمتر جریانی است که چند دهه ای است سر برآورده. این جریان که درسال ۱۳۶۰ با قانون کار توکلی سرش به سنگ کوبیده شد دوباره فعال شده است. این جریان حتا قانون اساسی راهم قبول ندارد چرا که شما می بینید آیین نامه ای، اصول قانون اساسی را نقض می کند. درهمین مصوبه تعیین حداقل دستمزد با اینکه مراجع دولتی تورم را۳۷ درصدی می دانند اما شورای عالی کاربدون رعایت ماده ۴۱ قانون کارکه می گوید ۱- برطبق تورم محاسبه شده ۲- به اندازه کفاف مخارج یک خانواده ۴ نفره  به یکباره نمایندگان کارفرمایی اعم از دولتی وبخش خصوصی از آستین ۲۵ درصد را درمی آورند.دوستان وقتی من می گوییم کسانی حتا قانون اساسی را هم قبول ندارند شما تعجب نکنید اصل ۴۳ قانون اساسی با این  مصوبه زیر پاگذاشته شده چرا؟؟ چون سرمایه داری انگل تجاری هیچ قانونی را برای محدود شدن سودش نمی پذیرد.

پیام فلزکار: به عنوان آخرین سوال می خواستیم سوالی غیرازاین موضوع  مطرح کنیم اگراجازه بدهید. مایلید درمورد اخراج منصوراسالو ازسندیکای کارگران شرکت واحد توضیحاتی بدهید.

مازیارگیلانی نژاد: اولا توضیح کامل دراطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحدآمده که نه تنها شما، بلکه بسیاری ازدوستان دقت نکرده وحرف ازاخراج می زنند. درصورتی که کلمه اخراج دراین اطلاعیه نیامده و ایشان ازمسئولیت های داشته خود که توسط هیئت مدیره به ایشان ارجاع شده بود، منفصل شده است که این حق همه هیات مدیره هاست. ایشان هنوزهم عضوهیئت مدیره وعضو سندیکای شرکت واحد هستند. متاسفانه فعالین کارگری هنوز یاد نگرفته اند که به خرد جمعی تشکل های دیگراحترام گذاشته  واز دخالت درامورسندیکاهای دیگر اجتناب کنند وبا کج سلیقگی به هراطلاعیه ای نگاه می کنند و فکرمی کنند اگر سندیکاها خواستند کاری بکنند، باید پیش این آقایان آمده وکسب تکلیف کنند. بعضی ازبیکاره های خارج نشین هم که کاری ندارند کافی است تا سندیکایی عطسه کند تا بخشی به مخالفین وبخشی هم به موافقین این عطسه تبدیل شوند وبا جنگ رسانه ای خود رامشغول کنند .دوستان شما درجنبش کارگری اینقدر کار دارید که احتیاج به این گونه مشغولیات ندارید. کارگران جوان منتظرشما هستندآنان رادریابید.

پیام فلزکار: باسپاس از تحمل و حوصله شما.

 —————–

 *به وزیرکار، رفاه و امور اجتماعی

رونوشت: به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری

همانطوریکه همگان می دانیم وبرآن آگاهیم، ازیک سال نیم پیش با آغاز فازاول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این درحالی است که درطول این مدت میانگین دستمزدکارگران بر روی هم درسال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل ازاجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش نیز پیداکرده است وعلاوه برآن درطول این مدت بااعمال ۴ وسپس ۵ درصدی ارزش افزوده برروی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است. عدم پرداخت بموقع  دستمزد زیرخط فقر کارگران بیداد میکند. توام باچنین وضعیت اسفبار وغیرقابل تحملی درمورد دستمزدها، اصلاحیه ای بسیار ضدکارگری برروی قانون کارکه امنیت شغلی و معیشت کارگران رانشانه رفته است، تهیه شده و قراراست بزودی به مجلس ارائه شود. مبنای میانگین حقوق دوسال آخر برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخرآنان تغییر پیداکرده و باعث اُفت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه،هنوزبه سرانجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول کارگران هستند  و ناامنی شغلی، اخراج  و تعطیلی کارخانه ها در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد. بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی رابرمیلیونها کارگر و خانواده های آنان برنمی تابد. لذا ما کارگران امضاکننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیارمبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بارموجود، مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهارنفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکزتولیدی و خدماتی هستیم. برکنار گذاشتن طرح اصلاحیه قانون کار و توقف احتساب حقوق بازنشستگی کارگران برمبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر پای می فشاریم. خواستاراجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی ومصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی باکارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی هستیم که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کارمیکنند.»

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند, ۱۳۹۱ ۹:۳۸ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

مهاجرت

فکر مادر دل تنگش کرده بود، مادرش را خیلی دوست داشت و می دانست که او را هرگز نخواهد دید، چه در این سفر موفق باشد و چه نباشد. خود را سرزنش می کرد. او را خیلی رنج داده بود. او را پیر و پیرتر کرده بود. دلخوشی مادرش به بچه هاش بود و آنها هم که هر کدومشون یک سر داشتند و هزار سودا.

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

واقعیت هستی‌شناسانه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ما نشان داد که با ویژگی‌های نسل جدید آشنا نیستیم و حتی محمل‌های نوین جامعه‌ی مدنی را که از سوی آنها خلق می‌شود به رسمیت نمی‌شناسیم.

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

دفاع از آرمان‌های ظلم‌ستیز و رهایی‌بخش جنبش «زن، زندگی، آزادی» در هر زمان و مکانی قالب خودش را می‌یابد. تحقق این آرمان‌ها، نیازمند تعمیق مشفقانه‌ و سازمان‌یافته‌ی همبستگی‌ها و پیوندهای معطوف به کنش‌های جمعی است. این یعنی ظرفیت‌سازی برای ترسیم چشم‌اندازی بدیل در مبارزات رهایی‌بخش در ایران، خاورمیانه و بطور کلی جنوب‌جهانی.

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین